SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

ODELJENJE ZA POSLOVE OPŠTE UPRAVE

Jedinstveni birački spisak

Sekretarijatu za opštu upravu, kancelarija 107, sprat I zgrade grada Pančeva, radnim danom od 7:30 – 15:30, telefon 013/308-820.

Jedinstveni birački spisak vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o jedinstvenom biračom spisku. Deo biračkog spiska za područje grada Pančeva ažurira (vrši upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke) Sekretarijat za opštu upravu, kao poveren posao.

Uvid u jedinstveni birački spisak – uvid u jedinstveni birački spisak građani mogu ostvariti u Sekretarijatu za opštu upravu. Više informacija možete dobiti na telefon: 013/308-820, ili putem e-pošte na: birackispisak@pancevo.rs. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem, na zvaničnom sajtu Ministarstva  državne uprave i lokalne samouprave – Upit u jedinstveni birački spisak, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana.

Potreban dokument za uvid u jedinstveni birački spisak je

 • lična karta.

Upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz dela biračkog spiska

Upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz dela biračkog spiska vrše se po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke. Zahtev se podnosi Sekretarijatu za opštu upravu. Potrebna dokumenta za upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz dela biračkog spiska (u zavisnosti od osnova za promenu u jedinstvenom biračkom spisku) su:

 • zahtev;
 • lična karta;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih;
 • uverenje o državljanstvu;
 • rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije;
 • izvod iz matične knjige umrlih (za lice koje se briše iz biračkog spiska);
 • rešenje o lišenju poslovne sposobnosti (za brisanje iz biračkog spiska lica koje je lišeno poslovne sposobnosti); i
 • karton o prijavi boravka (za interno raseljena lica).

Taksa za upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke u jedinstvenom biračkom spisku se ne plaća.

Poseban birački spisak nacionalne manjine

Svaki građanin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može da podnese zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine. Zahtev građani mogu predati:
– lično, radnim danima od 7:30-15:30 časova, Sekretarijatu za opštu upravu, na adresi: Trg kralja Petra I 2-4, kancelarija broj 107;
– putem mesnih kancelarija na teritoriji grada Pančeva; ili
– putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za opštu upravu, Trg kralja Petra I 2-4, 26000 Pančevo, e-mail: birackispisak@pancevo.rs

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Upit u poseban birački spisak postavljeni su zahtevu za upis i brisanje iz biračkog spiska, a mogu se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Pančeva, Službi biračkog spiska, kancelarija broj 107 na prvom spratu i u mesnim kancelarijama. Potrebno je da zahtev bude čitko popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva. Svi podaci u zahtevu moraju da budu popunjeni istovetno kao u ličnoj karti podnosioca.

Taksa za upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke u posebnom biračkom spisku nacionalnih manjina se ne plaća.

Napomena: Članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Stranka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti potpisuje izjavu kojom daje saglasnost da zaposleni koji ažurira birački spisak za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi  lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, odnosno da će  da će sama za potrebe postupka pribaviti podatke u određenom roku.

ARHIVA

U Arhivi se vodi arhivska knjiga, vrši ulaganje arhiviranih predmeta u registraturske jedinice-fascikle po rokovima čuvanja, vrši popis bezvrednog registraturskog materijala u postupku izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala; vrši primopredaja registraturskog materijala, daju na uvid predmeti i tehnička dokumentacija referentima, vrši odabiranje arhivske građe, popis i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala.
Stranka ili treće lice koje ima pravni interes u predmetu može podneti zahtev za razgledanje predmeta iz arhive i o svom trošku prepisivati i fotokopirati spise arhiviranih predmeta, kao i tražiti uvid u projektnu dokumentaciju.

Stranka podnosi zahtev u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima 2, 3 i 4, telefoni: 013/308-788 i 013/308-789

PRIJEMNA KANCELARIJA

U Prijemnoj kancelariji, na osnovu zakona i uputstva iz oblasti kancelarijskog poslovanja i propisa o izdavanju radne knjižice, obavljali su se poslovi koji se odnose na pregled, otvaranje, raspoređivanje pošte, prijem zahteva od stranaka, zavođenje zahteva i otvaranje omota putem AOP-a, razvođenje arhiviranjem predmeta, obaveštavanja o nerešenim i rešenim predmetima, overavanje potpisa rukopisa i prepisa, izdavanje radnih knjižica, ekspedovanje pošte, prijem i dostavljanje interne dostavne knjige i drugi poslovi iz nadležnosti prijemne kancelarije.

Prijem podnesaka za rad sa strankama

Prijem podnesaka i rad sa strankama obavlja se u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj  2, 3 i 4, telefoni: 013/308-788 i 013/308-789.

Na ovim uslužnim mestima obavljaju se sledeći poslovi:
– Prijem podnesaka, žalbi, prigovora, dopuna, lično ili putem pošte;
– Donošenje projekata iz Arhive, na zahtev stranke;
– Vršenje pretrage na računaru i obaveštavanje zainteresovane stranke, o kretanju zavedenog predmeta;
– Usmena obaveštenja

Overa potpisa, rukopisa i prepisa

Gradska uprava grada Pančeva od 1. marta 2017. godine ne obalja poslove overe potpisa, rukopisa i prepisa u prostorijama Gradskog uslužnog centra i mesnim kancelarijama na teritoriji grada Pančeva.

U skladu sa članom 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Gradska uprava grada Pančevo, od 1. marta 2017. godine, nije više nadležna za obavljanje poslova overe potpisa, rukopisa i prepisa, tako da navedeni poslovi prelaze u isključivu nadležnost javnih beležnika.

JAVNI BELEŽNICI ZA PODRUČJE OSNOVNOG SUDA U GRADU PANČEVU:

 1. Branislav Medaković, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 22, tel. 013/335-709, 335-236
 2. Ljiljana Krstić Milakov, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, tel. 013/345-801
 3. Monika Abci Tadić, ul. Maksima Gorkog br. 4, tel. 013/210-04-83, 065/376-23-40
 4. Snežana Jukić, ul. Dr Svetislava Kasapinovića br. 22a, stan br. 1, tel. 013/252-15-47

Radne knjižice

Gradska uprava grada Pančeva od 1. januara 2016. godine ne  izdaje radne knjižice.

Član 204. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) i Pravilnik o radnoj knjižici (“Službeni glasnik RS”, broj 17/97) prestaju da važe 1. januara 2016. godine.

Radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Uvid u spise predmeta

Zahtev za uvid u spise predmeta podnosi se u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj  2, 3 i 4, telefoni: 013/308-788 i 013/308-789. Potrebna dokumenta:

 • Zahtev
 • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Zahtev za  prepis isprave mogu tražiti pravna i fizička lika, ukoliko su stranke u predmetu, a treća lica mogu podneti zahtev, ako učine verovatnim svoj pravni interes.

ZAJEDNIČKA SLUŽBA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Služba ima sedište u ulici Zmaj Jovinoj broj 5, lokal broj 5, telefon 332-586, radno vreme od 09,00-13,00 časova.

Služba besplatne pravne pomoći osnovana je 1. februara 2005. godine na osnovu Sporazuma o sprovođenju „Projekta Besplatna pravna pomoć u Pančevu“ zaključenog između Ombudsmana Katalonije, Advokatske Komore Vojvodine i Opštine Pančevo.

Cilj pokretanja sistema je da se građanima omogući pristup Pravdi, putem Službe za pravno savetovanje i Službe advokatskog zastupanja na sudu. Služba besplatne pravne pomoći radi u okviru lokalne samouprave – Grada Pančeva i finasira se iz Budžeta Grada.

U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, Grad Pančevo i Advokatska komora Vojvodine, dana 25. septembra 2019. godine zaključili su Ugovor o organizovanju Zajedničke službe besplatne pravne pomoći u Gradu Pančevu.

U Zajedničkoj službi besplatne pravne pomoćei organizovano je pružanje besplatnih pravnih saveta i sastavljanje podnesaka (zahteva, predloga, molbe, pritužbe ili prigovora), sem inicijalnih akata kojima se pokreće sudski postupak i podnesaka koji se podnose tokom već pokrenutog sudskog postupka.

Zastupanje, kao oblik besplatne pravne pomoći  vrše advokati u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

ODELJENJE ZA LIČNI STATUS GRAĐANA

Odeljenje za lični status građana, na osnovu zakona i uputstava, obavlja poslove koji se odnose na matičnu knjigu rođenih, venčanih i umrlih u dva primerka, vrši poslove izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uverenja na osnovu podataka iz matičnih knjiga i sklapanja braka, izdavanja uverenja o državljanstvu, vođenje postupka i donošenje rešenja o promeni ličnog imena građana, o ispravkama, naknadnim upisima i poništavanju osnovnih upisa u matičnim knjigama.

MATIČARSKA SLUŽBA

Izdavanje uverenja o državljanstvu

Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 308-920.

 • zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status taksu plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od propisane takse.

Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Uverenja o državljanstvu se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih uverenja ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.

OSNOV I MESTO UPISA U KNJIGU DRŽAVLJANA I IZDAVANJA UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU

Od 01.08.1948. – 31.12.1952. lica su upisana po mestu prebivališta.
Lica rođena od 01.01.1953.-13.03.1972. upisana su po mestu upisa oca (jednog od roditelja).
Lica rođena od 14.03.1973.-26.12.1979. upisana su po mestu prebivališta roditelja u momentu rođenja deteta.
Lica rođena od 27.12.1979. upisuju se po mestu rođenja.

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920. Potrebna dokumenta:

 • zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status taksu plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od propisane takse.

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige rođenih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih izvoda ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.

Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920. Potrebna dokumenta:

 • zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status taksu plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od propisane takse.

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige venčanih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih uverenja ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.

Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 7 i 8 telefoni: 013/308-817 i 013/308-920. Potrebna dokumenta:

 • zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status taksu plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od propisane takse.

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva – uslužna mesta broj 7 i 8,

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige umrlih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih uverenja ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju podnosi se u Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920. Potrebna dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
 • uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci),
 • važeća lična karta
 • prijava prebivališta
 • fotokopija pasoša i izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu lica sa kojim stranka ima nameru da sklapi brak u inostranstvu.

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852. Potrebna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci)
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ne starije od 6 meseci)
 • Potvrda o smrti izdatu od nadležnog lekara
 • Izveštaj matičara da činjenica smrti nije upisana u MK umrlih (ovaj izveštaj izdaje matičar po mestu gde je nastupila smrt).
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852. Potrebna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige venčanih (za dete rođeno u braku) ili izvoda iz matične knjige rođenih (za roditelje deteta rođenog van braka)
 • Otpusna listabolnice (da je dete rođeno u bolnici ili potvrdu babice, lekara da je dete rođeno u stanu)
 • Potvrdu matičara Opštine, odnosno Mesne kancelarije, prema mestu rođenja deteta, da dete nije upisano u matičnu knjigu rođenih
 • Uverenje o prebivalištu (za roditelje deteta)

Potvrda o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu

Zahtev za izdavanje potvrde o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852. Potrebna dokumenta:

 • Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
 • Dokaz o prebivalištu
 • Uverenje iz Katastra nepokretnosti
 • Ugovor o radu sa poslodavcem
 • Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
 • Potvrda o redovnom školovanju za decu
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Potvrda o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu

Zahtev za izdavanje potvrde o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, tel. 013/308-852. Potrebna dokumenta:

 • Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
 • Dokaz o prebivalištu
 • Uverenje iz Katastra nepokretnosti
 • Potvrda PIO o ukupno isplaćenoj penziji za prethodnu godinu, odnosno da nije izdržavano lice nije korisnik penzije
 • Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
 • Potvrda o redovnom školovanju za decu
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Izdavanje potvrde o životu (izdaje se radi regulisanja inostranih penzija)

Zahtev za izdavanje potvrde o životu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852. Potrebna dokumenta:

 • Zahtev
 • Obrazac potvrde
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Ispravka podataka u matičnim knjigama

Zahtev za ispravku podataka u matičnoj knjizi podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852. Potrebna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige u kojoj se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
 • Izvod iz matične knjige na osnovu koga se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene u braku

Neophodno je da jedan od roditelja dođe lično kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883. Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja. Potrebna dokuemnta:

 • Izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od šest meseci), ukoliko roditelji nisu sklopili bran na teritoriji grada Pančeva,
 • važeća lična karta za oba roditelja.

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene van braka

Neophodno je da oba roditelja dođu ličko kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883. Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja. Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih za oba roditelja (ne stariji od šest meseci)
 • uverenje o državljanstvu za oba roditelja (ne starije od šest meseci),
 • važeće lične karte za oba roditelja.

Potebno je da oba roditelji dođu kod matičara. Otac deteta daje izjavu o priznanju očinstva a majka deteta saglasnost na priznanje. Ako je majka navela oca deteta u Prijavi rođenja nije potrebna njena saglasnost.

Sklapanje braka

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876. Potrebna dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)
 • uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci)
 • važeće lične karte
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Sklapanje drugog braka

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876. Potrebna dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih sa klauzulom o prestanku ili razvodu braka (ne starije od šest meseci) ili pravosnažnu presudu o razvodu braka ili izvod iz matične knjige umrlih za pokojnog supružnika, ukoliko je prvi brak prestao smrću supružnika
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
 • važeće lične karte.
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Sklapanje braka, ako su budući supružnici maloletna lica

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876. Potrebna dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci)
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
 • važeće lične karte.
 • Rešenje nadležnog suda koji se daje dozvola za sklapanje braka maloletnog lica
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Sklapanje braka sa stranim državljaninom

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 308-876. Potrebna dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu za stranog državljanina (ne stariji od šest meseci),
 • uverenje o slobodnom bračnom stanju – original sa prevodom od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • fotokopija pasoša.
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Upis u matičnu knjigu umrlih

Neophodno je da jedan od srodnika dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 13, telefon: 013/308-809. Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

 • potvrdu o smrti
 • ličnu kartu ili pasoš umrlog
 • izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih.

Sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinskog postupka

Članom 92. Zakona o vanparničnom postupku propisana je dužnost matičara, koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih, da dostavi izvod iz matične knjige umrlih ostavinskom sudu u roku od 30 dana po izvršenom upisu. Ostavinski sud, nakon prijema izvoda iz matične knjige umrlih, donosi rešenje kojim poverava javnom beležniku da sastavi smrtovnicu.

Sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinskog postupka se poverava javnom beležniku na čijem se službenom području nalazi poslednje prebivalište, odnosno boravište ostavioca u Republici Srbiji. Ako ostavilac nije imao prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji, sastavljanje smrtovnice se poverava javnom beležniku na čijem službenom području se nalazi zaostavština ili njen pretežni deo.

Upis u matičnu knjigu rođenih lica iz bivših republika SFRJ

Upis se vriši po mestu prebivališta. Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci),
 • izvod iz matične knjige venčanih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci)
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
 • uverenje o prebivalištu
 • fotokopija lične karte

Upis činjenica rođenja, sklapanje braka i smrti nastalih u inostranstvu

Upis ovih činjenica vrši matičar, u Gradskom uslužnom centru, i to:
– upis činjenice rođenja – uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
– upis činjenice sklapanja braka – uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876.
– upis činjenice smrti – uslužno mesto broj 13, telefon: 013/308-809.

Upis činjenica rođenja, sklapanja braka i smrti nastalih u inostranstvu u domaće matične knjige vrši uvek matičar, bilo da je dokumentacija dostavljena službeno ili od strane stranke, bez donošenja rešenja, i to u mestu poslednjeg prebivališta stranke u zemlji.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih mora biti na internacionalnom obrascu, po bečkoj ili pariskoj konvenciji,
 • ako izvod nije na internacionalnom obrascu, već na obrascu zemlje porekla, obavezno mora da sadrži apostil,
 • ako nema apostil, mora biti verifikovan od strane državnog organa zemlje porekla a zatim overen u našoj ambasadi ili konzulatu zemlje porekla,
 • ako je stranka ovde, a nema mogućnosti da legalizuje javnu ispravu, onda je treba uputiti na overu u ambasadu zemlje u Beogradu, a zatim na overu ili nadoveru u Savezno ministarstvo za inostrane poslove.

Sklapanje braka preko punomoćnika

Zahtev za zaključenje braka preko punomoćnika podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852. Potrebna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za buduće supružnike
 • Uverenje o državljanstvu za buduće supružnike
 • Kopije lične karte za buduće supružnike
 • Kopija lične karte za punomoćnika
 • Specijalno punomoćje overeno u konzulatu ili kod javnog beležnika sa izjavom o budućem prezimenu. Punomoćje važi 90 dana od dana overavanja
 • Dokaz o sprečenosti ličnog prisustva budućeg supružnika
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Vraćanje prezimena posle sklapanje braka

Stranka koja je promenila prezime prilikom sklapanja braka može u roku od 60 dana od dana prestanka braka matičaru na Zapisnik da da izjavu o vraćanje na prezime koje je imala pre sklapanja braka.

Zahtev za sastavljanje zapisnika o primeni prezimena posle prestanka braka podnosi se u Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920. Potrebna dokumenta:

 • Važeća lična karta
 • Fotokopija presude o razvodu braka
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Po isteku roka od 60 dana od dana prestanka braka, stranka može da podnese zahtev za promenu ličnog imena, o čemu se donosi rešenje u upravnom postupku.

Promena ličnog imena

Zahtev za promenu ličnog imena, imena i prezimena podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852. Potrebna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci)
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ne starije od šest meseci)
 • Uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
 • Uverenje da se ne vodi istraga
 • Uverenje da nema neizmirenih poreskih obaveza
 • Uverenje da nema neizmirene zakonom utvrđene obaveze izdržavanja prema bračnoj, vanbračnoj i usvojenoj deci, bračnom drugu, roditeljima i drugim   srodnicima
 • Fotokopija presude o razvodu braka
 • Uverenje o prebivalištu ili važeća lična karta
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjige

Zahtev za upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852. Potrebna dokumenta:

 • Uverenje o državljanstvu
 • Izvod iz MKR
 • Izvod iz MKV
 • Izjava o nazivu ličnog imena na jeziku i pismu nacionalne manjine
 • Fotokopija lične karte
 • Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Lično ime deteta, roditelja, supružnika i umrlog upisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na upis ličnog imena prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine, što ne isključuje paralelan upis ličnog imena i na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Uvid u matične knjige

Zahtev za uvid u matične knjige podnosi se u Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920. Potrebna dokumenta:

 • Pisani zahtev za uvid u matične knjige i spise
 • Razlozi za uvid u matične knjige i spise

Naknadni upis, brisanje i promena podatka o naconalnj pripadnosti

Zahtev za naknadni upis, brisanje i promenu podatka o nacionalnosti u matičnoj knjizi rođenih podnosi se u Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920. Potebna dokumenta:

 • Zahtev
 • Kopija lične karte

Stranka daje izjavu o nacionalnoj pripadnosti na Zapisnik o naknadnom upisu, brisanju ili promeni pred matičarem koji vodi matičnu knjigu rođenih.

Napomena: Članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Stranka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti potpisuje izjavu kojom daje saglasnost da zaposleni koji vodi upravni postupak za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi  lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, odnosno da će  da će sama za potrebe postupka pribaviti podatke u određenom roku.

ODELJENJE ZA MESNE KANCELARIJE

MESNE KANCELARIJE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja,  vršenje popisa imovine i dr.), prikupljanje i dostavljanje podataka za ažuriranje biračkog spiska, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određno zakonom, vršenje poslova prijemne kancelarije, vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova zborova građana, vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicama mesnog samodoprinosa i slično), pružanje stručne pomoći u postupku izjašnjavanja građana za mesni samodoprinos i pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama.

Mesne kancelarije mogu da obavljaju i druge poslove koje im poveri Gradska uprava. U mesnim kancelarijama mogu se obavljati poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Gradske uprave, odnosno lice koje on ovlasti i organi, organizacije i ustanove, uz saglasnost Gradonačelnika.

 • Mesna kancelarija Banatski Brestovac -matičar Ljiljana Tomović
  – telefon/faks: 013/626-101
  – e-pošta: ljiljana.tomovic@pancevo.rs
 • Mesna kancelarija Banatsko Novo Selo – matičar Zoran Stojičić
  – telefon/faks: 013/615-051
  – e-pošta: zoran.stojicic@pancevo.rs
 • Mesna kancelarija Glogonj – matičar Stojanka Trajkovski
  – telefon: 013/627-002 i 013/627-011
  – e-pošta: stojanka.trajkovski@pancevo.rs
 • Mesna kancelarija Dolovo – matičar Dragana Šašić
  – telefon/faks: 013/2634-214
  – e-pošta: dragana.sasic@pancevo.rs
 • Mesna kancelarija Ivanovo – matičar Marko Čokan
  – telefon/faks: 013/629-101 i 013/629-108
  – e-pošta: marko.cokan@pancevo.rs
 • Mesna kancelarija Jabuka – matičar Milena Spasić
  – telefon 013/2100-042 i 013/624-046
  – e-pošta: milena.spasic@pancevo.rs
 • Mesna kancelarija Kačarevo – matičar Vladimir Stoicov
  – telefon/faks: 013/601-263
  – e-pošta: vladimir.stoicov@pancevo.rs
 • Mesna kancelarija Omoljica – matičar Sava Mijatović
  – telefon/faks: 013/617-001
  – e-pošta: sava.mijatovic@pancevo.rs
 • Mesna kancelarija Starčevo – matičar Dragana Stojadinović
  – telefon/faks: 013/631-001 i 013/631-144
  – e-pošta: dragana.stojadinovic@pancevo.rs

MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

Na teritoriji grada Pančeva ima 17 mesnih zajednica, i to 7 gradskih i 9 seoskih mesnih zajednica. Mesne zajednice, kao oblik mesne samouprave su samostalna pravna lica. Odluku o mesnim zajednicama donosi Skupština grada, na osnovu prethodnog izjašnjavanja. građana.

Sekretarijat za opštu upravu  prati i koordinira rad mesnih zajednica, učestvuje u rešavanju problema u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave. Organizuje sastanke za sve mesne zajednice, u cilju pojašnjenja i rešavanja određenih pitanja u različitim oblastima vezanim za redovno funkcionisanje i rad mesnih zajednica, kao i pojedinačne sastanke sa predstavnicima pojedinih mesnih zajednica radi sagledavanja i rešavanja konkretnih problema. Pruža stručnu, organizacionu i administrativno-tehničku pomoć mesnim zajednicama u pogledu primene propisa, održavanja zborova građana, sednica organa mesnih zajednica, kao i izborima za organe mesnih zajednica.

Izrađuje nacrt osnivačkog akta, statuta, poslovnika i ostalih normativnih akata za potrebe mesne zajednice i izrađuje akte u postupku izbora organa mesnih zajednica,

Priprema analize, informacije i izveštaje za Skupštinu grada, Gradonačelnika, Gradsko veće i Gradonačelnika. Prati propise i daje pojašnjenja o primeni istih zaposlenima u Mesnim zajednicama.

MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA  PANČEVA

 • MESNA ZAJEDNICA “BANATSKI BRESTOVAC”
  26234 Banatski Brestovac, Maršala Tita  br. 4 a
  Telefon: 013/626-101
  mzbanbrestovac@yahoo.com
 • MESNA ZAJEDNICA “BANATSKO NOVO SELO”
  26314 Banatsko Novo Selo,  Maršala Tita  br. 67
  Telefon: 013 /615-051
  mz@bns.rs
 • MESNA ZAJEDNICA “MITA VUKOSAVLJEV”
  26227 Dolovo, Kralja Petra I  br. 5
  Telefon: 013/2634-214
  mzdolovo@gmail.com
 • MESNA ZAJEDNICA “STARČEVO”
  26232 Starčevo, Trg neolita br. 1
  Telefon: 013/ 631-144
  mzstarcevo@gmail.com
 • MESNA ZAJEDNICA “OMOLJICA”
  26230 Omoljica, Cara Dušana  br. 2
  Telefon: 013/ 617-001
  mzomoljica@gmail.com
 • MESNA ZAJEDNICA “IVANOVO”
  26233 Ivanovo, Borisa Kidriča br. 9
  Telefon: 013/ 629-108
  mzivanovo013@madnet.rs
 • MESNA ZAJEDNICA ” KAČAREVO”
  26212 Kačarevo, Maršala Tita br. 37
  Telefon: 013/601-030
  mz.kacarevo@madnet.rs
 • MESNA ZAJEDNICA “JABUKA”
  26201 Jabuka, Trg Borisa Kidriča br. 1
  Telefon: 013/ 2624-046
  mzjabuka@madnet.rs
 • MESNA ZAJEDNICA “GLOGONJ”
  26202 Glogonj, Beogradska br. 7
  Telefon: 013/627-011
  mz1glogonj@gmail.com
 • MESNA ZAJEDNICA “KOTEŽ”
  26000 Pančevo, Braće Jovanovića br. bb
  Telefon: 013/314-710
  mzkotezpancevo@gmail.com
 • MESNA ZAJEDNICA “GORNJI GRAD”
  26000 Pančevo, Dimitrija Tucovića br. 74
  Telefon: 013/351-016
  mzgornjigrad@open.telekom.rs
 • MESNA ZAJEDNICA “CENTAR”
  26000 Pančevo, Maksima Gorkog  br. 25
  Telefon: 013/353-523
  mzcentarpancevo3@gmail.com
 • MESNA ZAJEDNICA “TESLA”
  26000 Pančevo,Lava Tolstoja br. 78 b
  Telefon: 013/2515-066
  mzteslapa@gmail.com
 • MESNA ZAJEDNICA “STRELIŠTE”
  26000 Pančevo,  Veljka Vlahovića br. 19
  Telefon: 013/315-808
  mzstreliste@gmail.com
 • MESNA ZAJEDNICA “VOJLOVICA”
  26000 Pančevo, Trg XII Vojvođanske brigade  br. 5
  Telefon: 013/ 366-183
 • MESNA ZAJEDNICA “STARI TAMIŠ”
  26000 Pančevo, Ulica kestenova  br. 4
  Telefon: 013/2638-155
  mzstaritamis@mts.rs
 • MESNA ZAJEDNICA “MLADOST”
  26000 Pančevo, Sremska br. 38
  Telefon: 013/372-427
  mzmladost@mts.rs

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom po kojima postupa Sekretarijat za opštu upravu nalaze se na internet adresi: www.pancevo.rs/usluge/javne-sluzbe/
.

SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA

Sekretarijat za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća obavlja stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za Skupštinu, Gradonačelnika i Gradsko veće i njihova radna tela, priprema propise i materijale u vezi sa organizacijom i radom Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća, vrši tehničku obradu akata u postupku objavljivanja u »Službenom listu grada Pančeva«, vrši proveru formalno-pravne ispravnosti akata upućenih Skupštini, Gradonačelniku i Gradskom veću i pruža stručnu pomoć odborničkim grupama i odbornicima o pitanjima iz nadležnosti Skupštine. Postupanje sa strankama vrši u vezi sa primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (način postupanja predstavljen u glavi XXI ).

ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

Obavlja sve stručno-organizacione poslove za potrebe Skupštine i radnih tela Skupštine u vezi sa zakazivanjem i realizacijom sednica Skupštine grada Pančeva i radnih tela Skupštine, izrađuje nacrte dnevnog reda za sednice Skupštine, radnih tela skupštine, izrađuje nacrt Podsetnika za vođenje sednice Skupštine, izrađuje zaključke i druge akte koje donosi Skupština i radna tela Skupštine, priprema učešće na javnim raspravama u postupku pripreme akata, pomaže odbornicima skupštine u predlaganju određenih pitanja, pokretanje inicijativa i formulisanje odborničkih pitanja, obavlja poslove u vezi sa izdavanjem “Službenog lista grada Pančeva.”

ODELJENJE ZA POSLOVE GRADSKOG VEĆA

Obavlja sve stručno-organizacione poslove za potrebe Gradskog veća i radnih tela gradskog veća u vezi sa zakazivanjem i realizacijom sednica, izrađuje zaključke i druge akte koje donosi Gradsko veće koje donosi Gradsko veće i radna tela Gradskog veća i dostavlja ih nadležnim organizacionim jedinicama Gradske upravae, organima, telima, pojedincima i drugima.
.

SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA

ODELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE

Izvršava normativno-pravne poslove u oblasti javnih službi, daje stručna uputstva ustanovama iz oblasti javnih službi iz nadležnosti Grada. Obavlja poslove prvostepenog upravnog postupka iz oblasti boračko invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i finansijske podrške porodici sa decom i stara se o ostvarivanju prava građana u ovim oblastima. Savetnik za zaštitu prava pacijenata se stara o zaštiti prava pacijenata u skladu sa zakonom.

ODELJENJE ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Obavlja finansijsko-analitičke poslove u oblasti javnih službi i vrši kontrolu namenskog korišćenja sredstava budžetskih korisnika.Stara se o ostvarivanju prava izbeglih i raseljenih lica i obavlja poslove u vezi sa pripremom i realizacijom konkursa iz delatnosti povereništva za izbeglice. Obavlja poslove kontrole obračuna naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebene nege deteta.

ODELJENJE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Stara se o namenskom i racionalnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja i učestvuje u izradi normativnih akta iz nadležnosti Odeljenja.Predlaže donošenje odgovarajućih mera radi ostvarivanja potreba građana u ovoj oblasti.Učestvuje u postupku planiranja budžeta u oblasti obrazovanja i organizuje poslove izrade strategija i programa. Koordinator Interresorne komisije obavlja stručne poslove za potrebe interesorne komisije.

ODELJENJE ZA KULTURU, INFORMISANJE, MLADE, CIVILNI SEKTOR I SPORT

Stara se o namenskom i racionalnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju za oblast kulture, informisanja, mlade, civilni sektor i sport i učestvuje u izradi normativnih akta iz nadležnosti Odeljenja.Predlaže donošenje odgovarajućih mera radi ostvarivanja potreba građana u ovim oblastima.Inicira i učestvuje u pripremi predloga projekata sa kojima Grad konkuriše na domaćim i stranim konkursima.Koordinator Kancelarije za mlade i rad sa organizacijama civilnog društva ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama, udruženjima i drugim organizacijama civilnog sektora u oblasti javnih službi, omladinskim organizacijama i inicijativama mladih.

ODELJENJE ZA STUDIJSKO – ANALITIČKE POSLOVE U OBLASTI JAVNIH SLUŽBI

Učestvuje u izradi Odluke o budžetu i izrađuje kriterijume za raspodelu sredstava na budžetske korisnike u oblasti javnih službi, prati izvršenje budžeta po pozicijama i namensko trošenje sredstava. Obavlja finansijsko-knjigovodstvene poslove u oblasti javnih službi, priprema naloge za isplatu materijalnih i drugih troškova, vrši obračun i prenos sredstava za zarade iz budžeta grada na žiro račune budžetskih korisnika.

ODELJENJE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE, SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Stara se o namenskom i racionalnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i učestvuje u izradi normativnih akta iz nadležnosti Odeljenja.Predlaže donošenje odgovarajućih mera radi ostvarivanja potreba građana u ovim oblastima.Inicira i učestvuje u pripremi predloga projekata sa kojima Grad konkuriše na domaćim i stranim konkursima.Obavlja poslove prvostepenog upravnog postupka iz dečjeg dodatka i stara se o ostvarivanju prava građana u ovoj oblasti.Obavlja administrativno-tehničke poslove u postupcima ostvarivanja prava na jednokratne novčane i druge pomoći, kao i druga prava i interese građana u oblasti dečjeg dodatka, socijalna zaštite, obrazovanja, finansijske podrške porodici sa decom i u drugim oblastima iz delokruga rada Sekretarijata.
.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

ODELJENJE ZA OBJEDINJENU PROCEDURU

Odeljenje za objedinjenu proceduru u čijem sastavu je Odsek za građevinske poslove, obavlja poslove kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava – CEOP, u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, kao i pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javni ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti.

ODELJENJE ZA LEGALIZACIJU

Odeljenje za legalizaciju obavlja poslove koji se odnose na ozakonjenje objekta izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, a predmet ozakonjenja su i zahtevi koji su podneti po ranije važećim zakonima o legalizaciji, a na osnovu čega se izdaju rešenja o ozakonjenju objekta, potvrde o podnetom zahtevu za ozakonjenje objekata i upotrebne dozvole za objekte koji su legalizovani i ozakonjeni .

ODELJENJE ZA PRAĆENJE PLANSKE DOKUMENTACIJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Odeljenje za praćenje planske dokumentacije i stambeno-komunalne poslove, u čijem sastavu je Odsek za stambeno-komunalne poslove, obavlja poslove u vezi sa izrade plasnkih dokumenata (Prostornog plana, odnosno urbanističkih planova), potvrđivanja projekata parcelacije i preparcelacije, potvrđivanja urbanističkih projekata, izdavanje informacija o lokaciji o mogućnostima gradnje na parceli i sprovodi stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju za planove; izdaje rešenja u skladu sa odlukom kojom se uređuju montažni objekti na javnoj površini i to za postavljanje: kioska, kontenjera za monitoring, bašti, javnih telefonskih govornica i kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište; otvorene ugostiteljske sadržaje,automata, frižidera za prodaju sladoleda, rashladnih vitrina, reklamni vitrina, uređaja za pečenje i prodaju kokica, kstena, šećerne pene, američkih krofnica, pokretnih tezgi, svetlećih reklama, tabli i bilborda, mobilijara sportskog karaktera, čilera,bankomata, montažnih platformi i rampi za invalide, spomenika, spomene obeležja i skulpturalnih dela, odluka kojim se uređuje postavljanje balon hala sportske namene; odluka kojim se uređuje postavljanje pontona; izrađuje normativno-pravna akta koja se odnose na uređenje, obezbeđenje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti; sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama, izradu propisa iz nadležnosti i druge poslove poverene Zakonom o stanovanju; obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju za određivanje naziva ulica.

ODELJENJE ZA SAOBRAĆAJ

Odeljenje za saobraćaj u okviru nadležnosti i ovlašćenja omogućuje ostvarivanje prava na besplatno parkiranje vozila za osobe sa invaliditetom i za trudnice, izdaje dozvole za snabdevanje na teritoriji Grada i izdaje potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza.

1) Za ostvarivanje prava na besplatno parkiranje vozila osoba sa invaliditetom potrebno je da stranka podnese zahtev u Gradskom uslužnom centru na uslužnom mestu broj 1 ili 2. Zahtev u vidu pisanog obrasca može se dobiti neposredno pri podnošenju podneska ili se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva. Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju lične karte sa adresom prebivališta;
– fotokopiju rešenja o procentu telesnog oštećenja, odnosno vrste invaliditeta izdato od nadležnih institucija;
– dve fotografije dimenzija 30 h 35 mm; i
– fotokopiju saobraćajne dozvole (napomena: ukoliko osoba sa invaliditetom nije vlasnik već korisnik vozila potrebno je priložiti ugovor o lizingu ili overeni kupoprodajni ugovor).

Stranka je prilikom podnošenja zahteva oslobođena obaveze plaćanja gradske administrativne takse. Rešenje o izdavanju parking karte za osobe sa invaliditetom i parking kartu za osobe sa invaliditetom, stanka preuzima u kancelariji 307, u vremenskom periodu od 07:30 do 15:30 sati. Za sve dodatne informacije stanka se može obratiti Agenciji za saobraćaj putem telefona 013/308-713.

2) Za ostvarivanje prava na besplatno parkiranje vozila za trudnice na teritoriji Grada potrebno je da stranka podnese zahtev u Gradskom uslužno m centru na uslužnom mestu broj 1 ili 2. Zahtev u vidu pisanog obrasca može se dobiti neposredno pri podnošenju podneska ili se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva.Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju trudničkog kartona ili nalaz lekara specijaliste sa terminom porođaja;
– fotokopije ličnih karti budućih roditelja sa adresom prebivališta;
– fotokopiju saobraćajne dozvole vozila koje je u vlasništvu trudnice ili člana zajedničkog domaćinstva; i
– fotokopije vozačkih dozvola.

Stranka je prilikom podnošenja zahteva oslobođena obaveze plaćanja gradske administrativne takse. Rešenje kojim se trudnici odobrava korišćenje posebnih parkirališta na teritoriji Grada bez plaćanja naknade, stanka preuzima u kancelariji 307, u vremenskom periodu od 07:30 do 15:30 sati. Za sve dodatne informacije stanka se može obratiti Odeljenju za saobraćaj putem telefona 013/308-713.

3) Zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava kretanje i parkiranje teretnih motornih vozila radi snabdevanja stranka podnosi se u Gradskom uslužnom centru na uslužnom mestu broj 1 ili 2. Zahtev u vidu pisanog obrasca može se dobiti neposredno pri podnošenju podneska ili se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva. Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju saobraćajne dozvole, za vozilo kupljeno na lizing, overena kopija ugovora o lizingu;
– fotokopiju rešenja o upisu poslovnog subjekta u sudski registar – za pravna lica;
– fotokopiju rešenja za obavljanje samostalne delatnosti – za preduzetnike;
– dokaz o posedovanju poreskog identifikacionog broja (PIB); i
– dokaz o uplaćenoj gradskoj administrativnoj taksi.

Stranka je u obavezi da uplati gradsku administrativnu taksu u iznosu od 1200,00 dinara po mesecu snabdevanja. Žiro račun za uplatu gradske administrativne takse se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva. Za sve dodatne informacije stranka se može obratiti Odeljenju za saobraćaj putem telefona 013/308-713.

4) Potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza Odeljenje za saobraćaj izdaje na osnovu zapisnika Komisije za ispitivanje pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza, kojim se konstatuje pogodnost vozila za obavljanje auto-taksi prevoza na osnovu prethodno izvršenog pregleda vozila. Potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza se preuzimaju u kancelariji 307, u vremenskom periodu od 07:30 do 15:30 sati.

Odeljenje za objedinjenu proceduru pruža usluge fizičkim i pravnim licima koji imaju pravo na podnošenja zahteva za izdavanje dozvola u okviru objedinjene procedure pod uslovima propsanim Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. glasnik RS”, br. 113/15 i 96/16) i ostalim važećim pravilncima.

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US , 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. glasnik RS” br. 113/15 i 96/16) za izdavanje dozvola u okviru objedinjene procedure propisani su sledeći rokovi:
– izdavanja lokacijskih uslova u roku od 25 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdavanja rešenja o građevinskoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– potvrde prijava radova u roku od 3 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdavanje rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdavanje rešenja o upotrebnoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izmena rešenja o građevinskoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– potvrda o prijavi završetka izrade temelja u roku od 6 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS; i
– potvrda o prijavi završetka objekta u konstruktivnom smislu u roku od 6 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS.

Odeljenje za legalizaciju pruža usluge fizičkim i pravnim licima na osnovu Zakona o ozakonjenju objekata (“Sl. glasnik RS”, br.96/15) i u skladu sa navedenim zakonom izdaju se rešenja o ozakonjenju, potvrde o podnetom zahtevu za ozakonjenje objekata i rešenja o upotrebi objekata koji su ozakonjeni (legalizovani).

Odeljenje za praćenje planske dokumentacije i stambeno-komunalne poslove pruža usluge fizičkim i pravnim licima pod uslovima propsanim Zakonom o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (”Sl. glasnik RS” br.64/15), Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (“Sl. list grada Pančeva”, br.29/14, 28/15 i 38/16), Odluke o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 18/13, 6/14 i 38/16) i Odluke o postavljanju pontona na delu obale i vodnog prostora grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva 9/16).

Na osnovu Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (“Sl.list grada Pančeva” br.29/14, 28/15 i 38/16), Odluke o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Pančeva (“Sl.list grada Pančeva” br. 18/13, 6/14 i 38/16) i Odluke o postavljanju pontona na delu obale i vodnog prostora grada Pančeva (“Sl.list grada Pančeva 9/16) propisani su sledeći rokovi za izdavanje rešenja:
– za izavanje rešenja za postavljanje kisoka u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje bašta u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje javnih telefonskih govornica i kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje otvorenih ugostiteljskih sadržaja u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje automata, frižidera za prodaju sladoleda, rashladnih vitrina, reklamni vitrina, uređaja za pečenje i prodaju kokica, kestena, šećerne pene, američkih krofnica, pokretnih tezgi, svetlećih reklama, tabli i bilborda,u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje mobilijara sportskog karaktera u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje čilera u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje bankomata u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje montažnih platformi i rampi za invalide u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje spomenika, spomene obeležja i skulpturalnih dela, u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje balon hala sportske namene u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije; i
– za izdavanje rešenja za postavljanje pontona u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije.

Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/16) izdaju se rešenja za iseljeanje bespravno useljenih lica. Na osnovu Odluke o sahranjivanju i grobljima (“Sl. list grada Pančeva”, broj 14/15, 22/16 i 38/16) izdaju se rešenja o ekshumaciji. Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom po kojima postupa Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj i važeći planski dokumenti nalaze se na internet adresi: Urbanizam i građevina. Zahtevi u postupku objedinjene procedure nalaze se u sistemu CIS-a na internet adresi https://reid.apr.gov.rs/IDF/.
.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za praćenje stanja životne sredine
2) Odeljenje za procene uticaja, planove i programe

Radom Odeljenja za praćenje stanja životne sredine rukovodi sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine, a radom Odeljenja za procene uticaja, planove i programe rukovodi pomoćnik sekretara Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine obavlja poslove u vezi sa pripremom odluka i drugih opštih akata u skladu sa zakonom, obavlja poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine, praćenjem i kontrolom stanja i uslova životne sredine na teritoriji Grada u svim oblastima zaštite životne sredine i vrši poslove poverene zakonom .

Sekretarijat upravlja sistemom za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha, donosi programe i planove kvaliteta vazduha, organizuje i prati dodatna i vanredna merenja kvaliteta vazduha, polena, površinskih i podzemnih voda, sprovodi sistematsko merenje buke; informiše javnost o kvalitetu životne sredine, utvrđuje uslove i mere zaštite životne sredine u postupku donošenja prostornih i urbanističkih planova; utvrđuje mere i uslove za objekte čija izgradnja ili korišćenje mogu ugroziti životnu sredinu, utvrđuje uslove i mere zaštite životne sredine u postupku objedinjene procedure; daje mišljenje o potrebi strateške procene uticaja na životnu sredinu prostornih i urbanističkih planova i saglasnost na Izveštaje o strateškoj proceni; uspostavlja i vodi registar izvora zagađivanja za svoje područje; sprovodi postupak procene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje odobrenje za gradnju daje organ lokalne samouprave i daje mišljenje u postupku procene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se realizuju na teritoriji Grada, a koji sprovode drugi nadležni organi; obavlja poslove vezane za upravljanje otpadom i sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom iz okvira svoje nadležnosti, sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenja vazduha, sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje integrisanih dozvola, sprovodi postupke po zahtevima za dobijanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa ili dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija; obavlja poslove u vezi sa uticajem nejonizujućeg zračenja; učestvuje u izradi akata u vezi sa utvrđivanjem naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine; prati realizaciju mera i aktivnosti iz Lokalnog ekološkog akcionog plana; priprema predlog Programa korišćenja sredstava fonda za zaštitu životne sredine u delu koji se realizuje preko ovog Sekretarijata, obavlja poslove iz oblasti očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa, upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije; priprema programe razvoja zelenih površina i prati njihovu realizaciju, programe zaštite prirode; daje predlog za stavljanje pod zaštitu prirodnih dobara na teritoriji Grada i obavlja poslove u vezi sa finansiranjem upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji Grada,obavlja poslove u vezi sa energetskom efikasnošću javnih objekata,obavlja sprovođenje preventivne DDD zaštite, ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim organima i institucijama u oblasti zaštite životne sredine.
.

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

1.1) Izrada programa i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja i staranje o unapređivanju opšteg okvira za privređivanje

Učešće u izradi i implementaciji Strategiji razvoja grada Pančeva 2014-2020, kao i godišnjih izveštaja o implementaciji:
– Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi;
– Obaveza je izvršena donošenjem Strategije razvoja grada Pančeva kao i godišnjih planova za implementaciju i godišnjih izveštaja o realizaciji;
– Strategije od strane Skupštine grada Pančeva, na predlog Tima za za implementaciju Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020.

1.2) Izrada Strategije privlačenja investicija 2019-2023

– Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 1. i 7. Zakona o lokalnoj samoupravi. Donošenje strategije privlačenja investicija predviđeno je Strategijom razvoja grada Pančeva 2014-2020;

Strategija, kao prvi strateški dokument grada Pančeva u ovoj oblasti, donosi se radi:
– daljeg unapređivanja uslova poslovanja u gradu Pančevu i intenziviranja promocije Pančeva kao lokacije za direktne investicije i
– realizacije direktnih investicija u formi grinfild i braunfild projekata, uz osnivanje novih malih biznisa kao podrška velikim projektima.

Osnovni cilj izrade Strategije sastoji se u sveobuhvatnoj analizi sadašnjeg stanja sektora mikro, malih i srednjih privrednih društava u gradu Pančevu, kao informacionoj osnovi za formulisanje predloga opštih i posebnih ciljeva, odnosno strateških mera za dalji razvoj sektora MMSPD u celini, kao i u okviru izabranih prioritetnih privrednih delatnosti i grana.

Za potrebe izrade Strategije, na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti br. XI-13-404-169/2018 grad Pančevo kao naručilac je zaključio Ugovor o nabavci usluge izrade Strategije privlačenja investicija (u daljem tekstu: Ugovor) sa dobavljačem BDO „BUSSINES ADVISORY“ DOO iz Beograda, koji je imao projektni zadatak, da u saradnji sa gradom Pančevom, obezbedi izradu nacrta dokumenta. U skladu sa Ugovorom dobavljač je formirao eksterni tim koji se sastoji od tri stručnjaka iz oblasti privlačenja investicija, u sledećem sastavu: Dragan Pejčić –vođa tima/rukovodilac projekta, dr Dejan Molnar, član tima i Jovan Miljković, član tima.

Na osnovu prijave grada Pančeva na pokrajinski: „Konkurs za sufinansiranje projekata JLS za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih politika“, Projekat izrade Strategije privlačenja investicija grada Pančeva je prihvaćen i sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije privlačenja investicija grada Pančeva 2019-2023. održana je u periodu od 29. maja do 17. juna 2019.godine.

Obaveza je izvršena donošenjem Strategije privlačenja investicija 2019-2023 od strane Skupštine grada Pančeva, zaključkom broj II-04-06-3/2019-4, od 12. 07.2019. godine.

1.3) Učešće u izradi i implementaciji Plana kapitalnih investicija 2018-2020, kao i godišnjih izveštaja o realizaciji

–  Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020;
– Obaveza je izvršena  donošenjem Plana kapitalnih investicija 2018-2020 od strane Skupštine grada Pančeva

kao i usvajanjem Izveštaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija grada Pančeva 2018-2020 za 2018. godinu od strane Gradskog veća grada Pančeva. infrastrukturnog opremanja i investicionog održavanja grada pančeva 2015-207, a sve na predlog Tima za reviziju Plana kapitalnih investicija, infrastrukturnog opremanja i investicionog održavanja grada Pančeva 2017-2020.

1.4) Učešće u pripremi i implementaciji projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj

1.4.1) “Opremanje Severne poslovno-industrijska zone”

Pravni osnov za postupanje je Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020, Odluka o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu i Plan kapitalnih investicija 2018-2020; Obaveza se vrši na osnovu Odluke o budžetu za 2019. godinu putem Sekretarijata za investicije.

1.4.2) “Projekat za izgradnju gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do Severne industrijske zone, sa rekonstrukcijom crpne stanice”

–  Pravni osnov za postupanje je Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020, Odluka o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu i  Plan kapitalnih investicija 2017-2020;
–  Obaveza se vrši na osnovu Odluke o budžetu za 2018. godinu putem JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo i Sekretarijata za investicije.

1.4.3) Sertifikacija grada Pančeva – sticanje sertifikata grada Pančeva kao grada sa povoljnim poslovnim okruženjem prema BFC SEE standardu
– Pravni osnov za postupanje je Zaključak Gradskog veća broj II-05-06-14/2018-70 od 23.10.2018. godine kojim je data saglasnost da grad Pančevo pristupiti procesu recertifikacije u Programu certifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi – “Buisness friendly certifikate South east Europe – BFC SEE“.Tim je pripremio svu potrebnu dokumentaciju i putem odgovarajućeg softvera u sistem je uneto 503 dokaza koji se sastoje iz više dokumenata, akata i priloga kojima se potvrđuje ispunjenost standarda za sertifikaciju u okviru 10 kriterijuma sa 67 podkriterijuma.

1.4.4) ,,Analiza implemetacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020“
– Pravni osnov za postupanje je Zakon o planskom sistemu RS
– Zaključkom Gradskog veća grada Pančeva broj II-05-06-14/2019-85 od 27.12.2019. godine obrazovan je Tim za realizaciju projketa ,,Analiza implemetacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020“, a za izradu dokumenta ,,Analiza implemetacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020“ sklopljen je ugovor sa firmom ”Centar za upravljanje razvojem” DOO iz Novog Sada.Realizacija ugovora je u toku.

Dobavljač usluge ”Centar za upravljanje razvojem” DOO iz Novog Sada izradio je dokument ,,Analiza implemetacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020“ koji uključuje:
– pregled usvojenih strateških dokumenata grada Pančeva
– analizu krovnog strateškog dokumenta grada Pančeva
– usklađenost dokumenata javne politike sa programskim budžetom
– analizu i ocenu realizacije definisanih mera /projkata
– analizu ostvarenja postavljenih ciljeva i
– preporuke za unapređenje procesa planiranja u gradu Pančevu.
Pripremljene analize poslužiće kao uvod u proces izrade novog Plana razvoja grada Pančeva za period 2021-2027, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS i pratećim uredbama.

 

2. Praćenje stanja u oblasti privrednog razvoja

2.1. Redovne konsultacije sa predstavnicima privrede koje reprezentuje Privredni savet grada Pančeva, kao stalno, stručno i savetodavno radno telo

– Osnov za postupanje je Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020;
– Obaveza se izvršava kroz redovne sastanke Privrednog saveta, koji se održavaju minimum na kvartalnom nivou. Sem predstavnika privrede grada Pančeva, u radu Saveta učestvuju i gradonačelnik i pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj-gradski menadžer, a administrativni deo vrši zaposleni iz Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj;
– Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj prati i redovno ažurira statističke podatke koji se odnose na grad Pančevo i sačinjava profil Pančeva koji je dostupan na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva. Elektronska verzija trenutnog ekonomskog profila je dostupna na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva:

– Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj vrši redovno obaveštavanje privrednika o raspoloživim izvorima finansiranja (Ministarstvo privrede, RAS, Fond za razvoj RS, pokrajinski sekretarijati, RFV, isl.) putem obaveštenja koja se objavljuju na sajtu grada Pančeva.

3. Ostvarivanje saradnje sa nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou radi unapređenja privrednog razvoja Grada

3.1. Saradnja sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

Pravni osnov je Sporazumom o članstvu između grada Pančeva i „Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj“ koji je zaključen 18.09.2013. godine, na neodređeno vreme;

Zaključkom Gradskog veća grada Pančeva, grad Pančevo je 2019. godine promenio kategoriju članstva u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj i pristupio kategoriji ,,Ambasadori + Promo“. Ova kategorija članstva podrazumeva proces resertifikacije grada Pančeva i učešće u NALED-ovoj inicijativi ,,Umetnost Srbije“ posvećenoj promociji kulture i umetnosti na lokalu u 2019. godini.

Sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj predsedava Forumom stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj. Forum se bavi pitanjima od značaja za unapređenjima ekonomskog razvoja lokalnih samouprava, kao i unapređenjima rada Kancelarija za LER.

3.2. Saradnja Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i Razvojnom agencijom Vojvodine (RAV), pokrajinskim sekretarijatima Vlade APV I ministarstvima RS

3.3. Saradnja sa Regionalnom razvojnom agencijom Južni Banat d.o.o. Pančevo, čiji je jedan od osnivača grad Pančevo

Pravni osnov za saradnju je Ugovor o osnivanju Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo čiji su potpisnici jedinice lokalne samouprave sa teritorije Južnog Banata i dva privredna društva; Obaveza se izvršava kroz učešće u radu na sednicama Skupštine Agencije i kroz uspostavljanje saradnje u cilju pripreme i realizacije projekata.

3.4. Saradnja sa Stalnom konferencijom gradova i opština

Na osnovu članstva grada Pančeva u SKGO, predstavnici Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj učestvuju u radu Mreže kancelarija za lokalni ekonomski razvoj koja je osnovana pri Stalnoj konferenciji gradova i opština.

3.5. Saradnja sa Razvojnim fondom Autonomne pokrajine Vojvodine

– Pravni osnov za postupanje je Sporazum o uspostavljanju saradnje zaključen između Razvojnog fonda APV i Grada Pančeva 10.04.2014. godine;
– Cilj saradnje je približavanje i lakša realizacija Programa i javnih konkursa Fonda u oblasti privrede i poljoprivrede namenjenih fizičkim i pravnim licima sa teritorija lokalnih samouprava u APV.
– Obaveza se vrši preko poverenika Gradske uprave koji zainteresovanim fizičkim i pravnim licima pružaju informacije o javnim konkursima Fonda u oblasti privrede i poljoprivrede. – – Pravna lica, preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva na teritoriji grada Pančeva se redovno obaveštavaju o aktuelnim konkursima i javnim pozivima RFV putem linkova na sajtu grada, elektronskim putem i odgovaranjem na upite i po dogovoru organizuju prezentacije aktuelnih rograma RFV.

3.6 Saradnja sa Agencijom za privredne registre
– Pravni osnov je besplatni servis za isporuku registrovanih podataka namenjen lokalnim samoupravama.
– Cilj korišćenja podataka o registrovanim pravnim licima i preduzetnicima na teritoriji grada Pančeva je kreiranje sektorskih analiza, promotivnih materijala, informacija za potencijalne investitore kao i strategija lokalnog ekonomskog razvoja.
– Zaposleni u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj koriste podatke o broju i strukturi pravnih lica i preduzetnika za sektorske analize, planiranje, izradu strateških dokumenata, postupanje po upitima zainteresovanih investitora i izradu promotivnih materijala.

3.7. Saradnja sa Nacionalnom službom zapošljavanja-Filijala u Pančevu
– Zaposleni u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj redovno kontaktiraju sa NSZ-Filijala Pančevo povodom ažuriranja podataka o broju registrovanih nezaposlenih lica sa teritorije grada Pančeva po različitim strukturama i koriste ih za analize preseka stanja, planiranje, izradu strateških dokumenata, postupanje po upitima zainteresovanih investitora i izradu promotivnih materijala.

4. Pružanje podrške investitorima u skladu sa Zakonom o ulaganjima Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj obavlja poslova jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 5. i član 20. stav 1. Zakona o ulaganjima

4.1. Odeljenje za LER postupa po upitima potencijalnih investitora koji su zainteresovani za ulaganja u Pančevu.

Pravni osnov za postupanje je Zakon o ulaganjima; Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj prukupljanja relevantne informacije za potrebe investitora, kao što su cena građevinskog zemljišta, mogućnost i uslovi za priključenje na komunalnu infrastrukturu, cena komunalnih priključaka, cena komunalnih usluga, podsticaji koje grad Pančevo obezbeđuje investitorima i slično i dostavlja potencijalnim investitorima.

 – U toku 2018. godine bilo je 32 upita (pretežno stranih) investitora, a u 2019. godine bilo je 11 upita potencijalnih investitora koji su se obraćali Gradonačelniku ili Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj u cilju istraživanja uslova za realizaciju investicionih projekata u Pančevu. Na sve upite dat je odgovor pismeno ili su tražene informacije pružene na sastancima.
Odeljenje za LER ima obavezu da zahteve ulagača rešava u hitnom postupku, u skladu sa pravilima upravnog postupka, sa pravom prvenstva i ulagaču izda javnu ispravu, u najkraćem mogućem roku, ako ulagač blagovremeno podneo urednu i potpunu dokumentaciju.

4.2. Podrška ulaganjima

– U periodu od početka 2019. godine uspešno su realizovane sve aktivnosti na završetku prve faze investicionog projekta nemačke kompanije ZF Serbia d.o.o. i uspešno su realizovane sve aktivnosti za početak gradnje druge faze njihove investicije u Pančevu. U periodu februar/mart je urađen Elaborat o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta – katastarske parcele broj 9416/25 K.O. Pančevo privrednom društvu ZF Serbia d.o.o. čime su se stekli uslovi za početa realizacije II faze investicije kompanije ZF u Pančevu. Ova faza podrazumeva ulaganja u visini od dodatnih 60.000.000 evra i zapošljavanje minimum 460 radnih mesta do 2022. godine (kumulativno sa prvom fazom to je ulaganje od 160 miliona evra i minimum 1000 radnih mesta u proizvodnji, ne računajući zaposlene u Razvojnom centru čija je izgradnja takođe planirana u drugoj fazi). U izradi Elaborata, u okviru Tima koji je formiralo Gradsko veće učestvovalo je tri članice iz Sekretarijata, a sekretar sekretarijata je operativni koordinator svih aktivnosti na realizaciji ove investicije u Pančevu. U toku 2020. godine ZF je završio je izgradnju objekata druge faze i ishodovao upotrebnu dozvolu.
– Drugi investicioni projekat čija je realizacija započeta 2019. godine je investicija kompanije FIREFLY PRODUCTIONS koja je za potrebe izgradnje filmskog studija kupila po tržišnoj ceni parcelu u javnoj svojini grada Pančeva površine oko 6 hektara.
– Nemačka kompanija BROSE je 07.08.2019. godine dostavila Pismo o namerama u vezi sa planom da realizuju investicioni projekat u Severnoj poslovno-industrijskoj zoni 2 u Pančevu. U pitanju je visokotehnološka investicija sa značajnim materijalnim ulaganjima (između 210 i 250 miliona evra). Prema pismu o namerama i biznis planu, ova investicija podrazumeva izgradnju proizvodnih objekata i istraživačko-razvojnog centra sa planom zapošljavanja preko 1100 lica do 2025. godine. Na inicijativu grada Pančeva, koju je sa svim potrebnim prilozima pripremio Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj i podneo nadležnom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vlada Republike Srbije je 31. oktobra 2019. donela Zaključak kojim je i investicija kompanije BROSE proglašena projektom od značaja za Republiku Srbiju. Dana 15. novembra 2019. godine u Pančevu je svečano potpisan Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, na teritoriji grada Pančeva, na lokaciji Severne poslovno industrijske zone 2, između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i nemačke kompanije BROSE.

Dozvola za izvođenje pripremnih radova izdata je 13. decembra 2019. godine. U januru 2020. godine izdata je građevinska dozvola i prijava početka radova. Svečanost povodom početka izgradnje BROSE je upriličio 6. marta 2020. godine. Izvođenje radova na prvoj fazi sprovodi se u kontinuitetu i radovi napreduju po planiranoj dinamici.

– Nemačka kompanija Naval Box – CAL – d.o.o. Beograd-Novi Beograd je u februaru 2020. godine uputila Pismo o namerama u kojem je izrazila zainteresovanost za kupovinu građevinskog zemljišta površine oko 20 ha u Severnoj poslovno-industrijskoj zoni u Pančevu za realizaciju investicionog projekta koji obuhvata dizajniranje i razvoj specijalizovanih transportnih kontejnera. Grad Pančevo je za realizaciju ove investicije ponudio katastarsku parcelu broj 9416/48 površine 23ha 16a 90m2. Na inicijativu grada Pančeva, koju je sa svim potrebnim prilozima pripremio Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj i podneo nadležnom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vlada Republike Srbije je 13. aprila 2020. godine donela Zaključak kojim je i ova investicija proglašena projektom od značaja za Republiku Srbiju.- Nemačka kompanija Naval Box – CAL – d.o.o. Beograd-Novi Beograd je u februaru 2020. godine uputila Pismo o namerama u kojem je izrazila zainteresovanost za kupovinu građevinskog zemljišta površine oko 20 ha u Severnoj poslovno-industrijskoj zoni u Pančevu za realizaciju investicionog projekta koji obuhvata dizajniranje i razvoj specijalizovanih transportnih kontejnera. Vlada Republike Srbije je 13. aprila 2020. godine donela Zaključak kojim je i ova investicija proglašena projektom od značaja za Republiku Srbiju. Za realizaciju navedenog investicionog projekta Grad Pančevo je investitoru Naval Box – CAL – d.o.o. u maju mesecu otuđio po tržišnoj ceni katastarsku parcelu broj 9416/48 površine 23ha 16a 90m2 u Severnoj poslovno-industrijskoj zoni.

5. Promotivne aktivnosti privrednih potencijala Grada

5.1. Grad putem Odeljenja za LER učestvuje na investicionim i drugim sajmovima, formumima i prezentacijama sa ciljem predstavljanja potencijala za ulaganje u Pančevo.

Pravni osnov za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva; U skladu sa Zaključkom Gradskog veća grada Pančeva broj: II-05-06-15/2017-74 od 20.11.2017. godine, Gradonačelnik grada Pančeva je potpisao Sporazum o saradnji radi zajedničkog nastupa na međunarodnim sajamskim manifestacijama investicionog karaktera čiji su potpisnici Autonomna pokrajina Vojvodina, Razvojna Agencija Vojvodine d.o.o Novi Sad i gradovi sa teritorije APV. Sporazum je zaključen u cilju zajedničkog nastupa na međunarodnim sajamskim manifestacijama od značaja za prezentovanje investicionog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine, a prema Godišnjem programu manifestacija. Nosilac ukupne aktivnosti na realizaciji ovog sporazuma je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Grad Pančevo je u okviru zajedničkog nastupa regiona Vojvodine u 2019. godini učestvovao na Međunarodnom sajmu investicija i nekretnina Ekspo Real u Minhenu održanog u periodu od 7-9. oktobra 2019. godine.

5.2. Grad putem Odeljenja za LER izrađuje promotivni materijal za potrebe promovisanje grada kao mesta podesnog za investiranje.

Pravni osnov za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva;

Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj obezbeđuje promotivni materijal kao što su brošure, prezentacije, flajeri i drugo, za potrebe promocije investicionih potencijala grada Pančeva. U Sekretarijatu se ažuriraju ekonomski i drugi statistički podaci koji se prezentuju i nabavlja promotivni materijal prema potrebama. Elektronske verzije dokumenata su dostupne na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

6. Pružanje metodološke podrške u pripremi predloga intersektorskih projekata od značaja za Grad, njihovu implementaciju i održivost, kao i pripremu i sprovođenje projekata iz nadležnosti Sekretarijata

6.1) Praćenje eksternih izvora finansiranja i obaveštavanje nadležnih službi, preduzeća, ustanova o mogućnostima i pružanje metodološke podrške za pripremu projekata

Pravni osnov za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva, Zaključak Gradskog veća broj: II-05-06-20/2013-13 od 10.09.2013. godine o utvrđivanju jedinstvene procedure za pripremu i implementaciju intersektorskih projekata, u okviru Gradske uprave grada Pančeva, sa kojima se aplicira na konkurse domaćih i stranih izvora finansiranja;

Obaveza se izvršava putem Odeljenja za podršku projektima i to praćenjem eksternih izvora finansiranja i obaveštavanjem nadležnih službi u Gradu Pančevu o mogućnostima apliciranja kod različitih donatora. U procesu konkurisanja Odeljenje za podršku projektima pruža metodološku podršku u pripremi projektnih aplikacija svim zainteresovanim službama Gradske uprve, javnih i javnih komunalnih preduzeća, ustanova sa teritorije grada Pančeva.

 •  U 2018. godini potencijalni aplikanti iz javnog sektora bili su obavešteni o mogućnostima apliciranja na 82 konkursa/javna poziva domaćih i stranih izvora finansiranja. Organi Grada Pančeva, ustanove kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i JP/JPK su tokom 2018. godine aplicirali sa 214 predloga projekata radi pribavljanja dodatnih sredstava iz ekternih izvora finansiranja, od kojih je 96 odobreno za finansiranje, što je za 19 više nego u prethodnoj godini. U ovom periodu značajnija sredstva odobrena su iz domaćih izvora finansiranja.
 • U 2019. godini potencijalni aplikanti iz javnog sektora bili su obavešteni o mogućnostima apliciranja na 65 konkursa/javna poziva domaćih i stranih izvora finansiranja. Grad Pančevo, ustanove kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i JP/JPK su tokom 2019. godine poslali 144 predloga projekata radi pribavljanja dodatnih sredstava iz ekternih izvora finansiranja. Od 144 predloga projekata na nivou grada Pančeva, 58 je odobreno za finansiranje. Odobreno je je 159.626.978,27 dinara, 474.295 evra, 12.000 dolara i 50.000 jena.Gradska uprava/Grad Pančevo je podneo 34 predloga projekata, od čega je 18 odobreno za finansiranje, JP/JKP su podneli 6 predloga projekata, od kojih je 1 odobren. Prema broju poslatih predloga projekata, najaktivnije su bile ustanove kulture sa podnetih 76 projekata, od čega je 31 odobreno za finansiranje. Od ustanova kulture najaktivniji je bio Kulturni centar Pančevo sa poslatih 30 predloga projekata, od čega je 13 odobreno za finansiranje, a drugi najaktivniji bio je Narodni muzej Pančevo koji je konkurisao sa 14 a za finansiranje je odobreno 9 projekata. Ustanove socijalne i zdravstvene zaštite bile su veoma aktivne i podnele su ukupno 15 projekata od kojih je odobreno je 5 za finansiranje. Ustanove obrazovanja su podnele su ukupno 12 projekata, od čega je 5 odobreno za finansiranje. Najznačajnije projekte odobrili su Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Uprava za kapitalna ulaganja APV, Pokrajinski sekretrijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Ministar bez portfelja za demografsku i populacionu politiku, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu itd.
 • Grad Pančevo je tokom 2020. godine poslalo 17 predloga projekata radi pribavljanja dodatnih sredstava iz ekternih izvora finansiranja. Od 17 predloga projekata na nivou grada Pančeva, 6 je odobreno za finansiranje. Odobreno je 38.052.185,80 dinara. Usled situacije izazvane epidemijom Covid-19, suspendovan je ugovor za rekonstrukciju ulicu Dimitrija Tucovića u iznosu od 150.000.000,00 dinara.

Grad Pančevo je tokom 2020. godine poslalo 12 predloga projekata radi pribavljanja dodatnih sredstava iz ekternih izvora finansiranja. Od 12 predloga projekata na nivou grada Pančeva, 3 su odobrena za finansiranje. Odobreno je je 163.263.288,62 dinara.

6.2) Pružanje metodološke podrške u implementaciji projekata i učešće u timovima za implementaciju

Pravni osnov za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva, Zaključak Gradskog veća broj: II-05-06-20/2013-13 od 10.09.2013. godine o utvrđivanju jedinstvene procedure za pripremu i implementaciju intersektorskih projekata, u okviru Gradske uprave grada Pančeva, sa kojima se aplicira na konkurse domaćih i stranih izvora finansiranja;

Za projekte koji su odobreni za finansiranje iz eksternih izvora, formira se tim za implementaciju projekta čija je uloga realizacija svih aktivnosti, budžeta projekta i slanje svih potrebnih izveštaja i informacija.

Kompleksni intersektorski projekti, projekti strateškog planiranja i projekti iz stranih izvora finansiranja imaju timove s predstavnicima različitih nadležnih službi GU, odnosno javnih i javno-komunalnih preduzeća, kao što su Tim za implementaciju IPA projekta „Energetska efikasnost- preduslov za bolju životnu sredinu u prekograničnom regionu“, Tim za implementaciju IPA projekta „Uz malu pomoć prijatenja- prevencija ranog napuštanja obaveznog obrazovanja u Pančevu“, Tim za implementaciju i praćenje Strategije ravoja grada Pančeva 2014-2020, Tim za izradu Strategije privlačenja investicija grada Pančeva 2019-2023 i sl. U radu ovih intersektorskim Timova učestvuje više predstavnika sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj. Odeljenje aktivno učestvovuje u radu timova za izradu i praćenje implementacije strateških razvojnih dokumenata grada Pančeva. Odeljenje aktivno učestvovuje u radu timova za izradu i praćenje implementacije strateških razvojnih dokumenata grada Pančeva.

6.3) Poslovi na Projekatu „”Energetska efikasnost – preduslov za bolju životnu sredinu u prekograničnom regionu Rumunija – Srbija“

„Uz malu pomoć prijatelja“ – (Program IPA 2013 – Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou) Ministarstvo finansija odobrilo je narativni i finalni izveštaj (apsorpcija budžeta projekta je 98,75%).
Sufinansiranje projekta Energetska efikasnost – preduslov za bolju životnu sredinu u prekograničnom regionu Rumunija – Srbija (Program Interreg IPA CBC Rumunija-Srbija 2014-2020) – Ministarstvo finansija odobrilo je narativni i finalni izveštaj.

7. Razvoj i unapređenje ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i uređivnje radnog vremena

7.1. Uređivanje radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

Pravni osnov za postupanje je član 20. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi. i član 33. Zakona o trgovini;

Obaveza je izvršena donošenjem Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji grada Pančeva od strane Skupštine grada, na predlog Gradskog veća, a po nacrtu Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj.

8. Razvoj turizma na teritoriji grada Pančeva i utvrđivanje visine boravišne takse

8.1. Priprema programa i projekata u oblasti turizma

Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi, član 12. Zakona o turizmu i član 73. Zakona o ugostiteljstvu;

Obaveza je izvršena usvajanjem Strategije razvoja grada Pančevo – Strateški prioritet 11: Razvoj turizma, uključivanje turističke ponude Pančeva u ponudu Beograda

Predstavnici Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj su bili članovi tima u okviru projekta RRAJB kojim je izrađena Sudija turistučkog potencijala Južnobanatskog okruga – akcioni plan.

8.2. Praćenje rada i programska saradnja sa Turističkom organizacijom grada Pančeva

Pravni osnov za postupanje je član 41. Zakona o turizmu;

Obaveza se izvršava u postupku pripreme i realizacije programskog budžeta grada Pančeva, analizom i pripremom formalno pravnog materijala za Gradsko veće i Skupšinu grada Pančeva u vezi sa donošenjm Programa rada i Finansijskog plana i Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije grada Pančeva, a na osnovu predloga Turističke organizacije grada Pančeva i odluka Upravnog odbora TOP.

8.3. Odluka o visini boravišne takse
– Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 6. i 13. i član 32. stav 1. tačka 3.) i 13.) Zakona o lokalnoj samoupravi, član 5. Uredbe o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse (,,Službeni glasnik RS”, broj 44/13 i 132/14), član 73. stav 1. Zakona o ugostiteljstvu (,,Službeni glasnik RS”, broj 17/19) i član 5. Uredbe o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja (,,Službeni glasnik RS“ br. 47/19 i 51/19).

– Obaveza je izvršena donošenjem od strane Skupština grada Pančeva Odluke o boravišnoj taksi (“Službeni list grada Pančeva” br. 34/19)

8.4) Organizacija gradskih manifestacija

Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi i član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva;

U maju 2019. godine realizovana je manifestacija Dani Dunava, dok je 9. Novogodišnji bazar organizovan u periodu od 20.12. do 22.12.2019. godine. Sredstva za njihovu realizaciju obezbeđena su Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu.

http://www.pancevo.rs/najave/manifestacija-dan-dunava-2019/
http://www.pancevo.rs/privreda/javni-poziv-za-ucesce-na-9-novogodisnjem-bazaru/

Manifestacija Dan Dunava nije realizovana u 2020. godini, zbog situacije izazvane epidemijom korona virusa.

9. Kategorizacija kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića
– Pravni osnov za postupanje je član 17., član 18. stav 4. i 5, član 20, član 24. i član 32. Zakona o ugostiteljstvu, član 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj i član 10. Pravilnika o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji grada Pančeva;
– Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, po zahtevu stranke, u upravnom postupku donosi rešenje o utvrđivanju kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj, na predlog Komisije za kategorizaciju privatnog ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji grada Pančeva. U Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj se vodi evidencija kategorisanih ugostiteljskih objekata i unose podaci u Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (portal eTurista) koji

– Pravni osnov za postupanje je član 17, član 18. stav 4. i 5, član 20, član 24. i član 32. Zakona o ugostiteljstvu, član 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj i član 10. Pravilnika o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji grada Pančeva;
– Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, po zahtevu stranke, u upravnom postupku donosi rešenje o utvrđivanju kategorije ugostiteljskog objekta na predlog Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji grada Pančeva.
U Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj se vodi evidencija ugostitelja, kategorisanih i nekategorisanih ugostiteljskih objekata, unose se podaci o ugostiteljima i ugostiteljskim objektima u Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (portal eTurista) koji se vodi pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i kreiraju se nalozi za ugostitelje sa teritorije grada Pančeva za pristup istom.
se vodi pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

10. Realizacija mera podrške predviđenih Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje i mera podrške privrednim i drugim subjektima na teritoriji grada Pančeva

10.1. Realizacija Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2019. Godinu

– Gradsko veće grada Pančeva, na sednici održanoj dana 15.03.2020. godine, razmatralo je Predlog Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2020. godinu, pa je po pribavljenom pozitivnom mišljenju Saveta za zapošljavanje grada Pančeva i datim Zaključkom Saveta za zapošljavanje grada Pančeva br. II-06-06-19/2020-3 27.03.2020. godine donelo Predlog Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2020. godinu.
http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2020/05/lapz-2020.pdf

Obaveza se izvršava putem javnih poziva koje raspisuje Gradonačelnik grada Pančeva za sledeće mere: 1. Stručna praksa, 2. Javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica, 3. Studentska letnja praksa, 4.  Organizovanje sajma za zapošljavanje, 5. Unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje  nastave, 5. Program za podršku početnicima u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju), 7.  Dodela subvencija  početnicima u biznisu – samozapošljavanje, 8. NIS ŠANSA i 9. Subvencije za otvaranje novih radnih mesta.  Sredstva po javnim pozivima se dodeljuju na osnovu akta koji donosi Gradonačelnik grada Pančeva po predhodno pribavljenom mišljenju Saveta za zapošljavanje grada Pančeva.

U okviru realizacije LAPZ za 2020. godinu raspisani su sledeći javni pozivi:

1. Javni poziv studentima za učešće u meri „Studentska letnja praksa“ u 2020. godini raspisan je 15.06.2020. godine. Javni poziv je realizovan.
2. Javni poziv za učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere: „Unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave“ u 2020. godini raspisan je 15.06.2020. godine. Javni poziv je realizovan.
3. Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima/početnicama u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju) u 2020. godini raspisan je 15.06.2020. godine. Javni poziv je realizovan.
4. Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih lica u 2020. godini raspisan je 16.06.2020. godine. Realizacije ove mere LAPZ je u toku.
5. Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja „Stručna praksa“ u 2020. godini raspisan je 16.06.2020. godine. Realizacije ove mere LAPZ je u toku.
6. Javni poziv za dodelu subvencije početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje u 2020. godini raspisan je 15.06.2020. godine. Javni poziv je otvoren do utroška srestava.
7.  Sajam za zapošljavanje – nije realizovan zbog epidemiološke situacije.
8. Sajam za zapošljavanje invalidnih lica – nije realizovan zbog epidemiološke situacije.

9. Smanjenje siromaštva kroz mogućnost zapošljavanja u saradnji sa „Help“ organizacijom u 2020 godini – radna praksa za mlade. Realizovano.

10.2. Realizacija mera podške MSPP sektoru

Pravni osnov za postupanje je Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020, Strateški prioritet 1: Unapređivanje poslovnog ambijenta i Odluka o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije Pančeva za nabavku mašina i opreme (”Sl. List grada Pančeva broj 13/2017 i 16/2019).

Obaveza se izvršava raspisivanjem Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije Pančeva za kupovinu mašina i opreme prema zaključku Gradonačelnika (konkurs za 2019. godinu raspisan je 24.07.2019. godine). Sredstva po javnom konkursu dodeljuju se na osnovu akta Gradonačelnika grada Pančeva, a na predlog Komisije za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva.

– Obaveza je izvršena raspisivanjem Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije Pančeva za nabavku mašina i opreme prema zaključku Gradonačelnika. Konkurs za 2019. godinu raspisan je 24.07.2019. godine, a na predlog Komisije, na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Pančeva u oktobru mesecu zaključeno je 10 Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima-privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme između Grada Pančeva i privrednih subjekata kojima su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 5.477.403,95 dinara.

11. Pružanje stručne podrške Savetu za zapošljavanje Grada i Privrednom savetu Grada

11.1. Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Privrednog saveta grada Pančeva

Pravni osnov za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva. Obaveza se izvršava kroz sastanke Privrednog saveta.

11.2. Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Saveta za zapošljavanje grada Pančeva

Pravni osnov  za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva. Obaveza se izvršava kroz sastanke Saveta za zapošljavanje grada Pančeva.

12. Rešavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vode službene evidencija – izdavanje uverenja o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanje poslova auto-taksi prevoza za period do 2006. godine.j, a po zahtevu stranke ili Republičkog / Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pravni osnov za postupanje je Zakon o opštem upravnom postupku i član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva. Uverenje o statusu preduzetnika (registrovanih pre 2006. godine) izdaje se na osnovu službenih evidencija Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, a po zahtevu stranke.

13. Javni poziv nezaposlenim licima za pohađanje besplatnog intenzivnog kursa poslovnog engleskog jezika

– U skladu sa Strategijom privlačenja investicija 2019-2023, prioritetna oblast 4 – ”Razvoj ljudskih resursa u Pančevu”, opšti cilj – ”Podizanje nivoa kvaliteta znanja i veština zaposlenih i nezaposlenih na teritoriji Pančeva”, na osnovu javnog poziva realizovana je podrška nezaposlenim licima sa teritorije grada Pančeva sa završenim III i/ili IV stepenom stručne spreme za pohađanje besplatnog intenzivnog kursa poslovnog engleskog jezika nivoa A1, A2 i/ili B1. Obuku je uspešno prošlo ukupno 12 lica. Javni poziv raspisan je 6. sptembra 2019. godine, a kurs je uspešno završilo 12 lica.