Povlašćene kategorije građana sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji grada Pančeva, ostvaruju pravo na povlašćen prevoz u javnom gradskom prevozu na relacijama na teritoriji grada Pančeva, na osnovu sledeće dokumentacije:

 1. deca do 6 godina starosti – ne dostavljaju nikakvu dokumentaciju;
 2. lako mentalno ometena deca koja pohađaju Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ Pančevo dostavljaju jednu fotografiju, a svoja prava ostvaruju na osnovu spiska škole „Mara Mandić“ Pančevo kojim dokazuje da pripadaju ovoj ustanovi;
 3. umereno i teže mentalno ometena deca i omladina i autistična deca i deca sa drugim smetnjama obuhvaćena dnevnim boravcima u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ Pančevo i Domu “Srce u Jabuci” Jabuka, dostavaljaju jednu fotografiju i takođe svoje pravao ostvaruju na osnovu spiska škole „Mara Mandić“ Pančevo, odnosno Doma „Srce u Jabuci“ Jabuka;
 4. deca oštećenog sluha (gluva i nagluva) dostavljaju jednu fotogafiju i spisak Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Pančeva;
 5. trudnice dostavljaju jednu fotografiju, ličnu kartu na uvid (očitanu ili kopiranu), lekarsko uverenje o trudnoći sa procenom termina porođaja, dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Pančeva i porodilje do godinu dana od dana rođenja deteta – dostavljaju jednu fotografiju, izvod iz matične knjige rođenih za dete, dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Pančeva;
 6. slepa i slabovida lica dostavljaju jednu fotografiju, svoja prava ostvaruju na osnovu spiska Međuopštinske organizacije saveza slepih Srbije, kojim se dokazuje da pripadaju ovoj organizaciji;
 7. paraplegičari, distrofičari i lica srodnih oboljenja dostavljaju jednu fotografiju, ličnu kartu na uvid (očitanu ili kopiranu), dok svoja prava ostvaruju na osnovu odgovarajuće lekarske dokumentacije koja dokazuje njihov status, ili potvrda uduženja ili ustanove,
 8. bolesnici na dijalizi i lica sa transplantiranim bubrezima dostavljaju jednu fotografiju, ličnu kartu na uvid (očitanu ili kopiranu), kao i odgovarajuću lekarsku dokumentaciju;
 9. penzioneri svih kategorija bez obzira na godine života dostavljaju jednu fotografiju, ličnu kartu na uvid (očitanu ili kopiranu), a svoj status dokazuju čekom od penzije novijeg datuma (poslednji ček) ili Rešenjem o penziji;
 10. ratni vojni, mirnodopski i civilni invalidi rata dostavljaju jednu fotografiju, ličnu kartu na uvid (očitanu ili kopiranu), i potvrdu od Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja grada Pančeva, (kanc. 204 drugi sprat)
 11. korisnici porodične invalidnine i članovi porodica poginulih u oružanim akcijama posle 18. avgusta 1990. godine dostavljaju jednu fotografiju, ličnu kartu na uvid (očitanu ili kopiranu), kao i ček od penzije i potvrdu od Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja grada Pančeva, (kanc. 204 drugi sprat)
 12. izbegla i privremeno raseljena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara dostavljaju jednu fotografiju, ličnu kartu na uvid (očitanu ili kopiranu), i potvrdu od Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja grada Pančeva, (uslužni centar Zoran Graovac)
 13. redovni učenici srednjih škola i studenti do 26. godine života iz socijalno ugroženih porodica imaju pravo na potpuno regresiranje troškova prevoza (besplatan prevoz) u međumesnom, gradskom i prigradskom saobraćaju koje ostvaruju dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije iz Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo utvrđenu Odlukom o izmenama Odluke o ostvarivanju prava na povlašćen prevoz određenih kategorija građana sa teritorije grada Pančeva.

Na sledećem linku možete videti zahtev za ostvarivanje prava na povlašćeni prevoz: zahtev_za_izdavanje_mesecne