Služba za budžetsku inspekciju vrši kontrolu direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, korisnika subvencija, korisnika budžeta koji sredstva ostvaruju putem transfera od drugih nivoa vlasti, korisnicima dotacija. Predmet kontrole su:

  • Primena propisa o budžetskom sistemu i propisa o javnim prihodima pri planiranju i ostvarivanju prihoda i primanja budžeta Grada Pančeva; i
  • Primena zakona i odluka organa Grada Pančeva pri utvrđivanju prava na korišćenje budžetskih sredstava korisnika budžeta.

Namensko i zakonito korišćenje sredstava budžeta od strane korisnika budžeta u redovnim i vanrednim kontrolama i to:

  • sredstva za tekuće rashode (troškovi rada, materijala, usluga i dr.);
  • sredstva za kapitalna ulaganja (kupovina, izgradnja i kapitalno održaavnje zgrada i objekata, projektno planiranje, nabavka opreme i ostalih osnovnih sredstava i druga kapitalna ulaganja);
  • sredstva za finansiranje programa javnih službi (kultura, sport, socijalna i zdravstvena zaštita stanovništva, obrazovanje i dr.);
  • sredstva za subvencije mesnim zajednicama, javnim preduzećima i organizacijama; i
  • izdaci, odnosno ulaganje sredstava budžeta, radi sticanja finansijske imovine, odnosno prihoda budžeta, plasiranjem sredstava kod banaka (kratkoročno oročavanje sredstava i deponovanje sredstava po viđenju).

U postupku kontrole, budžetski inspektor vrši kontrolu primene zakona u oblasti materijalno-finansijkog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžeta. Budžetski inspektor obavlja sve radnje inspekcijskog nadzora, nalaže mere i određuje rokove za otklanjanje eventualnih nedostataka utvrđenih kontrolom i preduzima sve druge zakonom predviđene mere.

Ovde možete preuzeti dokumenta vezana za Budžetsku inspekciju:

.
Kontakti: