Uvod
Izradi Plana se pristupilo na osnovu Odluke o izradi planova generalne regulacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji na celom građevinskom području naseljenog mesta Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/09), Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ br.72/2009, 81/09-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13-US i 50/13-US), Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Sl.glasnik RS“ br. 31/2010, 69/2010). Na osnovu Odluke o izradi Plana, izrada je poverena JP „Direkcija za izgardnju i uređenje Pančeva“ Pančevo. Planski osnov za izradu Plana je Generalni urbanistički plan Pančeva („Službeni list opštine Pančevo“ broj 23/12). Prostorno-planska rešenja su usklađena sa propisima koji posredno i neposredno regulišu ovu oblast.

Dokumentacija:
– Službeni list grada Pančeva br. 19/2013
– Tekst plana

Grafički prilozi
01. Dispozicija prostora u odnosu na grad
02. Plan namene
03. Plan regulacije
04. Plan infrastrukture
05. Plan podele građevinskog zemljišta
06. Profili ulica