Gradonačelnik grada Pančeva raspisao je Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva, za 2016. godinu. U nastavku možete pročitati ceo tekst Konkursa, sa kriterijumima, načinom apliciranja i potrebnom dokumentacijom.


 

Na osnovu Zakona o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/2011), Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu i Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

 

Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva, za 2016. godinu

 

Ovim Konkursom će se podržati programi i projekti čiji se sadržaj odnosi na unapređenje položaja i kvaliteta života mladih, zadovoljavanje potreba mladih i rešavanje specifičnih problema mladih, prema konkursnim zadacima u okviru prioritetnih oblasti Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017.

U obzir za su/finansiranje uzimaće se:

1. Projekti i programi koji su usklađeni sa prioritetnim oblastima:

– obrazovanje mladih,

– zapošljavanje mladih,

– zdravlje i odrastanje mladih,

– bezbednost mladih,

– mobilnost i interkulturalizam mladih,

– učešće mladih u donošenju odluka i

– aktivizam i volonterizam mladih.

 

2. Projekti i programi koji poštuju sledeće principe:

– poštovanje ljudskih prava,

– ravnopravnost i jednake šanse za sve,

– odgovornost,

– dostupnost,

– solidarnost,

– saradnja,

– aktivno učešće mladih,

– celoživotno učenje,

– zasnovanost.

 

Prioritet prilikom odlučivanja o dodeli sredstava imaće projekti i programi koji:

 • uključuju veći broj mladih (od 15 – 30 godina) koji su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta;
 • podrazumevaju aktivnosti koje se realizuju u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva i koje uključuju mlade iz naseljenih mesta u pripremu i realizaciju projekta (Jabuka, Glogonj, Kačarevo, Dolovo, Banatsko Novo Selo, Banatski Brestovac, Starčevo, Omoljica, Ivanovo);
 • uključuju mlade iz marginalizovanih grupa;
 • promovišu umrežavanje, udruživanje i saradnju mladih pojedinaca/ki, neformalnih grupa i udruženja, formiranja asocijacija i krovnih organizacija;
 • se odnose na aktivnosti usmerene na informisanje mladih;
 • se odnose na neku od sledećih uže specificiranih tema u okviru prioritetnih oblasti:

–  Obrazovanje mladih: Projekti i programi neformalnog obrazovanja,

–  Zapošljavanje mladih: Projekti koji se odnose na oblast profesionalne orijentacije i karijernog informisanja, projekti koji se odnose na podsticanje omladinskog preduzetništva,

– Zdravlje i odrastanje mladih: Projekti koji se odnose na oblasti bolesti zavisnosti, reproduktivnog zdravlja, emocionalnog razvoja mladih (podsticanje osnivanja savetovališta), projekti koji podrazumevaju uvažavanje i promovisanje zdravih stilova života i pozitivnih vrednosti,

– Bezbednost mladih: Projekti koji se odnose na bezbednost mladih u saobraćaju, bezbednost mladih na internetu, prevenciju nasilja,

– Mobilnost i interkulturalizam mladih: Projekti koji podrazumevaju  uvažavanje i promovisanje međuetničkih odnosa i interkulturalnog dijaloga, projekti koji podstiču mobilnost mladih,

– Učešće mladih u donošenju odluka: Projekti koji se odnose na informisanje mladih o političkoj i admnistrativnoj strukturi svih nivoa donošenja odluka, projekti koji podrazumevaju učenje  o procesima donošenja odluka, projekti koji se odnose na istraživanje stanja o potrebama mladih u okviru neke od prioritetnih oblasti,

– Aktivizam i volonterizam mladih: Projekti koji se odnose na promovisanje volonterizma-podsticanje volonterskih akcija i afirmaciju volonterskog rada,

 • se odnose na neku drugu temu u okviru prioritetnih oblasti, koja je od značaja za grad Pančevo i poboljšanje kvaliteta života mladih u lokalnoj zajednici.

 

Pravo učešća imaju organizacije/udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Pančeva.

Grad Pančevo ažurira bazu organizacija civilnog društva, pa je potrebno da sva udruženja građana dostave Upitnik za prikupljanje podataka o udruženjima građana grada Pančeva, za 2016. godinu. Ovaj upitnik i spisak potrebne prateće dokumentacije može se preuzeti ovde, ili u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada  Pančeva, Trg kralja Petra I, kancelarija 204.

Popunjen upitnik sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u elektronskoj formi, na disku ili putem mejla civilnodrustvo@pancevo.rs.

 

Predlog projekta treba da sadrži:

  Neobavezni deo:

 • Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad Udruženja i njegove kompetencije za realizaciju predloženog programa/projekta (u elektronskoj formi),
 • dodatne preporuke (partnera, institucija, drugih donatora, pojedinaca, itd.).

——————————————————————————————

Poseban segment ovog Konkursa odnosi se na su/finansiranje studijskih putovanja na teritoriji Evrope, koji za cilj imaju sticanje i unapređenje znanja (stručne prakse, konferencije, kongresi, stručni skupovi, seminari).

Pravo učešća na ovom segmentu Konkursa imaju studenti  i studentkinje koji/e:

 • su državljani/ke Republike Srbije ili imaju status izbeglice ili raseljenog lica,
 • imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva (Pančevo i naseljena mesta), a boravište za lica koja imaju status izbeglice ili raseljenog lica,
 • su studenti/kinje fakulteta i Univerziteta akreditovanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS,
 • su prvi put upisali tekuću godinu studija,
 • u prethodnoj godini studiranja imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00.

 

Prijava za su/finansiranje studijskih putovanja treba da sadrži:

 • Popunjen formular za podnošenje prijave za su/finansiranje studijskih putovanja,
 • potpisanu izjavu o prihvatanju odgovornosti,
 • biografiju studenta/kinje,
 • potvrdu fakulteta o redovnom upisu tekuće godine studija,
 • potvrdu fakulteta o prosečnoj oceni studenta/kinje tokom prethodne godine studiranja,
 • kopiju uverenja o državljanstvu i kopiju lične karte – za državljane/ke Republike Srbije, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglog ili raseljenog lica,
 • pozivno pismo ustanove ili organizacije u čijem programu (stručnoj praksi, konferenciji, kongresu, stručnom skupu, seminaru i sl.) student/kinja uzima učešće,
 • najmanje jednu preporuku (institucija, drugih donatora, pojedinaca, i sl.).

Studenti/kinje čija studijska putovanja budu odobrena za su/finansiranje, imaće obavezu da nakon povratka, kao sastavni deo izveštavanja, pripreme i organizuju javni skup (tribinu, prezentaciju, okrugli sto) u saradnji sa Kancelarijom za mlade, te da ovim putem predstave iskustva i znanja koja su stekli tokom studijskog boravka, a koja su značajna za lokalnu zajednicu.

—————————————————————————————————————–

 

Finansiranje:

Sredstva za su/finansiranje programa, projekata i studijskih putovanja po osnovu ovog Konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2016. godinu.

Nosioci programa/projekata koji su dobili sredstva po osnovu nekog od drugih Konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2016. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstvaza isti predlogprograma/projekta putem ovog Konkursa.

Su/finansirajuća sredstva putem ovog konkursa neće biti odobrena za:

 • nepotpune i neblagovremene prijave,
 • prijave podnosilaca koji su u 2015. godini dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu u predviđenom roku podneli izveštaj o realizaciji programa/projekta ili studijskog putovanja i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze;
 • programe/projekte koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti,
 • profitne i komercijalne programe/projekte,
 • predloge programa/projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za program/projekat.

 

Rokovi:

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 2. decembra 2016. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do 31. decembra 2016. godine, a finalni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2017. godine.

 

Vrednovanje i izbor predloga programa/projekata:

Predloge programa/projekata i prijave za studijska putovanja razmatra Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu, prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, na osnovu čijeg predloga će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2016. godinu.

Predlagači čiji predlog programa/projekta bude prihvaćen i studijska putovanja odobrena za su/finansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Komisija će se sastajati najmanje jednom u 45 dana, a lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata koju Komisija utvrdi, objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs. Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa/projekata i studijskih putovanja koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

 

Objavljivanje, formulari i dodatne informacije:

Informacija o Konkursu će se objaviti u lokalnom nedeljnom listu “Pančevac” i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti u Odseku za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva (Trg kralja Petra I, sprat II, kancelarija 204 – Kancelarija za mlade), ili sa internet prezentacije  www.pancevo.rs . Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 013/308-907 ili mejla kancelarijazamlade@pancevo.rs.

 

Predloziprograma/projekata i aplikacije za studijska putovanja dostavljaju se obavezno:

u elektronskoj formi (na disku ili putem mejla kancelarijazamlade@pancevo.rs) i

u štampanoj formi (1 primerak), u Uslužnom centru grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na

K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA

U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA GRADA PANČEVA ZA 2016. GODINU

 

Grad Pančevo

Gradska uprava grada Pančeva

Trg Kralja Petra Ibroj 2-4

26 000 Pančevo

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Kancelarija za mlade (kancelarija broj 204)

N E   O T V A R A T I !