Повод за израду Измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево је иницијатива „Друштвa за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса НИС а.д., НОВИ САД за измену плана и Одлукa о изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „РНП“ у насељеном месту Панчево, („Службени лист града Панчева“, број 7/2011и ______________________________). Измену и допуну Плана је неопходно извршити јер је током реализације Пројекта.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 17/2012
– Текст плана Измена и допуна

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. План намене површина
03. Регулационо – нивелациони план
04. План инфраструктуре