Osnovni podaci o Informatoru

Na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 68/10) organi grada Pančeva objavljuju Informator o radu.

Informator sadrži osnovne podatke o radu organa grada Pančeva propisane članom 39. Zakona i 21. Uputstva, kao i druge podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica za pristup informacijama od javnog značaja. Informator o radu ograna grada Pančeva odnosi se na Skupštinu grada, Gradonačelnika, Gradsko veće i Gradsku upravu.

Naziv i sedište organa koji izdaju Informator

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Pančevo
Adresa: Trg kralja Petra I br. 2-4, 26101 Pančevo
Telefon (centrala): +381 13 308 830
Faks: +381 13 343 827
E-pošta: grad@pancevo.rs
Sajt: www.pancevo.rs

Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka

Načelnik Gradske uprave grada Pančeva. Ažuriranje delova Informatora vrše ovlašćena lica osnovnih organizacionih jedinica Gradske uprave grada Pančeva.

Datum prvog objavljivanja Informatora opštine Pančevo je 25. septembar 2006. godine. Zainteresovana lica mogu svakog radnog dana u periodu od 7:30 do 15:30 časova, u kancelariji broj 109, ostvariti uvid u elektronsku verziju Informatora ili dobiti kopiju Informatora na medij zainteresovanog lica, bez naknade, odnosno mogu podneti zahtev za snimanje Informatora na medij Gradske uprave, uz naknadu nužnih troškova ili tražiti da Gradska uprava odštampa Informator ili delove informatora za koje je lice zainteresovano, uz naknadu nužnih troškova.

Informator o radu objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva na adresi: www.pancevo.rs.

Poslednje izmene i dopune Informatora o radu organa grada Pančeva izvršene su 05. aprila 2021. godine.