Portal lokalne poreske administracije

Pregled i podnošenje poreskih prijava

LPA Portal

Porez na imovinu

Dodatne informacije

Porez na imovinu

Obrasci

Obrasci poreskih prijava i zahteva

Obrasci

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima su dostupne „na klik“ građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije ( https://lpa.gov.rs ).

Sve informacije o stanju na računima koje administrira Sekretarijat, kao i obrasce prijava i pomoć oko popunjavanja istih, obveznici koji nisu u mogućnosti da koriste pogodnosti Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije (https://lpa.gov.rs),mogu dobiti u Uslužnom centru Gradske uprave, na uslužnim mestima broj 16 i 17, ili telefonom na broj 013/308-924.

Obveznicima je omogućeno plaćanje platnim karticama na POS terminalu u Uslužnom centru Gradske uprave, na uslužnim mestima broj 16 i 17.

SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

NADLEŽNOST

Skupština grada Pančevaje na sednici održanoj 24. novembra 2008. godine donela odluku o Gradskoj upravi grada Pančeva kojim stvara pravni osnov za formiranje lokalne poreske administracije – Sekretarijata za utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda, koji je počeo sa radom 01. januara 2009. godine.

Skupština grada Pančeva je na sednici održanoj 11. marta 2011. godine donela odluku o promeni naziva Sekretarijata, tako da se od 19. marta 2011. godine zove Sekretarijat za poresku administraciju.

Sekretarijat za poresku administraciju vrši:

  • pruža pomoć pri popunjavanju poreskih prijava, sastavljanju zahteva i pruža druge pravne pomoći od značaja za poštovanje poreskih propisa;
  • utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda ostvarenih na teritoriji Grada iz registra obveznika izvornih prihoda;
  • poresku kontrolu radi provere utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze;
  • poslove prvostepenog postupka kod utvrđivanja izvornih prihoda Grada;
  • pružanje pravne pomoći poreskim obveznicima o njihovim pravima i obavezama koje propisuje Zakon;
  • vodi poresko knjigovodstvo za izvorne prihode Grada;
  • izdaje uverenja pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju; i
  • primenjuje jedinstveni informacioni sistem za izvorne javne prihode.