Na osnovu Zakona o udruženjima („Sl, glasnik RS“ broj 51/09, 99/11-dr. zakoni i 44/18-dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ broj16/18), članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst,12/16,8/19,16/19 i 2/21)i Odluke o budžetu grada Pančeva za 2023. godinu, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

KONKURS

ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROJEKATA ROMSKIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U 2023. GODINI

PREDMET KONKURSA

Implementacija mera i aktivnosti u skladu sa Strategijom za inkluziju Roma u Republici Srbiji za period 2022 – 2030. kao i negovanje i očuvanje romske kulture i tradicije.

PRAVO UČEŠĆA IMAJU

– Registrovane romske organizacije civilnog društva

DOKUMENTACIJA I ROKOVI ZA PODNOŠENJE PROJEKTA

Predlozi projekata se podnose u štampanoj verziji i sadrže:

1. Popunjen Obrazac za podnošenje prijave na konkurs za finansiranje-sufinansiranjeprojekata romskih organizacija civilnog društvau 2023. godini, u 2 primerka

2. Fotokopiju Rešenja o registraciji podnosioca predloga projekta -1 primerak

3. Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – 1 primerak

4. Kopiju izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program/projekat realizuje,

5. Potpisana izjava korisnika sredstava budžeta grada Pančeva za 2023. godinu o prihvatanju odgovornosti, odsustvu sukoba interesa inepostojanju obezbeđenih sredstava za prijavu na Konkurs

6. Potpisan sporazum o partnerstvu (za partnerske projekte)

7. Uplatu Gradske administrativne takse u iznosu od 129,00 dinara na račun broj 840-742241843-03, broj modela 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1 Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ broj 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19 i 70/20)

8.Potpisanu izjavu o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti

Korisnik sredstava je dužan da pre sklapanja ugovora dostavi interni akt o antikorupcijskoj politici. (Dokument o antikoruptivnoj politici može biti Etički kodeks ili akt koji sadrži etička pravila, a koje je udruženje usvojilo. Ovo udruženja dokazuju dostavom usvojenog Etičkog kodeksa odnosno akta koji sadrži etička pravila. Takođe, može se smatrati da udruženja imaju akt o antikoruptivnoj politici ukoliko su pristupila Etičkom kodeksu mreže organizacija. U ovoj situaciji udruženja kao dokaz dostavljaju izjavu o pristupanju Etičkom kodeksu mreže organizacija ili drugi dokaz da su pristupila, odnosno potpisala etički kodeks. Takođe, plan integriteta organizacije, akt koji se odnosi na sprečavanje sukoba interesa članova udruženja ili neki drugi vid internog antikoruptivnog akta, predstavlja moguć primer akta o antikoruptivnoj politici.)

Komisija ima pravo da pored navedenih, zatraži i druge dokumente i dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi.

Učesnik konkursa, odnosno korisnik sredstava je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti Komisiju o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, a Sekretarijatza javne službe i socijalnih pitanja Gradske uprave Pančeva tokom važenja ugovora, kao i da promenu dokumentuje na propisani način.

Rok za dostavljanje predloga projekta je do 15.06.2023. godine.

Rok za realizaciju odobrenih projekata po konkursu za finansiranje-sufinansiranje projekata romskih organizacija civilnog društva u 2023. godini je 30.11.2023. godine, a rok za podnošenje finansijskog i narativnog izveštajaje mesec dana od dana završetka projekta, odnosno najkasnije do 31.12.2023. godine.

OPŠTI KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

1. Projekattreba da se odnosi na realizaciju mera i aktivnosti predviđenihAkcionim planom za društvenu integraciju Roma u gradu Pančevu u skladu sa Strategijom za inkluziju Roma u Republici Srbiji za period 2016 – 2025, kao i da bude vezan za negovanje i očuvanje romske kulture i tradicije.

2. Ciljevi projekta treba da se odnose na identifikovane potrebeodređenih ciljnih grupa

3. Projekt treba dasadrži merljive pokazatelje rezultata

Jedna organizacija može učestvovati na ovom konkursu sa jednim predlogom projekta.

MAKSIMALNI IZNOS FINANSIRANJA-SUFINANSIRANJA PROJEKTA

Za realizaciju ovog konkursa predviđen iznos je 1.000.000,00 dinara. Iznos odobrenih sredstava za realizaciju projekta se utvrđuje na osnovu vrednovanja projektnih aktivnosti i broja obuhvaćenih korisnika projekta.

OBJAVLJIVANJE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Konkurs  se objavitljuje na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, portalu e-Uprava i Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva i biće otvoren do 15.06.2023.godine, te se predlozi projekata i programa mogu dostavljati u naznačenom roku.

Kontakt telefon: 013/308-870

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave razmatra Komisija za vrednovanje projekata romskih organizacija civilnog društva, prema utvrđenim kriterijumima, na osnovu čijeg predlogaće Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti finansiranje-sufinansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz budžeta grada Pančeva za 2023. godinu.

Predlagači čiji projekti budu prihvaćeni i odobreni za finansiranje-sufinansiranje zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata koju Komisija utvrdi, objaviće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančevawww.pancevo.rs, i portalu e-Uprava .Predlagači projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste, kao i pravo prigovora na listu u roku od8 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Odluku o prigovoru nadležni organ donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru projekata koji će se putem ovog Konkursa finansirati-sufinansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, koja će biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva i portalu e-Uprava.

Prijavepredati u Uslužnom centru grada Pančeva, ili poslati poštom na adresu:

Grad Pančevo – Gradska uprava

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

II sprat, kancelarija 212

«ZA KONKURS ROMSKE OCD-NE OTVARATI»

Trg Kralja Petra I 2-4

26000 PANČEVO

Na prednjoj strani koverte potrebno je navesti naziv i adresu podnosioca projekta.