Lokalni ombudsman grada Pančeva je nezavistan i samostalan organ koji štiti prava građana i kontroliše rad gradske uprave, posebnih organizacija i službi Grada Pančeva, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Pančevo, a kojima su poverena javna ovlašćenja. Lokalni ombudsman je ovlašćen da kontroliše:

  • poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave ako se radi o povredi odluka i drugih opštih akata organa Grada Pančeva;
  • zakonitost, pravilnost i efikasnost rada organa uprave Grada Pančeva;

Postupak koji Lokalni ombudsman vodi je besplatan za podnosioca pritužbe. Pritužba se podnosi u roku od jedne godine od dana učinjene povrede, nepravilnosti ili od donošenja poslednjeg akta u spornoj stvari.

Dokumenta: