U skladu sa važećim propisima, licima koja imaju pravni interes, omogućava se uvid u spise predmeta, u nadlažnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Pančeva.

Shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, sva dokumenta, informacije, ili drugi akti, koji su nastali u radu, ili u vezi sa radom državnog organa, dostupni su tražiocima bez ikakvih ograničenja, osim ograničenja koja su predviđena Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.