ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у другој половини 2021. годинe – групе седишта 1, 2 и 3 за превоз деце од 9 до 36 kg

Позивају се родитељи или старатељи са територије града Панчева чија су деца рођена другој половини 2021. године (од 01. 07. 2021. године до 31. 12. 2021. године), да поднесу захтев за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за путничка возила.

I   Критеријуми за доделу бесплатних дечијих аутоседишта

  1. Пребивалиште родитеља или старатеља на територији града Панчева;
  2. Поседовање путничког моторног возила у власништву једног од родитеља или старатеља.

II Потребна документација која се прилаже приликом подношења захтева:

  1. Попуњен образац захтева (пријавни формулар);
  2. Доказ о пребивалишту родитеља/старатеља на територији града Панчева (фотокопија личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта или потврда о пребивалишту);
  3. Доказ о поседовању путничког моторног возила у власништву једног од родитеља или старатеља (очитана саобраћајна дозвола возила или оверени купопродајни уговор за возило);
  4. Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија), односно изводи из матичне књиге рођених за сву децу уколико родитељ/родитељи имају три и више деце (фотокопије извода);
  5. Доказ на основу којег се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета једном родитељу након развода брака, одлука суда о вршењу родитељског права и сл.);
  6. Изјавa и Сагласност за обраду података о личности (дато у прилогу – Образац 1 и Образац 2).

III  Додатне информације

Образац захтева (пријавни формулар) и изјаве (Образац 1 и Образац 2) се могу преузети на писарници Градске управе града Панчева (шалтери 1 или 2) или са званичне интернет презентације града Панчева (www.pancevo.rs Конкурси и јавни позиви).

Попуњен образац захтева (пријавни формулар) са пратећом потребном документацијом и потписаном изјавом се предаје на писарници Градске управе града Панчева или путем поште на адресу Град Панчево, Градска управа, улица Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево, са назнаком Пријава на јавни позив за доделу бесплатних аутоседишта за децу, Комитету за безбедност саобраћаја града Панчева, који ће вршити проверу документације и рангирање пристиглих захтева.

Рок за подношење захтева је 7 дана од дана објављивања позива на званичној интернет презентацији града Панчева (www.pancevo.rs).

Неблаговремени, непотпуни и захтеви који не испуњавају тражене услове неће бити разматрани.

Одлука о додели бесплатних аутоседишта биће донета на основу редоследа пристиглих пријава, а у случају да је број благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих аутоседишта, предност ће имати самохрани родитељи и родитељи са троје и више деце.

Изабрани родитељи/старатељи биће обавештени о датуму обуке за правилно коришћење дечијих аутоседишта, након које ће се вршити подела истих.

Прилог:

– Образац захтева (prijavni formular)

– Изјава (Образац 1 – Izjava stranke po članu 103 ZUPa – Odeljenje za saobraćaj-1)

– Сагласност за обраду података о личности (Образац 2 – SAGLASNOST ZA KORIŠĆENJE LP)