На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр.16/2018), Статута града Панчева (Службени лист града Панчеваброј 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), и Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину, Градоначелник града Панчева расписује

КОНКУРС ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2021. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти који се реализују на територији града Панчева, а чији се садржај односи на унапређење у области заштите од пожара.

У обзир за су/финансирање узимаће се:

1. Пројекти који су усклађени са приоритетним областима:

 • едукација и обучавање грађана града Панчева у области заштите од пожара,

 • набавка и одржавање опреме за реаговање током пожара,

 • безбедност људи, животиња, културних и материјалних добара,

 • активизам и волонтеризам грађана (Пројекти који се односе на промовисање волонтеризма-подстицање волонтерских акција и афирмацију волонтерског рада ).

2. Пројекти који поштују следеће принципе:

 • поштовање људских права,

 • равноправност и једнаке шансе за све,

 • одговорност,

 • доступност,

 • солидарност,

 • сарадња,

 • активно учешће грађана.

Документа везана за пројекат:

 1. Конкурс
 2. Формулар предлога
 3. Табела буџета
 4. Изјава о прихватању одговорности
 5. Уговор