Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni), Uredbe osredstvimazapodsticanjeprogramailinedostajućegdelasredstavazafinansiranjeprogramaodjavnoginteresakojarealizujuudruženja („Sl. GlasnikRS“, br.16/2018),Statuta grada Pančeva (Službeni list grada Pančevabroj 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19, 16/19 i 2/21), i Odluke o budžetu grada Pančevaza 2021.godinu, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

KONKURS ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA
U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2021. GODINU

Ovim Konkursom će se podržati projekti koji se realizuju na teritoriji grada Pančeva, a čiji se sadržaj odnosi na unapređenje u oblasti zaštite od požara.

U obzir za su/finansiranjeuzimaće se:

1. Projektikoji su usklađeni sa prioritetnim oblastima:

 • edukacijai obučavanje građana grada Pančevau oblasti zaštite od požara,

 • nabavka i održavanje opreme za reagovanje tokom požara,

 • bezbednost ljudi, životinja, kulturnih i materijalnih dobara,

 • aktivizam i volonterizam građana (Projekti koji se odnose na promovisanje volonterizma-podsticanje volonterskih akcija i afirmaciju volonterskog rada).

2. Projekti koji poštujusledeće principe:

 • poštovanje ljudskih prava,

 • ravnopravnost i jednake šanse za sve,

 • odgovornost,

 • dostupnost,

 • solidarnost,

 • saradnja,

 • aktivno učešće građana.

Dokumenta vezana za projekat:

 1. Konkurs
 2. Formular predloga
 3. Tabela budžeta
 4. Izjava o prihvatanju odgovornosti
 5. Ugovor