Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje) , članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br.25/15-prečišćen tekst i 12/16), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik Republike Srbije“ broj 16/16 ), Akcionog plana grada Pančeva za razvoj javnog informisanja za period 2015-2017.godine i Odluke o budžetu grada Pančeva za 2017. godinu, Gradonačelnik grada Pančeva , raspisuje
K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini
I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Prema Odluci o budžetu grada Pančeva za 2017. godinu, sredstva u iznosu od 38.095.238,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini.
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana grada Pančeva; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije, imajući pre svega u vidu osobe sa invaliditetom i nacionalne manjine.
Sadržaji namenjeni deci moraju poštovati etičke norme i sve zakonske propise iz oblasti zaštite prava deteta.
Medijski sadržaji koji budu predloženi u prijavi na Konkurs grada Pančeva uz uvažavanje kriterijuma navedenih u prethodnom stavu treba da obezbede informisanje i uključivanje građana u razvoj lokalne zajednice tako što će omogućiti:
– da se obezbedi javni interes građana Pančeva i naseljenih mesta na teritoriji grada Pančeva za proizvodnju i objavljivanje sledećih medijskih sadržaja: opšti informatvini medijski sadržaji, sadržaji iz oblasti politike, kulture, obrazovanja, komunalne politike, religije, ekonomije, socijalne zaštite, zaštite životne sredine, civilnog sektora, manjinskih grupa, dece, omladine, sporta, kulture, razonode i sve druge sadržaje koji su bitni za život građana;
– da se obezbedi pravovremeno informisanje građana Pančeva i naseljenih mesta na teritoriji grada Pančeva u slučaju elementarnih nepogoda, nesreća i svih situacija koje mogu izazavati poremećaj u uobičajenom životu građana (vremenske nepogode, zagađenje i slično);
– procese javnih slušanja i javnih rasprava u postupku izrade i donošenja odluka Skupštine grada Pančeva, koje direktno utiču na kvalitet života, standard i uvažavanje ljudskih i manjinskih prava svakog člana lokalne zajednice;
– prezentovanje informacija od javnog značaja iz delokruga rada organa grada Pančeva;
– da se obezbedi pravovremeno i potpuno informisanje kao i edukaciju građana o partcipativnom budžetiranju, tokom procesa izrade i donošenja Odluke o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu;
– prezentaciju i praćenje implementacije svih projekata finansiranih iz budžeta grada Pančeva, putem Konkusa, za organizacije civilnog društva;
– prezentovanje ruralnog razvoja u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva, promocije i edukacije poljoprivrednika, značaja udruživanja, ali i sadržaja iz kulture, zdravstva, brige o marginalnim grupama;
– prezentovanje sportskih i kulturnih događaja, kao i kulturnog i industijskog nasleđa sa teritorije grada Pančeva, sa ciljem očuvanja i pravljenja arhivske građe o lokalnim akterima i temama.
II PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1. izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorenom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 20.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 10.000.000,00 dinara
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.
III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:
1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:
2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:
1. Značaj projekta sa stanovišta:
ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
ostvarivanje namene konkursa;
usklađivanje projekata sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa,
zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istarživačog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
stepen uticaja projekata na kvalitet informisanja ciljnih grupa;
merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta;
stepen razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:
stepen organizovanih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta
neophodni resursi za realizaciju projekta;
stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazne ili mere preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
1. opšti informativni i specijalizovani medijski sadržaji od značaja za život i rad građana kao i prezentovanje rada organa lokalne samouprave na teritoriji grada Pančeva;
2. aktuelnost teme;
3. doprinos u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
4. doprinos očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji grada Pančeva;
5. doprinos predloženog projekta unapređenju i ravnopravnosti položaja osetljivih i marginalnih društvenih grupa;
6. projekti koji doprinose medijskoj originalnosti i raznovrsnosti;
IV ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Pančevac“.
Konkursna komisija je dužna da obrazloženi predlog o raspodeli sredstava dostavi Gradonačelniku grada Pančeva.
Rešenje o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Period implementacije projekata je najkasnije do 31.12.2017.godine, a rok za podnošnje izveštaja je do 31.01.2018.godine.
V DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u pet primerka. Obrasci se mogu se preuzeti ovde: (prijava i budžet i revidirani budžet).
Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
3. potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati ( da nema blokade računa)
4. dokaz o tehničkoj opremljenosti za realizaciju ponuđenih medijskih sadržaja (izjava odgovornog lica ili popis osnovnih sredstava)
5. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
6. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
7. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
8. dokaz o uplati Gradske administrativne takse u iznosu od 118,22 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15 i 38/16).
VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate gradu Pančevu – Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja.
Uz predlog za članove komisije dostaviti dokaz da je udruženje registrovano najmanje tri godine pre datuma raspisivanja ovog Konkursa, kao i biografije predloženih kandidata.
Predloge slati do zaključenja Konkursa.
VII OPŠTE INFORMACIJE
Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Prijave slati na adresu:
Gradska uprava grada Pančeva,
Trg Kralja Patra I, broj 2-4,
26101 Pančevo,
sa naznakom za: KONKURS ZA SUFINANSIRAE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKOG SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA
Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi grada Pančeva, u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja radnim danom od 8 do 15 časova, u kancelariji broj 204 ili na telefone: 013/308 795 i 013/308 906.