Prava poreskih obveznika su između ostalog strogo propisana i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i to tako što je cela glava broj 5 posvećena pravima i obavezama poreskoh obveznika. Ovom prilikom citiramo odredbu člana 24. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koja govori o pravima poreskih obveznika.

PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA

Obaveze poreskih obveznika

Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan je da:

  1. u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre;
  2. podnese poresku prijavu Poreskom odeljenju na propisanom obrascu, u roku i na način uređen poreskim propisima;
  3. podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poresko odeljenje, u skladu sa poreskim propisima;
  4. vodi propisane poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja;
  5. u zakonskim rokovima tačno obračunava porez, kada je po zakonu dužan da to sam čini;
  6. plaća porez na način, pod uslovima i u roku propisanom zakonom;
  7. ne ometa i ne sprečava službena lica koja učestvuju u poreskom postupku u obavljanju zakonom utvrđene dužnosti;
  8. obavesti Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke, druge finansijske organizacije, poštanske štedionice ili druge organizacije koja obavlja platni promet;
  9. bude prisutan tokom poreske kontrole; i
  10. Izvršava i druge obaveze utvrđene Zakonom o poreskom postupku i porekoj administraciji i drugim poreskim zakonima.