ImeVeličinaDatum
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB2009/03/02
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB2013/07/30
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB2013/09/12
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB2013/09/12
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB2013/09/17
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB2013/09/17
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB2013/09/23
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB2013/10/23
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB2013/10/30
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB2013/10/30
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB2013/10/30
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB2013/10/30
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB2014/01/23
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB2014/01/24
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB2014/02/12
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB2014/02/28
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB2014/02/28
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB2014/03/03
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB2014/03/19
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB2014/03/24
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB2014/03/27
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB2014/03/27
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB2014/04/03
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB2014/04/04
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB2014/04/09
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB2014/04/10
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB2014/04/10
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB2014/04/10
20130912 430 335 2013138.9 KB2016/03/11
20130912 430 335 2013 2138.9 KB2016/03/11
20130912 430 335 2013 3138.9 KB2016/03/11
20130912 430 433 2013131.5 KB2016/03/17
20130912 430 433 2013 2131.5 KB2016/03/17
ImeVeličinaDatum
Lokalna komunalna taksa63.2 KB2013/11/26
ImeVeličinaDatum
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB2013/06/04