Usluge koje se pružaju zainteresovanim licima u Gradskoj upravi grada Pančeva obuhvaćene su listom formalnih zahteva, u okviru svake organizacione jedinice Gradske uprave grada Pančeva.

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

ODELJENJE ZA POSLOVE OPŠTE UPRAVE

Jedinstveni birački spisak i poseban birački spisak nacionalne manjine

Jedinstveni birački spisak

Zakonom o jedinstvenom biračkog spisku propisano je da je birački spisak javna isprava u kojoj se vodi evidencija građana koji imaju biračko pravo i koristi se isključivo u cilju sprovođenja izbora ili izjašnjavanja građana na referendumu. U birački spisak grada Pančeva upisuju se sva punoletna, poslovno sposobna lica koja imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva. Nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora, u birački spisak upisuju se i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora. Birač može biti upisan samo na jednom mestu u birački spisak. Jedinstveni birački spisak vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o jedinstvenom biračom spisku. Deo biračkog spiska za područje grada Pančeva ažurira (vrši upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke) Sekretarijat za opštu upravu, kao poveren posao. Uputstvom za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku propisan je sadržaj, način korišćenja, vođenja, ispravljanja i zaključivanja biračkog spiska, način izlaganja delova biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave, kao i druga pitanja od značaja vođenje biračkog spiska.

Uvid u jedinstveni birački spisak za područje grada Pančeva

Uvid u jedinstveni birački spisak za područje grada Pančeva, građani mogu ostvariti u Sekretarijatu za opštu upravu i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprava www.mduls.gov.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Promene u jedinstvenom biračkom spisku za područje grada Pančeva

Upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz dela biračkog spiska za područje grada Pančeva vrše se po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke. Sekretarijat za opštu upravu o zahtevu za promenu u jedinstvenom biračkom spisku odlučuje u roku od 24 časa od prijema zahteva.

Dan posle raspisivanja izbora Sekretarijat za opštu upravu obaveštava građane da mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji. Sekretarijat za opštu upravu donosi rešenje za glasanje po mestu boravišta u Republici Srbijiu za birače koji imaju baravište u gradu Pančevu (izabrano mesto glasanja).

Dan posle raspisivanja izbora, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije obaveštavaju birače koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. Sekretarijat za opštu upravu donosi rešenje za birače koji imaju prebivalište na teritoriji grada Paneva.

Poseban birački spisak nacionalne manjine

Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina propisano je da je Poseban birački spisak službena evidencija u koju se upisuju pripadnici nacionalne manjine koji imaju biračko pravo. Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak isključivo na lični zahtev. Poseban birački spisak vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprve.

Deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine za područje grada Pančeva ažurira (vrši upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke) Sekretarijat za opštu upravu, kao poveren posao.

Uvid u poseban birački spisak nacionalne manjine

Uvid u poseban birački spisak nacionalne manjine građani mogu ostvariti u Sekretarijatu za opštu upravu i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprava www.mduls.gov.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Promene u posebnom biračkp, spiski nacionalne manjine

Poseban birački spisak nacionalne manjine je službena evidencija u koju se upisuju pripadnici nacionalne manjine koji imaju biračko pravo, u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalne manjine upisuju se u Poseban birački spisak nacionalne manjine kada ispune opšte uslove za sticanje biračkog prava, podnošenjem zahteva za upis u Poseban birački spisak. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan Poseban birački spisak nacionalne manjine. Svaki građanin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može da podnese zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine. Pravilnikom o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine propisano je da se upis u poseban birački spisak vrši isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan. Sekretarijatu za opštu upravu podnose zahtev pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica na teritoriji grada Pančeva. Promene u posebnom biračkom spisku vrše se po službenoj dužnosti ili na zahtev.

Arhiva

U skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i propisima o kancelarijskom poslovanju u Arhivi se vodi arhivska knjiga, vrši ulaganje arhiviranih predmeta u registraturske jedinice-fascikle po rokovima čuvanja, vrši popis bezvrednog registraturskog materijala u postupku izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala; vrši primopredaja registraturskog materijala, daju na uvid predmeti i tehnička dokumentacija referentima, vrši odabiranje arhivske građe, popis i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala.

Stranka ili treće lice koje ima pravni interes u predmetu može podneti zahtev za razgledanje predmeta iz arhive i o svom trošku prepisivati i fotokopirati spise arhiviranih predmeta, kao i tražiti uvid u projektnu dokumentaciju

Prijemna kancelarija

U Prijemnoj kancelariji, na osnovu zakona i uputstva iz oblasti kancelarijskog poslovanja i propisa o izdavanju radne knjižice, obavljali su se poslovi koji se odnose na pregled, otvaranje, raspoređivanje pošte, prijem zahteva od stranaka, zavođenje zahteva i otvaranje omota putem AOP-a, razvođenje arhiviranjem predmeta, obaveštavanja o nerešenim i rešenim predmetima, ekspedovanje pošte, prijem i dostavljanje interne dostavne knjige i drugi poslovi iz nadležnosti prijemne kancelarije.

Prijem podnesaka za rad sa strankama

– Prijem podnesaka, žalbi, prigovora, dopuna, lično ili putem pošte;
– Donošenje projekata iz Arhive, na zahtev stranke;
– Vršenje pretrage na računaru i obaveštavanje zainteresovane stranke, o kretanju zavedenog predmeta;
– Usmena obaveštenja

Overa potpisa, rukopisa i prepisa dokumenata

Gradska uprava grada Pančeva od 1. marta 2017. godine ne obalja poslove overe potpisa, rukopisa i prepisa u prostorijama Gradskog uslužnog centra i mesnim kancelarijama na teritoriji grada Pančeva. U skladu sa članom 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Gradska uprava grada Pančevo, od 1. marta 2017. godine, nije više nadležna za obavljanje poslova overe potpisa, rukopisa i prepisa, tako da navedeni poslovi prelaze u isključivu nadležnost javnih beležnika.

Javni beležnici za područje osnovnog suda u gradu Pančevu:

– Branislav Medaković, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 22, tel. 013/335-709, 335-236
– Ljiljana Krstić Milakov, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, tel. 013/345-801
– Monika Abci Tadić, ul. Maksima Gorkog br. 4, tel. 013/210-04-83, 065/376-23-40
– Snežana Jukić, ul. Dr Svetislava Kasapinovića br. 22a, stan br. 1, tel. 013/252-15-47

Izdavanje potvrde o životu (izdaje se radi regulisanja inostranih penzija)

Potvrda o životu je isprava kojim korisnik dokazuje da je živ i da i dalje postoji pravni osnov za isplatu inostranih penzija ili drugih naknada. Potvrda se izdaje radi dostavljanja inostranom nosiocu osiguranja jednom godišnje.

Uvid u spise predmeta

Pravo uvida u spise predmeta mogu tražiti fizička i pravna lica, ukoliko su stranke u predmetu, a treća lica mogu podneti zahtev ako učine verovatnim svoj pravni interes. Uvid u spise predmeta može se vršiti samo uz prisustvo arhivara.

Prepis isprave, čiji je izdavalac organ Grada

Zahtev za prepis isprave mogu tražiti pravna i fizička lica, ukoliko su stranke u predmetu, a treća lica mogu podneti zahtev, ako učine verovatnim svoj pravni interes.

Služba besplatne pravne pomoći

Služba besplatne pravne pomoći osnovana je 1. februara 2005. godine na osnovu Sporazuma o sprovođenju „Projekta Besplatna pravna pomoć u Pančevu“ zaključenog između Ombudsmana Katalonije, Advokatske Komore Vojvodine i Opštine Pančevo. Cilj pokretanja sistema je da se građanima omogući pristup Pravdi, putem Službe za pravno savetovanje i Službe advokatskog zastupanja na sudu. Služba besplatne pravne pomoći radi u okviru lokalne samouprave – Grada Pančeva i finasira se iz Budžeta Grada,

Na osnovu člana 9. stav 6. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave može organizovati zajedničku službu besplatne pravne pomoći sa drugim pružaocem, u okviru ovlašćenja koja su tim pružaocima poverena ovim zakonom, ali ne može na njega preneti pružanje besplatne pravne pomoći u potpunosti, Grad Pančevo i Advokatska komora Vojvodine, dana 25. septembra 2019. godine zaključili su Ugovor o organizovanju Zajedničke službe besplatne pravne pomoći u Gradu Pančevu.

U Zajedničkoj službi besplatne pravne pomoćei organizovano je pružanje besplatnih pravnih saveta i sastavljanje podnesaka (zahteva, predloga, molbe, pritužbe ili prigovora), sem inicijalnih akata kojima se pokreće sudski postupak i podnesaka koji se podnose tokom već pokrenutog sudskog postupka.

Zastupanje, kao oblik besplatne pravne pomoći vrše advokati u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Gradska uprava grada Pančeva vrši prijem zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći, a ovlašćeno lice u Gradskoj upravi, donosi rešenje kojim se o tom zahtevu odlučuje.

Služba ima sedište u ulici Zmaj Jovinoj broj 5, lokal broj 5, telefon 332-586, radno vreme od 09,00-13,00 časova.

ODELJENJEZALIČNISTATUS GRAĐANA

Odeljenje za lični status građana, na osnovu zakona i uputstava, obavlja poslove koji se odnose na matičnu knjigu rođenih, venčanih i umrlih u dva primerka, vrši poslove izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uverenja na osnovu podataka iz matičnih knjiga i sklapanja braka, izdavanja uverenja o državljanstvu, vođenje postupka i donošenje rešenja o promeni ličnog imena građana, o ispravkama, naknadnim upisima i poništavanju osnovnih upisa u matičnim knjigama.

Zakonom o matičnim knjigama i Uputstvom o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga uređuje se vrsta, sadržina i način vođenja matičnih knjiga, Registar matičnih knjiga; nadležnost za njihovo vođenje i rešavanje u upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga; način čuvanja matičnih knjiga i spisa i vršenje uvida u matične knjige, obnavljanje matičnih knjiga; upis u matične knjige na osnovu isprava inostranog organa; vrste izvoda iz matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja na osnovu matičnih knjiga; razmena i korišćenje podataka iz Registra matičnih knjiga, uslovi za obavljanje poslova matičara, kao i druga pitanja u vezi s vođenjem matičnih knjiga.

Matične knjige su osnovne službene evidencije o ličnom stanju građana, i to: matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

U matične knjige upisuju se činjenice rođenja, braka i smrti.

Izdavanje uverenja o državljanstvu

Uverenje o državljanstvu, matičar izdaje licima koja imaju državljanstvo Republike Srbije, na osnovu Knjige državljana ili Matične knjige rođenih, u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Srbije. Uverenje o državljanstvu se izdaje prema mestu upisa činjenice državljanstva u knjigu državljana, i to:
– Od 01.08.1948. – 31.12.1952. po mestu prebivališta
– Lica rođena od 01.01.1953.-13.03.1973. po mestu upisa oca (jednog od roditelja)
– Lica rođena od 14.03.1973.-26.12.1979. po mestu prebivališta roditelja u trenutku rođenja deteta
– Lica rođena od 27.12.1979. po mestu rođenja deteta.
Lica koja su stekla državljanstvo Republike Srbije rešenjem Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od 1997. do 2003. godine, i na osnovu toga upisana u matičnu knjigu jugoslovenskih državljana, koja se vodi u ovom ministarstvu, zahtev za izdavanje izvoda iz MKJD podnose nadležnoj policijskoj stanici po mestu prebivališta. odnosno boravišta lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, a ukoliko lice boravi u inostranstvu zahtev se podnosi diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Licima koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a po osnovu odredbi Zakona o državljanstvu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” 135/2004 i 90/2007), činjenica sticanja državljanstva Republike Srbije upisuje se u matične knjige rođenih nadležnih opština, odnosno gradova, koje su ovlašćene i za izdavanje uverenja o državljanstvu Republike Srbije.

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Izvod iz matične knjige rođenih, matičar izdaje na osnovu podataka koji su upisani u Matičnu knjigu rođenih do vremena izdavanja izvoda, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Izvod iz matične knjige venčanih, matičar izdaje na osnovu podataka koji su upisani u Matičnu knjigu venčanih do vremena izdavanja izvoda, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

Izvod iz matične knjige umrlih, matičar izdaje na osnovu podataka koji su upisani u Matičnu knjigu umrlih do vremena izdavanja izvoda, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Uverenje o slobodnom bračnom stanju – nulla osta je uverenje da je lice slobodnog bračnog stanja i da ne postoje bračne smetnje za zaključenje braka sa određenim licem pred nadležnim organom u inostranstvu. Uverenje o slobodnom bračnom stanju izdaje matičar u skladu sa Porodičnim zakonom i Zakonom o opštem upravnom postupku.

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih podnosi stranka za lice koje je umrlo na teritoriji grada Pančeva, a nije u zakonskom roku od 30 dana od dana kada se desila činjenica smrti, upisano u matične knjige umrlih na teritoriji grada grada Pančeva, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih podnose roditelji kada se podatak o rođenju deteta prijavljuje po isteku 30 dana od dana kada se desila činjenica rođenja, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Promena ličnog imena

Pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje, u skladu sa Porodičnim zakonom. Zahtev za promenu ličnog imena (imena, prezimena, odnosno imena i prezimena podnosi lično lice koje želi da izvrši promenu ličnog imana opštinskoj upravi, odnosno gradskoj upravi na čijem području ima prebivalište, odnosno boravište.

Potvrda o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu

Potvrda o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu izdaje se građanima koji su na radu u inostranstvu, a čiji članovi uže porodice žive u Republici Srbiji, i namenjena je ostvarivanju prava na dečji dodatak u inostranstvu.

Potvrda o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu

Potvrda o izdražavanju za upotrebu u inostranstvu izdaje se građanima čiji su srodnici na radu u inostranstvu i namenjena je ostvarivanju prava na povraćaj poreza po osnovu izdržavanja srodnika u Republici Srbiji.

Ispravka podataka u matičnim knjigama

Ispravka podataka u matičnim knjigama vrši se zbog greške koja nastane prilikom upisa novih činjenica ili dopune upisa novom činjenicom. Greške u matičnim knjigama koje su uočene posle zaključenja upisa, matičar može ispraviti samo na osnovu rešenja nadležnog organa po mestu vođenja matične knjige u kojoj treba da se izvrši ispravka. Ispravke u matičnim knjigama mogu se vršiti po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, odnosno lica koje za to ima neposredan i na zakonu zasnovan pravni interes.

Sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinskog postupka

Članom 92. Zakona o vanparničnom postupku propisana je dužnost matičara, koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih, da dostavi izvod iz matične knjige umrlih ostavinskom sudu u roku od 30 dana po izvršenom upisu. Ostavinski sud, nakon prijema izvoda iz matične knjige umrlih, donosi rešenje kojim poverava javnom beležniku da sastavi smrtovnicu. Sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinskog postupka se poverava javnom beležniku na čijem se službenom području nalazi poslednje prebivalište, odnosno boravište ostavioca u Republici Srbiji. Ako ostavilac nije imao prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji, sastavljanje smrtovnice se poverava javnom beležniku na čijem službenom području se nalazi zaostavština ili njen pretežni deo.

Sklapanje braka

Budući supružnici podnose usmeni ili pismeni zahtev za sklapanje braka matičaru Matičnog područja na čijoj teritoriji žele da sklope brak. Na zahtev budućih supružnika sprovodi se postupak za sklapanje braka propisan Porodičnim zakonom, a nakon toga u zakazano vreme i na svečan način obavlja čin sklapanja braka, u prostoriji posebno predviđenoj za tu namenu. Po okončanju postupka sklapanja braka, supružnici dobijaju izvod iz matične knjige venčanih.

Sklapanje braka preko punomoćnika

Sekretarijat za opštu upravu donosi rešenje o sklapanju braka preko punomoćnika, u skladu sa Porodičnim zakonom. Rešenjem se izuzetno može može dozvoliti sklapanje braka u prisustvu jednog budućeg supružnika i punomoćnika drugog budućeg supružnika, ako za to postoje naročito opravdani razlozi. Punomoćje za sklapanje braka mora biti overeno i izdato samo radi sklapanja braka, treba da sadrži lične podatke o vlastodavcu, punomoćniku i budućem supružniku koji će prisustvovati sklapanju braka.

Punomoćje važi 90 dana od dana overavanja.

Vraćanje prezimena posle sklapanje braka

U skladu sa Porodičnim zakonom, supružnici se mogu prilikom sklapanja braka sporazumeti da svaki od njih zadrži svoje prezime, da umesto svog uzme prezime drugog supružnika ili da svom prezimenu doda prezime drugog supružnika, odnosno prezimenu drugog supružnika doda svoje prezime. Stranka koja je promenila prezime prilikom sklapanja braka može u roku od 60 dana od dana prestanka braka matičaru na Zapisnik da da izjavu o vraćanje na prezime koje je imala pre sklapanja braka.

Po isteku roka od 60 dana od dana prestanka braka, stranka može da podnese zahtev za promenu ličnog imena, o čemu se donosi rešenje u upravnom postupku.

Upis u matičnu knjigu umrlih

Činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu umrlih matičnog područja u čijem sastavu je naseljeno mesto gde je smrt nastupila. Činjenica smrti prijavljuje se matičaru usmeno na zapisnik ili pismeno. Činjenicu smrti dužni su da prijave članovi porodice s kojima je umrli živeo, druga lica s kojima je umrli živeo ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt. Činjenicu smrti lica u zdravstvenoj ustanovi ili u drugoj ustanovi ili organizaciji dužna je da prijavi ustanova ili organizacija u kojoj je lice umrlo. Činjenica smrti mora se prijaviti nadležnom matičaru u roku od tri dana od dana smrti, odnosno od dana nalaženja leša.

Upis u matičnu knjigu lica iz bivših republika SFRJ

Činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti državljana Republike Srbije nastale van njene teritorije upisuju se u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva, ako nisu upisane u matične knjige koje se vode u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Upis se vriši po mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene u braku

Zdravstvena ustanova u kojoj je dete rođeno prijavu rođenja deteta dostavlja elektronskim putem matičaru na čijoj teritoriji je dete rođeno, ukoliko roditelji u zdravstvenoj ustanovi daju saglasnosti za dostavljanje elektronske prijave rođenja deteta matičaru. Elektronska prijava deteta koju zdravstvena ustanova dostavlja matičaru omogućava da se dete upiše u matičnu knjigu rođenih, odnosno da mu se odredi lično ime i državljanstvo, JMBG, prijavi prebivalište i prijavi na zdravstveno osiguranje, bez dolaska roditelja kod matičara. Roditelji dobijaju SMS poruku da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih, a izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu se dostavljaju na kućnu adresu roditelja. Ukoliko je dete rođeno van braka, roditelji su dužni da i pored elektronske prijave rođenja deteta dođu kod matičara i da pred matičarem otac deteta da izjavu o priznanju očinstva na Zapisnik o priznanju očinstva, a majka da saglasnost na izjavu o priznanju. Ukoliko roditelji u zdravstvenoj ustanovi ne daju saglasnost na elektronsku prijavu rođenja deteta, prijava rođenja deteta koju izdaje zdravstvena ustanova u kojoj je dete rođeno dostavlja se matičaru matičnog područja na čijoj teritoriji je dete rođeno, najkasnije u roku od 15 dana od dana rođenja. U roku od 30 dana od dana rođenja deteta, roditelji deteta dolaze lično kod matičara i određuju ime i prezime i državljanstvo deteta. Matičar sačinjavanja zapisnika o prijavi rođenja deteta, izdaje izvod iz matične knjige rođenih i dostavlja zahtev Policijskoj upravi Pančevo za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana. Nakon dobijanja jedinstvenog matičnog broja građana, matičar poziva roditelje da preuzmu izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu za dete. Ukoliko roditelji u roku od 30 dana od dana rođenja deteta, kod nadležnog matičara, ne odrede lično ime deteta ili se ne sporazumeju o ličnom imenu deteta, upis ličnog imena deteta izvršiće se na osnovu rešenja nadležnog organa starateljstva (Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo). Ako su rođenju deteta van zdravstvene ustanove prisustvovali lekar, odnosno babica, prijavu rođenja deteta matičaru dostavlja lekar, odnosno babica.

Priznanje očinstva

Ukoliko je dete rođeno van braka, očinstvo može da prizna muškarac koji je navršio 16. godina života i koji je sposoban za rasuđivanje. Očinstvo se može priznati samo ako je dete živo u trenutku priznanja, a izuzetno priznanje očinstva proizvodi dejstvo iako je dato pre rođenja deteta, ako se dete živo rodi. Sa priznanjem očinstva mora da se saglasi majka ako je navršila 16. godinu života i ako je sposobna za rasuđivanje. Izjava o priznanju očinstva daje se na Zapisnik matičaru koji vodi matičnu knjigu rođenih za dete. Izjava o priznanju očinstva moće dati pred organom starateljstva, sudom ili javnim beležnikom.

Upis činjenica rođenja, sklapanje braka i smrti nastalih u inostranstvu

Upis činjenica rođenja, sklapanja braka i smrti nastalih u inostranstvu u domaće matične knjige vrši uvek matičar, bilo da je dokumentacija dostavljena službeno ili od strane stranke, bez donošenja rešenja, i to u mestu poslednjeg prebivališta stranke u zemlji, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjige

U skladu sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakonom o matičnim knjigama pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na slobodan izbor i korišćenje ličnog imena i imena svoje dece, kao i na upisivanje ličnih imena u sve javne isprave, službene evidencije i zbirke ličnih podataka prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine. Ovo pravo ne isključuje paralelna pismena i po srpskom pravopisu i pismu.

Lično ime deteta, roditelja, supružnika i umrlog upisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na upis ličnog imena prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine, što ne isključuje paralelan upis ličnog imena i na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Uvid u matične knjige

Uvid u matične knjige i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matične knjige, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, može se dozvoliti licu na koji se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju. Uvid u matične knjige vrši se u sedištu matičnog područja za koje se vodi matična knjiga, i to u prisustvu matičara. O svakom uvidu u matične knjige i spise sačinjava se zapisnik u kome se upisuju razlozi uvida u matične knjige i spise, datum kada je izvršen uvid u matične knjige i spise, kao i podaci iz lične karte lica kome je dozvoljen upis.

Naknadni upis podatka, brisanje i promena podatka o nacionalnoj pripadnosti

U skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, u matičnu knjigu rođenih upisuje se podatak o nacionalnoj pripadnosti. Podatak o nacionalnoj pripadnosti se upisuje na zahtev roditelja, na osnovu njihove zajedničke izjave na zapisnik pred matičarem koji vodi matičnu knjigu rođenih za dete.

Punoletno lice, kome u matičnoj knjizi rođenih nije upisan podatak o nacionalnoj pripadnosti ili ukoliko želi da se taj podatak briše ili promeni, može to učiniti na osnovu izjave date na zapisnik o naknadnom upisu podatka o nacionalnosti pred matičarom koji vodi matičnu knjigu rođenih.

NAPOMENA

U skladu sa članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku, u postupcima koji se pokreću po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

ODELJENJE ZA MESNEKANCELARIJEIMESNE ZAJEDNICE

Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, vršenje popisa imovine i dr.), prikupljanje i dostavljanje podataka za ažuriranje biračkog spiska, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određno zakonom, vršenje poslova prijemne kancelarije, vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova zborova građana, vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicama mesnog samodoprinosa i slično), pružanje stručne pomoći u postupku izjašnjavanja građana za mesni samodoprinos i pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama. Mesne kancelarije mogu da obavljaju i druge poslove koje im poveri Gradska uprava. U mesnim kancelarijama mogu se obavljati poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Gradske uprave, odnosno lice koje on ovlasti i organi, organizacije i ustanove, uz saglasnost Gradonačelnika.

Mesna kancelarija Banatski Brestovac – matičar Ljiljana Tomović; telefon/faks: 013/626-101; e-pošta: ljiljana.tomovic@pancevo.rs
Mesna kancelarija Banatsko Novo Selo – matičar Zoran Stojičić; telefon/faks: 013/615-051; e-pošta: zoran.stojicic@pancevo.rs
Mesna kancelarija Glogonj – matičar Stojanka Trajkovski; telefon: 013/627-002; e-pošta: stojanka.trajkovski@pancevo.rs
Mesna kancelarija Dolovo – matičar Dragana Šašić; telefon/faks: 013/2634-214; e-pošta: dragana.sasic@pancevo.rs
Mesna kancelarija Ivanovo – matičar Marko Čokan; telefon/faks: 013/629-101; e-pošta: marko.cokan@pancevo.rs
Mesna kancelarija Jabuka – matičar Milena Spasić; telefon 013/2100-042; e-pošta: milena.spasic@pancevo.rs
Mesna kancelarija Kačarevo – matičar Vladimir Stoicov; telefon/faks: 013/601-263; e-pošta: vladimir.stoicov@pancevo.rs
Mesna kancelarija Omoljica – matičar Sava Mijatović; telefon/faks: 013/617-001; e-pošta: sava.mijatovic@pancevo.rs
Mesna kancelarija Starčevo – matičar Jelena Hržina; telefon/faks: 013/631-001; e-pošta: jelena.hrzina@pancevo.rs

SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA

I. Ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom
– Priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta;

 • Priznavanje prava na ostale nakande po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta;

 • Priznavanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta i prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada;

 • Priznavanje prava na roditeljski dodatak koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije;

 • Priznavanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine)

 • Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete iz sredstava grada Pančeva;

 • Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama;

 • Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki ili četvorki;

 • Porodice pored prava na jednokratnu novčanu pomoć za slučaj rođenja trojki i četvorki, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć svake kalendarske godine do navršene 18 godine deteta, kao i jednokratnu pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora svake kalendarske godine za decu uzrasta od 5,5 godina do završetka srednjeg obrazovanja, odnosno 18. godina;

 • Ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče;

 • Ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada/opštine Južnobanatskog upravnog okruga, a prema kojima Javno komunalno preduzeće za prevoz putnika „Autotransport-Pančevo“ Pančevo nema redovne dnevne linije;

 • Ostvarivanje prava na dečji dodatak.

II. Ostvarivanje prava iz oblasti boračko invalidske zaštite za ostvarivanje prava na ličnu, civilnu i porodičnu invalidninu

 • Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu;

 • Ostvarivanje prava na civilnu invalidninu i dopunska prava;

 • Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu i dopunska prava.

III. Ostvarivanje prava u oblasti prava izbeglih, prognanih i raseljenjih lica

 • Priznavanje statusa izbeglog i prognanog lica;

 • Promena mesta boravka izbeglog i prognanog lica;

 • Prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva.

IV. Ostvarivanje prava u oblasti dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

V. Ostvarivanje prava na sticanje statusa energetski ugroženog kupca

VI. Ostvarivanje prava na subvencionisanje troškova komunalnih usluga

VII. Ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika Srednjih škola u AP Vojvodini

VIII. Ostvarivanje prava na regresiranje troškova studenata u AP Vojvodini

IX. Ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavnjljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

X. Ostvarivanje prava u oblasti zaštite prava pacijenata

XI. Sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta putem konkursa

XII. Sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture putem konkursa

XIII. Sufinansiranje programa i projekata u oblasti amaterskog stvaralaštva putem konkursa

XIV. Sufinansiranje programa i projekata u oblasti informisanja putem konkursa

XV. Sufinansiranje programa i projekata u oblasti udruženja putem konkursa

XVI. Sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora putem konkursa

XVII. Sufinansiranje programa i projekata u oblasti romskih udruženja putem konkursa

XVIII. Sufinansiranje programa i projekata u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu putem konkursa

XIX. Utvrđivanje i praćenje namenskog, racionalnog i efikasnog utroška sredstava koja se u budžetu Grada obezbeđuju za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

1.Izdavanje uverenja o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza

Za izdavanje uverenja o vođenju radnje – statusu preduzetnika, za radnje koje su bile registrovane u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj do kraja 2005. godine, podnosi se popunjen zahtev koji se preuzima u Gradskom uslužnom centru. Uz popunjen zahtev koji se predaje na šalterima 1, 2 i 3 Gradskog uslužnog centra prilaže se i dokaz o uplati administrativne takse:

Gradska administrativna taksa

svrha doznake: Gradska administrativna taksa,

primalac: Budžet grada Pančeva

žiro račun: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226

iznos: 560,00 dinara

Podnosilac zahteva je oslobođen plaćanja taksi ukoliko se uverenje izdaje radi regulisanja radnog staža.

Zahtev se može preuzeti na linku:

http://www.pancevo.rs/usluge/privreda/

(Zahtev za izdavanje uverenja o statusu preduzetnika – za preduzetnike registrovane pre 2006.godine)

Rok za izdavanje uverenja je 8 dana od dana podnošenja zahteva

Osobe zadužena za uslugu:

Igor Andrijić

kancelarija br. 309

tel: 013/308 962

e-mail: igor.andrijic@pancevo.rs

2.Izdavanje rešenja o kategorizacija kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića vrši

2.1.

Za svaki ugostiteljski objekat: sobu, apartman i kuću koji se kategoriše podnosi se poseban zahtev, elektronskim putem na portalu e-Turista, https://www.eturista.gov.rs/

Dokumentacija koja se popunjava elektronski je:

zahtev

izjava sa podacima o ispunjenosti standarda

izjava o ispunjenosi sanitarno higijenskih uslova.

izjava o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova

Dokumentacija koja se prilaže kao skeniran dokument elektronski je, u zavisnosti od podnosioca zahetva:

2.1.1. Troškovi postupka kategorizacije

Dokaz o uplati republičke administrativne takse

Dokaz o uplati Republičke administrativne takse za Zahtev (po tarifnom broju 1.) u iznosu od 380,00 dinara uplatiti na račun broj 840-742221843-57, poziv na broj 97 54-241. Svrha doznake: Republička administrativna taksa. Primalac: Republika Srbija.

Dokaz o uplati Republičke administrativne takse za izradu rešenja (po tarifnom broju 9,) u iznosu od660,00 dinara, uplatiti na račun broj 840-742221843-57, poziv na broj 97 54-241. Svrha doznake: Republička administrativna taksa. Primalac: Republika Srbija.

2.1.2. Overene saglasnosti za fizičko lice:

Ako zahtev podnosi suvlasnik prilaže saglasnost drugog/drugih suvlasnika, koja je overena kod javnog beležnika;

Ako zahtev podnosi član porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad) prilaže saglasnost vlasnika,odnosno suvlasnika, koja je overena kod javnog beležnika.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao ugostitelj ne prilaže dokaz o pravnom osnovu korišćenja objekta.

2.1.3. Dokaz o vlasništvu nad objektom za fizičko lice:

Za uknjižene objekte nije potrebno prilagati dokaz o vlasništvu/suvlasništvu i nadležni organ podatke pribavlja po službenoj dužnosti;

Ukoliko nepokretnost nije uknjižena prilaže se ugovor o kupoprodaji ili otkupu nepokretnosti, ili ugovor o poklonu ili rešenje o ostavinskoj raspravi i dr. dokazi – original ili overena fotokopija koja ne sme biti stariji od šest meseci;

Ukoliko je nepokretnost izgrađena bez građevinske dozvole ili ima odstupanja od građevisnke dozvole, odnosno ukoliko ne poseduje upotrebnu dozvolu, ceniće se dokaz da je organu nadležnom za legalizaciju podnet zahtev za legalizaciju, koje podatke nadležni organ podatke pribavlja po službenoj dužnosti;

Fizičko lice koje u okviru seoskog turističkog domaćinstva pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog zemljišta. Vlasništvo nad zemljištem se dokazuje na napred naveden način, a prihvatiće se i uknjiženo pravo korišćenja.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao ugostitelj ne prilaže dokaz o pravnom osnovu korišćenja objekta.

2.1.4. Lekarsko uverenje, odnosno potvrda od ovlašćene zdravstvene ustanove za fizičko lice

Za fizičko lice i članove domaćinstva, ako članovi domaćinstva žive u objektu u kojem se pruža usluga smeštaja (u objektima domaće radinosti), odnosno usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka (u objektu seoskog turističkog domaćinstva) – pribavlja se lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ugostiteljske delatnosti izdato od ovlašćene zdravstvene ustanove (Dom zdravlja – medicina rada) u skladu sa članom 22. Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu;
• Za fizičko lice i članovi domaćinstva, ako članovi domaćinstva žive u objektu seoskog turističkog domaćinstva u kojem se pruža usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka – pribavlja se
potvrda od ovlašćene zdravstvene ustanove da fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u kojem se pružaju usluge ishrane i pića, nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite, u skladu sa članom 22. Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu.

U objektu domaće radinosti fizičko lice može da pruža samo ugostiteljske usluge smeštaja.
U objektu seoskog turističkog domaćinstva fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka.

Rok za izdavanje rešenja je 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Informacije u vezi sa kategorizacijom ugostiteljskih objekata možete dobiti na:

http://www.pancevo.rs/privreda/objekti-za-smestaj/kategorizacija-ugostiteljskih-objekata-za-smestaj/

Igor Andrijić

tel.013/308-962

kancelarija 309

e-maail: igor.andrijic@pancevo.rs

Rešenje se izdaje na zahtev pravnog ili fizičkog lica, vlasnika ili korisnika ugostuteljskog objekta koji je predmet kategorizacije. Rešenje donosi Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, na predlog.Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj. Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj vodi evidenciju kategorisanih i nekategorisanih ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Pančeva.

3. Postupak pružanja informacija po upitu investitora

Obrasci Zahteva za obrazovanje projektnog tima i Predlog ulagača za utvrđivanje investicionog programa mogu preuzeti u Gradskom uslužnom centru:

  • zahtev za obrazovanje projektnog tima
  • predlog ulagača za utvrđivanje investicionog programa

Više informacija o mogućnosti investiranja na teritoriji grada Pančeva možete dobiti u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj:

Biljana Miladinović

tel.013/344-455

kancelarija br. 301

e-mail: biljana.miladinovic@pancevo.rs

Rešenje se izdaje na zahtev pravnog ili fizičkog lica, vlasnika ili korisnika ugostuteljskog objekta koji je predmet kategorizacije. Rešenje donosi Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, na predlog Komisije za kategorizaciju privatnog smeštaja na teritoriji grada Pančeva. Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj vodi evidenciju kategorisanih ugostiteljskih objekata. Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj.

3.Pružanje informacija po upitu investitora
Za konkretan upit investitora Odeljernje za LER u saradnji sa Kabinetom gradonačelnika grada Pančeva i drugim organizacionim jedinicama Gradske uprave, JP/JKP prikuplja i objedinjuje informacije koje se kao odgovori dostavljaju potencijalnom investitoru. Odeljenje za LER organizuje posetu invvesticionoj lokaciji i sastanke sa svim relevantnim službama u investicionom ciklusu. Upit se podnosi Kabinetu gradonačelnika grada Pančeva ili Odeljenju za LER u pisanom oblika, na srpskom ili engleskom jeziku, u vidu pisma o namerama.

4.Realizacija mera u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja (LAPZ)

Zainteresovana lica/pravni subjekti mogu da podnesu prijavu i prateću dokumentaciju propisanu javnim pozivima koje raspisuje grad Pančevo, a koji se odnose na sledeđe mere: 1. Stručna praksa, 2. Studentska letnja praksa, 3. Unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje projektne i praktične nastave, 4. Program za podršku početnicima/početnicama u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju), 5. Dodela subvencija početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje i 6. Javni radoviza kategoriju teže zapošljivih lica, 7. Projekat Help – samozapošljavanje i 8. Sajam zapošljavanja.

– Svi javni pozivi grada Pančeva za realizaciju mera u okviru Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2021. godinu objavljuju se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva u kategoriji konkursi i javni pozivi i dostupni su na

– Više informacija o aktuelnim javnim pozivima možete dobiti na:

Gordana Ćirić

tel: 013/308-961

kancelarija 303

e-mail: gordana.ciric@pancevo.rs

5. Subvencije mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme
Zainteresovani privredni subjekti mogu da podnesu prijavu na Javni konkurs koji raspisuje Grad Pančevo za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme. Zainteresovana lica/pravni subjekti treba da ispune uslove propisane konretnim javnim pozivom i da prilikom konkuirisanja dostave blagovremeno kompletnu dokumentaciju.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva u kategoriji konkursi i javni pozivi i dostupan je na http://www.pancevo.rs/lokalnasamouprava/konkursi/

Više informacija o Javnom konkursu možete dobiti u kancelariji 302, osobe za kontakt:

Tanja Temišvarac

tel: 013/353-361

e-mail: tanja.temisvarac@pancevo.rs

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Odeljenje za objedinjenu proceduru
Pruža usluge fizičkim i pravnim licima koji imaju pravo na podnošenja zahteva za izdavanje dozvola u okviru objedinjene procedure pod uslovima propsanim Zakonom o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. glasnik RS”, br. 113/15 i 96/16) i ostalim važećim pravilncima. Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US , 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. glasnik RS”, br. 113/15 i 96/16) za izdavanje dozvola u okviru objedinjene procedure propisani su sledeći rokovi:
– izdavanja lokacijskih uslova u roku od 25 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdavanja rešenja o građevinskoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– potvrde prijava radova u roku od 3 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdavanje rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdavanje rešenja o upotrebnoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izmena rešenja o građevinskoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– potvrda o prijavi završetka izrade temelja u roku od 6 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS; i
– potvrda o prijavi završetka objekta u konstruktivnom smislu u roku od 6 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS.
Za sve dodatne informacije stranka se može obratiti Odeljenju za objedinjenu proceduru na telefone 308-822 i 308-898.
Odeljenje za legalizaciju
Pruža usluge fizičkim i pravnim licima na osnovu Zakona o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS“, br.96/15) i u skladu sa navedenim zakonom izdaju se rešenja o ozakonjenju, potvrde o podnetom zahtevu za ozakonjenje objekata i rešenja o upotrebi objekata koji su ozakonjeni (legalizovani).
Za sve dodatne informacije stranka se može obratiti Odeljenju za legalizaciju na telefone 308-890 i 308-771
Odeljenje za praćenje planske dokumentacije i stambeno-komunalne poslove
Pruža usluge fizičkim i pravnim licima pod uslovima propsanim Zakonom o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS”, br.64/15), Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (“Sl. list grada Pančeva”, br.29/14, 28/15 i 38/16), Odluke o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 18/13, 6/14 i 38/16) i Odluke o postavljanju pontona na delu obale i vodnog prostora grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 9/16). Na osnovu Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (“Sl. list grada Pančeva”, br. 29/14, 28/15 i 38/16), Odluke o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 18/13, 6/14 i 38/16) i Odluke o postavljanju pontona na delu obale i vodnog prostora grada Pančeva (“Sl.list grada Pančeva”, br. 9/16) propisani su sledeći rokovi za izdavanje rešenja:
– za izavanje rešenja za postavljanje kisoka u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje bašta u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje javnih telefonskih govornica i kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje otvorenih ugostiteljskih sadržaja u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje automata, frižidera za prodaju sladoleda, rashladnih vitrina, reklamni vitrina, uređaja za pečenje i prodaju kokica, kestena, šećerne pene, američkih krofnica, pokretnih tezgi, svetlećih reklama, tabli i bilborda,u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje mobilijara sportskog karaktera u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje čilera u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje bankomata u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje montažnih platformi i rampi za invalide u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje spomenika, spomene obeležja i skulpturalnih dela, u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje balon hala sportske namene u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije; i
– za izdavanje rešenja za postavljanje pontona u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije.
Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (“Službeni glasnik RS”, br.104/16) izdaju se rešenja za iseljeanje bespravno useljenih lica i donese rešenja o registraciji stambenih zajednica. Na osnovu Odluke o sahranjivanju i grobljima (“Sl.list grada Pančeva”, br. 14/15, 22/16 i 38/16) izdaju se rešenja o ekshumaciji.
Za sve dodatne informacije stranka se može obratiti na telefone za montažne i pokretne objekte 351-298, za plansku dokumentaciju 308-787, za registracije stambenih zajednica 308-822.
Odeljenje za saobraćaj
Odeljenje za saobraćaj u okviru nadležnosti i ovlašćenja omogućuje ostvarivanje prava na besplatno parkiranje vozila za osobe sa invaliditetom i za trudnice, izdaje dozvole za snabdevanje na teritoriji Grada i izdaje potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza.
Za ostvarivanje prava na besplatno parkiranje vozila osoba sa invaliditetom potrebno je da stranka podnese zahtev u Gradskom uslužnom centru na uslužnom mestu broj 1 ili 2. Zahtev u vidu pisanog obrasca može se dobiti neposredno pri podnošenju podneska ili se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva. Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju lične karte sa adresom prebivališta;
– fotokopiju rešenja o procentu telesnog oštećenja, odnosno vrste invaliditeta izdato od nadležnih institucija;
– dve fotografije dimenzija 30 h 35 mm; i
– fotokopiju saobraćajne dozvole (napomena: ukoliko osoba sa invaliditetom nije vlasnik već korisnik vozila potrebno je priložiti ugovor o lizingu ili overeni kupoprodajni ugovor).
Stranka je prilikom podnošenja zahteva oslobođena obaveze plaćanja gradske administrativne takse. Rešenje o izdavanju parking karte za osobe sa invaliditetom i parking kartu za osobe sa invaliditetom, stanka preuzima u kancelariji 307, u vremenskom periodu od 07:30 do 15:30 sati.
Za ostvarivanje prava na besplatno parkiranje vozila za trudnice na teritoriji Grada potrebno je da stranka podnese zahtev u Gradskom uslužno m centru na uslužnom mestu broj 1 ili 2. Zahtev u vidu pisanog obrasca može se dobiti neposredno pri podnošenju podneska ili se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva.Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju trudničkog kartona ili nalaz lekara specijaliste sa terminom porođaja;
– fotokopije ličnih karti budućih roditelja sa adresom prebivališta;
– fotokopiju saobraćajne dozvole vozila koje je u vlasništvu trudnice ili člana zajedničkog domaćinstva; i
– fotokopije vozačkih dozvola.
Stranka je prilikom podnošenja zahteva oslobođena obaveze plaćanja gradske administrativne takse. Rešenje kojim se trudnici odobrava korišćenje posebnih parkirališta na teritoriji Grada bez plaćanja naknade, stanka preuzima u kancelariji 307, u vremenskom periodu od 07:30 do 15:30 sati.
Zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava kretanje i parkiranje teretnih motornih vozila radi snabdevanja stranka podnosi se u Gradskom uslužnom centru na uslužnom mestu broj 1 ili 2. Zahtev u vidu pisanog obrasca može se dobiti neposredno pri podnošenju podneska ili se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva. Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju saobraćajne dozvole, za vozilo kupljeno na lizing, overena kopija ugovora o lizingu;
– fotokopiju rešenja o upisu poslovnog subjekta u sudski registar – za pravna lica;
– fotokopiju rešenja za obavljanje samostalne delatnosti – za preduzetnike;
– dokaz o posedovanju poreskog identifikacionog broja (PIB); i
– dokaz o uplaćenoj gradskoj administrativnoj taksi.
Stranka je u obavezi da uplati gradsku administrativnu taksu u iznosu od 1200,00 dinara po mesecu snabdevanja. Žiro račun za uplatu gradske administrativne takse se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva.
Potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza Odeljenje za saobraćaj izdaje na osnovu zapisnika Komisije za ispitivanje pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza, kojim se konstatuje pogodnost vozila za obavljanje auto-taksi prevoza na osnovu prethodno izvršenog pregleda vozila. Potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza se preuzimaju u kancelariji 307, u vremenskom periodu od 07:30 do 15:30 sati.
Za sve dodatne informacije stranka se može obratiti Odeljenju za saobraćaj putem telefona 013/308-713.
Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom po kojima postupa Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj i važeći planski dokumenti nalaze se na internet adresi: http://www.pancevo.rs/dokumenta/urbanizam-i-gradjevina/obrasci-zahtevi/
Zahtevi u postupku objedinjene procedure nalaze se u sistemu CIS-a na internet adresi https://reid.apr.gov.rs/IDF/.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove nema u svojoj nadležnosti neposredno pružanje usluga građanima odnosno zainteresovanim licima.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

1. Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine za projekte koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, za koje odobrenje za izvođenje izdaje organ lokalne samouprave, a nalaze se na ListiII Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS“ br.114/2008), odlučuje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta jeste podnosilac zahteva za dobijanje dozvole ili odobrenja za izgradnju ili rekonstrukciju objekta ili ostalih intervencija u prirodi i prirodnom okruženju, odnosno lice koje planira da obavlja ili obavlja delatnost iz oblasti koja je predmet procene uticaja na životnu sredinu

U skladu sa čl. 8. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) i čl. 2. Pravilnika o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.69/05) nosilac projekta je potrebno da podnese zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu koji sadrži: 1) podatke o nosiocu projekta; 2) opis lokacije;3) opis karakteristika projekta; 4) prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane; 5) opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;6) opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu; 7) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja; 8) druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Na osnovu člana 8. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija: Lokacijski uslovi za projekte za koje se izdaje građevinska dozvola ili informacija o lokaciji za projekte koji ze izvode na osnovu rešenja kojima se odobrava izvođenje radova; idejno rešenje ili idejni projekat, grafički prikaz mikro i makro lokacije; uslovi i saglasnost drugih nadležnih organa i organizacija; stručna ocena opterećenja životne sredine za planirane/postavljene izvore nejonizujućih zračenja; drugi dokazi na zahtev sekretarijata; dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 2160,00 dinara (žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republička administrativna taksa, primalac Republika Srbija).

Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva. Zahtev se predaje u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo.

U skladu sa čl. 10 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost, u roku od deset dana od dana prijema obaveštenja mogu dostaviti svoje mišljenje. Nadležni organ, u roku od deset dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, odlučuje o podnetom zahtevu uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta odluku i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

2. Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine za projekte koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili se koriste bez upotrebne dozvole, a za koje odobrenje za izvođenje izdaje organ lokalne samouprave, a nalaze se na ListiII Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS“ br.114/2008), odlučuje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.

Nosilac izvedenog projekta za koji se po odredbama Zakona o proceni uticaja vrši procena uticaja, a koji je izgrađen bez odobrenja za izgradnju ili se koristi bez odobrenja za upotrebu, u skladu sa čl. 8. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) podnosi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu koji sadrži: 1) podatke o nosiocu projekta; 2) opis lokacije;3) opis karakteristika projekta; 4) prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane; 5) opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;6) opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu; 7) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja; 8) druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Na osnovu člana 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija: kopija prijave objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju i obaveštenje o mogućnostima usklađivanja objekta sa urbanističkim planom, odnosno o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju; izvod iz projekta izvedenog objekta; izveštaj ovlašćene organizacije sa podacima o emisijama i izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanja činilaca životne sredine na koje projekat utiče koji nisu stariji od šest meseci; grafički prikaz mikro i makro lokacije; dokaz o uplati republičke administrativne takse (žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republička administrativna taksa, primalac Republika Srbija).

Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva. Zahtev se predaje u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo.

U skladu sa čl. 10 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost, u roku od deset dana od dana prijema obaveštenja mogu dostaviti svoje mišljenje.

Nadležni organ, u roku od deset dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, odlučuje o podnetom zahtevu uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta odluku i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

3. Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine za projekte za koje se obavezno vrši procena uticaja i za projekte za koje je nadležni organ utvrdio obavezu procene uticaja, za koje odobrenje za izvođenje izdaje organ lokalne samouprave, određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Nosioci projekata za koje se obavezno vrši procena uticaja i projekata za koje je nadležni organ utvrdio obavezu procene uticaja, u skladu sa čl. 12. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) i čl. 3. Pravilnika o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.69/05) podnose zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu koji sadrži: 1) podatke o nosiocu projekta; 1a) opis lokacije; 2) opis projekta; 3) prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane; 4) opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju; 5) opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta; 6) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štenih uticaja; 7) netehnički rezime podataka navedenih od 2) do 6); 8) podaci o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije; 9) druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Na osnovu člana 12. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija: lokacijskiuslovi;odluka nadležnog organa o potrebi procene uticaja na životnu sredinu;idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;grafički prikaz mikro i makro lokacije;uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;dokaz o uplati republičke administrativne takse (žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republička administrativna taksa, primalac Republika Srbija).

6) Na koji način se usluga dobija (npr. zahtevom, molbom i sl.)

Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva. Zahtev se predaje u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo.

U skladu sa čl. 14 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost mogu dostaviti svoja mišljenja o podnetom zahtevu u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja

Nadležni organ, u roku od deset dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, donosi odluku o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja, uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta odluku i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

4. Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja

Sekretarijat za zaštitu životne sredine za projekte za koje se obavezno vrši procena uticaja i za projekte za koje je nadležni organ utvrdio obavezu procene uticaja, a koji je izgrađen bez odobrenja za izgradnju ili se koristi bez odobrenja za upotrebu, određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja.

Nosioci izvedenih projekata za koje se obavezno vrši procena uticaja i projekata za koje je nadležni organ utvrdio obavezu procene uticaja, a koji su izgrađeni bez odobrenja za izgradnju ili se koristi bez odobrenja za upotrebu, u skladu sa čl. 12. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) podnose zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja koji sadrži: 1) podatke o nosiocu projekta; 1a) opis lokacije; 2) opis projekta; 3) prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane; 4) opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju; 5) opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta; 6) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štenih uticaja; 7) netehnički rezime podataka navedenih od 2) do 6); 8) podaci o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije; 9) druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Na osnovu člana 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija: odluka nadležnog organa o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu;kopija prijave objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju i obaveštenje o mogućnostima usklađivanja objekta sa urbanističkim planom odnosno o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju;izvod iz projekta izvedenog objekta;izveštaj ovlašćene organizacije sa podacima o emisijama i izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanja činilaca životne sredine na koje projekat utiče koji nisu stariji od šest meseci;grafički prikaz mikro i makro lokacije;dokaz o uplati republičke administrativne takse (žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republička administrativna taksa, primalac Republika Srbija).

Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva. Zahtev se predaje u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo.

U skladu sa čl. 14 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost mogu dostaviti svoja mišljenja o podnetom zahtevu u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja.

Nadležni organ, u roku od deset dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, donosi odluku o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja zatečenog stanja, uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta odluku i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

5. Zahtev za saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine za projekte za koje je nadležni organ odredio obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, a za koje odobrenje za izvođenje izdaje organ lokalne samouprave, daje saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Nosioci projekta kojem je nadležni organ odredio obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, u skladu sa čl. 16. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) potrebno je da podnesu zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke kojom je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja. Studija o proceni uticaja obavezno sadrži: 1) podatke o nosiocu projekta; 2) opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta; 3) opis projekta; 4) prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao; 5) prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija); 6) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 7) procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa; 8) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu; 9) program praćenja uticaja na životnu sredinu; 10) netehnički kraći prikaz podataka navedenih u tač. 2) do 9); 11) podaci o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci. Uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

Na osnovu člana 16. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija: tri primerka studije u pisanom i jedan u elektronskom obliku;odluka nadležnog organa iz prethodne faze postupka; dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu koji se utvrđuje u zavisnosti od površine prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama (žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republička administrativna taksa, primalac Republika Srbija):

Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva. Zahtev se predaje u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

U skladu sa čl. 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) nadležni organ u roku od sedam dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja obaveštava nosioca projekta, zainteresovane organe i organizacije i javnost o vremenu i mestu javnog uvida, javne prezentacije, kao i javne rasprave o studiji o proceni uticaja. Javna rasprava može se održati najranije 20 dana od dana obaveštavanja javnosti.

Izlaganje studije o proceni uticaja na javni uvid se oglašava u dnevnom, odnosno lokalnom listu na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, odnosno aktivnosti i traje najmanje 20 dana od dana obaveštavanja.

Nadležni organ najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahteva za saglasnost obrazuje tehničku komisiju za ocenu studije o proceni uticaja.

Nadležni organ dostavlja studiju o proceni uticaja tehničkoj komisiji u roku od tri dana od dana njenog obrazovanja.

Po završenom javnom uvidu, odnosno javnoj prezentaciji i javnoj raspravi, nadležni organ u roku od tri dana dostavlja tehničkoj komisiji izveštaj sa pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave, na osnovu mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, dostavlja nosiocu projekta pregled mišljenja sa predlozima za izmene i dopune studije o proceni uticaja. Nosilac projekta nadležnom organu podnosi studiju o proceni uticaja po potrebi izmenjenu i dopunjenu sa pregledom mišljenja i predlozima za izmene i dopune studije o proceni uticaja u roku od 15 dana od dana njihovog prijema.

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema izmenjene i dopunjene studije o proceni uticaja, dostavlja tehničkoj komisiji tu studiju sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i izveštajem o sprovedenom postupku procene uticaja.

Tehnička komisija dužna je da izveštaj sa ocenom studije o proceni uticaja i predlogom odluke dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema studije o proceni uticaja od nadležnog organa.

Nadležni organ donosi odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, na osnovu sprovedenog postupka i izveštaja tehničke komisije i dostavlja nosiocu projekta u roku od deset dana od dana prijema izveštaja Tehničke komisije.

O odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, nadležni organ je dužan da u roku od deset dana od dana njenog donošenja obavesti zainteresovane organe i organizacije i javnost.

6. Zahtev za saglasnost na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine za projekte za koje je nadležni organ odredio obim i sadržaj studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, a za koje odobrenje za izvođenje izdaje organ lokalne samouprave, daje saglasnost na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.

Nosioci projekta kojem je nadležni organ odredio obim i sadržaj studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u skladu sa čl. 16. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) podnose zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke kojom je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja zatečenog stanja. Studija o proceni uticaja obavezno sadrži: 1) podatke o nosiocu projekta; 2) opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta; 3) opis projekta; 4) prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao; 5) prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija); 6) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 7) procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa; 8) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu; 9) program praćenja uticaja na životnu sredinu; 10) netehnički kraći prikaz podataka navedenih u tač. 2) do 9); 11) podaci o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci. Uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

Na osnovu člana 16. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija: tri primerka studije u pisanom i jedan u elektronskom obliku;odluka nadležnog organa iz prethodne faze postupka; dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu koji se utvrđuje u zavisnosti od površine prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama (žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republička administrativna taksa, primalac Republika Srbija):

Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva. Zahtev se podnosi u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo.

U skladu sa čl. 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) nadležni organ u roku od sedam dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja obaveštava nosioca projekta, zainteresovane organe i organizacije i javnost o vremenu i mestu javnog uvida, javne prezentacije, kao i javne rasprave o studiji o proceni uticaja. Javna rasprava može se održati najranije 20 dana od dana obaveštavanja javnosti.

Izlaganje studije o proceni uticaja na javni uvid se oglašava u dnevnom, odnosno lokalnom listu na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, odnosno aktivnosti i traje najmanje 20 dana od dana obaveštavanja.

Nadležni organ najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahteva za saglasnost obrazuje tehničku komisiju za ocenu studije o proceni uticaja.

Nadležni organ dostavlja studiju o proceni uticaja tehničkoj komisiji u roku od tri dana od dana njenog obrazovanja.

Po završenom javnom uvidu, odnosno javnoj prezentaciji i javnoj raspravi, nadležni organ u roku od tri dana dostavlja tehničkoj komisiji izveštaj sa pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave, na osnovu mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, dostavlja nosiocu projekta pregled mišljenja sa predlozima za izmene i dopune studije o proceni uticaja. Nosilac projekta nadležnom organu podnosi studiju o proceni uticaja po potrebi izmenjenu i dopunjenu sa pregledom mišljenja i predlozima za izmene i dopune studije o proceni uticaja u roku od 15 dana od dana njihovog prijema.

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema izmenjene i dopunjene studije o proceni uticaja, dostavlja tehničkoj komisiji tu studiju sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i izveštajem o sprovedenom postupku procene uticaja.

Tehnička komisija dužna je da izveštaj sa ocenom studije o proceni uticaja i predlogom odluke dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema studije o proceni uticaja od nadležnog organa.

Nadležni organ donosi odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, na osnovu sprovedenog postupka i izveštaja tehničke komisije i dostavlja nosiocu projekta u roku od deset dana od dana prijema izveštaja Tehničke komisije.

O odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, nadležni organ je dužan da u roku od deset dana od dana njenog donošenja obavesti zainteresovane organe i organizacije i javnost.

7. Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine određuje obim i sadržaj za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu, za projekte za koje se obavezno vrši procena uticaja i za projekte za koje je nadležni organ utvrdio obavezu procene uticaja, za koje odobrenje za izvođenje izdaje organ lokalne samouprave, a nosilac projekta nije otpočeo sa realizacijom, odnosno izgradnjom i izvođenjem projekta u roku od dve godine od dana prijema odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili ako u toku izgradnje, odnosno izvođenja projekta, nosilac projekta mora da odstupi od dokumentacije na osnovu koje je izrađena studija o proceni uticaja na životnu sredinu na koju je data saglasnost.

Nosioci projekata koji u skladu sa čl. 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) moraju da ažuriraju studiju o proceni uicaja, u skladu sa čl. 12. i 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) podnose zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu koji sadrži: 1) podatke o nosiocu projekta; 1a) opis lokacije; 2) opis projekta; 3) prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane; 4) opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju; 5) opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta; 6) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štenih uticaja; 7) netehnički rezime podataka navedenih od 2) do 6); 8) podaci o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije; 9) druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Na osnovu čl. 28. i čl. 12. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) i člana 3. Pravilnika o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.69/05) uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija: lokacijskiuslovi;idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;grafički prikaz mikro i makro lokacije;uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;dokaz o uplati republičke administrativne takse (žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republička administrativna taksa, primalac Republika Srbija).

Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva. Zahtev se podnosi u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo.

U skladu sa čl. 14 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost mogu dostaviti svoja mišljenja o podnetom zahtevu u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja.

Nadležni organ, u roku od deset dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, donosi odluku o obimu i sadržaju za ažuriranje studije o proceni uticaja, uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta odluku i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

8. Zahtev za saglasnost na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine za projekte za koje je nadležni organ odredio obim i sadržaj za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu, a za koje odobrenje za izvođenje izdaje organ lokalne samouprave, daje saglasnost na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Nosioci projekta kojem je nadležni organ odredio obim i sadržaj za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu, u skladu sa čl. 12. i 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) podnose zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Studija o proceni uticaja obavezno sadrži: 1) podatke o nosiocu projekta; 2) opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta; 3) opis projekta; 4) prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao; 5) prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija); 6) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 7) procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa; 8) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu; 9) program praćenja uticaja na životnu sredinu; 10) netehnički kraći prikaz podataka navedenih u tač. 2) do 9); 11) podaci o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci. Uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

Na osnovu člana 16. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija: tri primerka studije u pisanom i jedan u elektronskom obliku;odluka nadležnog organa iz prethodne faze postupka; dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu koji se utvrđuje u zavisnosti od površine prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama (žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republička administrativna taksa, primalac Republika Srbija):

Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva. Zahtev se podnosi u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo.

U skladu sa čl. 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) nadležni organ u roku od sedam dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja obaveštava nosioca projekta, zainteresovane organe i organizacije i javnost o vremenu i mestu javnog uvida, javne prezentacije, kao i javne rasprave o studiji o proceni uticaja. Javna rasprava može se održati najranije 20 dana od dana obaveštavanja javnosti.

Izlaganje studije o proceni uticaja na javni uvid se oglašava u dnevnom, odnosno lokalnom listu na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, odnosno aktivnosti i traje najmanje 20 dana od dana obaveštavanja.

Nadležni organ najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahteva za saglasnost obrazuje tehničku komisiju za ocenu studije o proceni uticaja.

Nadležni organ dostavlja studiju o proceni uticaja tehničkoj komisiji u roku od tri dana od dana njenog obrazovanja.

Po završenom javnom uvidu, odnosno javnoj prezentaciji i javnoj raspravi, nadležni organ u roku od tri dana dostavlja tehničkoj komisiji izveštaj sa pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave, na osnovu mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, dostavlja nosiocu projekta pregled mišljenja sa predlozima za izmene i dopune studije o proceni uticaja. Nosilac projekta nadležnom organu podnosi studiju o proceni uticaja po potrebi izmenjenu i dopunjenu sa pregledom mišljenja i predlozima za izmene i dopune studije o proceni uticaja u roku od 15 dana od dana njihovog prijema.

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema izmenjene i dopunjene studije o proceni uticaja, dostavlja tehničkoj komisiji tu studiju sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i izveštajem o sprovedenom postupku procene uticaja.

Tehnička komisija dužna je da izveštaj sa ocenom studije o proceni uticaja i predlogom odluke dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema studije o proceni uticaja od nadležnog organa.

Nadležni organ donosi odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, na osnovu sprovedenog postupka i izveštaja tehničke komisije i dostavlja nosiocu projekta u roku od deset dana od dana prijema izveštaja Tehničke komisije.

O odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, nadležni organ je dužan da u roku od deset dana od dana njenog donošenja obavesti zainteresovane organe i organizacije i javnost.

9. Izdavanje uslova zaštite životne sredine u postupku izdavanja lokacijskih uslova

Sekretarijat za zaštitu životne sredine izdaje uslove zaštite životne sredine za projekte u postupku izdavanja lokacijskih uslova u sistemu objedinjene procedure, a na osnovu zahteva Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobrađaj Gradske uprave grada Pančeva u skladu sa članom 25. Uredbe o lokacijskim uslovima („Sl.glasnik RS“ br. 35/15, 114/15 i 117/17).

Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobrađaj Gradske uprave grada Pančeva u ime nosioca projekta dostavlja zahtev Sekretarijatu za zaštitu životne sredineza izradu tehničkih uslova za potrebe izrade lokacijskih uslova, pri čemu dostavlja i dokumentaciju priloženu uz zahtev za izradu lokacijskih uslova, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Uredbom o lokacijskim uslovima („Sl.glasnik RS“ br. 35/15, 114/15 i 117/17) i Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“ br. 113/15, 96/16 i 120/17).

Za izdavanje uslova zaštite životne sredine u postupku izdavanja lokacijskih uslova plaća se gradska administrativna taksa (žiro račun 840-742221843-03, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja gradska administrativna taksa, primalac prihodi grada Pančeva) u skladu sa Odlukom o gradskim administrativnim taksama.

U skladu sa čl. 29. Uredbe o lokacijskim uslovima („Sl.glasnik RS“ br. 35/15, 114/15 i 117/17) imalac javnih ovlašćenja je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje dostavi nadležnom organu uslove za projektovanje i priključenje.

10.Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

1) Naziv usluge

2)Opis usluge

Nadležni organ :

 • sprovodi analizu podnetog zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport

i priložene dokumentacije

 • nadležni organ za izdavanje dozvole dužan je od podnosioca zahteva zatraži dokaze i dokumentaciju potrebnu za dopunu zahteva, ako je zahtev nepotpun, odnosno neuredan

 • U skladu sa članom 69. nadležni organ obaveđštava javnost o prijemu zahteva za izdavanje dozvole, dokumentaciji koja je podneta uz zahtev i izdatoj dozvoli putem sredatava informisanja ili intetrneta, odnosno uobičajeji lokalni način.

 • Dozvolom se utvrđuju obavezne mere postupanja prilikom sakupljanja, odnosno transporta neopasnog otpada u skladu sa odredbama zakona i drugih propisa.

3) Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu

 • Dozvola za sakupljanje i/ili transport otpada izdaje se licu registrovanom za obavljanje delatnosti sakupljanja, odnosno licu koje ima svojstvo prevoznika u skladu sa zakonima kojima se uređuje prevoz u javnom saobraćaju, odnosno domaćem prevozniku, u skladu sa zakonima kojima se uređuje međunarodni javni prevoz na teritoriji jedinice lokalne samopuprave.

4) uslovi koje lica moraju da ispune da bi im usluga bila pružena

 • U skladu sa članom 35. lice koje vrši sakupljanje, odnosno transport otpada sakuplja otpad od proizvođača ili vlasnika i/ili drugog držaoca i transportuje ga do postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje mora da ima zaključen ugovor sa operaterom za upravljanje otpadom kojim se uređuje način preuzimanja otpada, plaćanje preko bankovnog računa, kao i druga pitanja od značaja za preuzimanje otpada (vrste, količine, poreklo, klasifikacija otpada i dr.).

5) Dokazi koje podnosilac zahteva prilaže

 • Zahtev za izdavanje dozvole sadrži podatke o podnosiocu zahteva, registraciji za obavljanje delatnosti, vrsti otpada, lokaciji i opremi za sakupljanje, prevoznim sredstvima i druge podatke na zahtev nadležnog organa za izdavanje dozvole

6) Na koji način se usluga dobija (npr. zahtevom, molbom i sl.)

7) Mesto podnošenja zahteva (adresa, broj kancelarije, šalter i sl.)

 • Pisarnica Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

9) podatak o taksama i troškovima postupka

 • Taksa na zahtev, 330 din. plaća se u trenutku podnošenja zahteva:

Budžet Republike Srbije-administrativna taksa za podnošenje zahteva: 19.650 din.

žiro račun broj 840-742221843-57

broj modela 97 poziv na broj 02-226

Overen dokaz o uplati prilaže se uz zahtev.

 • Republička administrativna taksa uplaćuje se pre izdavanja dozvole,na žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republičkaadministrativna taksa, primalac Republika Srbija i to:

11) da li je propisan rok u kom se može očekivati da usluga bude pružena

 • Ne, rok nije propisan. Rok zavisi od urednosti podnetog zahteva.

12) Koji je rok za očekivanje da usluga bude pružena, bez obzira da li je rok propisan ili nije

 • Zavisi od podnosioca zahteva i ažurnosti prilikom dopune dokumentacije.

11. Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom

1) Naziv usluge

 • Izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovnoiskorišćenje i odlaganje otpada Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS“ br. 36/09,88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon)u skladu sa članom 63.

2)Opis usluge

Nadležni organ:

 • sprovodi analizu Zahtevaza izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada

 • U slučaju da zahtev za izdavanje dozvole ne sadrži propisane podatke i dokumentaciju, nadležni organ za izdavanje dozvole dužan je da podnosiocu zahteva odredi razuman rok za otklanjanje nedostataka, odnosno dostavljanje dokaza.

 • Ako podnosilac zahteva u određenom roku ne otkloni nedostatke, odnosno ne dostavi tražene dokaze, nadležni organ za izdavanje dozvole odbacuje zahtev, u skladu sa zakonom.

 • U skladu sa članom 63. nadležni organ za izdavanje dozvole, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za izdavanje dozvole dužan je da od podnosioca zahteva, zatraži dokaze i dokumentaciju potrebnu za dopunu zahteva, ako je zahtev nepotpun, odnosno neuredan.

 • Nadležni organ za izdavanje dozvole, u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva, obaveštava javnost o podnetom zahtevu.

 • Nadležni organ za izdavanje dozvole razmatra podneti zahtev i izdaje dozvolu podnosiocu zahteva u roku od 15 dana.

 • Dozvolom se utvrđuju uslovi za upravljanje otpadom u postrojenju za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada.

3) Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu

 • Operateri postrojenja za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada podnose zahtev za izdavanje dozvole. Operaterjeste svako pravno lice ili preduzetnik koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje dozvola za upravljanje otpadom

4) uslovi koje lica moraju da ispune da bi im usluga bila pružena

 • Lice mora podsneti Zahtev za izdavanje dozvole tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada na osnovu člana 62. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS“ br. 36/09,88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnika o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman,odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada (“Sl. glasnik RS“ br. 38/18).

5) Dokazi koje podnosilac zahteva prilaže

 • Uz zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, operater prilaže sledeću dokumentaciju:

1) potvrdu o registraciji;

2) radni plan postrojenja za upravljanje otpadom;

3) saglasnost na plan zaštite od udesa i plan zaštite od požara ako je operater u obavezi da takvu saglasnost pribavi ili pravila zaštite od požara u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara, kao i program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u skladu sa zakonom;

4) plan za zatvaranje postrojenja;

5) izjavu o metodama tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja ili odlaganja otpada;

6) izjavu o metodama tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja ostataka iz postrojenja;

7) saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili studiju o proceni uticaja zatečenog stanja ili akt o oslobođenju od obaveze izrade procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom;

8) kopije odobrenja i saglasnosti drugih nadležnih organa, izdatih u skladu sa zakonom;

9) finansijske i druge garancije ili odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima;

9a) finansijske ili druge garancije kojima se osigurava ispunjavanje uslova iz dozvole za odlaganje otpada na deponiju, sa rokom važnosti za vreme rada deponije, uključujući procedure zatvaranja deponije i održavanje nakon zatvaranja u skladu sa članom 30. ovog zakona;

10) potvrdu o uplati odgovarajuće administrativne takse.

 • Nadležni organ za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, po potrebi, može zahtevati dodatne podatke, informacije ili dokumentaciju za izdavanje dozvole.

6) Na koji način se usluga dobija (npr. zahtevom, molbom i sl.)

 • Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada na osnovu člana 62. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS“ br. 36/09,88/10,14/16 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnika o obrascu zahteva za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada (“Sl. glasnik RS“ br. 38/18),koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva

7) Mesto podnošenja zahteva (adresa, broj kancelarije, šalter i sl.)

 • Pisarnica Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

9) podatak o taksama i troškovima postupka

 • Taksana zahtev u iznosu od 330dinara plaća se u trenutku podnošenja zahteva:
  Budžet Republike Srbije – administrativna taksa za
  podnošenjezahteva
  žiro račun broj 840-742221843-57
  broj modela 97 poziv na broj 02-226
  Overeni dokaz
  o uplati prilaže se uz zahtev.

 • Republičkaadministrativna takseuplaćuje se pre izdavanja dozvole, na žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republičkaadministrativna taksa, primalac Republika Srbija i to:

– Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

67.320

– Za izdavanje dozvole za tretman otpada

67.320

– Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada

67.320

– Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom

107.680

– Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom

6.730

11) da li je propisan rok u kom se može očekivati da usluga bude pružena

 • Da, u skladu sa članom 63 Zakona o upravljanju otpadom

12) Koji je rok za očekivanje da usluga bude pružena, bez obzira da li je rok propisan ili nije

 • Zavisi od ažurnosti podnosioca zahteva.

12.Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje neopasnog i inertnog otpada

1) Naziv usluge

2)Opis usluge

Nadležni organ:

 • sprovodi analizu podnetog zahteva i dostavljene dokumentacije

 • U slučaju da zahtev za izdavanje dozvole ne sadrži propisane podatke i dokumentaciju, nadležni organ za izdavanje dozvole dužan je da podnosiocu zahteva odredi razuman rok za otklanjanje nedostataka, odnosno dostavljanje dokaza.

 • Ako podnosilac zahteva u određenom roku ne otkloni nedostatke, odnosno ne dostavi tražene dokaze, nadležni organ za izdavanje dozvole odbacuje zahtev, u skladu sa zakonom.

 • izdaje potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole.

4) uslovi koje lica moraju da ispune da bi im usluga bila pružena

 • Lica koja ispunjavaju uslove propisane članom 61. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/18-dr. zakon).

5) Dokazi koje podnosilac zahteva prilaže

Prilažu se:

 • Potvrda o registraciji(kopija dokumenta)

 • Podaci o operateru

 • Podaci o postrojenju (skladištu) i lokaciji

 • Podaci o vrsti i karakteru otpada

 • Podaci o kapacitetu postrojenja (skladišta)

 • Saglasnost na plan zaštite od udesa i plan zaštite od požara ako je operater u obavezi da takvu saglasnost pribavi ili pravila zaštite od požara u zavisnosti od kategorije ugroženosti i druge podatke na zahtev nadležnog organa (kopija dokumenta)

6) Na koji način se usluga dobija (npr. zahtevom, molbom i sl.)

 • Usluga se dobija podnošenjem ZAHTEVOM ZA IZDAVANJE POTVRDE O IZUZIMANJU OD OBAVEZE PRIBAVLJANJA DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE INERTNOG I NEOPASNOG OTPADAkoji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva

7) Mesto podnošenja zahteva (adresa, broj kancelarije, šalter i sl.)

 • Pisarnica Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

9) podatak o taksama i troškovima postupka

 • Taksa na zahtev u iznosu od 330dinara plaća se u trenutku podnošenja zahteva:
  Budžet Republike Srbije – administrativna taksa za
  podnošenjezahteva
  žiro račun broj 840-742221843-57
  broj modela 97 poziv na broj 02-226
  Overeni dokaz
  o uplati prilaže se uz zahtev.

 • Administrativnataksau iznosu od 2.970 dinarauplaćuje se pre izdavanja potvrde na žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republičkaadministrativna taksa, primalac Republika Srbija

11) da li je propisan rok u kom se može očekivati da usluga bude pružena

 • Ne.

12) Koji je rok za očekivanje da usluga bude pružena, bez obzira da li je rok propisan ili nije

 • Zavisi od ažurnosti podnosioca zahteva.

13. Zahtev za dozvolu za vazduh

1) Naziv usluge

 • Izdavanje dozvole za rad novoizgrađenog/rekonstruisanog stacionarnog izvora zagađivanja na osnovu člana 56. stav. 1 Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“broj 36/09 i 10/13).

2)Opis usluge

Nadležni organ:

 • sprovodi analizu podnetog zahteva i priložene dokumentacie

 • ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

 • Nakon podnošenja urednog zahteva i utvrđivanja osnovanosti podnetog zahteva, nadležni organ izdaje dozvolu za rad u formi rešenja ili rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za rad novoizgrađenog/rekonstruisanog stacionarnog izvora zagađivanja u pogledu ispunjenosti uslova o zaštiti vazduha

3) Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu

 • operater -privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koji upravlja izvorom

Ko pokreće postupak i na koji način

 • Zahtev za izdavanje dozvole za rad novoizgrađenog/rekonstruisanog stacionarnog izvora zagađivanja za koji nije propisana obaveza izdavanja integrisane dozvole, odnosno izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, podnosi operater (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) u pisanoj formi,

4) uslovi koje lica moraju da ispune da bi im usluga bila pružena

 • podnese kompletan Zahtev za izdavanje dozvole za rad stacionarnog izvora zagađivanjasa pratećom dokumentacijom

5) Dokazi koje podnosilac zahteva prilaže

 • Uz pisani zahtev operater (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) podnosi: Upotrebnu dozvolu ili tehničku dokumentaciju za taj izvor zagađivanja kao i drugu dokumentaciju neophodnu za donošenje rešenja po nalogu nadležnog organa (npr. Informaciju o lokaciji, od organa nadležnog za urbanizam, gradske uprave, Rešenje o registraciji privrednog subjekta od Agencije za privredne registre za delatnost za koju se traži dozvola za rad, Glavni projekat ventilacije, Izjavu izvođača radova da su termomašinski radovi na instalaciji ventilacije urađeni prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, Izveštaj o merenju emisije zagađujućih materija na izvoru zagađivanja) i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

6) Na koji način se usluga dobija (npr. zahtevom, molbom i sl.)

 • Usluga se dobija podnošenjem Zahtevaza izdavanje dozvole za rad stacionarnog izvora zagađivanjakoji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva

7) Mesto podnošenja zahteva (adresa, broj kancelarije, šalter i sl.)

 • Pisarnica Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

9) podatak o taksama i troškovima postupka

 • Taksa na zahtevu iznosu od 330dinara plaća se u trenutku podnošenja zahteva:
  Budžet Republike Srbije – administrativna taksa
  za podnošenjezahteva
  žiro račun broj 840-742221843-57
  broj modela 97 poziv na broj 02-226
  Overeni dokazi o uplati prilaže se uz zahtev.

11) da li je propisan rok u kom se može očekivati da usluga bude pružena

 • Ne.

12) Koji je rok za očekivanje da usluga bude pružena, bez obzira da li je rok propisan ili nije

 • 30 dana.

14.Zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija

1) Naziv usluge

 • Izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija sa spiskom naročito opasnih hemikalija koje podnosilac zahteva namerava da stavi u promet u skladu sa ZAKONOM o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 93/12 i 25/15).

2)Opis usluge

Nadležni organ:

 • analizira dostavljenu dokumentaciju Zahteva za izdavanje dozvole koji naročito sadrži ime i adresu podnosioca zahteva, podatke o naročito opasnim hemikalijama i svrhu za koju se dozvola traži kao i dokaz da je obezbeđeno odgovarajuće skladište i da su utvrđene preventivne mere za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija.

 • Preventivne mere odnose se naročito na bezbedno čuvanje odnosno skladištenje naročito opasnih hemikalija, bezbednosne procedure, kao i na način sprovođenja interne kontrole bezbednosnih procedura i rukovanja naročito opasnim hemikalijam

 • U postupku izdavanja dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija vrši se procena da li je u dozvoli potrebno upisati i uslove za bezbedno čuvanje i skladištenje tih hemikalija.

 • U postupku izdavanja dozvole određuje se i rok važenja dozvole koji ne može biti duži od pet godina.

 • U dozvolu se upisuje naziv imaoca dozvole, svrha za koju se dozvola izdaje, rok važenja dozvole, kao i uslovi za bezbedno čuvanje i skladištenje odnosno bezbedno čuvanje i korišćenje utvrđeni u postupku izdavanja dozvole.

3) Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu

 • Stavljanje u promet određenih opasnih hemikalija mogu da obavljaju samo pravna lica ili preduzetnici koji imaju dozvolu za obavljanje delatnosti prometa tih hemikalija.

4) uslovi koje lica moraju da ispune da bi im usluga bila pružena

 • Dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija izdaje se pravnom licu ili preduzetniku koji je obezbedio takvo skladištenje i čuvanje naročito opasnih hemikalija da one ne mogu biti dostupne licima koja ih mogu koristiti u nedozvoljene svrhe i koji je utvrdio preventivne mere za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija.

5) Dokazi koje podnosilac zahteva prilaže

 • Zahtev za izdavanje dozvole sadrži ime i adresu podnosioca zahteva, podatke o naročito opasnim hemikalijama i svrhu za koju se dozvola traži.

 • Uz zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija prilaže se dokaz da je obezbeđeno odgovarajuće skladište i da su utvrđene preventivne mere za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija.

 • Preventivne mere odnose se naročito na bezbedno čuvanje odnosno skladištenje naročito opasnih hemikalija, bezbednosne procedure, kao i na način sprovođenja interne kontrole bezbednosnih procedura i rukovanja naročito opasnim hemikalijama.

6) Na koji način se usluga dobija (npr. zahtevom, molbom i sl.)

 • Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija sa spiskom naročito opasnih hemikalija koje podnosilac zahteva namerava da stavi u prometkoji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva

7) Mesto podnošenja zahteva (adresa, broj kancelarije, šalter i sl.)

 • Pisarnica Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

9) podatak o taksama i troškovima postupka

 • Taksa na zahtev u iznosu od 330dinara plaća se u trenutku podnošenja zahteva:
  Budžet Republike Srbije – administrativna taksa za
  podnošenjezahteva
  žiro račun broj 840-742221843-57
  broj modela 97 poziv na broj 02-226
  Overeni dokaz o uplati prilaže se uz zahtev.

 • Naknada za izdavanje ove dozvole u iznosu od 15.000 dinara naplaćuje se na osnovu odredbe člana 8. Odluke o kriterijumima, načinu obračuna visine i plaćanja naknade za proveru podataka iz Dosijea o hemikalijama, visini naknada za procenu i proveru podataka o hemikalijama i izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

Budžet Republike Srbije – administrativna taksa za podnošenjezahteva
žiro račun broj 840-742221843-57
broj modela 97 poziv na broj 02-226
Overeni dokaz o uplati prilaže se uz zahtev.

11) da li je propisan rok u kom se može očekivati da usluga bude pružena

 • Ne.

12) Koji je rok za očekivanje da usluga bude pružena, bez obzira da li je rok propisan ili nije

 • Zavisi od ažurnosti podnosioca zahteva.

15. Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje hemikakilaja

1) Naziv usluge

 • Izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija u skladu sa ZAKONOM o hemikalijama

2)Opis usluge

Nadležni organ:

 • sprovodi analizu podnetog zahteva i priložene dokumentacije

 • U dozvolu naročito se upisuje naziv imaoca dozvole, svrha za koju se dozvola izdaje, rok važenja dozvole, kao i uslovi za bezbedno čuvanje i skladištenje odnosno bezbedno čuvanje i korišćenje utvrđeni u postupku izdavanja dozvole.

 • U postupku izdavanja dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija vrši se procena da li je u dozvoli potrebno upisati i uslove za bezbedno čuvanje i korišćenje tih hemikalija.

 • U postupku izdavanja dozvole određuje se i rok važenja dozvole koji ne može biti duži od pet godina.

3) Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu

 • Dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija izdaje se fizičkom licu koje ih koristi u umetničke, naučne i druge specifične svrhe, ako se umesto tih hemikalija ne mogu koristiti druge alternativne hemikalije, ako ih bezbedno koristi i čuva, kao i ako nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci.

4) uslovi koje lica moraju da ispune da bi im usluga bila pružena

 • Fizička lica koja koriste naročito opasne hemikalije dužna su da imaju dozvolu za korišćenje tih hemikalija.

5) Dokazi koje podnosilac zahteva prilaže

 • Zahtev za izdavanje dozvole sadrži ime i adresu podnosioca zahteva, podatke o naročito opasnim hemikalijama i svrhu za koju se dozvola traži.

 • Uz zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija prilaže se obrazloženje za način korišćenja naročito opasne hemikalije, način čuvanja tih hemikalija, kao i dokaz da fizičko lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci.

 • Preventivne mere odnose se naročito na bezbedno čuvanje odnosno skladištenje naročito opasnih hemikalija, bezbednosne procedure, kao i na način sprovođenja interne kontrole bezbednosnih procedura i rukovanja naročito opasnim hemikalijama.

6) Na koji način se usluga dobija (npr. zahtevom, molbom i sl.)

 • Usluga se dobija podnošenjem Zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta grada Pančeva

7) Mesto podnošenja zahteva (adresa, broj kancelarije, šalter i sl.)

 • Pisarnica Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

9) podatak o taksama i troškovima postupka

 • Taksa na zahtev u iznosu od 330 dinara plaća se u trenutku podnošenja zahteva:
  Budžet Republike Srbije – administrativna taksa za
  podnošenjezahteva
  žiro račun broj 840-742221843-57
  broj modela 97 poziv na broj 02-226
  Overeni dokaz
  o uplati prilaže se uz zahtev.

 • Naknada za izdavanje ove dozvole u iznosu od 8.000 dinaranaplaćuje se na osnovu odredbe člana 9. Odluke o kriterijumima, načinu obračuna visine i plaćanja naknade za proveru podataka iz Dosijea o hemikalijama, visini naknada za procenu i proveru podataka o hemikalijama i izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija. („Službeni glasnik RS“ br. 3/11,25/11,55/11,5/12)

Budžet Republike Srbije – administrativna taksa za podnošenjezahteva
žiro račun broj 840-742221843-57
broj modela 97 poziv na broj 02-226

republička administrativna taksa u iznosu od 2090,00 dinara (žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 02-226, svrha plaćanja republička administrativna taksa, primalac Republika Srbija)

11) da li je propisan rok u kom se može očekivati da usluga bude pružena

 • Ne.

12) Koji je rok za očekivanje da usluga bude pružena, bez obzira da li je rok propisan ili nije

 • Zavisi od ažurnosti podnosioca zahteva.

16. Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad „IPPC“

1) Naziv usluge

 • Izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra, vrste aktivnosti i postrojenja, nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine u skladu sa ZAKONOM o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15)

 • Opis usluge

 • Nadležni organ razmatra podneti zahtev i ako zahtev ne sadrži propisane podatke i/ili dokumentaciju zatražiće od podnosioca zahteva da, u primerenom roku, dostavi podatke, dokumentaciju ili informacije koje nedostaju.

 • Ako podnosilac zahteva ne dostavi podatke, dokumentaciju i informacije u određenom roku nadležni organ će bez odlaganja doneti zaključak o odbacivanju zahteva.

 • Nadležni organ vrši proveru podataka i informacija sadržanih u zahtevu za izdavanje dozvole, primenjivosti predloženog programa mera i drugih podataka iz zahteva, kao i priložene dokumentacije.

 • Nadležni organ obaveštava organe i organizacije i zaiteresovanu javnost o prijemu zahteva, u roku od pet dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole.

 • Nadležni organ na zahtev drugih organa i organizacija dostavlja kopiju zahteva za izdavanje dozvole i stavlja na uvid odgovarajuću dokumentaciju

 • Na zahtev zainteresovane javnosti nadležni organ dostaviće kopiju zahteva za izdavanje dozvole.

 • Drugi organi i organizacije i predstavnici zainteresovane javnosti dostavljaju svoja mišljenja nadležnom organu u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana.

 • Nadležni organ je dužan da nacrt dozvole izradi u roku od 45 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole. Prilikom izrade nacrta dozvole nadležni organ razmatra mišljenja drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

 • Nadležni organ je dužan da o nacrtu dozvole i o mogućnosti uvida u prateću dokumentaciju obavesti druge organe i organizacije i javnost, u roku od pet dana od dana prijema takvog zahteva.

 • Nadležni organ na zahtev drugih organa i organizacija bez odlaganja dostavlja kopiju nacrta dozvole.

 • Na zahtev zainteresovane javnosti nadležni organ dostaviće kopiju nacrta dozvole.

 • Drugi organi i organizacije i predstavnici zainteresovane javnosti mogu nadležnom organu dostaviti svoja mišljenja o nacrtu dozvole, u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 2. ovog člana.

 • Nadležni organ nacrt dozvole zajedno sa zahtevom operatera i pratećom dokumentacijom, mišljenjima drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti datih na nacrt dozvole, dostavlja tehničkoj komisiji, u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 6. ovog člana.

 • Za ocenu uslova utvrđenih u nacrtu dozvole nadležni organ obrazuje tehničku komisiju.

 • Aktom o obrazovanju tehničke komisije određuje se njen sastav, zadaci i druga pitanja od značaja za rad tehničke komisije.

 • Tehnička komisija razmatra zahtev operatera i priloženu dokumentaciju, nacrt dozvole, mišljenja drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti iz člana 12. stav 1. ovog zakona, kao i mišljenja pribavljena u postupku razmene informacija i konsultacija o prekograničnom uticaju.

 • Tehnička komisija analizira naročito:

1) studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno studiju o proceni zatečenog stanja na životnu sredinu;

2) očekivane lokalne i šire uticaje rada postrojenja na životnu sredinu;

3) primenu najboljih dostupnih tehnika;

4) očekivane ekonomske i socijalne posledice i promene stanja životne sredine na konkretnoj lokaciji, kao i očekivane posledice na život i zdravlje stanovništva;

5) dokumentaciju iz člana 9. stav 1. tač. 3) do 7) ovog zakona;

6) ispunjenost uslova iz nacrta dozvole koji se odnose na tač. 1) do 5) ovog stava.

Tehnička komisija izrađuje izveštaj koji bez odlaganja dostavlja nadležnom organu.

 • Nadležni organ odlučuje o izdavanju dozvole na osnovu zahteva operatera, priložene dokumentacije, izveštaja i ocene tehničke komisije, kao i pribavljenih mišljenja drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, u roku od 120 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole.

 • U izuzetnim slučajevima, na zahtev operatera ili na inicijativu nadležnog organa, rok iz stava 1. ovog člana može se produžiti, ali ne duže od 240 dana od dana prijema urednog zahteva.

 • O produženju roka iz stava 2. ovog člana, razlozima, kao i novom roku za donošenje odluke, nadležni organ obaveštava podnosioca zahteva.

 • Nadležni organ rešenjem odlučuje o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole.

 • Nadležni organ će odbiti zahtev za izdavanje dozvole ako:

1) postrojenje za obavljanje aktivnosti za koju se zahteva dozvola ne ispunjava propisane uslove;

2) na osnovu podataka i dokumentacije sadržanih u zahtevu nisu ispunjeni uslovi za primenu propisanih standarda životne sredine;

3) zahtev sadrži netačne podatke koji su od uticaja na izdavanje dozvole.

 • Rešenje o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole nadležni organ dostavlja operateru i o tome obaveštava druge organe i organizacije i javnost u roku od osam dana od dana donošenja rešenja.

 • Protiv rešenja nadležnog organa iz stava 4. ovog člana nije dopuštena žalba i može se pokrenuti upravni spor.

 • Dozvolom se utvrđuju uslovi za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti i obaveze operatera u zavisnosti od prirode aktivnosti i njihovog uticaja na životnu sredinu.

3) Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu

 • Vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola klasifikuju se prema nivou zagađivanja i riziku koji te aktivnosti mogu imati po zdravlje ljudi i životnu sredinu, uključujući i druge tehnički srodne aktivnosti koje mogu proizvesti emisije i zagađenje životne sredine.

 • Vrste aktivnosti i postrojenja obuhvataju nova i postojeća postrojenja.

 • Vlada Republike Srbije propisuje vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje dozvola.

4) uslovi koje lica moraju da ispune da bi im usluga bila pružena

 • Operater podnosi nadležnom organu zahtev za izdavanje dozvole koji sadrži naročito podatke o:

1) postrojenju i njegovoj aktivnosti;

2) sirovinama i pomoćnom materijalu, drugim materijama i energiji koji se koriste u postrojenju ili se u njemu stvaraju;

3) izvorima emisija koje potiču iz postrojenja;

4) uslovima karakterističnim za lokaciju na kojoj se postrojenje nalazi;

5) prirodi i količini predviđenih emisija koje iz postrojenja dospevaju u vodu, vazduh i zemljište;

6) identifikovanim značajnim uticajima emisija na životnu sredinu i mogućnosti uticaja na veću udaljenost;

7) predloženoj tehnologiji i drugim tehnikama kojima se sprečavaju ili, ako to nije moguće, smanjuju emisije;

8) najboljim dostupnim tehnikama koje operater aktivnosti novog ili postojećeg postrojenja primenjuje ili planira da primeni radi sprečavanja ili smanjenja zagađivanja;

9) merama za smanjenje nastajanja i uklanjanje otpada koji nastaje prilikom funkcionisanja postrojenja;

10) merama za efikasno korišćenje energije;

11) planiranim merama monitoringa emisija u životnu sredinu;

12) prikaz glavnih alternativa koje je operater razmatrao;

13) netehnički prikaz podataka na kojima se zahtev zasniva;

14) drugim merama čije preduzimanje se planira u skladu sa propisima.

 • Ako je operater u pribavljanju dokaza u skladu sa drugim propisima obezbedio neke od podataka prilaže ih uz zahtev za izdavanje dozvole.

 • Nadležni organ može zatražiti dodatne podatke u određenim oblastima za izdavanje dozvole.

5) Dokazi koje podnosilac zahteva prilaže

 • Uz zahtev za izdavanje dozvole podnosilac zahteva prilaže sledeću dokumentaciju:

1) projekat za planirano, odnosno izgrađeno postrojenje;

2) izveštaj o poslednjem tehničkom pregledu;

3) plan vršenja monitoringa;

4) rezultate merenja zagađivanja činilaca životne sredine ili drugih parametara u toku trajanja probnog rada;

5) plan upravljanja otpadom;

6) plan mera za efikasno korišćenje energije;

7) plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica;

8) plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja;

9) akt o pravu korišćenja prirodnih resursa;

10) izjavu kojom potvrđuje da su informacije sadržane u zahtevu istinite, tačne, potpune i dostupne javnosti;

11) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

 • Pored dokumentacije podnosilac zahteva, zavisno od postrojenja, prilaže:

1) za nova postrojenja – saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i saglasnost na procenu opasnosti od udesa;

2) za postojeća postrojenja – saglasnost na studiju uticaja zatečenog stanja, procenu opasnosti od udesa i program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti uslovima propisanim ovim zakonom.

6) Na koji način se usluga dobija (npr. zahtevom, molbom i sl.)

 • Usluga se dobija podnošenjem IZDAVANJEINTEGRISANEDOZVOLE

koji se može preuzeti u pisarnici Gradskog uslužnog centra ili sa sajta

grada Pančeva

7) Mesto podnošenja zahteva (adresa, broj kancelarije, šalter i sl.)

 • Pisarnica Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

9) podatak o taksama i troškovima postupka

 • Zazahtev za izdavanjeintegrisanedozvoleplaćasetaksa premaZakonuorepubličkim administrativnim taksama, u iznosu od 163.240,00dinara.

BudžetRepublike Srbije – administrativna taksa za podnošenjezahteva

žiro računbroj840-742221843-57

brojmodela97poziv nabroj 02-226

Overenidokaz o uplati prilažeseuzzahtev..

 • Za zahtev za interesovanje javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole u iznosu od 4.370dinara

 • Za zahtev za interesovanje javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole u iznosu od 4.370dinara

 • -Zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera u iznosu od 65.300dinara

 • Zahtev za reviziju uslova u dozvoli u iznosu od 43.530dinara

 • Zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera u iznosu od 65.300dinara

 • Zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera u iznosu od 43.530dinara

11) da li je propisan rok u kom se može očekivati da usluga bude pružena

 • Da.

12) Koji je rok za očekivanje da usluga bude pružena, bez obzira da li je rok propisan ili nije

 • Teško je proceniti , a najviše Zavisi od ažurnosti podnosioca zahteva.

telefon i e-pošta osobe zadužene za sve usluge

Sekretar sekretarijata za zaštitu životne sredine Zdenka Miljković ( ili pomoćnik sekretara Vesna Petković Borovnica) i svi ostali zaposleni u sekretarijatu po zaduženju sekretarazdenka.miljkovic@pancevo.rs013 308 784, 064 8662217

Radno vreme za rad sa strankama7,30- 15,30 časova

Sekretarijat za zaštitu životne sredine pruža usluge obaveštavanja građana o kvalitetu vazduha u gradu prenosom podataka u realnom vremenu preko interneta što se može pogledati na linku kome se pristupa direktno ili preko sajta Grada Pančeva. Takođe, u Sekretarijatu se vode postupci izdavanja dozvola u oblasti otpada, stacionarnih izvora zagađenja, hemikalija, postupci procena uticaja na životnu sredinu, za dozvolu za IPPC. Obrasci zahteva za pokretanje navedenih postupaka mogu se preuzeti na sajtu Grada Pančeva, u rubrici Obrasci i to: http://www.pancevo.rs/dokumenta/ekologija-dokumenti/obrasci/

SEKRETARIJAT ZA IMOVINU

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA

1. 1. Izdavanje uverenja o statusu preduzetnika (registrovanih pre 2006. godine) – uverenja o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza.
Pravni osnov za postupanje je Zakon o opštem upravnom postpku. Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj je vodio registar samostalnih radnji i registar preduzetnika koji su obavljali poslove auto-taksi prevoza do kraja 2005. godine i u vezi sa tim na zahtev stranke izdaje uverenje o vođenju samostalne radnje i obavljanju auto-taksi prevoza. Od početka 2006. godine evidenciju preduzetnika i preduzeća vodi Agencija za privredne registre. Uverenja se izdaju na zahtev stranke za potrebe dokazivanja radnog staža i ostvarivanja drugih prava.

2. Izdavanje rešenja o kategorizacija kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića.
Rešenje se izdaje na zahtev pravnog ili fizičkog lica, vlasnika ili korisnika ugostuteljskog objekta koji je predmet kategorizacije. Rešenje donosi Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, na predlog Komisije za kategorizaciju privatnog smeštaja na teritoriji grada Pančeva. Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj vodi evidenciju kategorisanih ugostiteljskih objekata i unosi podatke na portal E – Turista.

Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj.

3. Pružanje informacija po upitu investitora.
Za konkretan upit investitora Odeljenje za LER u saradnji sa Kabinetom gradonačelnika grada Pančeva i drugim organizacionim jedinicama Gradske uprave, JP/JKP prikuplja i objedinjuje informacije koje se kao odgovori dostavljaju potencijalnom investitoru. Odeljenje za LER organizuje posetu invvesticionoj lokaciji i sastanke sa svim relevantnim službama u investicionom ciklusu. Upit se podnosi Kabinetu gradonačelnika grada Pančeva ili Odeljenju za LER u pisanom oblika, na srpskom ili engleskom jeziku, u vidu pisma o namerama.

4. Realizacija mera u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja (LAPZ)
Zainteresovana lica/pravni subjekti mogu da podnesu prijavu i prateću dokumentaciju propisanu javnim pozivima koje raspisuje grad Pančevo, a koji se odnose na sledeđe mere: 1. Stručna praksa, 2. subvencije za otvaranje novih radnih mesta, 3. Studentska letnja praksa, 4. Unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave, 5. Program za podršku početnicima u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju), 6. Dodela subvencija početnicima u biznisu – samozapošljavanje, 7. i Javni radoviza kategoriju teže zapošljivih lica.

5. Subvencije mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme
Zainteresovani privredni subjekti mogu da podnesu prijavu na Javni konkurs koji raspisuje Grad Pančevo za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme. Zainteresovana lica/pravni subjekti treba da ispune uslove propisane konretnim javnim pozivom i da prilikom konkuirisanja dostave blagovremeno kompletnu dokumentaciju.

Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj:

– Izdavanje Rešenja o određivanju naknade za promenu namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište (u 2023. godini Sekretarijat je doneo 16 Rešenja o visini naknade za promenu namene),

– Izdavanje potvrda poljoprivrednim proizvođačima da nisu koristili podsticajna sredstva, odnosno nisu učestvovali na konkursima grada Pančeva za investicije u poljoprivredi u tekućoj godini (u 2023.godini Sekretarijat je izdao 87 Potvrda ).

Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj podnosi Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Pančevo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivrdi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016 i 35/2023).