1. SKUPŠTINA GRADA PANČEVA

Predsednik Skupštine grada Pančeva – Tigran Kiš, organizuje rad Skupštine grada, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa Gradonačelnikom i Gradskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, popisuje akta koja Skupština grada donosi i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom grada, Poslovnikom Skupštine grada i odlukama Skupštine.

Zamenik predsednika Skupštine grada Pančeva – Branka Petrović, zamenjuje predsednika u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost, sa svim pravima i obavezama koje ima predsednik Skupštine.

Sekretar Skupštine grada Pančeva – Mirjana Jocić, stara se o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine grada i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Takođe je odgovorna za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, odnosno Autonomne Pokrajine koji vrši nadzor nad radom i aktima Skupštine grada.

Zamenik sekretara Skupštine grada Pančeva – Sanja Popović, zamenjuje sekretara u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

2. GRADONAČELNIK

Gradonačelnik grada Pančeva – Aleksandar Stevanović, saziva sednice Gradskog veća, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Gradskog veća (pored navedenih nadležnosti Gradonačelnika na strani 16 Informatora).

Zamenik Gradonačelnika grada Pančeva – Dragana Kuprešanin, zamenjuje Gradonačelnika u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

3. GRADSKO VEĆE

Gradsko veće čine gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, kao i 7 članova Gradskog veća koje bira Skupština, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Članovi Gradskog veća su:

  1. Milenko Čučković , član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike
  2. Vladislava D. Maksimović, član Gradskog veća zadužena za selo, poljoprivredu i ruralni razvoj
  3. , član Gradskog veća zadužen za komunalnu delatnost, javna preduzeća i infrastrukturu
  4. Marija Jević, član Gradskog veća zadužena za kulturu i omladinu
  5. Katarina Banjai, član Gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
  6. mr Tatjana Božić, član Gradskog veća zadužena za obrazovanje
  7. Žarko Dakić, član Gradskog veća zadužen za lokalnu samoupravu i informacione tehnologije

Imaju pravo i dužnost da predlažu pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Gradskog veća; učestvuju u pretresanju i odlučivanju o tim pitanjima; učestvuju u radu radnih tela koja obrazuje Gradonačelnik; odgovorni su za sprovođenje akata Gradskog veća, poslova koje im je odredio Gradonačelnik, izvršavanje poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike odnosno Autonomne Pokrajine, izvršavanje odluka i drugih akata Skupštine grada kao i za blagovremeno rešavanje u upravnom postupku i vršenju nadzora nad radom Gradske uprave.

Predsednik Gradskog veća je Gradonačelnik grada Pančeva, predstavlja Gradsko veće, saziva i vodi njegove sednice, odgovoran je za zakonitost rada Gradskog veća i može obrazovati stalna i povremena radna tela koja pružaju stručnu pomoć Gradskom veću u pitanjima iz njegove nadležnosti.

4. GRADSKA UPRAVA

Načelnik Gradske uprave, Marija Petrović, rukovodi i koordinira radom Gradske uprave; planira, usmerava i nadzire rad Gradske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Gradske uprave i obezbeđuje njeno funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru Gradske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

Zamenik načelnika Gradske uprave, Slađana Feratović, zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradske uprave po ovlašćenju načelnika uprave.

Sekretar Gradskog veća i Gradonačelnika, Nataša Andrejević, obavlja stručne poslove u vezi sa organizovanjem i održavanjem sednica Gradskog veća, koordinira aktivnosti svih osnovnih organizaconih jedinica Gradske uprave u vezi sa pripremom i izradomakata koje donosi Gradsko veće i Gradonačelnik, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Gradske uprave, Gradskog veća i Gradonačelnika.

.
RUKOVODIOCI ORGANIZACIONIH JEDINICA GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA

4.1. Sekretarijat za opštu upravu

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za poslove opšte uprave, u čijem sastavu je organizaciona jedinica:
– Prijemna kancelarija;
2) Odeljenje za lični status građana; i
3) Odeljenje za mesne kancelarije.

Radom Odeljenja za poslove opšte uprave i radom Odeljenja za lični status građana rukovodi sekretar Sekretarijata za opštu upravu, radom Odeljenja za mesne kancelarije rukovodi pomoćnik sekretara Sekretarijata za opštu upravu i radom Prijemne kancelarije rukovodi šef Prijemne kancelarije.

Sekretar Danijela Erdeljan Milošević
Telefon: 013/308-778
E-pošta: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs

Sekretar rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata i unapređenja odnosa prema građanima i organizacijama; pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, direktno rukovodi Odeljenjem za poslove opšte uprave i Odeljenjem za lični status građana, i obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara Snežana Alb
Telefon: 013/308-778
E-pošta: snezana.alb@pancevo.rs

Pomoćnik sekretara rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja za mesne kancelarije, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Odeljenja i unapređenja odnosa prema građanima i organizacijama; pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Obavlja poslove koji se odnose na praćenje primene zakona i propisa iz delokruga Sekretarijata, priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Odeljenja. Daje objašnjenja, mišljenja i pruža stručnu pomoć u oblasti upravnih postupaka i kancelarijskog poslovanja, vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, priprema i donosi pojedinačna upravna akta ako propisima nije određeno koja je organizaciona jedinica stvarno nadležna za rešavanje u određenoj upravnoj stvari, a to ne može da se utvrdi ni po prirodi stvari. Obavlja stručne i organizacione poslove u vezi sa sprovođenjem izbora u skladu sa zakonom, obavlja poslove u vezi sa službenom upotrebom jezika i pisma nacionalnih manjina. Zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti; i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Prijemne kancelarije Sanja Paser
Telefoni: 013/308-923 i 013/308-788
E-pošta: sanja.paser@pancevo.rs

Šef Prijemne kancelarije rukovodi i organizuje izvršavanje poslova u Prijemnoj kancelariji, stara se o urednom, ažurnom i pravilnom obavljanju poslova, odgovara za rad Prijemne kancelarije, predlaže mere za unapređenje i modernizaciju rada Prijemne kancelarije. Obavlja i sledeće poslove: daje obaveštenja strankama, vrši otvaranje, pregledanje i raspoređivanje primljene pošte, vrši prijem podnesaka i priloga neposredno od stranaka, vrši klasifikaciju predmeta po materiji, stavlja prijemni štambilj, izdaje potvrdu o prijemu podnesaka, vrši združivanje predmeta i unosi ih u sistem automatske obrade podataka, izrađuje pregled rešenih i nerešenih predmeta za Gradsku upravu, stara se o ažurnom i kvalitetnom unošenju podataka u sistem automatske obrade podataka, priprema i izrađuje izveštaje i informacije po nalogu pomoćnika sekretara i sekretara, direktno rukovodi radom Prijemne kancelarije, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

4.2. Sekretarijat za skupštinske poslove, poslove gradonačelnika i gradskog veća

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za skupštinske poslove;
2) Odeljenje za poslove Gradskog veća;
3) Odeljenje za poslove Gradonačelnika; i
4) Odeljenje za odbranu i vanredne situacije.

Radom Odeljenja za skupštinske poslove i Odeljenja za odbranu i vanredne situacije rukovodi šef Odeljenja, radom Odeljenja za poslove Gradskog veća rukovodi pomoćnik sekretara Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća, radom Odeljenja za poslove Gradonačelnika rukovodi sekretar Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća.

Sekretar, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Sekretarijatu; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljnju poslova u Sekretarijatu; organizuje izvršavanje normativno-pravnih poslova za potrebe Gradskog veća i organa grada; stara se o unapređenju rada, poboljšanju efikasnosti i odnosa prema građanima i organizacijama; priprema odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata, priprema analize, planove, programe, projekte, Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu akata iz delokruga Sekretarijata, prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata ; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; sarađuje sa drugim organizacionih jedinicama u Gradskoj upravi, direktno rukovodi Odeljenjem za poslove Gradonačelnika,i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Gradske uprave.

Sekretar Telefon: 013/308-714
E-pošta:

Pomoćnik sekretara, Maja Davitkov, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja za poslove Gradskog veća, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; učestvuje u organizaciji izvršavanja normativno-pravnih poslova za potrebe organa grada; obezbeđuje jedinstven stručno-metodološki pristup u procesu donošenja pravnih akata Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća, obavlja proveru formalno-pravne ispravnosti akata upućenih Skupštini, Gradonačelniku i Gradskom veću, ukazuje nadležnim sekretarijatima i službama na potrebu izrade ili izmene normativnih akata, prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; direktno rukovodi Odeljenjem za poslove Gradskog veća, sarađuje sa drugim organizacionih jedinicama u Gradskoj upravi, direktno rukovodi Odeljenjem za poslove Gradskog veća, zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti; priprema odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata, priprema analize, planove, programe, projekte, Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu akata iz delokruga Sekretarijata, prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata ; i obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Sekretarijata.

Pomoćnik sekretara Maja Davitkov
Telefon: 013/308-823
E-pošta: maja.davitkov@pancevo.rs

Šef Odeljenja za skupštinske poslove i glavni i odgovorni urednik „Službenog lista grada Pančeva“, Ivana Marković, rukovodi i organizuje obavljanje poslova iz nadležnosti Odeljenja i prati da li se uredno, blagovremeno i zakonito obavljaju poslovi u Odeljenju i kontroliše njihovo izvršavanje; izrađuje akta iz delokruga Odeljenja; priprema mišljenja o primeni akata iz delokruga Odeljenja; neposredno obavlja najsloženije poslove koji se odnose na organizovanje i pripremu sednica Skupštine, radnih tela Skupštine, radi na realizaciji sednica Skupštine i radnih tela Skupštine (odluka, zaključaka, odborničkih pitanja i dr.), radi na izradi programa rada Skupštine na osnovu predloga nadležnih organa i organizacija, izrađuje podsetnik za održavanje sednica Skupštine, obrađuje predmete koji su upućeni Skupštini, stara se o objavljivanju odluka i drugih akata koje donosi Skupština, izrađuje opšta akta u vezi sa organizacijom i radom Skupštine i njenih radnih tela, obavlja poslove glavnog i odgovornog urednika «Službenog lista grada Pančeva» u skladu sa odlukom, direktno rukovodi radom Odeljenja za skupštinske poslove, priprema odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata, priprema analize, planove, programe, projekte, Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu akata iz delokruga Sekretarijata, prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja za skupštinske poslove Ivana Marković
Telefon: 013/308-730
E-pošta: ivana.markovic@pancevo.rs

Šef Odeljenja za odbranu i vanredne situacije, Miodrag Milošević, rukovodi radom Odeljenja i organizuje izvršavanje poslova u Odeljenju, planira rad, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i kontroliše njihovo izvršavanje; pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire njihov rad; prati i stara se o primeni zakonskih propisa u radu Odeljenja; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Odeljenja; daje stručna mišljenja u pogledu pitanja iz oblasti odbrane i vanrednih sistuacija; organizuje izradu i učestvuje u izradi planova i akata iz oblasti odbrane i vanrednih situacija iz nadležnosti organa Grada; obezbeđuje ostvarivanje saradnje sa Centrom MO, preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima po pitanjima iz ovih oblasti, obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja za odbranu i vanredne situacije Miodrag Milošević
Telefon: 013/308-960
E-pošta: miodrag.milosevic@pancevo.rs

4.3. Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za pravne poslove;
2) Odeljenje za ekonomsko- finansijske poslove;
3) Odeljenje za osnovno i srednje obrazovanje;
4) Odeljenje za kulturu, informisanje, mlade, civilni sektor i sport;
5) Odeljenje za studijsko-analitičke poslove u oblasti javnih službi; i
6) Odeljenje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

Radom Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove rukovodi pomoćnik sekretara za ekonomsko-finansijske poslove, a radom Odeljenja za pravne poslove, Odeljenje za osnovno i srednje obrazovanje, Odeljenje za kulturu, informisanje, mlade, civilni sektor i sport, Odeljenjem za studijsko-analitičke poslove u oblasti javnih službi, Odeljenje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu rukovodi šef Odeljenja.

Sekretar, Mirjana Savkov, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata i unapređenja odnosa prema građanima i organizacijama; pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; vodi upravni postupak i rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti Sekretarijata, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi i obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja za pravne poslove;zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti; stara se o zakonitom  obavljanju, predlaže projekciju finansijskih sredstava u postupku utvrđivanja nacrta i predloga Odluke o budžetu grada u oblasti javnih službi i drugim oblastima iz nadležnosti Sekretarijata, stara se o namenskom, racionalnom i efikasnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju za oblast javnih službi i vrši njihovu analizu, prati utrošak sredstava za prava za čije se ostvarivanje sredstva obezbeđuju u budžetu Republike,, izrađuje analize, informacije i izveštaje za organe lokalne samouprave, kao i za nadležne republičke i pokrajinske organe i organizacije, izrađuje planove i programe rada u cilju zakonitog i pravilnog obavljanja poslova, ostvaruje saradnju sa nadležnim republičkim i pokrajinskim organima i organizacijama, vodi upravni postupak i rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti Sekretarijata,zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti.

Šef Odeljenja za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, predlaže projekciju finansijskih sredstava u postupku utvrđivanja nacrta i predloga Odluke o budžetu grada iz nadležnosti Odeljenja; stara se o namenskom, racionalnom i efikasnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju za oblast predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i vrši njihovu analizu; učestvuje u izradi normativnih akata iz nadležnosti Odeljenja; prati rad i organizovanje ustanova iz oblasti javnih službi iz nadležnosti Odeljenja i predlaže donošenje odgovarajućih mera radi ostvarivanja potreba građana u oblasti obrazovanja; izrađuje analize, informacije i izveštaje za organe lokalne samouprave, nadležne republičke i pokrajinske organe i organizacije; učestvuje u izradi i implementaciji lokalnih strategija i drugih programa, u delu koji se odnosi na obrazovanje; obavlja poslove u vezi sa pripremom i realizacijom konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja; inicira i učestvuje u pripremi predloga projekata sa kojima Grad konkuriše na domaćim i stranim konkursima; izrađuje planove i programe rada u cilju zakonitog i pravilnog obavljanja poslova u okviru Odeljenja; ostvaruje saradnju sa nadležnim republičkim i pokrajinskim organima i organizacijama; vodi upravni postupak i rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti Odeljenja, direktno rukovodi Odeljenjem za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, i bavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja za kulturu, informisanje, mlade, civilni sektor i sport, Biljana Mioč, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, predlaže projekciju finansijskih sredstava u postupku utvrđivanja nacrta i predloga Odluke o budžetu grada iz nadležnosti Odeljenja, stara se o namenskom, racionalnom i efikasnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju i vrši njihovu analizu; učestvuje u izradi normativnih akata iz nadležnosti Odeljenja; prati rad ustanova i organizacacija iz nadležnosti Odeljenja i predlaže donošenje odgovarajućih mera radi ostvarivanja potreba građana u ovim oblastima; obavlja poslove u vezi sa pripremom i realizacijom konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata u oblasti brige o mladima i civilnog sektora; inicira i učestvuje u pripremi predloga projekata sa kojima Grad konkuriše na domaćim i stranim konkursima, izrađuje analize, informacije i izveštaje za organe lokalne samouprave, nadležne republičke i pokrajinske organe i organizacije; učestvuje u izradi i implementaciji lokalnih strategija i drugih programa; obavlja poslove u vezi sa pripremom i realizacijom konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata u oblasti kulture, informisanja i sporta; inicira i učestvuje u pripremi predloga projekata sa kojima Grad konkuriše na domaćim i stranim konkursima; ostvaruje saradnju sa nadležnim republičkim i pokrajinskim organima i organizacijama; vodi upravni postupak i rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti Odeljenja, direktno rukovodi Odeljenjem za kulturu, informisanje i sport, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja za studijsko-analitičke poslove u oblasti javnih službi, Biljana Majkić, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja za studijsko-analitičke poslove,učestvuje u izradi Odluke o budžetu i izrađuje kriterijume za raspodelu sredstava na budžetske korisnike u oblasti javnih službi; sarađuje sa korisnicima budžeta i drugim organima kod utvrđivanja Odluke o budžetu; prati izvršenje budžeta po pozicijama i namensko trošenje sredstava; stara se o pravovremenom dostavljanju finansijske i druge dokumentacije za pravdanje utrošenih sredstava iz budžeta; učestvuje u izradi finansijskih analiza o utrošenim i potrebnim sredstvima neophodnim za nesmetano funkcionisanje ustanova iz oblasti javnih službi; učestvuje u izradi materijala iz nadležnosti Odeljenja, stara se o namenskom, racionalnom i efikasnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju za oblasti iz svoje nadležnosti i vrši njihovu analizu; učestvuje u izradi normativnih akata. Izrađuje analize, informacije i izveštaje za organe lokalne samouprave, nadležne republičke i pokrajinske organe i organizacije; učestvuje u izradi i implementaciji lokalnih strategija i drugih programa; ostvaruje saradnju sa nadležnim republičkim i pokrajinskim organima i organizacijama; vodi upravni postupak i rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti Odeljenja, direktno rukovodi Odeljenjem za studijsko-analitičke poslove, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata

Šef Odeljenja socijalnu i zdravstvenu zaštitu, Ivana Đorđević, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja za  socijalnu i zdravstvenu zaštitu, predlaže projekciju finansijskih sredstava u postupku utvrđivanja nacrta i predloga Odluke o budžetu grada iz nadležnosti Odeljenja; stara se o namenskom, racionalnom i efikasnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju za oblast  socijalnu i zdravstvenu zaštitu i vrši njihovu analizu; učestvuje u izradi normativnih akata iz nadležnosti Odeljenja; prati rad i organizovanje ustanova iz oblasti javnih službi iz nadležnosti Odeljenja i predlaže donošenje odgovarajućih mera radi ostvarivanja potreba građana; izrađuje analize, informacije i izveštaje za organe lokalne samouprave, nadležne republičke i pokrajinske organe i organizacije; učestvuje u izradi i implementaciji lokalnih strategija i drugih programa, u delu koji se odnosi na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obavlja poslove u vezi sa pripremom i realizacijom konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite; inicira i učestvuje u pripremi predloga projekata sa kojima Grad konkuriše na domaćim i stranim konkursima; izrađuje planove i programe rada u cilju zakonitog i pravilnog obavljanja poslova u okviru Odeljenja; ostvaruje saradnju sa nadležnim republičkim i pokrajinskim organima i organizacijama; vodi upravni postupak i rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti Odeljenja, direktno rukovodi Odeljenjem za  socijalnu i zdravstvenu zaštitu, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

4.4. Sekretarijat za finansije

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za budžet;
2) Odeljenje za trezor; i
3) Odeljenje za računovodstvo.

Radom Odeljenja za budžet rukovodi pomoćnik sekretara za budžet, a radom Odeljenja za trezor i Odeljenja za računovodstvo rukovodi šef Odeljenja.

Sekretar, Enisa Agović Hoti, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata u oblasti finansija, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; učestvuje u izradi kontrolne liste i akata o primeni propisa iz nadležnosti Sekretarijata, u pripremi Plana javnih nabavki, dokumetacije iz postupaka javnih nabavki i davanje saglasnosti korisnicima javnih sredstava za preuzimanje obaveza po višegodišnjim ugovorima; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, organima, ustanovama, preduzećima i organizacijama, i obavlja i druge koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara za budžet, Sanja Ilić, rukovodi, planira i organizuje rad Odeljenja za budžet; stara se efikasnom i kvalitetnom obavljanju poslova Odeljenja, organizuje i planira izvršavanje poslova, daje objašnjenja i pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u obavljanju poslova iz nadeležnosti Odeljenja; priprema instrukcije i izdaje uputstva za pripremu Odluke o budžetu Grada u skladu sa uputstvom Ministra i važećim propisima i ostalih instrukcija iz oblasti finansija, utvrđuje predlog zahteva Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10 % tekućih prihoda; priprema Nacrt Odluke o budžetu grada Pančeva , Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva, Nacrt Odluke o završnom računu Grada, priprema predloge amandmana na Predloge odluka i drugih propisa Grada, priprema nacrte i predloge odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada, kao i obrazloženje i priloge uz nacrte i predloge tih akata. Rukovodi poslovima iz oblasti planiranja, vrši projekcije prihoda, primanja, rashoda i izdataka budžeta i projekciju suficita odnosno deficita budžeta Grada, radi na poslovima utvrđivanja, kontrole i naplate prihoda, priprema nacrte obaveštenja o odobrenim raspoloživim aproprijacijama i dostavlja obaveštenja budžetskim korisnicima, priprema akta za promenu (preusmeravanje) aproprijacije i učestvuje u monitoringu ostvarenja indikatora programa, programskih aktivnosti i projekata, učestvuje u evaluaciji ostvarenja programskih ciljeva. Priprema analize, izveštaje, informacije, prezentacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu planiranih i ostvarenih prihoda i planiranih i izvršenih rashoda budžeta Grada; priprema izveštaje i informacije za organe Grada, zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti; direktno rukovodi Odeljenjem za budžet, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja za budžet, Danijela Mirković Blazović, rukovodi radom Odeljenja, stara se o blagovremenom i zakonitom obavljanju poslova u Odeljenju, planira, organizuje, usmerava i nadzira rad izvršilaca u Odeljenju, obavlja poslove vezane za pripremu i izradu nacrta Odluke o budžetu kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetuGrada i priprema predloge amandmana na Predloge odluka i drugih propisa Grada.Daje informacije i smernice korisnicima u vezi budžeta, prijem i analiza zahteva za finansiranje direktnih i indirektnih i ostalih korisnika budžetskih sredstava, učestvuje u pripremi i izmenama finansijskih planova. Analizira i ocenjuje usaglašenost predloga finansijskih planova sa uputstvom, daje mišljšenje o usaglašenosti sa obimom sredstava (limitima) iz uputstva za priremu budžeta, ocenjuje usaglašenost predloga finansijskih planova sa strategijom razvoja grada, planom kapitalnih investicija i drugim strateškim, sektorskim i akcionim planovima, predlaže iznose aproprijacija, priprema akte za promenu aproprijacija u toku godine. Vrši projekcije prihoda, primanja, rashoda i izdataka budžeta i učestvuje u planiranju, praćenju i upotrebi sredstava tekuće i stalne rezerve i priprema nacrt predloga za donošenje rešenja o korišćenju budžetske rezerve. Vrši izradu izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada i obrada i priprema ostalih izveštaja kojima se informišu nadležni organi Grada i javnost, izrada izveštaja i njihovo dostavljanje nadležnim ministarstvima, učestvuje u monitoringu ostvarenja indikatora programa, programskih aktivnosti i projekata, učestvuje u evaluaciji ostvarenja programskih ciljeva, i obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik i sekretar Sekretarijata.

Šef odeljenja za trezor, Danijela Jasnić, rukovodi, planira i organizuje rad Odeljenja za trezor, stara se kvalitetnomi efikasnom obavljanju poslova iz nadležnosti Odeljenja, organizuje izvršavanje poslova, daje objašnjenja i pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova trezora lokalne samouprave, priprema instrukcije i uputstva za primenu propisa i organizuje izvršenje budžeta u skladu sa Uputstvom o radu trezora; priprema analize, izveštaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih finansijskih podataka dobijenih na osnovu planiranih i ostvarenih prihoda i primanja i planiranih i izvršenih rashoda i izdataka budžeta Grada, istražuje, prikuplja i analizira podatke od direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Grada, utvrđuje činjenično stanje prilikom realizacije budžeta, proučava posledice utvrđenog stanja, obaveštava nadležne uz predlaganje odgovarajućih mera i pružanje stručne pomoći, priprema izveštaje i druge materijale iz delokruga rada kojima se informišu i izveštavaju nadležni organi, prati priliv i odliv na konsolidovanom računu trezora i analize pregleda podataka o prometu i stanju na računu trezora, prikuplja dokumentaciju i plasira slobodna novčana sredstva, priprema i dostavlja nalog za prenos slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora na oročavanje ili noćno plasiranje Upravi za trezor, vrši analizu kreditne sposobnosti Grada, povlači sredstva kredita od poslovnih banaka na osnovu Ugovora o dugoročnim kreditima za finansiranje kapitalnih investicija Grada, priprema i registruje menice kod Uprave za trezor kao sredstva obezbeđenja prilikom zaduživanja Grada, kontroliše i odobrava plaćanja obaveza za uzete kredite Grada, učestvuje u izradi konsolidovanog završnog računa grada Pančeva i Odluke o završnom računu grada Pančeva; direktno rukovodi Odeljenjem za trezor, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef odeljenja za računovodstvo, Ljiljana Stojsavljević, rukovodi, planira i organizuje rad Odeljenja za računovodstvo; priprema instrukcije i uputstava za izvršenje budžeta u skladu sa računovodstvenom politikom. Organizuje obavljanje studijsko-analitičkih poslova za izradu Odluke o budžetu grada i analizu planiranih i ostvarenih prihoda i primanja i planiranih i izvršenih rashoda i izdataka. Vrši izradu nacrta finansijskih planova direktnih korisnika grada i njihovih izmena, priprema analize, izveštaje i informacije za potrebe nadležnih organa. Daje mišljenja o potrebnim merama za efikansno sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Odeljenja; priprema izveštaje i druge materijale kojima se informišu nadležni organi i javnost, daje mišljenja u vezi sa primenom propisa i opštih akata iz nadležnosti Odeljenja, priprema instrukcije i uputstava za primenu propisa, pruža stručnu pomoć u radu neposrednih izvršilaca. Izdaje akta iz delokruga Odeljenja koja se upućuju drugim subjektima, rešava zahteve za plaćanje svih vrsta isplata za direktne korisnike grada. Organizuje i koordinira izradu akata iz nadležnosti Odeljenja, daje stručna mišenja na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz nadležnosti organa grada, učestvuje u izradi Plana javnih nabavki, preduzimanju mera i aktivnosti neophodnih za pravilno i pravovremeno sprovođenje zaključenih ugovora, učestvuje u pripremi i izradi završnih računa direktnih korisnika grada, direktno rukovodi Odeljenjem za trezor, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

4.5. Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za objedinjenu proceduru, u čijem sastavu je sledeća organizaciona jedinica:
– Odsek za građevinske poslove u postupku objedinjene procedure,
2) Odeljenje za legalizaciju
3) Odeljenje za praćenje planske dokumentacije i stambeno-komunalne poslove, u čijem sastavu je sledeća organizaciona jedinica:
– Odsek za stambeno-komunalne poslove.
4) Odeljenje za saobraćaj

Sekretar, Jasminka Pavlović, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; vodi upravni postupak i rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti Sekretarijata, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, direktno rukovodi Odeljenjem za praćenje planske dokumentacije i stambeno- komunalne poslove, i obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara za objedinjenu proceduru, Vesna Vlajković, rukovodi, organizuje, usmerava i planira rad Odeljenja za objedinjenu proceduru, daje objašnjenja i pruža stručnu pomoć u rešavanju predmeta; učestvuje u izradi programa rada Sekretarijata i utvrđuje godišnje i periodične programe rada i izveštaje Odeljenja; rukovodi postupkom objedinjene procedure, obavlja druge upravne i pravne poslove iz delokruga Odeljenja. Daje tumačenje i mišljenje u vezi sprovođenja objedinjene procedure; učestvuje u izradi lokacijskih uslova, obezbeđuje koordinaciju poslova i stručnu saradnju sa drugim organima, organizacijama, ustanovama i preduzećima . Vrši prijem stranaka i daje potrebna objašnjenja u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava; bliže utvrđuje sadržaj i obim i neposrednu primenu najsloženijih stručno – analitičkih materijala iz oblasti objedinjene procedure, vrši unos svih neophodnih podataka i ažurira Registar objedinjenih procedura na nivou grada, omogućava dostupnost podataka o toku svakog pojedinačnog predmeta, ostvaruje saradnju sa Centralnim registrom objedinjenih procedura, omogućava preuzimanje u Centralnu evidenciju, svih podataka, akata i dokumentacije sadržanih u Registru grada, u rokovima i na način propisan zakonom i podzakonskim aktima, podnosi prijave za privredni prestup, kao i prekršajne prijave protiv imaoca javnih ovlašćenja i odgovornog lica imaoca javnih ovlašćenja, preduzima druge radnje neophodne za nesmetano i pravilno funkcionisanje Registra, učestvuje u izradi odluka i drugih akata koje donose organi Grada; sprovodi upravni postupak po žalbi, rešava u upravnom postupku po vanrednim pravnim lekovima, zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti; direktno rukovodi Odeljenjem za objedinjenu proceduru, i obavlja i druge poslove koje mu poveri sekretar Sekretarijata.

Šef odeljenja za legalizaciju, Jadranka Jelić, rukovodi, organizuje, planira i usmerava rad Odeljenja za legalizaciju; daje objašnjenja i pruža stručnu pomoć u rešavanju predmeta; vrši kontrolu tehničke i pravne dokumentacije po podnetom zahtevu stranke, a prema izveštaju neposrednog izvršioca, u cilju donošenja upravnog akta kojim se okončava postupak u prvom stepenu i to u cilju izdavanja rešenja o ozakonjenju objekata, priprema stručno mišljenje radi donošenja rešenja o izdavanju ili odbijanju izdavanja rešenja po podnetom zahtevu; prati primenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Odeljenja; daje objašnjenja i pruža stručnu pomoć u rešavanju predmeta iz nadležnosti Odeljenja; vrši prijem stranaka i daje potrebna objašnjenja u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava; pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova; ostvaruje uvid u rešavanju predmeta u propisanim rokovima; vodi upravni postupak iz nadležnosti Sekretarijata, direktno rukovodi Odeljenjem za legalizaciju, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef odeljenja za praćenje planske dokumentacije i stambeno-komunalne poslove, Dušanka Antonijev-Stajić, rukovodi, planira, organizuje i usmera rad Odeljenja, daje objašnjenja i pruža stručnu pomoć u rešavanju predmeta; učestvuje u izradi godišnjih i periodičnih programa rada Odeljenja, sarađuje sa nosiocem izrade planova u svim fazama rada; sarađuje sa učesnicima u razmatranju planskih akata; vrši usaglašavanje sa planovima i programima društveno-ekonomskog i prostornog razvoja grada; daje tumačenja i mišljenja u sledećim postupcima: kontrole urbanističkog projekta; kontrole projekata preparcelacije i parcelacije, izdavanja informacije o lokaciji, izdavanja lokacijskih uslova, sprovodi postupak za pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu; za pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova; obezbeđuje koordinaciju poslova za rad Komisije za planove; vrši prijem stranaka i daje potrebna objašnjenja u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava; pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova; ostvaruje uvid u rešavanju predmeta u propisanim rokovima; vodi upravni postupak iz nadležnosti Odeljenja; vrši i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef odseka za stambeno-komunalne poslove, Dragana Mihaljčić-Mišković, rukovodi, planira, organizuje i usmera rad Odseka za stambeno-komunalne poslove; daje objašnjenja i pruža stručnu pomoć u rešavanju predmeta; koordinira izradu akata koji se pripremaju za potrebe organa grada iz delokruga rada Odseka; sprovodi postupak izdavanja rešenja iz oblasti stambeno-komunalnih delatnosti, sprovodi upravni postupak po žalbi, rešava u upravnom postupku po vanrednim pravnim lekovima, sprovodi postupak izdavanja rešenja na poslovima izdavanja dozvola za postavljanje manjih montažnih objekata na površinama javne namenei sarađuje sa nadležnim organima; priprema odgovore na izveštaje, predstavke i predloge; vrši prijem stranaka i daje potrebna objašnjenja radi ostvarivanja njihovih prava; obavlja idruge poslove koje mu odredi šef Odeljenja i sekretar Sekretarijata.

Šef odeljenja za saobraćaj rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Odeljenja, vrši studijsko-analitičke poslove u oblasti saobraćaja za koje je ovlašćen Zakonom, sprovodi stručne analize, ispituje informacije, analizira akte, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Odeljenja; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Odeljenja; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; vodi upravni postupak i odlučuje u upravnim stvarima iznadležnosti Odeljenja; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Odeljenja, njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata i načelnik Gradske uprave.

4.6. Sekretarijat za zaštitu životne sredine

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za praćenje stanja životne sredine i
2) Odeljenje za procene uticaja, planove i programe.

Radom Odeljenja za praćenje stanja životne sredine rukovodi sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine, a radom Odeljenja za procene uticaja, planove i programe rukovodi pomoćnik sekretara Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Sekretar, Zdenka Miljković, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih, sprovodi mere i postupke zaštite od udesa u vezi sa zaštitom životne sredine. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; učestvuje u izdavanju lokacijskih uslova u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine; organizuje i koordinira izradu akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; vodi upravni postupak i donosi pojedinačna upravna akta iz nadležnosti Sekretarijata, prati rad gradskog monitoring sistema, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, direktno rukovodi Odeljenjem za praćenje stanja životne sredine, i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara, Vesna Petković Borovnica, učestvuje u rukovođenju, organizovanju i planiranju rada Sekretarijata, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja za praćenje stanja životne sredine, predlaže mere za unapređenje rada Sekretarijata, stara se o izradi i realizaciji programa rada i izveštaja o radu, organizuje izradu materijala iz nadležnosti Sekretarijata, sarađuje sa stručnim i naučnim organizacijama i drugim organima, ustanovama i preduzećima u oblasti zaštite životne sredine, prati rad monitoring sistema, priprema materijale za informacioni sistem iz nadležnosti Odeljenja; obavlja studijsko-analitičke poslove u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine; radi na unapređenju metodologije merenja i prati kvalitet činilaca životne sredine: vazduha, vode, zemljišta, buke, nejonizujućeg zračenja; učestvuje u praćenju i realizaciji sanacionih i preventivnih mera zaštite životne sredine; sarađuje sa stručnim i naučnim organizacijama iz nadležnosti Odeljenja; proverava rad analizatora i druge opreme u sklopu redovnog održavanja gradskog sistema za kontinualni monitoring; odgovorna je za redovnu nabavku gasnih smeša i ostalog potrošnog materijala; ažurira elektronsku bazu podataka sistema za kontinualni monitoring; obavlja poslove vezane za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine; učestvuje u realizaciji Godišnjeg programa Fonda za zaštitu životne sredine; prati konkurse za finansiranja projekata iz oblasti zaštite životne sredine i realizaciju akcionih planova iz LEAP-a; učestvuje u pripremi i sprovođenju postupaka javnih nabavki iz nadležnosti Odeljenja, zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

4.7. Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave grada Pančeva definisane su unutrašnje organizacione jedinice u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj:
1) Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj
2) Odeljenje za podršku projektima
3) Odeljenje za opšte poslove u oblasti privrede

Radom Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj rukovodi sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, radom Odeljenja za podršku projektima rukovodi šef Odeljenja, a radom Odeljenja za opšte poslove u oblasti privrede rukovodi pomoćnik sekretara Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj.

Sekretar, Olivera Subotić, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje pripreme i učestvuje u izradi programa i projekata od značaja za privredu i ekonomski razvoj Grada ,organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; sarađuje sa drugim organima, ustanovama, organizacijama i organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, direktno rukovodi Odeljenjem za lokalni ekonomski razvoj; i obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Sekretar Olivera Subotić, samostalni savetnik
Telefon: 013/308 868
E-pošta: olivera.subotic@pancevo.rs

Pomoćnik sekretara, Biljana Miladinović, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja za opšte poslove u oblasti privrede, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Odeljenja, učestvuje u izradi najsloženijih materijala iz nadležnosti Sekretarijata; pruža stručna uputstva i daje mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Sekretarijata, priprema analize,planove,programe, projekte, i druga dokumenta i akta, kao i odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata, održava komunikaciju sa domaćim i stranim investitorima i učestvuje u pripremi odgovora na upite investitora; koordinira pripremu nacrta izveštaja o izvršenju strateških dokumenata, planova i razvojnih projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj; koordinira poslove na stvaranju i ažuriranju baza podata iz delokruga rada Sekretarijata; koordinira poslove u postuku pokretanja inicijative za pripremanje i modifikovanje urbanističkih planova od značaja za lokalni ekonomski razvoj i investicije; vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata; zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti, direktno rukovodi Odeljenjem za opšte poslove u oblasti privrede i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Pomoćnik sekretara Biljana Miladinović, samostalni savetnik
Telefon: 013/344 455
E-pošta: biljana.miladinovic@pancevo.rs

Šef Odeljenja za podršku projektima, Tatjana Medić, rukovodi radom Odeljenja za podršku projektima; planira i organizuje obavljanje poslova iz nadležnosti Odeljenja, organizuje sistemsko praćenje domaćih i stranih konkursa za izradu projekata, naročito u oblasti privrede, u skladu sa aktima organa grada, organizuje pripreme i učestvuje u izradi projekata od značaja za grad, obavlja poslove u vezi sa koordiniranjem inersektorskih projekata na nivou grada, stara se o blagovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova u Odeljenju, obavlja najsloženije poslove iz delokruga Odeljenja; pruža mertodološku podršku u oblasti upravljanja projektima, ostvaruje saradnju sa drugim sekretarijatima, službama, državnim organima i drugim subjektima radi obavljanja poslova iz nadležnosti Odeljenja, organizuje vođenje evidencije projekta i priprema izveštaj o projekatima na nivou grada; dostavlja evidencije o projektima na zahtev institucija na pokrajinskom i republičkom nivou; i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja za podršku projektima Tatjana Medić, samostalni savetnik
Telefon: 013/308 711
E-pošta: tatjana.medic@pancevo.rs

4.8. Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
2) Odeljenje za poljoprivredno zemljište; i
3) Odeljenje za razvoj sela i ruralni razvoj

Radom Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo rukovodi šef Odeljenja, radom za poljoprivredno zemljište rukovodi sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, a radom Odeljenja za razvoj sela i ruralni razvoj rukovodi pomoćnik sekretara Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj.

Sekretar, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje u oblasti poljoprivrede, sela i ruralnog razvoja i predlaže mere za poboljšanje efikasnog obavljanja poslova iz ove oblasti a koji su u nadležnosti grada Pančeva. Pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, sarađuje i kontaktira sa svim eksternim subjektima iz delokruga rada Sekretarijata, posebno sa republičkim, pokrajinskim, organima drugih gradova i opština, udruženjima poljoprivrednika i zadrugama, drugim asocijacijama, privrednim subjektima, poljoprivrednim institutima, institucijama i organima; stara se o kvalitetnom, pravovremenom efikasnom i zakonitom izvršavanju zadataka Sekretarijata koji proističu iz preuzetih međunarodnih obaveza Republike Srbije i AP Vojvodine, iz zakona, podzakonskih akata koje je potrebno sprovesti na teritoriji grada Pančeva, iz odluka organa Grada Pančeva; vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, direktno rukovodi Odeljenjem za poljoprivredno zemljište; i obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara, Treša Radonjin, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja za razvoj sela i ruralni razvoj, učestvuje u izradi najsloženijih materijala iz nadležnosti Sekretarijata; učestvuje u izradi programa rada, izveštaja o radu i drugih programskih dokumenata; prati sprovođenje zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast iz delokruga rada Sekretarijata; razmatra naloge, mišljenja i uputstva drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti; direktno rukovodi radom Odeljenja za razvoj sela i ruralni razvoj, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Zorica Bogdanov, rukovodi radom Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo; učestvuje u izradi materijala iz delokruga rada Odeljenja; izrađuje nacrte godišnjih planova, programa iz delokruga rada Odeljenja odnosno odgovarajućih planskih akata predviđenih zakonom ili odlukama organa Grada Pančeva, a posebno se stara o dostavi podataka republičkim i pokrajinskim organima potrebnih za donošenje i sprovođenje osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj (javnoj) svojini, koji se odnose na teritoriju Grada; u slučaju vanrednih situacija učestvuje u izvršenju poslova poverenih Sekretarijatu, u saradnji sa nadležnim organima, organizacijama i preduzećima; učestvuje u pripremi budžeta, finansijskog plana i plana javnih nabavki u delu koji se odnosi na delokrug Odeljenja; stara se o urednom praćenju realizacije ugovora, sporazuma, protokola i drugih dokumenata u kojima je jedna od strana Grad Pančevo, a koji se odnose na delokrug rada Odeljenja; vodi upravni postupak iz nadležnosti Odeljenja, izdaje dokumenata iz delokruga rada Odeljenja, prati stanje u oblasti svih grana poljoprivrede od interesa za Grad, kao i stanje poljoprivredne infrastrukture (kanalska mreža, mreža atarskih puteva, protivgradna preventiva i dr.); prati stanje postojećih vetrozaštitnih pojaseva i podizanje novih na teritoriji Grada; obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

4.9. Sekretarijat za poresku administraciju

sa užim organizacionim jedinicama:

1) Odeljenje poreske inspekcije – fizička lica

2) Odeljenje poreske kontrole – fizička lica

3) Odeljenje poreske kontrole – pravna lica i preduzetnici i

4) Odeljenje za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje.

Radom Odeljenja poreske kontrole – fizička lica rukovodi pomoćnik sekretara Sekretarijata za poresku administraciju, radom Odeljenja poreske kontrole – pravna lica i preduzetnici, Odeljenja poreske inspekcije – fizička lica i Odeljenja za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje rukovodi šef Odeljenja.

Sekretar planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i  predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, odgovore,informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; prati i analizira doneta, uručena rešenja i ostvarene prihode; prati i učestvuje u javnoj raspravi o predlogu zakonskih i podzakonskih akata; pruža stručnu pomoć i obaveštenja poreskim obveznicima; razmatra zahteve, molbe, žalbe i prigovore poreskih obveznika; projektuje izvorne prihode Grada; učestvuje u izradi Plana javnih nabavki i učestvuje u sprovođenje istih a za potrebe Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; donosi pojedinačna upravna akta u prvom stepenu iz delokruga rada Sekretarijata, vodi upravni postupak i rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti Sekretarijata, po potrebi izlazi na teren, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, organima, ustanovama, preduzećima i organizacijama, i obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara, rukovodi i organizuje obavljanje poslova iz nadležnosti Odeljenja poreske kontrole – fizička lica; prati da se uredno, blagovremeno i zakonito obavljaju poslovi u Odeljenju i kontroliše njihovo izvršavanje; zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti, stara se o ravnomernom raspoređivanju poslova u Odeljenju; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Odeljenja; prati propise koji se odnose na poslove iz nadležnosti Sekretarijata; ogranizuje pripreme za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova utvrđivanja izvornih prihoda rešenjem po osnovu izvornih prihoda; vodi upravni postupak, izlazi na teren, organizuje i prati dostavljanje rešenja o utvrđivanju izvornih prihoda i knjiženje istih u poreskom knjigovodstvu za izvorne prihode; prati izvršavanje poslova poreske kontrole fizičkih lica; pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima; organizuje i prati izradu svih izveštaja u vezi utvrđivanja i kontrole izvornih prihoda; opredeljuje zahtev za izradu, izmenu i dopunu softverskih podrški za prijem i obradu, knjiženje i poresku kontrolu fizičkih lica za izvorne prihode; usmerava rad i izdaje naloge poreskim inspektorima za vršenje kontrole, prosleđuje Sekretaru sekretarijata izveštaje o radu poreskih inspektora. aktivno učestvuje u rešavanju spornih pitanja u pojedinim kontroloma i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja poreske inspekcije – fizička lica, rukovodi, organizuje, planira, kontroliše i prati rad Odeljenja poreske inspekcije, pruža pomoć pri popunjavanju poreskih prijava, sastavljanju zahteva i pružanje druge pomoći od značaja za poštovanje poreskih propisa, rukovodi i organizuje obavljanje poslova iz nadležnosti Odeljenja poreske inspekcije – fizička lica; prati da se uredno, blagovremeno i zakonito obavljaju poslovi u Odeljenju i kontroliše njihovo izvršavanje; stara se o ravnomernom raspoređivanju poslova u Odeljenju; prati propise koji se odnose na poslove iz nadležnosti Sekretarijata; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Odeljenja; ogranizuje pripreme za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova utvrđivanja izvornih prihoda rešenjem po osnovu izvornih prihoda; vodi upravni postupak, izlazi na teren, organizuje i prati dostavljanje rešenja o utvrđivanju izvornih prihoda i knjiženje istih u poreskom knjigovodstvu za izvorne prihode; prati izvršavanje poslova poreske inspekcije fizičkih lica; pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima; organizuje i prati izradu svih izveštaja u vezi utvrđivanja i kontrole izvornih prihoda; opredeljuje zahtev za izradu, izmenu i dopunu softverskih podrški za prijem i obradu, knjiženje i poresku kontrolu fizičkih lica za izvorne prihode; usmerava rad i izdaje naloge poreskim inspektorima za vršenje kontrole, prosleđuje Sekretaru sekretarijata izveštaje o radu poreskih inspektora. aktivno učestvuje u rešavanju spornih pitanja u pojedinim kontroloma i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja poreske kontrole – pravna lica i preduzetnici– inspektor poreske kontrole, rukovodi, organizuje, planira, kontroliše i prati rad Odeljenja poreske kontrole – pravna lica i preduzetnici, predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Odeljenja, obavlja poslove koji se odnose na praćenje primene zakona i propisa iz delokruga Sekretarijata; vodi upravni postupak, ažurira podatke na sistemu IS LPA o promenama podataka o obveznicima; razmatra zahteve, molbe i prigovore poreskih obveznika; usmerava rad i izdaje naloge poreskim inspektorima za vršenje kontrole, aktivno učestvuje u rešavanju spornih pitanja u pojedinim kontroloma, priprema analize, planove, programe, odgovore, informacije i izveštaje o radu Odeljenja, daje objašnjenja, mišljenja i pruža stručnu pomoć iz delokruga rada Sekretarijata, izlazi na teren, izrađuje nacrte akata iz nadležnosti Sekretarijata; prosleđuje Sekretaru sekretarijata izveštaje o radu poreskih inspektora, stara se da u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama, organima, ustanovama, preduzećima i organizacijama, budu ispoštovani rokovi, direktno rukovodi radom Odeljenja poreske kontrole – pravna lica i preduzetnici i obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Sekretarijata.

Šef odeljenja za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje – inspektor naplate, rukovodi, organizuje, planira, kontroliše i prati rad Odeljenja za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje; vodi upravni postupak; pruža pravnu pomoć pri sastavljanju zahteva i pružanje druge pravne pomoći od značaja za poštovanje poreskih propisa, vrši prijem, analizu i obradu podnetih zahteva za odlaganje poreskog duga, izrađuje i kontroliše nacrte opomena poreskim obveznicima i prinudnoj naplati; vrši analizu podataka o brojevima računa poreskog obveznika i bankama kod kojih su ti računi otvoreni kako bi se izvršila prinudna naplata na novčanim sredtvima poreskog obveznika, analizira podatke o primanjima i nepokretnostima poreskih obveznika nad kojima će biti pokrenut postupak prinudne naplate, organizuje izradu nacrta rešenja o prinudnoj naplati, organizuje i prati dostavljanje rešenja o prinudnoj naplati,razmatra zahteve, molbe, žalbe i prigovore obveznika; vrši prijavu potraživanja u pokrenutim postupcima stečaja i likvidacije, izlazi na teren po nalogu sekretara i radi potrebe posla a radi ocene kvaliteta sredstava obezbeđenja, kao i pokretne i nepokretne imovine u postupku prinudne naplate izvornih prihoda ,priprema analize, planove, odgovore, informacije i izveštaje o radu Odeljenja, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, organima, ustanovama, preduzećima i organizacijama; i obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Sekretarijata.

4.10. Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za upravljanje ljudskim resursima;
2) Odeljenje za normativno-pravne poslove i radne odnose;
3) Odeljenje za informatiku; i
4) Odeljenje za tehničke i pomoćne poslove.

Radom Odeljenja za upravljanje ljudskim resursima rukovodi pomoćnik sekretara Službe za zajedničke poslove, radom odeljenja za normativno-pravne poslove i radne odnose rukovodi šef Odeljenja, radom Odeljenja za informatiku rukovodi šef Odeljenja, a radom Odeljnja za tehničke i pomoćne poslove rukovodi šef Odeljenja.

Sekretar, Dragana Maksimović, rukovodi, organizuje i planira rad Službe, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Službi i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Službe; pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu akata i izrađuje akta iz delokruga Službe; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Službe; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Službe njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi; i obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara, Bojan Petrov, rukovodi i planira rad Odeljenja za upravljanje ljudskim resursima, obavlja normativno-pravne poslove iz delokruga rada Službe, izrađuje predloge opštih akata iz oblasti upravljanja ljudskim resursima u saradnji sa sekretarom Službe, učestvuje u izradi materijala, odnosno akata koje donose organi grada i ostvaruje saradnju sa organizacionim jedinicama Gradske uprave, izrađuje predloge opštih akta za potrebe organa grada Pančeva pri pripremi nacrta i predloga opštih akata koji se upućuju Gradskom veću, Gradonačelniku i Skupštini; direktno rukovodi Odeljenjem za upravljanje ljudskim resursima, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef odeljenja za normativno-pravne poslove i radne odnose, Marina Kendereški, rukovodi i planira rad Odeljenja za normativno-pravne poslove i radne odnose, koordinira izradu i izrađuje normativno-pravna akta u oblasti iz delokruga rada Odeljenja, izrađuje pojedinačna akta o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih i ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; obavlja stručne poslove u postupku izbora kandidata i zapošljavanja; stara se o urednom vođenju personalnih dosijea zapolenih; sarađuje sa nadležnim organima, ustanovama i fondovima; obavlja stručne poslove vezane za postupak kolektivnog pregovaranja; koordinira vođenje kadrovske i drugih evidencija u oblasti radnih odnosa službenika i nameštenika. Razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Odeljenja, koordinira izdavanje potvrda, uverenja i drugih isprava na zahtev pojedinaca i organa iz delokruga rada Odeljenja; direktno rukovodi Odeljenjem za normativno-pravne poslove i radne odnose, i obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Sekretarijata.

Šef Odeljenja za informatiku, Petar Novakov, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja za informatiku, prati način pružanja usluga zaposlenima u oblasti informacionih tehnologija, ostvaruje uvid u stanje i potreba zaposlenih u oblasti informacionih tehnologija, a u cilju efikasnog i kvalitetnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Odeljenja, priprema planove i programe razvoja i povezivanja informacionog sistema; vrši poslove iz IT domena u saradnji sa zaposlenima; obavlja poslove unapređenja funkcionisanja centralnih elektronskih sistema Gradske uprave i drugih republičkih organa, i radi i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja za tehničke i pomoćne poslove, Slobodan Ilić, rukovodi radom Odseka i organizuje izvršavanje poslova u Odseku; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i kontroliše njihovo izvršavanje; vrši raspored rada po smenama radnika na obezbeđenju, svakodnevno kontroliše ispravnost instalacija i uređaja u svim salama, kancelarijama, podrumu i ostalim pomoćnim prostorijama u zgradi Skupštine grada, vodi evidenciju o nastalim kvarovima i podnosi pismeni izveštaj o nastalim kvarovima sa predlogom za njihovo uklanjanje pomoćniku sekretara, sekretaru i načelniku; neposredno je odgovoran za održavanje i bezbednost zgrade grada Pančeva; stara se o opremi, uređajima i instalacijama u zgradi i preduzima mere za njihovo održavanje u ispravnom stanju, vrši kontrolu i po potrebi obavlja poslove iz oblasti zaštite od požara, stara se o sprovođenju mera protivpožarne zaštite, vrši redovan tehnički pregled protivpožarne instalacije, kontroliše sprovođenje mera PPZ po svim spratovima zgrade grada Pančeva, vrši proveru ispravnosti i sigurnosti svih aparata u zgradi grada Pančeva, vodi evidenciju o rasporedu za korišćenje sala u zgradi; po potrebi organizuje snimanje sednica; organizuje radove na održavanju zgrade, prisustvuje njihovom izvođenju i potvrđuje izvršenje radova; obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

4.11. Sekretarijat za javne nabavke

Radom Sekretarijata za javne nabavke rukovodi sekretar.

Sekretar, Biljana Maslić, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata, vrši najsloženije studijsko-analitičke poslove u oblasti javnih nabavki za koje je ovlašćen Zakonom, sprovodi stručne analize, ispituje informacije, analizira akte, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Vrši kontrolu ispravnosti akata izrađenih od strane zaposlenih u postupcima nabavki. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Gradske uprave.

Sekretar Biljana Maslić
E-pošta: biljana.maslic@pancevo.rs

Pomoćnik sekretara, Marija Krstić, učestvuje u rukovođenju, organizovanju i planiranju rada Sekretarijata, obavlja stručne finansijsko-analitičke poslove iz nadležnosti Sekretarijata, poslove praćenja i kontrole sporovođenja javnih nabaki, stara se o blagovremenom pokretanju i sprovođenju postupaka javnih nabavki, izrađuje predlog plana nabavki Gradske uprave, Gradonačelnika, Gradskog veća i Skupštine grada , kao i njegove izmene, stara se o izvršenju planova nabavki,prikuplja i evidentira podatke o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama,izrađuje izveštaje o javnim nabavkama, vodi Evidenciju Dobavljača i Evidenciju zaključenih ugovora, zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti; i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Pomoćnik sekretara Marija Krstić
E-pošta: marija.krstic@pancevo.rs

4.12. Sekretarijat za investicije

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za pripremu i praćenje investicija u niskogradnji i visokogradnji
2) Odeljenje za opšte poslove u oblasti investicija i održavanje objekata

Radom Odeljenja za pripremu i praćenje investicija u niskogradnji i visokogradnji rukovodi pomoćnik sekretara, a radom Odeljenja za opšte poslove u oblasti investicija i održavanja objekata rukovodi šef Odeljenja.

Sekretar, Đurica Resanović, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; poslovi pripreme i praćenja realizacije ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture i ugovora o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta, donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, i obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara, Branka Marić, rukovodi i planira rad Odeljenja za pripremu i praćenje investicija u niskogradnji i visokogradnji, sprovodi realizovanje programa izgradnje i održavanje objekata niskogradnje i visokogradnje; učestvuje u izradi godišnjih i višegodišnjih programa uređenja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja objekata niskogradnje i visokogradnje, donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, učestvuje u projektovanju i praćenju realizacije budžeta u delu koji se odnosi na investicije grada Pančeva, vodi evidencije o investicijama grada Pančeva u oblasti visokogradnje, učestvuje u pripremi konkursne dokumentacije i određivanju tehničkih podataka za raspisivanje javne nabavke i izbor izvođača radova za objekte visokogradnje; organizuje i učestvuje u izradi i pribavljanju potrebne tehničke dokumentacije za objekte niskogradnje i visokogradnje, učestvuje u izradi uslova za prijem objekata od izvođača kada je grad Pančevo naručilac; učestvuje u radu prilikom izrade odluka, ili izmene i dopune odluka o izgradnji i održavanju objekata iz nadležnosti Odeljenja; organizuje prikupljanje, sređivanje i obradu investiciono-tehničke dokumentacije završenih i primljenih objekata; učestvuje u poslovima pripreme i praćenja realizacije ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture i ugovora o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta, zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti; obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja opšte poslove u oblasti investicija i održavanje objekata, Stanko Škaljak, rukovodi i planira rad Odeljenja za opšte poslove u oblasti investicija i održavanja objekata; učestvuje u izradi godišnjih i višegodišnjih programa uređenja građevinskog zemljišta, donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, obavlja poslove pripreme i praćenja realizacije ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture i ugovora o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta učestvuje u projektovanju i praćenju realizacije budžeta u delu koji se odnosi na investicije grada Pančeva, vodi evidencije o investicijama grada Pančeva, učestvuje u pripremi konkursne dokumentacije i određivanju tehničkih podataka za raspisivanje javne nabavke i izbor izvođača radova za objekte niskogradnje i visokogradnje; učestvuje u radu prilikom izrade odluka, ili izmene i dopune odluka o izgradnji i održavanju objekata iz nadležnosti Odeljenja; obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

4.13. Sekretarijat za imovinu

1) Odeljenje za upravljanje javnom svojinom
2) Odeljenje za upravno pravne poslove

Radom Odeljenja za upravljanje javnom svojinom rukovodi pomoćnik sekretara, a radom Odeljenja za upravno-pravne poslove rukovodi šef Odeljenja.

Sekretar Ivan Dupor rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata, vrši poslove u oblasti evidencije i upravljanja imovinom za koje je ovlašćen Zakonom, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi; i obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara Jelena Ankić rukovodi i planira rad Odeljenja za upravljanje javnom svojinom, pruža stručna uputstva daje objašnjenja neposrednim izvršiocima u vođenju upravnih postupaka u primeni zakonskih i podzakonskih akata u imovinsko-pravnoj oblasti, učestvuje u pripremi akata raspolaganja u imovinsko-pravnoj oblasti, informacija i izveštaja organima grada. Obavlja poslove koji se odnose na praćenje primene zakona i propisa iz delokruga Sekretarijata, priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Odeljenja. Daje objašnjenja, mišljenja i pruža stručnu pomoć u oblasti upravnih postupaka i vodi upravni postupak. Zamenjuje sekretara Sekretarijata u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada je sekretar ovlasti; obavlja i druge poslove koje joj odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja za upravno pravne poslove Milovan Anović rukovodi radom Odeljenja za upravno-pravne poslove, vodi upravni postupak iz oblasti imovinsko-pravnih poslova i preduzima potrebne radnje u skladu sa zakonom, održava usmene javne rasprave, saslušava stranke i svedoke, obavlja stručne poslove u sprovođenju postupka eksproprijacije, administrativnog prenosa, komasacije i arondacije, nacionalizacije –denacionalizacije, povraćaja zemljišta i zadružne imovine, vraćanja utrina i pašnjaka selima; vodi upravni postupak u vezi sa utvrđivanjem zemljišta za redovnu upotrebu objekata i formiranja građevinske parcele, konverzije prava korišćenja – zakupa zemljišta u pravo svojine, prestankom prava korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta zbog neprivođenja zemljišta nameni od strane fizičkih i pravnih lica, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Sekretarijata.

4.14. Sekretarijat za inspekcijske poslove

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje komunalne inspekcije;
2) Odeljenje saobraćajne inspekcije;
3) Odeljenje građevinske inspekcije;
4) Odeljenje prosvetne inspekcije;
5) Odeljenje za druge inspekcijske poslove; i
6) Odeljenje za upravno-pravne poslove i poslove izvršenja.

Sekretar, Boban Đurđev, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi i obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara, Slobodan Kundaković, rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja upravno-pravne poslove i poslove izvršenja, učestvuje u izradi propisa i drugih akata koje donosi Skupština i drugi organi iz nadležnosti Sekretarijata, učestvuje u vršenju nadzora nad zakonitošću rada komunalnih preduzeća u obavljanju komunalnih delatnosti, pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova iz nadležnosti Sekretarijata, izrađuje nedeljne i mesečne planove rada, vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti; direktno rukovodi radom Odeljenja za upravno-pravne poslove i poslove izvršenja, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja komunalne inspekcije – glavni komunalni inspektor, Milovan Ćirović, rukovodi i organizuje Odeljenja komunalne inspekcije, stara se o spremnosti i mobilnosti inspektora za potrebe rada, priprema stručne materijale iz oblasti komunalne inspekcije, daje smernice za rad inspektorima, dostavlja predlog godišnjeg i mesečnog programa i plana rada inspekcije. Vrši nadzor nad primenom propisa iz oblasti komunalne inspekcije i obavlja poslove komunalnog inspektora. Prati da li su uredno, blagovremeno i zakonito obavljeni poslovi od strane komunalnih inspektora i komunalnih redara, vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Odeljenja, direktno rukovodi Odeljenjem komunalne inspekcije,i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja saobraćajne inspekcije – glavni saobraćajni inspektor, Milan Đurić, rukovodi i organizuje rad Odeljenja saobraćajne inspekcije, stara se o spremnosti i mobilnosti inspektora za potrebe rada, priprema stručne materijale iz oblasti inspekcije za saobraćaj i puteve, daje smernice za rad inspektorima, dostavlja predlog godišnjeg i mesečnog programa i plana rada inspekcije. Vrši nadzor nad primenom propisa iz oblasti saobraćajne inspekcije i obavlja poslove saobraćajnog inspektora. Prati da li su uredno, blagovremeno i zakonito obavljeni poslovi od strane saobraćajnog inspektora, direktno rukovodi Odeljenjem saobraćajne inspekcije, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja građevinske inspekcije – glavni građevinski inspektor, rukovodi i organizuje rad Odeljenja građevinske inspekcije, stara se o spremnosti i mobilnosti inspektora za potrebe rada, priprema stručne materijale iz oblasti građevinske inspekcije, daje smernice za rad inspektorima, dostavlja predlog godišnjeg i mesečnog programa i plana rada inspekcije. Vrši nadzor nad primenom propisa iz oblasti građevinske inspekcije i obavlja poslove građevinskog inspektora. Prati da li su uredno, blagovremeno i zakonito obavljeni poslovi od strane građevinskih inspektora, direktno rukovodi Odeljenjem građevinske inspekcije, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef Odeljenja prosvetne inspekcije – prosvetni inspektor, rukovodi, planira i organizuje rad Odeljenja prosvetne inspekcije, prati da li se uredno, blagovremeno i na zakonit način obavljaju poslovi u okviru Odeljenja, raspoređuje poslove na pojedine izvršioce i kontroliše njihovo izvršavanje, prati propise iz nadležnosti Odeljenja i stara se o njihovoj primeni, organizuje vođenje informaciono-dokumentacionih poslova i upravlja bazom podataka, organizuje poslove i neposredno učestvuje u izradi analiza, informacija i izveštaja za potrebe organa lokalne samouprave, kao i za potrebe drugih organa i organizacija, obavlja poslove prosvetnog inspektora, direktno rukovodi radom Odeljenja prosvetne inspekcije, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Odeljenjem za druge inspekcijske poslove, sekretar Sekretarijata rukovodi i organizuje rad Odeljenja za druge inspekcijske poslove, stara se o spremnosti i mobilnosti inspektora za potrebe rada, priprema stručne materijale iz nadležnosti Odeljenja, daje smernice za rad inspektorima, dostavlja predlog godišnjeg i mesečnog programa i plana rada inspekcije. Vrši nadzor nad primenom propisa iz oblasti opštih inspekcijskih poslova. Učestvuje u izradi odluka i drugih akata za potrebe organa Grada, prati da li su uredno, blagovremeno i zakonito obavljeni poslovi od strane inspektora, vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Odeljenja, direktno rukovodi Odeljenjem za druge inspekcijske poslove, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Radom Odeljenja za upravno pravne poslove i poslove izvršenja rukovodi pomoćnik sekretara Sekretarijata, a radom Odeljenja komunalne inspekcije, Odeljenja saobraćajne inspekcije, Odeljenja građevinske inspekcije, Odeljenja prosvetne inspekcije i Odeljenja za druge inspekcijske poslove rukovodi šef Odeljenja.

4.15. Komunalna milicija

Radom Komunalne milicije rukovodi načelnik Komunalne milicije.

Načelnik komunalne milicije, Bogdan Savić, rukovodi, organizuje i planira rad Komunalne milicije, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova Komunalne milicije i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Komunalne milicije iz nadležnosti komunalne milicije; pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Komunalne milicije; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga rada komunalne milicije; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Komunalne milicije; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Komunalne milicije njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, organima, ustanovama i organizacijama; i obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

5. POSEBNA ORGANIZACIONA JEDINICA KABINET GRADONAČELNIKA

Pomoćnik Gradonačelnika za ekonomski razvoj – gradski menadžer, Maja Vitman, pokreće inicijative, predlaže projekte i daje mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Grada u oblasti ekonomije, obavlja poslove Gradskog menadžera, koordinara sprovođenje poslova organa Grada sa javnim i javno-komunalnim preduzećima, i organizacijama civilnog društva. Koordinira poslovima u vezi razvoja sporta Grada i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika.

Pomoćnik Gradonačelnika u oblasti urbanizma, pokreće inicijative, predlaže projekte i daje mišljenja u vezi sa pitanjima koje su od značaja za razvoj grada u oblasti urbanizma i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika.

Pomoćnik Gradonačelnika za pravna pitanja i reorganizaciju Gradske uprave, Aleksandra Đurić, pokreće inicijative, predlaže projekte i daje mišljenja u vezi sa pravnim pitanjima koja su od značaja za razvoj Grada i reorganizaciju Gradske uprave i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika.

Pomoćnik Gradonačelnika za selo i ruralni razvoj, Ivan Andrejević, pokreće inicijative, predlaže projekte i daje mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Grada iz oblasti sela i ruralnog razvoja i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika.

Pomoćnik Gradonačelnika za  investicije i infrastrukturne projekte, pokreće inicijative, predlaže projekte, daje mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj grada, a tiču se realizacije infrastrukturnih projekata iz oblasti komunalne, putne i druge infrastukture i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika.

Šef Kabineta, rukovodi, organizuje i planira rad Kabineta, daje instrukcije i smernice za rad zaposlenih, izrađuje informacije i izveštaje iz delokruga Kabineta, obavlja stručno-organizacione poslove za potrebe Gradonačelnika, vrši pripremu za radne i druge sastanke Gradonačelnika, prati aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza, prima stranke po posebnom ovlašćenju Gradonačelnika, sačinjava procedure i uputstva za rad i stara se o njihovoj primeni, sarađuje sa organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama, preduzećima i organizacijama Grada i drugim lokalnim, pokrajinskim i nacionalnim telima i organima u vezi obavljanja poslova iz delokruga rada Kabineta, obavlja i sve ostale poslove po naloguGradonačelnika.