Поновни јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 24.09.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609,
сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Оглас поновног Јавног увида
Текст нацрта Измена и допуна ПГР
Графички прилози
01 Диспозиција простора
02 Извод оз плана вишег реда
03 Постојећа намена
04 Планирана намена површина
05 Регулационо нивелациони план
06 План инфраструктуре
07 План поделе грађ. земљишта
08 Ограничења
09 Профили