Poreski dužnici na dan 31.12.2021.godine

Dana 04.07.2014.godine stupile su na snagu izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji između ostalog i člana 7. kojim je regulisano da dug poreskog obveznika, i to pravnih lica sa poreskim dugom u iznosu od 20.000.000,00 dinara i višem i preduzetnika sa poreskim dugom u iznosu od 5.000.000,00 dinara i višem, ne predstavlja tajnu.

1. Utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda ostvarenih na teritoriji Grada Pančeva, bez naknade za gradsko građevinsko zemljište, zaključno sa 31.12.2008. godine je administriralo Ministarstvo finansija – Poreska uprava Filijala Pančevo, a od 01.01.2009. godine Sekretarijat za poresku administraciju.

2. Postupak migracije podataka o poreskim obveznicima od Ministarstva finansija – Poreske uprave je trajao od 25.03.2009. godine sve do 23.11.2009.godine kada je implementiran Završni račun Poreske uprave i tek tada su se stekli uslovi za sprovođenje postupka prinudne naplate.

3. Kod pojedinih dužnika iz zakonskih razloga nije mogao da se vrši ili je nažalost morao da se prekine postupak redovne prinudne naplate, a radi se:

3.1. subjektima u postupku privatizacije (Zakon o privatizaciji „Sl. glasnik RS“, broj 38/01, 123/07):

– od dana donošenja odluke o restrukturiranju do dana donošenja odluke o okončanju restrukturiranja ne može se sprovoditi prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja;
– koji se privatizuju metodom javnog tendera, odnosno javne aukcije za dugove nastale do 31.12.2007. godine postupak prinudnog izvršenja se prekida;

3.2. subjektima koji se nalaze u postupku stečaja (Zakon o stečaju „Sl.gl.RS, broj 104/09):

– od dana pokretanja stečajnog postupka protiv stečajnog dužnika, odnosno nad njegovom imovinom se nemože sprovoditi prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja;

4. Veliki broj obveznika je nakon pokretanja postupka prinudne naplate u skladu sa članom 73. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji izvršio reprogramiranje svojih dugova sa novim rokovima dospeća (najviše 12 meseci) i nad istima se takođe ne sprovodi postupak prinudne naplate.

5. Izmenama člana 114. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji precizirana je obaveza Sekretarijata da, po službenoj dužnosti, donosi rešenje o prestanku poreske obaveze, odnosno o prestanku prava na povraćaj, refakciju, refundaciju, kao i na namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, zbog zastarelosti koja nastaje u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata.

6. Skupština grada Pančeva je na sednici održanoj 27.12.2012. godine donela Odluku o o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, a u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, broj 119/12) kojim je uređen uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih izvornih prihoda budžeta grada dospelih za plaćanje zaključno sa 31.10.2012. godine.

Poreski dužnici na dan 31 12 2021.godine