Na osnovu Odluke Skupštine Grada Pančeva br. II-04-06/2015-11 od 28. Jula 2015. godine o Izmeni Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo („Sl. List grada Pančeva“ broj 9/11 i 3/13-ispravka – u daljem tekstu: Osnovni plan), navedeni Osnovni plan je izmenjen i izraćen je elaborat Izmena plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo (u daljem tekstu Izmena plana).

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 15/2016
Tekst plana

Grafički prilozi:
01 Granica prostora izmene plana
02 Plan namena sa podelom na zone
03 Plan mreža i objekata infrastrukture
04 Plan preparcelacije građevinskog zemljišta