Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) dostupan je na internet stranici, na sledećem linku: Zakon o javnim nabavkama.

Važeći podzakonski akti – Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) dostupni su na internet stranici Uprave za javne nabavke, na sledećem linku: Važeći podzakonski akti.

Registar ponuđača dostupan je na internet stranici Agencije za privredne registre, na sledećem linku: Registar ponuđača.

Informacije o tekućim i završenim javnim nabavkama dostupne su na zvaničnoj prezentaciji Grada Pančeva, na sledećem linku: Javne nabavke, kao i na Portalu javnih nabavki, na sledećem linku: Portal javnih nabavki.

Planovi javnih nabavki za 2016. godinu dostupni su na zvaničnoj prezentaciji Grada Pančeva, na sledećem linku: Javne nabavke.

Ugovorene vrednosti za postupke javnih nabavki u 2015.  i 2016 godini:

Ugovorene vrednosti za postupke javnih nabavki u 2015. godini
Vrsta postupkaUgovorena vrednost bez uračunatog PDV-a,u hiljadamaUgovorena vrednost bez uračunatog PDV-a, u hiljadama
Postupci javnih nabavki ( bez javnih nabavki male vrednosti)                           217,241                                251,757
Postupak javne nabavke male vrednosti                             30,566                                 35,701
Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje                              7,328                                 14,930
Ugovorene vrednosti za postupke javnih nabavki u 2016. godini
Vrsta postupkaUgovorena vrednost bez uračunatog PDV-a,u hiljadamaUgovorena vrednost bez uračunatog PDV-a, u hiljadama
Postupci javnih nabavki ( bez javnih nabavki male vrednosti)                           268,755                                321,270
Postupak javne nabavke male vrednosti                             40,021                                 47,330
Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje                             61,341                                 64,099

 

U prvom tromesečju tekuće godine sprovedeno je 14 otvorenih postupaka javne nabavke i 9 postupaka javnih nabavki male vrednosti, od čega je uspešno sprovedeno 8 postupaka dok je 1 postupak obustavljen.

Broj zaključenih ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti: za dobra 6, za usluge 4.

Za nabavke na koje se zakon ne primenjuje, ukupan broj zaključenih ugovora iznosi 37.

U drugom tromesečju tekuće godine sprovedena su 2 otvorena postupka javne nabavke, 1 pregovarački postupak po članu 36. tačka 2 Zakona o javnim nabakama i 19 postupaka javne nabavke male vrednosti od kojih je 15 uspešno sprovedeno dok su 4 obustavljena.

Broj zaključenih ugovora u postupku javne nabake male vrednosti: za dobra 3, za usluge 12.

Izmenjeno je 7 zaključenih ugovora

Za nabavke na koje se zakon ne primenjuje, ukupan broj zaključenih ugovora iznosi 65.

Sekreterijat za javne nabavke nije sprovodio postupak za nabavke koje su izuzete iz primene zakona kojim se uređuju javne nabavke po nekom osnovu (npr. hitnost, poverljivost)

 http://www.pancevo.rs/usluge/javne-nabavke/