OGLASNA TABLA – JAVNO DOSTAVLJANJE

Članom 78. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016, 95/2018 – Autentično tumačenje i 2/2023 – Odluka US RS) propisano je da se javno dostavljanje vrši:

  1. ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
  2. ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
  3. u drugim slučajevima određenim zakonom.

Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.