Увод
Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском подручју насељеног места Панчево („Службени лист града Панчева“ број 25/09), Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС), Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010). На основу Одлуке о изради Плана, израда је поверена ЈП „Дирекција за изгардњу и уређење Панчева“ Панчево. Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Панчева („Службени лист општине Панчево“ број 23/12). Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 19/2013
– Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. План намене
03. План регулације
04. План инфраструктуре
05. План поделе грађевинског земљишта
06. Профили улица