Grad ostvaruje blisku saradnju sa predstavnicima privrednika u gradu i sagledava njihove potrebe. upravo iz ove saradnje proističe usklađivanje lokalnih propisa kako bi oni doprineli razvoju povoljne poslovne klime.

POREZ  NA  IMOVINU

Odluke o porezima na imovinu u 2016.godini

Odluka o određivanju zona – najopremljenije zone u 2016

Odluka o stopi amortizacije u 2016

Odluka o prosečnim cenama m2 za 2016

Odluka o prosečnim cena po metru kvadratnom 2016

Odluka o prosečnoim cenama metra kvadratnogodgovarajućih nepokretnosti od 14.11.2014.

 

LOKALNE KOMUNALNE TAKSE

Odluka o lokalnm komunalnim taksama – prečišćen tekst

Odluka o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama od 14.2.2014.

Odluka o izmeni odluke o loklanim komunalnim taksama od 29.12.2014.

Odluka o izmeni odluke o loklanim komunalnim taksama od 27.02.2015.

Odluka o izmeni odluke o loklanim komunalnim taksama od 28.12..2015.

 


POSEBNA  NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE – eko taksa

Sl.list Grada 2014Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unaprećivanje životne sredine („prečišćen tekst”) br. 23

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine od 21.10.2015.

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine od 26.12.2011.

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine od 10.04.2012.

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine od 24.10.2014.

Odluka o izmeni odluke o eko taksi od 29.12.2014.

Odluka o izmeni odluke o eko taksi od 21.10.2015.

Odluka o izmeni odluke o eko taksia od 28.12.2015.

 

DOPRINOS ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Odluka o građevinskom zemljištu za 2016