SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

Sekretarijat za opštu upravu obavlja sledeće poslove:

 • unapređenja organizacije rada i modernizacije Gradske uprave;
 • praćenja izvornih poslova lokalne samouprave i poverenih poslova;
 • poslove Gradskog uslužnog centra;
 • poslove iz oblasti ličnog stanja građana, vođenja matičnih knjiga i knjiga državljana, izdavanja javnih isprava iz matičnih knjiga i knjiga državljana, vođenja upravnog postupka u oblasti ličnog stanja građana;
 • vođenje upravnog postupka u upravnim stvarima ako propisima nije određeno koji je organ stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari, a to ne može da se utvrdi ni po prirodi stvari;
 • izdavanje uverenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija kada je dokazivanje tih činjenica propisano zakonom;
 • poslove ažuriranja jedinstvenog biračkog spiska i posebnog biračkog spiska nacionalne manjine;
 • poslove službene upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina;
 • pošte;
 • administrativno-tehničke poslove u vezi sa pružanjem pravne pomoći građanima;
 • stručne i administrativne poslove u vezi sa sprovođenjem izbora u skladu sa zakonom, kao i u vezi sa sprovođenjem izbora za organe mesnih zajednica;
 • stručne i administrativne poslove u vezi sa neposrednim izjašnjavanjem građana; i
 • stručne i administrativne poslove za potrebe mesnih zajednica i njenih organa.

 

SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA

Sekretarijat za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća:

 • obavlja stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za Skupštinu, Gradonačelnika i Gradsko veće i njihova radna tela;
 • priprema propise i materijale u vezi sa organizacijom i radom Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća;
 • vrši tehničku obradu akata u postupku objavljivanja u “Službenom listu grada Pančeva”;
 • vrši proveru formalno-pravne ispravnosti akata upućenih Skupštini, Gradonačelniku i Gradskom veću; i
 • pruža stručnu pomoć odborničkim grupama i odbornicima o pitanjima iz nadležnosti Skupštine;
 • učestvuje u pripremi izveštaja i informacija za potrebe članova Gradskog veća;
 • učestvuje u pripremi izveštaja i informacija za protrebe gradonačelnika;
 • daje stručna mišljenja u pogledu pitanja iz oblasti odbrane i vanrednih situacija;
 • postupanje sa strankama vrši u vezi sa primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

 

SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja obavlja poslove koji se odnose na:

 • zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, društvene brige o deci, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta i fizičke kulture, informisanja, brige o mladima civilnog sektora, za čije se ostvarivanje sredstva obezbeđuju u budžetu Grada;
 • praćenje ostvarivanja delatnosti ustanova u oblasti javnih službi, čiji je osnivač Grad, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili Republika Srbija i drugih organizacija čiji se rad, zarade, programski, materijalni i drugi troškovi u celini ili delimično finansiraju iz budžeta Grada, – postupak pripreme budžeta Grada, odnosnoplaniranje sredstava za zarade, kapitalno održavanje zgrada i opreme, materijalne i druge troškove, praćenje izvršenja budžeta, transfer i kontrolu namenskog korišćenja finansijskih sredstava budžetskih korisnika, ostvarivanje nadzora nad zakonitošću rada ustanova u oblasti javnih službi;
 • rešavanje upravnih stvari u prvom stepenu, odnosno postupak utvrđivanja i ostvarivanja prava u oblasti finansijske podrške porodici sa decom i boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, obračun i isplatu primanja korisnicima po osnovu priznatih prava, obavljanje svih drugih finansijsko-knjigovodstvenih poslova u ovim oblastima, u okviru poslova poverenih Gradu;
 • veći obim prava utvrđenih aktima organa Grada za koja su sredstva obezbeđena u budžetu Grada, u oblasti finansijske podrške porodici sa decom i socijalne zaštite;
 • zbrinjavanje, regulisanje statusa i ostvarivanja prava izbeglih i raseljenih lica; i
 • pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške deci i učenicima sa smetnjama u razvoju.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Sekretarijat za finansije vrši poslove koji se odnose na:

 • pripremu predloga konsolidovanog bilansa grada i praćenje ostvarenja po vrstama javnih prihoda i javnih rashoda;
 • sagledavanje potrebnog nivoa prihoda koje Republika ustupa gradu;
 • primenu parametara i preporuka iz Fiskalne strategije i uputstva Ministarstva finansija za pripremu budžeta lokalne vlasti, u pogledu opredeljenja za pripremu budžeta grada;
 • donošenje uputstva o načinu uplaćivanja, evidentiranja i praćenja javnih sredstava budžeta grada;
 • učestvuje u pripremi nacrta odluka za ostvarivanje izvornih javnih prihoda, praćenje njihovog sprovođenja i davanje mišljenja o primeni istih;
 • izradu analiza, izveštaja i informacija o ostvarivanju javnih prihoda na nivou grada;
 • planiranje i pripremu nacrta odluke o budžetu grada;
 • pripremu finansijskog plana sekretarijata;
 • razmatranje predloga finansijskih planova direktnih korisnika budžeta grada i definisanje okvira za potrošnju istih;
 • utvrđivanje planiranih rashoda budžeta grada po izvorima finansiranja i programskim, funkcionalnim i ekonomskim klasifikacijama svih direktnih korisnika budžeta;
 • praćenje izvršenja finansijskih planova direktnih korisnika budžeta grada;
 • pripremu akata i predloga akata iz delokruga rada Sekretarijata;
 • praćenje preuzimanja obaveza direktnih korisnika budžeta grada (rezervisanje sredstava plana);
 • praćenje i koordinaciju programskih informacija, analizu polugodišnjeg i godišnjeg izveštaja o učinku programa, programskih aktivnosti i projekata direktnih korisnika budžeta grada;
 • kontrolu podnošenja zahteva za finansiranje kapitalnih projekata i izradu nacrta plana javnih investicija grada;
 • usklađivanje i kontrolu poslovnih procedura iz nadležnosti Sekretarijata, davanje preporuka i druge aktivnosti radi uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole;
 • vršenje poslova u vezi regionalnog razvoja u skladu sa zakonom, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.
 • finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima i likvidnošću, kontrolu i realizaciju rashoda budžeta, budžetsko računovodstvo i izveštavanje na nivou glavne knjige trezora;
 • pripremu nacrta odluke o završnom računu budžeta grada i konsolidovanog izveštaja grada;
 • realizaciju ugovora o kreditima grada: povlačenje tranši kredita, upravljanje prilivima po osnovu duga, blagovremeno servisiranje obaveza po kreditima;
 • planiranje priliva i otplate obaveza za naredni period, izrada periodičnih izveštaja o stanju zaduženosti i obavezama;
 • praćenje i kontrolu prihoda po osnovu kamate ostvarenih deponovanjem;
 • naplatu instrumenata finansijskog obezbeđenja po zahtevu nadležnog budžetskog korisnika;
 • praćenje, analiziranje i proučavanje zakonskih propisa iz oblasti rada trezora;
 • sprovođenje kontrole nad poštovanjem rokova izmirenja novčanih obaveza, kao i kontrole izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta grada, čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora grada i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, kada su ti korisnici sredstava budžeta dužnici;
 • vršenje obrade podataka o registrovanim fakturama i drugim zahtevima za isplatu u komercijalnim transakcijama korisnika sredstava budžeta grada i na osnovu tih podataka, dostavljanje izveštaja sa podacima o neizmirenim obavezama korisnicima sredstava budžeta grada;
 • vršenje obračuna primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod direktnih korisnika sredstava budžeta grada;
 • obavljanje bezgotovinskih i gotovinskih isplata za korisnike javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora grada.
 • vođenje knjigovodstvenih evidencija direktnih korisnika sredstava budžeta grada na osnovu validnih knjigovodstvenih isprava;
 • usaglašavanja potraživanja i obaveza;
 • učestvovanje u pripremi izveštaja za potrebe budžetskih korisnika u svrhu eksterne revizije;
 • izradu završnog računa direktnih korisnika sredstava budžeta grada i konsolidovanog završnog računa za direktne korisnike sredstava budžeta grada koji u svom sastavu imaju indirektne korisnike sredstava;
 • utvrđivanja poreskog tretmana obaveza i potraživanja u cilju tačnog obračuna PDV-a;
 • obračun PDV-a i ostalih poreskih obaveza na osnovu dokumentacije dostavljene za knjigovodstveno evidentiranje.
 • pripremanje predloga rešenja o davanju saglasnosti nadležnog organa grada na godišnje i višegodišnje programe poslovanja, ostale programe, kao i izmene istih donetih od strane javnih preduzeća, javno komunalnih preduzeća i ostalih oblika organizovanja kojima je osnivač grad;
 • analizu uslova poslovanja i izveštavanja za javna preduzeća, javno komunalna preduzeća i ostale oblike organizovanja kojima je osnivač grad;
 • praćenje kretanja mase zarada u javnim preduzećima i dostavljanje izveštaja ministarstvu;
 • pripremanje predloga rešenja o saglasnosti nadležnog organa grada na cenovnike komunalnih i drugih usluga javnih preduzeća čiji je osnivač grad;
 • pripremanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti odnosno na pokriće gubitka po završnom računu u javnim preduzećima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, osnovanim od strane grada;
 • na zahtev Ministarstva finansija, u cilju detaljnijeg finansijskog praćenja i kontrole ukupnog duga, prikupljanje podataka prihoda i rashoda, kao i neizmirenih obaveza javnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, sačinjavanje zbirne tabele i prosleđivanje;
 • praćenje, analiziranje u vezi primene zakonskih propisa iz oblasti javnih preduzeća;
 • zahteve za pristup informacijama od javnog značaja koje su Ovlašćenom licu za pristup informacijama od javnog značaja podnosili uglavnom građani, nevladine organizacije, mediji i drugo, koje su se pretežno odnosile na pristup informacijama koje se odnose na utrošak sredstava iz budžeta, cene komunalnih usluga, ujede napuštenih pasa i mačaka i drugo;
 • kao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj obavlja sledeće poslove:

 • poslove u vezi postupka sprovođenja objedinjene procedure;
 • izdavanje lokacijskih uslova, rešenja o građevinskoj dozvoli, rešenja za izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola,
 • rešenja o upotrebnoj dozvoli;
 • izdavanja potvrda o temeljima i završetka objekta u konstruktivnom smislu;
 • obračun doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
 • izdavanje informacija o lokaciji, izdavanja potvrda kojim se potvrđuju urbanistički projekti, potvrda kojim se potvrđuju projekti parcelacije i
 • preparcelacije, potvrda kojim se potvrđuju elaborati ispravke granica susednih katastarskih parcela i spajanja susednih katastarskih parcela;
 • izdavanje rešenja o odobrenju za postavljanje montažnih objekata na javnim površinama i plovećih objekata na vodnom zemljištu;
 • izdavanje rešenja o ozakonjenju objekata;
 • sprovođenje postupka donošenja planskih dokumenata;
 • sprovođenje postupka iseljenja bespravno useljenih lica, sprovođenje postupka registracije skupštine stanara;
 • uređenje, obezbeđenje, obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti;
 • stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju za planove;
 • stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju za određivanje naziva ulica;
 • tehničku regulaciju saobraćaja;
 • upravljanje javnim prevozom putnika;
 • utvrđivanje režima saobraćaja;
 • stručne poslove za potrebe Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja;
 • poslove obavljanja poverenih poslova po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakonu o prevozu putnika i Zakonu o javnim putevima;
 • nadzor nad sprovođenjem odredaba odluka iz oblasti saobraćaja;
 • praćenje bezbednosti i protočnosti saobraćaja na putevima;
 • rešavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 • poslove izrade normativnih akata iz delokruga Sekretarijata; i
 • davanje mišljenja, rešenja, saglasnosti, rešenja o saglasnosti i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima.

 

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove:

 • poslove u vezi sa pripremom odluka i drugih opštih akata u skladu sa zakonom;
 • obavlja poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine, praćenjem i kontrolom stanja i uslova životne sredine na teritoriji Grada u svim oblastima zaštite životne sredine i vrši poslove poverene zakonom;
 • upravlja sistemom za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha;
 • donosi programe i planove kvaliteta vazduha;
 • organizuje i prati dodatna i vanredna merenja kvaliteta vazduha, polena, površinskih i podzemnih voda;
 • sprovodi sistematsko merenje buke;
 • informiše javnost o kvalitetu životne sredine;
 • utvrđuje uslove i mere zaštite životne sredine u postupku donošenja prostornih i urbanističkih planova;
 • utvrđuje mere i uslove za objekte čija izgradnja ili korišćenje mogu ugroziti životnu sredinu;
 • utvrđuje uslove i mere zaštite životne sredine u postupku objedinjene procedure;
 • daje mišljenje o potrebi strateške procene uticaja na životnu sredinu prostornih i urbanističkih planova i saglasnost na Izveštaje o strateškoj proceni;
 • uspostavlja i vodi registar izvora zagađivanja za svoje područje;
 • sprovodi postupak procene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje odobrenje za gradnju daje organ lokalne samouprave i daje mišljenje u postupku procene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se realizuju na teritoriji Grada, a koji sprovode drugi nadležni organi;
 • obavlja poslove vezane za upravljanje otpadom i sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom iz okvira svoje nadležnosti;
 • sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenja vazduha, sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje integrisanih dozvola, sprovodi postupke po zahtevima za dobijanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa ili dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija;
 • obavlja poslove u vezi sa uticajem nejonizujućeg zračenja;
 • učestvuje u izradi akata u vezi sa utvrđivanjem naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 • prati realizaciju mera i aktivnosti iz Lokalnog ekološkog akcionog plana;
 • priprema predlog Programa korišćenja sredstava fonda za zaštitu životne sredine u delu koji se realizuje preko ovog Sekretarijata, obavlja poslove iz oblasti očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa, upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije;
 • priprema programe razvoja zelenih površina i prati njihovu realizaciju, programe zaštite prirode; i
 • daje predlog za stavljanje pod zaštitu prirodnih dobara na teritoriji Grada i obavlja poslove u vezi sa finansiranjem upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji Grada, obavlja poslove u vezi sa energetskom efikasnošću javnih objekata, obavlja sprovođenje preventivne DDD zaštite, ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim organima i institucijama u oblasti zaštite životne sredine.

1-PRAVNI POSLOVI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Opis poslova: Izrađuje predloge, nacrte i druga pravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, pruža stručnu pomoć kod obrade akata o davanju uslova i saglasnosti u obavljanju poslova u postupku procene uticaja životnu sredinu, izdavanja dozvola za rad stacioniranih izvora zagađivanja, dozvola za upravljanje otpadom i hemikalijama i IPPC dozvola i drugim upravnim postupcima, priprema ugovore iz nadležnosti Sekretarijata i stara se o njihovom blagovremenom izvršavanju, učestvuje u izdavanju lokacijskih uslova u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine, priprema ugovore iz nadležnosti Sekretarijata i stara se o njihovom blagovremenom izvršavanju, obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

2-PRAĆENJE STANJA ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine“Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – drugi zakon, 72/2009 – drugi zakon,43/2011 – Odluka US RS, 14/2016 (čl. 33-35. nisu u prečišćenom tekstu), 76/2018, 95/2018drugi zakon i 95/2018 – drugi zakon obavljaju se poslovi praćenje kvaliteta-monitoring (vode vazduha zemlje buke) životne sredine, pa se tako finansiraju aktivnosti u vezi sa kontrolom kvaliteta vode vazduha, zemljišta, nivoa buke.Sve ove aktivnosti sprovodi , svake godine ,Gradska uprava tj Sekretarijat za zaštitu životne sredine preko ovlašćenih organizacija ili samostalno ( deo monitoringa kvaliteta vazduha).Sva merenja i izveštaji su dostupni javnosti preko naše internet strane www.pancevo.rs

2.1Monitoring Vazduha

U okviru praćenja kvaliteta vazduha čije se aktivnosti obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha (“Sl. glasnik RS” br. 36/09 i 10/13) i Uredbomo uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.glasnik RS” br. 11/10, 75/10 i 63/13) , uz saglasnost nadležnog Ministarstva, pored obaveznih merenja koja su bila fiansirana iz budžeta RS ( 2 merne stanice : Vatrogasni dom , Zavod) , kao i monitoringa grada Pančeva ( 4 merne stanice Cara Dušana, Vatrogasni dom, Vojlovica i Starčevo) već duži niz godina finansiraju se dodatna merenja kvaliteta vazduha na mernim mestima koja se nalaze u naseljima sa većim brojem individualnih domaćinstava, Novoj Misi i Strelištu, kako bi se potpunije sagledao kvalitet vazduha u gradu Pančevu. (merenje čađi i čestica PM10 sa naknadnom analizom toksičnog metala žive i poliaromatični ugljovodonici (PAU) i benzo(a) pirena) Od 2013. god. iz sredstava budžetskog programa fonda za zaštitu životne sredine finansiraju se specijalizovane usluge za praćenje kvaliteta vazduha mobilnim vozilom na mernom mestu ”Narodna bašta ”a i na drugim mestima na teritoriji grada Pančeva u situacijama povećanog aerozagađenja.Monitoring kvaliteta vazduha u gradu Pančevu je u skladu sa Strategijom grada, Planom kvaliteta vazduha i Programom kvaliteta vazduha

Monitoring polena se vrši svake godine na jednom mernom mestu za 24 biljne vrste. Aeropolen se sakuplja aparatom ( klopka za alergeni polen) koji je u vlasništvu Grada Pančeva a smešten je na krovu zgrade Gradske uprave Pančevo. Grad Pančevo sprovodi dugogodišenje sistematsko praćenje kvaliteta vazduha radi praćenja stepena zagađenosti vazduha u odnosu na granične vrednosti, praćenja trendova koncentracija po zonama, identifikacije izvora zagađenja, informisanja javnosti i davanja preporuka za ponašanje u vreme epizodnih zagađenja vazduha, procene izloženosti populacije i preduzimanje mera za zaštitu vazduha od zagađivanja i sagledavanje uticaja preduzetih mera. Na osnovu podataka o nivou zagađujućih materija u vazduhu vrši se ocenjivanje kvaliteta vazduha u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.glasnik RS” br. 11/10, 75/10 i 63/13).

2.2Monitoring Voda

Na teritoriji grada Pančeva južno od industrijske zone prati se svake godine kvalitet podzemnih voda na 12 lokaliteta (u 24 pijezometara) koje obuhvata merenje fizičko–hemijskih parametara podzemnih voda koje će se realizovati kroz dve( ili jednu) kampanju uzorkovanja, njihovu analizu i izveštavanje u skladu sa Zakonom o vodama (“Sl. glasnik RS“,broj 30/10 i 93/12 101/16), Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, broj 50/12) Uredbom o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa (”Sl. glasnik RS” 88/2010 i 30/2018 ) – Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda (“Sl. glasnik RS”, broj 41/94 i 47/94).

Ispitivanje kvaliteta površinskih voda tj kupališta na području grada Pančeva obavlja se na devet lokacija( reka Tamiš ( kupalište u Pančevu, kupalište u Glogonju, kupalište u Jabuci), reka Dunav( kupalište Bela stena levo od špica, kupalište Bela stena desno od špica), reka Ponjavica ( kupalište u Omoljici, kupalište u Banatskom Brestovcu), kupalište u Ivanovu i jezero u Kačarevu) svake godine u vreme sezone kupanja u maksimalno šest kampanja, u ravnomernim vremenskim razmacima. u skladu sa Zakonom o vodama (“Sl. glasnik RS”, broj 30/10 i 93/12 101/16), Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, broj 50/12) i Uredbom o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, broj 24/14)

2.3 Monitoring Zemljišta

Ispitivanje kvaliteta zemljišta na teritoriji grada Pančeva , monitoring zemljišta vrši se od 2017 godine i obuhvata praćenje fizičko–hemijskih parametara zemljišta , analizu i izveštavanje na minimum 29 lokacije. U periodu od godinu dana zaključuje se ugovor Ispitivanje kvaliteta zemljišta u gradu Pančevu i u dve kampanje uzorkovanja ( ukoliko dozvole obezbeđena sredstav) i izradu izveštaja koji je potrebno je realizovati u skladu sa Zakonom o zaštiti zemljišta (“Sl. glasnik RS“,112/15)“ Uredbom o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa” (“SL glasnik RS”, broj 88/2010,30/2018 ) i Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Sl.glasnik RS“,broj 30/2018).

2.4 Monitoring buke

Sistematsko merenja buke na teritoriji grada Pančeva (min 41 merno mesto) i automatsko brojanje vozila na odabranim mernim mestima ( min 3) na koja ima uticaja buka od saobraćaja se sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini „Sl.glasnik RS“ br.36/09 88/10, Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (”Sl. glasnik RS”, br. 75/2010), Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke (”Sl. glasnik RS”, br. 72/2010). Pravilnikom o metodologiji za određivanje akustičkih zona „Sl.glasnik RS“ br.72/2010 i Standardom SRPS U.J6.205 . Na osnovu predloga Karte akustičkog zoniranja za teritoriju naseljenog mesta Pančevo , urađenom u 2013. godini, a koja je sastavni deo Odluke o određivanju akustičkih zona i zaštite od buke na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 21/2017) uradiće se ocena buke

Sve aktivnosti monitoringa se sprovode prema planiranoj dinamici izuzev monitoringa podzemnih voda u 2019 godini.Iako je planirana aktivnost, nisu ostavljena sredstva za ispitivanje podzemnih voda južno od industrijske zone, već su sredstva preusmerena na ispitivanje pijazometarske mreže iz koje se vade uzorci podzemne vode kako bi kvalitet uzorkovanja ubuduće bio što bolji. Urađena je tehnička specifikacija i predat zahtev za nabavku projektno tehničke dokumentacije pijezometarske mreže ispitivanje postojećih i i zgradnja novih pijezometara po potrebi.

Urađena je pretraga istražnog prostora u vezi JN o pijazometarskoj mreži (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima).

3-ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine“Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – drugi zakon, 72/2009 – drugi zakon,43/2011 – Odluka US RS, 14/2016 (čl. 33-35. nisu u prečišćenom tekstu), 76/2018, 95/2018drugi zakon i 95/2018 – drugi zakon obavljaju se poslovii i sprovođenje drugih mera propisanih i Zakonom o zaštiti prirode “Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 (čl. 55-59. nisu prečišćenom tekstu), 91/2010, 14/2016 (čl. 45-48. nisu u prečišćenom tekstu) i 95/2018 – drugi zakon. Planom upravljanja i godišnjim programom upravljanja. Zaštićena prirodna dobra grada Pančeva su -Park prirode “Ponjavica” i spomenici prirode: “Dva stabla belog jasena kod Dolova”, “Kesten Ćurčina u Pančevu”,” Ivanovačka ada”,” Stablo crvenolisne bukve u Omoljici”. Održavanje zaštićenih prirodnih dobara obavlja se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (“Službeni glasnik RS”, broj:36/2009, 88/2010, 91/2010-ispravka i 14/2016) i sledećim Odlukama: Odluka o zaštiti Parka prirode “Ponjavica” (“Službeni list grada Pančeva”, br. 6/2014, 13/2014, 38/2015 i 13/2017), Odluka o zaštiti spomenika prirode “Dva stabla belog jasena kod Dolova” (“Službeni list opštine Pančevo”. br. 14/99 i “Službeni list grada Pančeva”, br. 13/2009, 24/2011, 21/2013 i 13/2017), Odluka o zaštiti spomenika prirode “Kesten Ćurčina u Pančevu” (“Službeni list opštine Pančevo”, br. 2/2007 i “Službeni list grada Pančeva”, br. 13/2009, 21/2013 i 13/2017), Odluka o zaštiti spomenika prirode “Ivanovačka ada” (“Službeni list grada Pančeva”, br. 22/2009, 4/2011 i 13/2017) i Odluka o zaštiti spomenika prirode “Stablo crvenolisne bukve u Omoljici” (“Službeni list grada Pančeva”, br. 4/2016 i 13/2017). Održavanje Parka prirode i spomenika prirode vrše upravljači.

Programom upravljanja za 2019.godinu za Park prirode “Ponjavica” se obuhvata angažovanje čuvarske službe, uklanjanje invazivnih vrsta košenjem, selektivni izlov alohtonih vrsta, poribljavanje, monitoring ribljeg fonda, pošumljavanje, čišćenje terena od nagomilanog otpada i organizacija edukativnih radionica.

Godišnjim programom upravljanja spomenikom prirode “Dva stabla belog jasena kod Dolova” za 2019.godinu predviđeno je uklanjanje otpadaka, suvarka trulih grana i podrasta oko stabala, košenje trave oko stabala praćenje zdravstvenog stanja i razvoja jasenova tokom vegetacije, promocija vrednosti zaštićenog stabla, sačiniti program obilaska učenika osnovne škole iz Dolova kao i promocija jasenova preko TOP-a Pančevo.Praćenje stanja i razvoja jasenova tokom vegetljacije, dogovor sa korisnikom susednih parcela da se ne vrši prskanje pesticidima, promocija stabala na sajtovima JKP Dolovi i MZ promocija preko TOP-a grada Pančeva, biće sačinjen petogodišnji program obilaska učenika OŠ Aksentije Maksimović. Izrada 1000 komada rasporeda časova za školsku decu.

Godišnji program upravljanja spomenikom prirode “Kesten Ćurčina u Pančevu” za 2019. godinu nije usvojen, kesten je osušen, Čeka se odluka Pokrajinskog zavoda o uklanjanju kestena kao i ukidanju njegove zaštite.

Godišnjim programom upravljnja spomenikom prirode “Ivanovačka ada” za 2019.godinu predviđeno je redovno obilaženje i čuvanje zaštićenog dobra u cilju sprečavanja bilo kakvih šteta kao i praćenje retkih, ranjivih i ugroženih vrsta i čovekovih aktivnosti. Planirani su radovi na očuvanju starih šuma i zaštita biološke raznolikosti vrsta. Planirana je promocija zaštićenog područja u okviru datuma obeležavanja Dana zaštite prirode, kao i pet poseta, organizacija dva skupa i četiri prezentacije.

Godišnji program upravljanja spomenikom prirode “Stablo crvenolisne bukve u Omoljici” za 2019. godinu predviđa sprovođenje aktivnosti na praćenju zdravstvenog stanja stabla-monitoring (fitopatološka, entomološka i fizička oštećenja), Sprovođenje biotehnoloških mera zaštite, kako bi se stablo sačuvalo i održalo vitalnost, kao i održavanje okoline spomenika.

Područje hrastove šume nalazi se u blizini naselja Dolovo, odnosno u neposrednoj blizini vikend zone koja u Prostornom planu grada Pančeva nosi naziv “Ušće” (Dolovačka šuma). Područje hrastove šume čini stotinak stabala hrasta starosti preko sto godina.Cilj aktivnosti vezanih za ovo područje je da se ovo područje zaštiti kao prirodna vrednost, kao retkost zbog značaja hrastovih šuma u ravničarskom području Banata kao i preliminarne procene prirodnih vrednosti, na osnovu kojih bi se područje moglo priključiti Ekološkoj mreži Srbije, do ispunjenja uslova za uspostavljanje zaštićenog područja.Područje hrastove šume treba da bude pod punom zaštitom, ali i u funkciji edukacije i turističkih potreba zbog čega je neophodno definisati pravila uređenja i gradnje (osmatračnice, pešačke staze, vodene površine-jezera, rampe za vozila, ograde i drugih objekata i potrebne infrastrukture).Objavljen je Nacrt plana detaljne regulacije ovog prostora, obeležena je pešačka staza i postavljena rampa za sprečavanje ulaska vozila.Jedna od celina na ovom prostoru je i vlažno stanište, “Volarska bara” koja je skoro nestala, a postoji mogućnost njene revitalizacije zbog neposredne blizine prirodne, protočne i čiste vode. Planirana izrada Prethodne studiju opravdanosti sa Generalnim projektom izgradnje jezera na prostoru Volarske bare što podrazumeva: hidrološku analizu slivnog područja planirane pregrade-brane sa definisanjem vodnog bilansaneophodnog za formiranje jezera, preliminiarna geotehnička i hidrogeološka istraživanja prostora jezera i pregrade-brane, se odustalo do proglašenja područja Hrastove šume za prirodno dobro kao i preispitivanja nadležnosti nad ovim projektom. U 2019.godini vršeno je do sada jedno košenje.

Svi gore navedeni poslovi u okviru ove programske aktivnosti se tokom 2019. godine odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.

4-LOKALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA

Lokalni registar izvora zagađivanja vodi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom. Lokalni registar sadrži podatke koje dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja predstavljaju izvore zagađivanja različitih delatnosti, datih u Prilogu br. 1. – Lista 2. Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalne registre izvora zagađivanja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.Članom 75. Zakona o zaštiti životne sredine ( Sl. gl. 135/04, 36/09 i 14/16) propisan je Lokalni registra izvora zagađivanja, a članovima 6. i 8. Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka (“Službeni glasnik RS”, br. 91/2010, 10/2013 i 98/2016) propisano je da se svi podaci na Obrascima 1, 2, 3, 4 i 5 za Lokalni registar dostavljaju najkasnije do 31. marta tekuće godine,

Podaci za registre se dostavljaju na obrascima, i to:

1) Obrazac br. 1. – Opšti podaci o izvoru zagađivanja;
2) Obrazac br. 2. – Emisije u vazduh;
3) Obrazac br. 3. – Emisije u vode;
4) Obrazac br. 4. – Emisije u zemljište;
5) Obrazac br. 5. – Upravljanje otpadom.

Podaci za Lokalne registre se dostavljaju na sledeći način:

1) jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica;
2) jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave za pravna lica i preduzetnike iz Priloga 1. Lista 2. ili na kompakt disku, bez potpisa i overe.

5- EDUKACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

– Kontinuiranom i svakodnevnom informisanju o aktuelnim temama po pitanju ekološkog opismenjavanja školske i predškolske populacije
– Priprema, rad, kreiranje tekstova, ilustracija, fotografija, intervjui, komunikacija sa saradnicima i gostima dečjeg časopisa “Ekopedija”, sradnja sa dizajnerom, ilustratorom, štamparom, kao ipodela časopisa koji je namenjen očuvanju životne sredine (četvrtacima svih osnovnih škola u Pančevu i u devet okolnih naseljenih mesta)
– Tekuće poslovanje: priprema tabela o aktivnostima udruženja građana za potrebe drugih sekretarijata, priprema tabela o sufinansiranju udruženja građana za potrebe drugih sekretarijata
– Priprema raspisivanja i realizacije dva konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine i Konkurs za sufinansiranje projekata-manifestacija iz oblasti zaštite životne sredine, uključujući realizaciju, sastanke Komisije, koordinaciju sa udruženjima, pripremu i razdeobu ugovora, nadzor nad realizacijom projekata…
*2018. godine: na konkurs je pristiglo *17 konkursnih aplikacija za projekte i 13 konkursnih aplikacija za projekte-manifestacije.
*Komisija je odobrila sredstva za realizaciju 14 konkursnih aplikacija za projekte i 8 konkursnih aplikacija za projekte-manifestacije.
*2019. godine: na konkurs je pristiglo *16 konkursnih aplikacija za projekte i 13 konkursnih aplikacija za projekte-manifestacije.
*Komisija je odobrila sredstva za realizaciju 14 konkursnih aplikacija za projekte i 10 konkursnih aplikacija za projekte-manifestacije.
– Kontinuirano i svakodnevno praćenje realizacije akcije „Sakupi i uštedi – vredi“ koja ima za cilj ekološko opismenjavanje i sticanje korisnih ekoloških navika među celokupnom školskom populacijom Pančeva i okolnih naseljenih mesta; proglašavanje pobedničke škole; sprovođenje javnih nabavki za obezbeđivanje termoizolacionih folija za pobedničku školu…
– Osmišljavanje organizacija i realizacija obeležavanja značajnih datuma iz oblasti zaštite životne sredine: Sat za našu planetu (mart), Svetski dan energetske efikasnosti (mart), obeležavanje Svetskog dana planete Zemlje (april), obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine (jun), Obeležavanje Dana Dunava (jun), osmišljavanje i obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti (septembar) i svetskog dana bez automobila (22. septembar)
– Pripreme i realizacija projekata edukacije dece i odraslih
U cilju poboljšanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u gradu Pančevu programom budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva od 2017. godine planiraju se podsticajna sredstva koja se koriste kao pomoć za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu, odnosno za sufinansiranje troškova tipskog gasnog priključka (u 2017. u iznosu od 2.000.000, u 2018. u iznosu od 3.500.000,00 dinara, a u 2019 je planirano i ostavljeno u budžetu 5.500.000dinara). U 2017.godini je obrađeno i sufinansirano 40 zahteva, u 2108.godini 64 zahteva, a u 2019.godini je planirano da bude sufinansirani 97 podnetih zahteva.

Ovom merom će se smanjiti broj domaćinstava koja kao energent koriste drvo, ugalj, tečna goriva i time će se poboljšati kvalitet vazduha grada Pančeva.

6-PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS” br. 135/2004 i 36/2009) i podzakonskih akata obavljaju se posloviodlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, odlučivanja o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja, davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, davanjasaglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, određivanja obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu, i davanjasaglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Navedeni poslovi se obavljaju podnošenjem zahteva nosioca projekta na osnovu kojeg Sekretarijat za zaštitu životne sredine kao nadležni organ odlučuje u postupku procene uticaja na životnu sredinu i donosi rešenje.

7-CEOP- izdavanja lokacijskih uslova u sistemu objedinjene procedure,

Sekretarijat za zaštitu životne sredine izdaje uslove zaštite životne sredine za projekte u postupku izdavanja lokacijskih uslova u sistemu objedinjene procedure, a na osnovu zahteva Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobrađaj Gradske uprave grada Pančeva u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Uredbom o lokacijskim uslovima i Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem.

Tokom 2019. godine, podneto je ukupno 17 zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu – i izdato 11 rešenja da nije potrebna procena uticaja, 3 rešenja o odbacivanju postupka kao neuredan, 1 rešenje o obustavljanju postupka , 1 rešenje o obimu i sadržaju i 1 rešenje kojim je data saglasnost na ažuriranu studiju

8-IZDAVANJE USLOVA SA ASPEKTA ŽIVOTNE SREDINE

PRI IZRADI DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA

Pri izradi dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja Sekretarijat za zaštitu životne sredine izdaje uslove sa aspekta zaštite i unapređenja zaštite životne sredine koji se moraju poštovati kod izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja obzirom da treba obezbediti da svaka aktivnost mora biti planirana i sprovedena na način da: prouzrokuje najmanju moguću promenu u životnoj sredini; predstavlja najmanji rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi; smanji opterećenje prostora i potrošnju sirovina i energije u izgradnji, proizvodnji, distribuciji i upotrebi; uključi mogućnost reciklaže; spreči ili ograniči uticaj na životnu sredinu na samom izvoru zagađenja korišćenjem najboljih raspoloživih i dostupnih tehnologija, tehnika i opreme, u skladu članom 9. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – Odluka US RS, 14/16, 76/18 i 95/18 – dr. zakon).

Tokom 2019. godine, podneto je 52 zahteva za izdavanje uslova zaštite životne sredine za izdavanje lokacijskih uslova i

25 zahteva za izdavanje uslova zaštite životne sredine za izradu urbanističkih planova i urbanističkih projekata.

9-STRATEŠKA PROCENA UTICAJA

Sekretarijat za zaštitu životne sredine na osnovu člana 11. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS” br. 135/04 i 88/10), ana zahtev Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj daje mišljenja napredloge odluka o nepristupanju/pristupanju izradi strateške procene uticaja urbanističkihplanova na životnu sredinu. Na osnovu čl. 22. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (”Sl. glasnik RS” br. 135/04 i 88/10) i zahteva Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijat za zaštitu životne sredine daje saglasnost na Izveštaj o strateškoj proce ni uticaja na životnu sredinu urbanističkih planovana teritoriji grada Pančeva, a nakon sprovedenog postupka ocenjivanja Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu urbanističkih planova u skladu sa članom 21. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Kriterijuma za ocenu izveštaja o strateškoj proceni datih u Zakonu – Prilog 2. Tokom 2019. godine, izdato je ukupno 6 mišljenja na predlog odluke o pristupanju odnosno nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za urbanističke planove.

 

11-UPRAVLJANJE OTPADOM

Grad Pančevo je kao obavezu definisanu Zakonom o upravljanju otpadom doneo Lokalni plan upravljanja otpadom za grad Pančevo, Departman za inženjerstvo i zaštitu životne sredine i zaštite na radu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Regionalni plan upravljanja otpadom za region Pančevo/Opovo, Departman za inženjerstvo i zaštitu životne sredine i zaštite na radu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, sa Studijom opravdanosti regionalnog plana upravljanja otpadom za region Pančevo/Opovo, Departman za inženjerstvo i zaštitu životne sredine i zaštite na radu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

12-IZDAVANJE DOZVOLA

12.1 Dozvole za sakupljanje, transport, tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada

U skladu sa čl. 60. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasniku RS”, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva kao nadležni organ lokalne samouprave izdaje dozvole za sakupljanje, transport, tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na svojoj teritoriji. Takođe u skladu sa čl. 61. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasniku RS”, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva izdaje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje neopasnog (skladišta kapaciteta manjeg od 2 tone) i inertnog otpada (skladišta kapaciteta manjeg od 10 tona). Navedeni poslovi se obavljaju podnošenjem zahteva nosioca projekta na osnovu kojeg Sekretarijat za zaštitu životne sredine kao nadležni organ izdaje dozvole za sakupljanje, transport, tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada, odnosno potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje neopasnog i inertnog otpada.

12.2 Dozvola za rad stacionarnog izvora zagađivanja

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“ broj 36/09 i 10/13) Sekretarijat za zaštitu životne sredine izdaje dozvole za rad novoizgrađenog/rekonstruisanog stacionarnog izvora zagađivanja za koji nije propisana obaveza izdavanja integrisane dozvole, odnosno izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Zahtev za izdavanje dozvole za rad stacionarnog izvora zagađivanja podnosi operater (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) u pisanoj formi, na osnovu čega Sekretarijat za zaštitu životne sredine donosi rešenje kojim se dozvoljava rad stacionarnog izvora zagađivanja.

12.3Dozvole za obavljanje delatnosti prometa idozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija

Na osnovu čl. 67. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) Sekretarijat za zaštitu životne sredine izdaje dozvolu za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija distributeru koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik, kao i dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija. Dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija izdaje se pravnom licu ili preduzetniku koji je obezbedio takvo skladištenje i čuvanje naročito opasnih hemikalija da one ne mogu biti dostupne licima koja ih mogu koristiti u nedozvoljene svrhe i koji je utvrdio preventivne mere za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija. Dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija izdaje se fizičkom licu koje ih koristi u umetničke, naučne i druge specifične svrhe, ako se umesto tih hemikalija ne mogu koristiti druge alternativne hemikalije, ako ih bezbedno koristi i čuva, kao i ako nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci. Sekretarijat za zaštitu životne sredine izdaje dozvole za obavljanje delatnosti prometa idozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija na osnovu podnetog zahteva.

12.4 Integrisane dozvole

Na osnovu čl. 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 25/15) Sekretarijat za zaštitu životne sredine izdaje integrisanu dozvolu za postrojenja i aktivnosti za koja dozvolu ili odobrenje za izgradnju i početak rada, odnosno izvođenje ili obavljanje aktivnosti, izdaje drugi nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola klasifikuju se prema nivou zagađivanja i riziku koji te aktivnosti mogu imati po zdravlje ljudi i životnu sredinu, uključujući i druge tehnički srodne aktivnosti koje mogu proizvesti emisije i zagađenje životne sredine. Sekretarijat za zaštitu životne sredine izdaje integrisanu dozvoluna osnovu podnetog zahteva po postupku propisanom zakonom.

Tokom 2019. godine, izdato je:

Dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenja  – 1

Dozvola za skladištenje neopasnog otpada – 3

Dozvola za Izmenu dozvole za skladištenje neopasnog otpada– 4

Dozvola za promet opasnih hemikalija – 0

Potvrda o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje neopasnog otpada – 3

13- SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA

Zakon o efikasnom trošenju energije („Službeni glasnik RS“ br. 25/2013) u članu 16. obavezuje lokalne samouprave koje imaju preko 20000 stanovnika da uvedu sistem energetskog menadžmenta. Na osnovu toga grad Pančevo je u obavezi da, kao obveznik sistema, u skladu sa članom 18. realizuje planirani cilj ušteda koji propisuje Vlada, imenuje potreban broj energetskih menadžera, donese program i plan energetske efikasnosti za grad Pančevo, kao i da godišnje dostavlja izveštaje Ministarstvu rudarstava i energetike o potrošnji energenata i ostvarivanju ciljeva sadržanih u programu i planu za svaku godinu.

U decembru 2016.godine imenovan je energetski menadžer iz redova zaposlenih.

Jedna od važnih obaveza sistema energetskog menadžmenta (SEM) je popunjavanje ISEM baze (informacioni sistem energetskog mendžmenta) koju energetgski menadžer za Grad Pančevo redovno popunjava sa podacima sa računa o potrošnji električne energije, vode i ostalih energenata zajedno sa svim računima javne rasvete. Popunjeni su podaci za 2016, 2017. i 2018.godinu, a redovno se, iz meseca u mesec, popunjava 2019.godina. Ovi podaci su bili osnova za izradu Godišnjih izveštaja koji se redovno dostavljaju Ministarstvu rudarstva i energetike kao i izradu Progrma energetske efikasnosti za grad Pančevo. Program energetske efikasnosti odnosi se na period od tri godine od 2018-2020.god i sadrži sve elemente propisane članom 10. Zakona o efikasnom korišćenju energije:

 • pregled i procenu godišnjih energetskih potreba grada Pančeva (energetski bilans za 2016. i 2017. godinu u okviru obuhvata sistema energetskog menadžmenta grada Pančeva),
 • procenu energetskih svojstava javnih objekata obuhvaćenih sistemom energetskog menadžmenta grada Pančeva (škole, vrtići, ustanove kulture, socijalne ustanove, mesne zajednice…)
 • predlog mera i aktivnosti kojima će se obezbediti efikasno korišćenje energije za javne objekte koji su nakon analize izabrani kao prioritetni
 • nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera koje će doprineti ostvarenju planiranog cilja,
 • sredstva potrebna za sprovođenje ovih mera, izvore i način njihovog obezbeđivanja.

U zaključku Programa su izražene i tabelarno date uštede po godini ako bi se primenile mere energetske efikasnosti za predložene javne objekte što je u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju enregije koji obavezuje obveznike sistema energetskog menadžmenta da uštede 1% primarne enregije na godišnjem nivou.

14. SUZBIJANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

U skladu sa Zakonom o javnom zdravlju i Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti vrši se suzbijanje štetnih insekata – komaraca, krpelja i osa i nadzor. Na osnovu naloga koji je izdat od strane odgovornog lica, stručna kuća vrši monitoring na terenu i dostavlja Izveštaj o utvrđenoj brojnosti, vrsti i zaraženosti komaraca ili krpelja i daje predlog za vrstu tretmana (sa zemlje, iz vazduha, za larve ili odrasle forme insekata) kao i teritoriju koju je potrebno tretirati. Na osnovu ovoga se izdaje nalog izvođaču za suzbijanje insekata, kao i nadzoru koji vrši nadzor suzbijanja i u roku od 48 sati od izvođenja samog suzbijanja, ponovo radi monitoring. Ovaj monitoring ima za cilj da utvrdi uspešnost tretmana, tj na kojim lokacijama i za koliko se brojnost smanjila. Ukoliko na određenoj lokaciji brojnost nije smanjena za više od 50% populacije, izvođač je dužan da ponovi tretman o svom trošku.Ova aktivnost se vrši u toku cele godine, jer se u zimskom periodu radi suzbijanje tzv „kućnih formi“ komaraca. To su odrasle jedinke koje unutar objekata-hodnici, tavani, podrumi i sl prezimljavaju do proleća.Suzbijanje osa se vrši po pozivu građana na javnim zelenim površinama za svako gnezdo posebno. Sistematska deratizacija mišolikih glodara obuhvata organizaciju monitoringa i prognozu glodara u Gradu i naseljenim mestima i to: deratizacija stambenih zgrada i individualnih domaćinstava. Program sistematske deratizacije realizovaće se dva puta godišnje (proleće – jesen). Ova programska aktivnost takođe podrazumeva nadzor i izvođača deratizacije.

Nadzor je u obavezi da :

 • sačini Plan rada za monitoring glodara sa organizacijom i dinamikom, u zavisnosti od uslova i specifičnosti lokaliteta i dostavi Naručiocu.
 • izvrši terenska istraživanja za praćenje pojave, vrsta , brojnosti i procenu aktivnosti populacije, aktivnih i potencijalnih žarišta:
 • izrađuje Izveštaje o stanju na terenu: -izradi kartograme „žarišta“ (katastar štetnih glodara). Na osnovu naloga koji je izdat od strane odgovornog lica, nadzor radi monitoring, terenska istraživanja i daje Izveštaj o stanju na terenu. Na osnovu Izveštaja se daje nalog izvođaču da pristupi suzbijanju glodara na terenu pod kontrolom nadzora. Programska aktivnost se sprovodi svake godine, a praksa je da se zaključuju višegodišnji Ugovori sa stručnom kućom.Realizacija u 2018. godini je tekla po planu u skladu sa realnim potrebama kao i 2019.

Ostvarena vrednost u 2018:

Sistematska deratizacija ( 11.978 domaćinstava, 1072 stambene zgrade, 120km priobalja,140ha nehigijenska naselja): 1600ha suzbijanje larvi,104 gnezda štetnih insekata, 700ha suzbijanje krpelja,suzbijanje larvi u septičkim jamama 61.316 kesica,suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje 18.000ha, iz aviona 2000ha.

Ostvarena vrednost u 2019:

sistematska deratizacija ( 19.531 domaćinstava, 1072 stambene zgrade, 120km priobalja, 140ha nehigijenska naselja):

suzbijanje komaraca (1620ha suzbijanje larvi, 24 gnezda štetnih insekata, 400ha suzbijanje krpelja,suzbijanje larvi u septičkim jamama 69.891 kesica,suzbijanjeodraslih formi komaraca 18.920 ha, iz vazduha 7000ha).

15.SUZBIJANJE AMBROZIJE

Ambrozija je biljka koja je izuzetno jak alergen.

Na osnovu sredstava predviđenih u budžetu Fonda za zaštitu životne sredine za suzbijanje ambrozije na javnim površinamaosam seoskih JKP, MZ Ivanovo i JKP ”ZELENILO” su dobili sredstva i iskoristili ih za tu namenu uz obavezu dostavljanja izveštaja. JKP Zelenilo je uz izveštaj dostavilo i monitoring – izveštaj o zakorovljenosti sa GPS koordinatama, fazi razvoja, brojnosti, pokrovnosti, načinu tretiranja. Ambrozija je suzbijana mehanički – košenjem bez upotrebe hemijskih sredstava. Košenje je započeto u julu a završeno krajem septembra. Veća koncentracija ambrozije je detektovana pored, kao i na samim većim poljoprivrednim obradivim površinama i oko napuštenih kuća.

Ukupno je pokošeno oko 105 hektara u 2018. god.

Sve aktivnosti monitoringa ( vode vazduha polena zemljišta buke) se sprovode prema planiranoj dinamici izuzev monitoringa podzemnih voda u 2019. godini. Iako je planirana aktivnost, nisu ostavljena sredstva za ispitivanje podzemnih voda južno od industrijske zone, već su sredstva preusmerena na ispitivanje pijazometarske mreže iz koje se vade uzorci podzemne vode kako bi kvalitet uzorkovanja ubuduće bio što bolji.

Ukupno je pokošeno oko 105 hektara u 2019. god. i to

JKP Zelenilo – 24 ha (po izveštaju)

JKP naseljenih mesta – 64 ha ( po izveštajima)

 

– Zahtevi za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu:

2018. god – podnet 21 zahtev, doneto 21 rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja

2019. god. Podneto je ukupno 17 zahteva

Izdata rešenja: -11 da nije potrebna procena uticaja, 3 o odbacivanju postupka kao neuredan, 1 o obustavljanju postupka , 1 o obimu i sadržaju, 1 data saglasnost na ažuriranu studiju

– Zahtevi za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu:

2018. god – podneta 2 zahteva, doneta 2 rešenje o odbacivanju zahteva kao neuredan

2019. god. – podnet 1 zahtev, doneto 1 rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja zatečenog stanja

– Zahtevi za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu:

2018. god – podnet 1 zahtev, doneto 1 rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja

2019. god.  – 1 zahtev

– Izdavanje uslova zaštite životne sredine u postupku izdavanja lokacijskih uslova

2018. god – podneto 48 zahteva, izdato 48 uslova zaštite životne sredine

2019. god.  – podneto 52 zahteva, izdato 52 uslova zaštite životne sredine

-Zahtevi za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom

2018. god – podneto 0 zahteva,

2019. god. – podneto 4 zahteva, izdato 4 dozvole

– Zahtevi za izmenu dozvole za upravljanje otpadom

2018. god – podnet 1 zahtev, 1 dozvola izmenjena

2019. god.  – podneta 4 zahteva, 4 dozvole izmenjene

– Zahtevi za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje neopasnog i inertnog otpada

2018. god – podnet 1 zahteva, izdata 1 potvrda

2019. god.  – podneta 3 zahteva, izdate 3 potvrde

– Zahtevi za rad stacionarnog izvora zagađivanja:

2018. god – podneto 0 zahteva,

2019. god.  – podnet 1 zahtev, izdata 1 dozvola

– Zahtevi za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija

2018. god – podneta 2 zahteva, izdata 1 dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija, 1 rešenje o odbacivanju zahteva zbog nenadležnosti

2019. god.  – podneto 0 zahteva

Podsticajna sredstva koja se koriste kao pomoć za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu, odnosno za sufinansiranje troškova tipskog gasnog priključka (u 2017. u iznosu od 2.000.000, u 2018. u iznosu od 3.500.000,00 dinara, a u 2019 je planirano i ostavljeno u budžetu 5.500.000dinara). U 2017.godini je obrađeno i sufinansirano 40 zahteva, u 2108.godini 64 zahteva, a u 2019.godini je planirano da bude sufinansirano 97 podnetih zahteva.

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine i Konkurs za sufinansiranje projekata-manifestacija iz oblasti zaštite životne sredine:

– 2018. godina: na konkurs je pristiglo 17 konkursnih aplikacija za projekte i 13 konkursnih aplikacija za projekte-manifestacije. Komisija je odobrila sredstva za realizaciju 14 konkursnih aplikacija za projekte i 8 konkursnih aplikacija za projekte-manifestacije.

– 2019. godina: na konkurs je pristiglo 16 konkursnih aplikacija za projekte i 13 konkursnih aplikacija za projekte-manifestacije. Komisija je odobrila sredstva za realizaciju 14 konkursnih aplikacija za projekte i 10 konkursnih aplikacija za projekte-manifestacije.

Suzbijanje štetnih organizama

Ostvarena vrednost u 2018:

Sistematska deratizacija ( 11.978 domaćinstava, 1072 stambene zgrade, 120km priobalja,140ha nehigijenska naselja):1600ha suzbijanje larvi,104 gnezda štetnih insekata, 700ha suzbijanje krpelja,suzbijanje larvi u septičkim jamama 61.316 kesica,suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje 18.000ha, iz aviona 2000ha.

Ostvarena vrednost u 2019:

Tokom 2019. godine: sistematska deratizacija ( 19.531 domaćinstava, 1072 stambene zgrade)

suzbijanje štetnih organizama: (120km priobalja, 140ha nehigijenska naselja, 1620ha suzbijanje larvi, 24 gnezda štetnih insekata, 400ha suzbijanje krpelja,suzbijanje larvi u septičkim jamama 69.891 kesica,suzbijanjeodraslih formi komaraca 18.920 ha, iz vazduha 7000ha.

Suzbijanje ambrozije

Ukupno je pokošeno oko 105 hektara u 2018. god.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine “Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – drugi zakon, 72/2009 – drugi zakon,43/2011 – Odluka US RS, 14/2016 (čl. 33-35. nisu u prečišćenom tekstu), 76/2018, 95/2018drugi zakon i 95/2018 – drugi zakon daje Ministarstvu zaštite životne sredine predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine , na saglasnost za narednu godinu, sa projekcijama za još naredne dve godine. Nakon dobijene saglasnosti za narednu godinu Program usvaja Veće Grada Pančeva i daljom procedurom se usvaja i u budžetu u Programu 6- Zaštite životne sredine(kroz programske aktivnosti: PA 04010001, PA 0401 0002, PA 0401 0003, 0401P1i 0401P2).

Sekretarijat svake godine postavlja na sajt grada www.pancevo (u dokumentima-ekologija dokumenti) Izveštaj o stanju životne sredine grada Pančeva.

Ukupno je pokošeno oko 105 hektara u 2019. god. i to:

JKP Zelenilo – 24 ha (po izveštaju)

JKP naseljenih mesta – 64 ha ( po izveštajima koji su dostavljeni)

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj obavlja sledeće poslove:

 • izrada programa i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja i staranje o unapređivanju opšteg okvira za privređivanje;
 • praćenje stanja u oblasti privrednog razvoja;
 • ostvarivanje saradnje sa nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou radi unapređenja privrednog razvoja Grada;
 • pružanje podrške investitorima u skladu sa Zakonom o ulaganjima i obavljanje poslova jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima;
 • promotivne aktivnosti privrednih potencijala;
 • pružanje metodološke podrške u pripremi predloga intersektorskih projekata od značaja za Grad, njihovu implementaciju i održivost, kao i pripremu i sprovođenje projekata iz nadležnosti Sekretarijata;
 • stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i uređuje njihovo radno vreme;
 • stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;
 • obavlja kategorizaciju kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića;
 • realizuje mere podrške predviđene Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje i mere podrške privrednim i drugi subjektima;
 • pružanje stručne podrške Savetu za zapošljavanje Grada i Privrednom savetu Grada Pančeva
 • rešavanje u prvom stepenu u upravim stvarima iz svoje nadležnosti i izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija – izdavanje uverenja o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza do kraja 2005. godine.

SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, SELO I RURALNI RAZVOJ

Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razboj obavlja sledeće poslove:

 • izrađuje nacrte godišnjih planova, programa i materijala iz delokruga rada Odeljenja odnosno odgovarajućih planskih akata predviđenih zakonom i odlukama organa Grada Pančeva i vrši dostavu podataka republičkim i pokrajinskim i organima potrebnih za donošenje i sprovođenje osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva;
 • učestvuje u pripremi budžeta, finansijskog plana i plana javnih nabavki u delu koji se odnosi na delokrug Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj;
 • prati realizacije ugovora, sporazuma, protokola i drugih dokumenata u kojima je jedna od strana Grad Pančeva, a koji se odnose na delokrug Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj;
 • prati stanje poljoprivredne infrastrukture (kanalska mreža, mreža atarskih puteva, protivgradna preventiva i dr.);
 • prati stanje postojećih vetrozaštitnih pojaseva i podizanje novih na teritoriji grada Pančeva;
 • učestvuje u izradi nacrta i predlaže donošenje planskih akata i dokumenata za izradu osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva;
 • učestvuje u izradi Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike;
 • pruža savete i daje informacije u vezi raspisanih javnih konkursa;
 • pruža stručnu pomoć i praćenje rada poljoprivrednika i poljoprivrednih udruženja na teritoriji Grada Pančeva;
 • prati stanje u oblasti stočarstva i zadrugarstva u gradu Pančevu, predlaže mere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, prati propise i donosi inicijative za preduzimanje obaveznih mera i aktivnosti kada je to obaveza Gradske uprave grada Pančeva, inicira, izrađuje nacrte i predlaže donošenje planskih akata i dokumenata u oblasti stočarstva koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva;
 • obavlja normativno-pravne poslove iz delokruga rada Sekretarijata, vode upravne postupke i rešava pravne postupke iz nadležnosti Sekretarijata, posebno postupak u vezi promene namene poljopirvrednog zemljišta;
 • učestvuje u radu poljočuvarske službe grada Pančeva;
 • informacije o prolećnoj setvi, pripremama za žetvu, žetvi strnih žita, jesenjoj berbi i jesenjoj setvi koje razmatra i usvaja Skupština grada Pančeva. informacije se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Novom Sadu. Obrazac je propisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
 • praćenje stanja u oblasti stočarstva i zadrugarstva u gradu Pančevu, donošenje planskih akata i dokumenata u oblasti stočarstva a koji se odnose na teritoriju Grada,
 • učestvovanje u izradi finansijsko-planskih dokumenata vezanih za sredstva koja u budžet Grada pristižu po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta;
 • praćenje i učestvovanje u poslovima zaštite zemljišta, posebno zaštita od voda; praćenje stanja u vodoprivredi od interesa za Grad i predlaganje mera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti; praćenje propisa iz oblasti vodoprivrede, vanrednih situacija i pokretanje inicijative za preduzimanje obaveznih mera i aktivnosti kada je to obaveza Gradske uprave grada Pančeva, pružanje pomoći Gradskom štabu za vanredne situacije u slučaju opasnosti od elementarnih nepogoda i u radu civilne zaštite;
 • pripremanje nacrta i učestvovanje u izradi programa redovnog održavanja, investicionih programa i projektno-tehničke dokumentacije kanalske mreže za odvodnjavanje na teritoriji Grada u meri i obimu i u skladu sa nadležnostima Grada,
 • prikupljanje informacija o ugroženim područjima i evidentiranje pregleda plavnih površina na teritoriji Grada uzrokovanih atmosferskim i podzemnim vodama na osnovu izveštaja sa teretna i u saradnji sa mesnim zajednicama i gradskim štabom predlaže hitne mere;
 • praćenje i kontrolisanje projektovanje i izgradnju novih sistema i rekonstrukciju postojećih sistema i vršenje nadzora nad redovnim održavanjem postojećih sistema za odvođenje atmosferskih i poplavnih voda;
 • obavljanje elektronske obrade podataka i operativno-administrativnih poslova iz oblasti poljoprivrednog zemljišta; obavljanje tehničko-administrativnih poslova u procesu prikupljanja katastarske i druge dokumentacije za ustanovljenje baze podataka iz nadležnosti Odeljenja i učestvovanje u procesu formiranja i održavanja ove baze podataka;
 • izrada Programa mere podrške za sporvođenje poljoprivredene politike i politike ruralnog razvoja, u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2013, 142/14, 103/15 i 101/16);
 • učestvovanje u izradi i raspodeli Agrarnog budžeta grada,
 • izrada programskih i drugih materijala iz delokruga rada Odeljenja, realizacija mera predviđene akcionim planovima i projektima za povećanje nivoa razvijenosti infrastrukture, zadrugarstva, kulturnog, socijalnog razvoja u naseljenim mestima, kao i nivoa razvoja udruženja i asocijacija stanovništva u naseljenim mestima;
 • učestvovanje u pripremi programa i izveštaja o radu Mesnih zajednica u naseljenim mestima; aktivno učestvovanje, podsticanje, podržavanje i pružanje pomoći svim subjektima na teritoriji naseljenih mesta u aktivnostima koje su predmet ruralnog razvoja; i
 • pružanje podrške Mesnim zajednicama u naseljenim mestima i JKP sa teritorije naseljenih mesta u pripremi i realizaciji infrastrukturnh projekata i drugih projekata vezanih za razvojne prioritete naseljenih mesta;
 • praćenje namenskog korišćenja sredstava i finansijskog poslovanja budžetskih korisnika u naseljenim mestima i u vezi toga;
 • predlaganje mera i aktivnosti; i
 • učestvovanje u izradi odgovarajućih izveštaja.

SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

Sekretarijat za poresku administraciju obavlja sledeće poslove:

 • poslove vođenja registra obveznika izvornih prihoda Grada i utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda, kao i poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor u oblasti poreza odnosno izvornih prihoda ostvarenih na teritoriji Grada Pančeva;
 • poslove prijema, obrade i kontrole poreskih prijava;
 • poslove vezane za pripremu akata iz svoje nadležnosti, nadležnosti drugih organizacionih jedinica kao i subjekata prema kojima Grad vrši prava osnivača
 • poslove poreske kontrole radi provere utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu:

POREZ:

 • porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige-fizička lica;
 • porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige-pravna lica;

KOMUNALNE TAKSE:

 • komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru;
 • komunalna taksa za držanje sredstava za igru („zabavne igre“);
 • boravišna taksa

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVIH DOBARA :

 • naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine;
 • naknada za korišćenje javnih površina za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe , knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti
 • naknada za korišćenje javnih površina za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekata za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koju dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave
 • naknada za korišćenje javnih površina za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i izvođenja građevinskih radova i izgradnju
 • rešavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima utvrđivanja izvornih prihoda Grada,
 • pružanje stručne i osnovne pravne pomoći poreskim obveznicima po osnovu lokalnih javnih prihoda;
 • poslove primene jedinstvenog informacionog sistema za lokalne javne prihode;
 • poslove vezane za redovnu i prinudnu naplatu izvornih prihoda i preduzimanja mera obezbeđenja naplate poreza u skladu sa zakonom;
 • pripremu akate za drugostepeni upravni postupak;
 • poslove vođenja poreskog knjigovodstva za izvorne prihode ostvarene na teritoriji Grada i donošenja poreskog završnog računa u skladu sa zakonom;
 • poslove izdavanja uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima organa Grada.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba zaupravljanje ljudskim resursima i  zajedničke poslove obavlja sledeće poslove:

 • poslove upravljanja ljudskim resursima koji se odnose na:
  – stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata;
  – pripremu predloga Kadrovskog plana;
  – organizaciju stručnog usavršavanja službenika;
  – procenu efekata sprovedenih obuka;
  – analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika;
  – pripremu predloga godišnjeg Programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg Programa stručnog usavršavanja;
  – analizu rezultata i praćenje efekata ocenjivanja službenika;
  – vođenje kadrovske evidencije zaposlenih;
  – ostale poslove od značaja za karijerni razvoj službenika;
 • priprema opšta i pojedinačna akta o pravima i obavezama zaposlenih u Gradskoj upravi;
 • obavlja stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih, postavljenih i izabranih lica u organima Grada;
 • vođenje personalnih dosijea;
 • poslove tekućeg i investicionog održavanja
 • obezbeđivanje zgrade Grada;
 • poslove protivpožarne zaštite;
 • poslove prevoza službenim vozilima  i staranja o njihovom održavanju;
 • planiranje, organizovanje i realizovanje informacionih tehnologija, odnosno planiranje potrebnog aplikativnog softvera, učestvovanje u izradi
 • projektnih zadataka i realizaciji informacionog sistema, staranje o održavanju i proširenju računarske mreže;
 • izrađuje normativna akta iz delokruga Službe; i
 • obavlja i  druge poslove utvrđene zakonom, aktima Autonomne Pokrajine Vojvodine i organa GradaPančeva.

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Sekretarijat za investicije obavlja sledeće poslove:

 • planiranje, iniciranje izrade i sprovođenje godišnjeg programa za sprovođenje investicija koje su od značaja za Grad;
 • projektovanje i praćenje realizacije budžeta za investicije i vođenje evidencije o investicijama;
 • koordiniranje i sprovođenje poslova na izradi tehničke dokumentacije za objekte niskogradnje i visokogradnje (određivanje projektnog zadatka, priprema dokumentacije za sprovođenje javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije, kontrola tehničke dokumentacije, obezbeđivanje tehničkog pregleda i sl.);
 • podnošenje zahteva za izdavanje dozvola u postupcima objedinjene procedure i pribavljanje ostale neophodne dokumentacije za sprovođenje investicija za objekte niskogradnje i visokogradnje;
 • koordiniranje i sprovođenje poslova koji se odnose na realizaciju investicija u oblasti niskogradnje i visokogradnje (pripremanje dokumentacije za sprovođenje postupka javne nabavke za odabir izvođača za izvođenje radova na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i drugim radovima na kojima je grad investitor, vršenje stručnog nadzora, praćenje realizacije ugovorenih poslova i sl.);
 • obezbeđivanje javnog osvetljenja;
 • pripremanje i sprovođenje godišnjih Programa uređivanja građevinskog zemljišta i Programa otuđenja građevinskog zemljišta u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave grada Pančeva i sa JP Urbanizmom;
 • pripremanje i praćenje realizacije ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture i ugovora o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta;
 • održavanje javnih spomenika, skulpturalnih dela i spomen-ploča na javnim površinama i uređenje fasada; i
 • druge poslove utvrđene zakonom, Statutom grada i drugim aktima organa Grada.

SEKRETARIJAT ZA JAVNE NABAVKE

 • planiranje javnih nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki;
 • izrada konkursnih dokumentacija u postupcima javnih nabavki, izrada ugovora;
 • svi drugi poslovi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Sekretarijat obavlja poslove sprovođenja postupka izvršenja za potrebe Gradske uprave. Pored inspekcijskog nadzora u Sekretarijatu se obavljaju i upravno-pravni poslovi, poslovi operatera na unosu i obradi podataka, kao i administrativni i kancelarijski poslovi.

U komunalnoj oblasti, komunalna inspekcija na osnovu nadležnosti obaveza i ovlašćenja propisanih Zakonom o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“ br. 88/2011, 104/2016 i 95/18), Zakonom o inspekcijskom nadzoru («Sl.glasnik RS» br. 36/15, 44/18- dr.zakon i 95/18 ), Zakonom o opštem upravnom postupku ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/18-autentično tumačenje) i Zakonom o prekršajima («Sl.glasnik RS» br. 65/13, 13/16, 98/16-odluka US):

 • kontroliše da li se komunalne delatnosti obavljaju na način utvrđen zakonom, odnosno propisom donetim na osnovu zakona;
 • kontroliše stanje komunalnih objekata, instalacija javne rasvete, vodovoda i kanalizacije, termo-mašinskih instalacija i opreme, saobraćaja i puteva i zelenih površina;
 • kontroliše da li se komunalne usluge pružaju u skladu sa utvrđenim uslugama;
 • naređuje uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina;
 • naređuje uklanjanje nepropisno parkiranih, havarisanih i neregistrovanih vozila sa javnih i zelenih površina, ako su ostavljeni protivno donetim propisima Grada;
 • kontroliše izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzima mere za otklanjanje uočenih nedostataka;
 • izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mesta za prekršaje po propisima koje donosi Skupština; i
 • preduzima druge mere utvrđene zakonom i drugim propisima.

U oblasti saobraćaja i puteva, na osnovu nadležnosti obaveza i ovlašćenja propisanih Zakonom o putevima («Sl.glasnik RS»,br.41/18), Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.glasnik RS“ br. 68/15,41/18,44/18-drugi zakon, 83/18 i 31/19), Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl.glasnik RS“ br. 68/15 i 41/18), Zakonom o inspekcijskom nadzoru («Sl.glasnik RS» br. 36/15, 44/18- dr.zakon i 95/18 ),Zakonom o opštem upravnom postupku ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/18-autentično tumačenje) i Zakonom o prekršajima («Sl.glasnik RS» br. 65/13, 13/16, 98/16-odluka US), inspektor za saobraćaj i puteve obavlja nadzor:

 • nad primenom propisa u okviru poslova poverenih zakonom;
 • nad primenom gradskih odluka donetih na osnovu zakona; i
 • drugih propisa u komunalnoj oblasti i oblasti saobraćaja i puteva.

U građevinskoj i oblasti stanovanja, na osnovu nadležnosti obaveza i ovlašćenja propisanih Zakonom o planiranju i izgradnji («Sl. glasnik RS» br. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/2018 , 31/2019 i 37/2019 ),Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada («Sl.glasnik RS»104/16), Zakonom o inspekcijskom nadzoru («Sl.glasnik RS» br. 36/15, 44/18- dr.zakon i 95/18 ),Zakonom o opštem upravnom postupku ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/18-autentično tumačenje) građevinski inspetor obavlja nadzor:

 • nad primenom propisa u okviru poslova poverenih zakonom;
 • nad primenom gradskih odluka donetih na osnovu zakona; i
 • drugih propisa u građevinskoj oblasti.

U oblasti prosvete, na osnovu nadležnosti obaveza i ovlašćenja propisanih Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr.zakoni i 10/19 ),Zakonom o inspekcijskom nadzoru ( „Službeni glasnik RS“ br. 36/15, 44/18-drugi zakon i 95/18 ), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik RS“ br. 55/13, 101/17 i 27/18-dr. Zakon ), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik RS“ br.55/13, 101/2017, 27/18-dr. Zakon i 10/19 ),Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 101/17, 113/17-dr. Zakon i 10/19 ),Zakonom o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik RS“ br. 55/13, 88/17-dr. Zakon i 27/18-dr. Zakon ),Zakonom o udžbenicima ( „Službeni glasnik RS“ br. 27/18 ) i Zakonom o opštem upravnom postupku ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/18-autentično tumačenje) prosvetni inspektor kontroliše sprovođenje

 • Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
 • Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
 • Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju;
 • Zakona o obrazovanju odraslih;
 • propisa donetih na osnovu navedenih zakona, neposrednim uvidom u rad ustanove; i
 • zavisno od rezultata nadzora izriče mere i kontroliše njihovo izvršenje.

U oblasti sporta, na osnovu nadležnosti obaveza i ovlašćenja propisanih Zakonom o sportu (”Sl.gl.R.S.”, br.10/2016),Zakonom o inspekcijskom nadzoru («Sl.glasnik RS» br. 36/15, 44/18- dr.zakon i 95/18 ) i Zakonom o opštem upravnom postupku ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/18-autentično tumačenje) sportski inspektor:

 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti sporta;
 • donosi rešenja kojima nalaže izvršenje određenih mera i radnji u vezi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti;
 • nalaže donošenje, stavljanje van snage ili odlaganje izvršenja odgovarajućeg pojedinačnog akta preduzimanje drugih odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu organizacije u oblasti sporta, u skladu sa zakonom;
 • donosi rešenja o privremenoj zabrani obavljanja određene sportske aktivnosti odnosno delatnosti; i
 • pokreće postupke i preuzima mere iz nadležnosti utvrđene Zakonom.

U oblasti zaštite životne sredine, na osnovu nadležnosti obaveza i ovlašćenja propisanih Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016),Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 36/2009),Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 10/2013),Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010),Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016),Zakonom o zaštiti od nejonizujućeg zračenja („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009),Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr. i 14/2016), Zakonom o hemikalijama („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15), Zakonom o inspekcijskom nadzoru («Sl.glasnik RS» br. 36/15, 44/18- dr.zakon i 95/18 ) i Zakonom o opštem upravnom postupku ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/18-autentično tumačenje) inspektor za zaštitu životne sredine obavlja nadzor u okviru poslova poverenih zakonima iz oblasti zaštite životne sredine i drugim propisima donetih na osnovu zakona.

U oblasti zaštite vazduha od zagađivanja u objektima za koje dozvolu za izgradnju i početak rada daje nadležni organ lokalne samouprave, obavlja kontrolu sprovođenja mera utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i odluci o davanju saglasnosti na studiju zatečenog  stanja.

U oblasti upravljanja otpadom vrši kontrolu dozvola za upravljanje otpadom.

U oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja i u oblasti upravljanja hemikalijama obavlja inspekcijski nadzor i preduzima mere za zaštitu od buke u Gradu. U stambenim, zanatskim i komunalnim objektima, utvrđuje ispunjenost uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti privrednih subjekata u skladu sa zakonom preduzima mere za otklanjanje uočenih nedostataka.