На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. II-04-06/2015-11 од 28. Јула 2015. године о Измени Плана генералне регулације насељеног места Качарево („Сл. Лист града Панчева“ број 9/11 и 3/13-исправка – у даљем тексту: Основни план), наведени Основни план је измењен и израћен је елаборат Измена плана генералне регулације насељеног места Качарево (у даљем тексту Измена плана).

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 15/2016
Текст плана

Графички прилози:
01 Граница простора измене плана
02 План намена са поделом на зоне
03 План мрежа и објеката инфраструктуре
04 План препарцелације грађевинског земљишта