zgrada gradske uprave

Gradska uprava grada Pančeva obrazovana je kao jedinstveni organ. U okviru Gradske uprave obrazuju se osnovne organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova iz određenih oblasti. Osnovne organizacione jedinice su Sekretarijati, Služba, Komunalna policija i Kabinet gradonačelnika.

Gradska uprava:

 1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština, Gradonačelnik i Gradsko veće
 2. izvršava odluke i druge akte Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća
 3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada
 4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine
 5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu
 6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština, Gradonačelnik i Gradsko veće
 7. vodi evidenciju o stvarima u javnoj svojini, u skladu sa zakonom.

Radom Gradske uprave rukovodi načelnik. Načelnik Gradske uprave ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Marija Petrović

Načelnik Gradske uprave

Rođena je 21.01.1984. godine u Pančevu. Završila je OŠ „4. Oktobar“ u Glogonju, Gimnaziju „Uroš Predić“ u Pančevu, a nakon toga Pravni fakultet Univerziteta u Novom Pazaru. Na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu je 23.06.2021. godine završila akademske studije drugog stepena sa prosečnom ocenom 9.20 i stekla zvanje Master kriminalista.

Slađana Feratović

Zamenik načelnika Gradske uprave

Rođena je 1962. godine. Diplomirana je pravnica, koja je osnovne akademske studije završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima položen državni stručni ispit i 32 godina radnog staža u struci. Udata, majka dvoje dece.

GRADSKI USLUŽNI CENTAR

gradski uslužni centarGradski uslužni centar otvoren je 29. juna 2009. godine. Osnovni cilj osnivanja Gradskog uslužnog centra je unapređenje rada i modernizacija Gradske uprave, kao i poboljšanje kvaliteta usluga koje pruža Gradska uprava građanima Pančeva.

Gradski uslužni centar je velika šalter sala sa 22 uslužna mesta, koja se nalaze u adaptiranom prostoru u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Gradski uslužni centar ima elektronski prozivni sistem kojim se postiže brža i jednostavnija komunikacija i skraćuje vreme čekanja na šalterima (uslužnim mestima).

U Gradskom uslužnom centru postavljena je taktilna tabla sa Brajevim pismom i tifo stazama koje pomažu osobama oštećenog vida samostalno kretanje i orijentaciju u zatvorenom prostoru, kao i indukciona petlje za amplifikaciju govora koja služi osobama oštećenog sluha da se lakše sporazumevaju i komuniciraju sa zaposlenima u Gradskom uslužnom centru. Ova dva sistema omogućavaju građanima sa oštećenim vidom i sluhom da samostalno koriste usluge Gradske uprave i da u ostvarivanju svojih prava budu ravnopravni sa drugim građanima.

U prostorijama Gradskog uslužnog centra postavljen je elektonski sistem tip „ED – Koment“ za merenje stepena zadovoljstva stranke kvalitetom pružene usluge od strane Gradske uprave. U okviru Gradskog uslužnog centra postoji banka gde stranke mogu da uplate takse i poreze, kao i kopirnica.

Radno vreme: radnim danima od 08:00 – 15:00 časova. Sredom od 15:00 – 19:00 časova obavljaju se poslovi prijema podnesaka, overe dokumenata, izdavanja izvoda i uverenja iz matičnih knjiga, izdavanja uverenja o plaćenim izvornim prihodima grada i poslovi Povereništva za izbeglice.

Telefon: 013/311-211

Pišite uslužnom centru:

  Vaša e-pošta

  Predmet

  Vaša poruka

  Provera