1. SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

ODELJENJE ZA POSLOVE OPŠTE UPRAVE

JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK

Zakonska i podzakonskih akta koja se primenjuju u radu:

 • Zakon o izboru narodnih poslanika (“Službeni glasnik RS”, broj 35/00, 18/04, 36/11 i 12/20);
 • Zakon o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni glasnik RS” broj 104/09 i 99/11);
 • Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (“Službeni glasnik RS” broj 72/09, 55/14, Odluka US RS br. 20/14 i 47/18 ),
 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/16);
 • Zakon o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS” broj 129/07, 54/11 i 12/20);
 • Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Službeni list SRJ” broj 11/02, “Službeni list SCG” br. 1/03 i “Službeni glasnik RS” br. 72/09, 97/13 i 47/18);
 • Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma (“Službeni glasnik RS” broj 45/91 i 30/10, 47/19 i 48/19-ispravka);
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS” br. 87/18);
 • Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (“Službeni glasnik RS” br. 87/18)
 • Zakon o elektronskoj upravi (“Službeni glasnik RS” br. 27/18)
 • Uputstvo za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni
  glasnik RS”, broj 15/ 12 i 88/18);
 • Uputstvo o postupku objedinjavanja postojećih biračkih spiskova u Jedinstveni birački spisak (“Službeni glasnik RS”, broj 26/11); i
 • Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine (“Službeni glasnik RS” br. 61/18);

ARHIVA

Zakonska i podzakonskih akta koja se primenjuju u radu:

 • Zakon o kulturnim dobrima (“Službeni glasnik RS”, broj 71/94);
 • Zakon o elektronskoj upravi (“Službeni glasnik RS” br. 27/18);
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Službeni glasnik RS”, broj 80/92 i 98/16);
 • Uredbu o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Službeni glasnik RS”, br. 40/10);
 • Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja (“Službeni glasnik RS”, broj 44/93);
 • Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Službeni glasnik RS”, broj 10/93, 14/93, 67/16 i 3/17);
 • Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju (“Službeni glasnik RS” broj 102/10); i
 • Uputstvo o postupku odabiranja arhivske građe, izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala i o načinu primopredaje arhivske građe (“Službeni glasnik SRS” br. 47/81);

PRIJEMNA KANCELARIJA

Zakonska i podzakonskih akta koji se primenjuju u radu:

 • Zakon o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 i 47/18);
 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/16);
 • Zakon o elektronskoj upravi (“Službeni glasnik RS” br. 27/18)
 • Zakon o pečatu državnih i drugih organa (“Službeni glasnik RS” broj 101/07)
 • Zakon o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 i 50/11,55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18 i 38/19);
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS” br. 87/18);
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Službeni glasnik RS”, broj 80/92, 45/16 i 98/16);
 • Uredbu o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Službeni glasnik RS”, br. 40/10 i 42/18);
 • Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja (“Službeni glasnik RS”, broj 44/93);
 • Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Službeni glasnik RS”, broj 10/93 i 14/93, 67/16 i 3/17;
 • Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju (“Službeni glasnik RS” broj 102/10);
 • Uputstvo o postupku odabiranja arhivske građe, izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala i o načinu primopredaje arhivske građe (“Službeni glasnik SRS” br. 47/81);
 • Uputstvo o obliku i načinu vođenja upisnika i o načinu overavanja potpisa, rukopisa i prepisa (“Službeni glasnik RS”, broj 74/93);

ODELJENJE ZA LIČNI STATUS GRAĐANA

Zakonska i podzakonskih akta koja se primenjuju u radu:

 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/16);
 • Zakon o elektronskoj upravi (“Službeni glasnik RS” br. 27/18)
 • Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Službeni list SRJ” broj 11/02 i 47/08);
 • Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma (“Službeni glasnik RS” broj 45/91, 30/10, 47/19 i 48/19-ispravka);
 • Zakon o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik SRS”, broj 25/82 i 48/88 i “Službeni glasnik RS” broj 46/95, 18/05, 85/12 i 55/14);
 • Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (“Službeni list SFRJ” broj 43/82, 72/82 i “Službeni list SRJ” broj 46/96 i “Službeni glasnik RS” broj 46/06);
 • Zakon o rešavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim, porodičnim i naslednim odnosima (“Službeni list SFRJ” broj 9/79 i 20/90 i “Službeni list SRJ” broj 46/96);
 • Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom saobraćaju (“Službeni list SFRJ” broj 6/73);
 • Porodični zakon (“Službeni glasnik RS”, broj 18/05);
 • Zakon o matičnim knjigama (“Službeni glasnik RS” broj 20/09, 145/14 i 47/18);
 • Zakon o državljanstvu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” broj 135/04, 90/07 i 24/18);
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS” br. 87/2018);
 • Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga (“Službeni glasnik RS”, broj 93/18)
 • Pravilnik o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu (“Službeni glasnik RS” broj 22/05, 84/05, 121/07 i 82/18);
 • Prvilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu (“Službeni list SFRJ”, broj 15/2010);
 • Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi (“Službeni glasnik RS”, br. 25/2011, 9/2016 i 16/2016);
 • Pravilnik o postupku izdavanja i obrascu potvrde o smrti (“Službeni glasnik RS”, br. 8/2005);
 • Uredba o ratifikaciji Konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika – Beč, 8. septembar 1976. godine (“Službeni list SFRJ” – Međunarodni ugovori, broj 8/91);
 • Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu (“Službeni list SFRJ” – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/67); i
 • Uredba o ratifikaciji Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (“Službeni list FNRJ” – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 10/62 i “Službeni list SRJ” – Međunarodni ugovori, broj 10/02).

ODELJENJE ZA MESNE KANCELARIJE I MESNE ZAJEDNICE

Zakonska i podzakonskih akta koja se primenjuju u radu:

 • Zakon o izboru narodnih poslanika (“Službeni glasnik RS”, broj 35/00, 18/04, 36/11 i 12/20);
 • Zakon o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS” broj 129/07, 54/11 i 12/20);
 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS” broj 18/16);
 • Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Službeni list SRJ” broj 11/02, “Službeni list SCG” br. 1/03 i “Službeni glasnik RS” br. 72/09, 97/13 i 47/18);
 • Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma (“Službeni glasnik RS” broj 45/91 , 30/10, 47/19 i 48/19-ispravka);
 • Zakon o elektronskoj upravi (“Službeni glasnik RS” br. 27/18)
 • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva” br. 36/11 i 9/19);
 • Statuti mesnih zajednica; i
 • Poslovnici o radu skupština mesnih zajednica….

2. SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA

U Sekretarijatu za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća primenjuju sledeći zakoni i podzakonski akti:

 • Ustav Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” broj 83/06);
 • Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/07, 83/14-dr.zakon i 101/16-dr.zakon);
 • Zakon o izboru narodnih poslanika (“Službeni glasnik RS”, broj 35/00, 18/04);
 • Zakon o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS” broj 129/07);
 • Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije (“Sl. glasnik RS” broj 36/09);
 • Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” broj 129/07);
 • Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (“Sl. glasnik RS” broj 99/09),
 • Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma (“Službeni glasnik RS” broj 45/91 i 30/10);
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS” broj 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);
 • Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije (“Službeni glasnik RS” 97/08, 53/10, 66/11-US, 67/13-US i 8/15-US);
 • Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina(“Službeni glasnik RS” broj 72/09);
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” broj 88/17 i 27/18 – dr. zakoni);
 • Zakon o javnim preduzećima (“Službeni glasnik RS” broj 15/16);
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave(“Službeni glasnik RS” broj 80/92);
 • Uredbu o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Službeni glasnik RS”, br. 40/2010 i 42/2017);
 • Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja (“Službeni glasnik RS”, broj 44/93); i
 • Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Sl. glasnik RS”, broj 10/93 i 14/93)….

3. SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA

U postupku za ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja primenjuje sledeće propise:

 • Zakon o finansijskoj podršci i porodici sa decom (“Službeni glasnik RS” broj 13/2017 i 50/2018);

 • Porodični zakon (“Službeni glasnik” broj 18/05; 72/11 – dr.zakon i 6/15);

 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS” broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje);

 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (“Službeni glasnik RS” broj 58/18);

 • Pravilnik o uslovima postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta (“Službeni glasnik RS” broj 56/18);

 • Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” broj 24/14, 6/16; 9/17, 24/17, 29/18 i 34/18) i

 • Odluka o ostvarivanju prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće i četvrto dete (“Službeni list APV” broj 60/2018).

U postupku za ostvarivanje prava na ličnu, civilnu i porodičnu invalidninu oblast boračko invalidske zaštite Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (“Službeni list SRJ”,broj 24/98,29/98–ispr. i 25/00 – odluka SUS; “Službeni glasnik RS”,broj 101/05 – dr.zakon,111/09 – dr.zakon i 50/18);

 • Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i čalnova njihovih porodica (“Službeni glasnik RS” broj 18/20) sa početkom primene od 01.01.2021. godine
 • Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”,broj 1/03 – Ustavna povelja);

 • Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih invalida u stepen dodatka za negu i pomoć (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”, broj 1/03 – Ustavna povelja);

 • Pravilnik o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na ortopedski dodatak i razvrstavanju teih oštećenja u stepene (“Službeni list SRJ”, broj 37/98 i “Službeni list SCG”, broj 1/03 – Ustavna povelja);

 • Pravilnik o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na putničko motorno vozilo i vrsti motornog vozila (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”,broj 1/03 – Ustavna povelja);

 • Pravilnik o radu lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (“Službeni list SRJ”,broj 37/98);

 • Pravilnik o načinu ostvarivanja i korišćenja prava na besplatnu i povlašćenu vožnju (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”,broj 1/03 – Ustavna povelja);

 • Pravilnik o boračkom dodatku (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”,broj 1/03 – Ustavna povelja) );

 • Pravilnik o medicinskim indikacijama za ortopedska i druga pomagala vojnih invalid (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”,broj 1/03 – Ustavna povelja);

 • Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica (“Službeni list SRS”,broj 54/89 i “Službeni glasnik RS”,137/04,69/12 – odluka US i 50/18);

 • Zakon o pravima civilnih invalida rata (“Službeni glasnik RS”, broj 52/96);

 • Zakon o pravima boraca i vojnih invalida (“Službeni list APV”, broj 19/85;22/85;31/86;32/88; 15/89;1/90 i 37/90);

 • Uredbe opravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od V do H grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine (“Službeni glasnik RS “,broj 42/06).

U ostvarivanju prava izbeglih, prognanih i raseljenih lica Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Zakon o izbeglicama 8″Službeni glasnik RS” broj 18/92; “Službeni list SRJ” broj 42/02 – odluka SUS i “Službeni glasnik RS” broj 30/10);

 • Uredba o zbrinjavanju izbeglica (Službeni glasnik RS” broj 20/92; 70/93; 105/93; 8/94; 22/94; 34/95 i 36/04);

 • Pravilnik o evidenciji izbeglica (“Službeni glasnik RS” broj 23/92);

 • Pravilnik o izbegličkoj legitimaciji (“Službeni glasnik RS” broj 23/92 i 139/04) ; i

 • Pravilnik o obaveštavanju o prikupljanju i pružanju pomoći izbeglicama (“Službeni glasnik RS” broj 37/95).

U ostvarivanju prava u oblasti dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Zakono o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 88/17, 27/18 – dr.zakoni i 10/19);

 • Zakono o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.18/10, 101/17, 113/17-dr.zakon, 95/18 i 10/19);

 • Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku i odraslom80/18 (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.80/18);

 • Pravilnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” broj 4/19).

U ostvarivanju prava u sticanju statusa energetski ugroženog kupca Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Uredba o energetski ugroženom kupcu (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2015, 48/2016 – dr. pravilnik, 88/2016 – dr. pravilnik, 49/2017 – dr. pravilnik, 104/2017 – dr. pravilnik, 36/2018 – dr. pravilnik i 59/2018) i Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” br.18/16 i 95/2018-autentično tumačenje)

U ostvarivanju prava na subvencionisanje troškova komunalnih usluga Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Odlukuo subvencionisanju troškova komunalnih usluga socijalno najugroženijim građanima grada Pančeva, (“Službeni list grada Pančeva” br. 34/18 i 16/19)

U postupku ostvarivanja prava na regresiranje troškova prevoza učenika Srednjih škola u AP Vojvodini Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Pravila propisana Konkursom za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine koji svake godine raspisuje nadležni pokrajinski sekretarijat i koji se objavljuje u “Službenom listu APV”.

U postupku ostvarivanja prava na regresiranje troškova studenata u AP Vojvodini Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Pravila propisana Konkursom za regresiranje prevoza studenata na teritoriji AP Vojvodine koji svake godine raspisuje nadležni pokrajinski sekretarijat i koji se objavljuje u “Službenom listu APV”.

U ostvarivanju prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavnjljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Odluku o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture („Službeni list grada Pančeva“ broj 38/12 i 21/13).

U oblasti kulture Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Zakon o kulturi (“Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispravka i 6/20);

 • Zakon o kontroli državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, br.51/09);

 • Uredba o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017).

 • Odluka o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koje su stekle status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture („Službeni list grada Pančeva, broj 38/12 i 21/13),

U oblasti informisanja Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Zakon o javnom informisanju i medijima (“Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje);

 • Zakon o kontroli državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, br.51/09); i

 • Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (“Službeni glasnik RS”, br. 16/16 i 8/17).

U oblasti brige o mladima Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Zakon o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/2011),

 • Uredbaosredstvimazapodsticanjeprogramailinedostajućegdelasredstavazafinansiranjeprogramaodjavnoginteresakojarealizujuudruženja(„Sl. GlasnikRS, br.16/18)

U oblasti sporta Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Zakon o sportu (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 10/16);

 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva ( ”Službeni list grada Pančeva” br. 1/17 i 30/18);

 • Rešenje o kategorizaciji organizacija u oblasti sporta u gradu Pančevu (“Službeni list grada Pančeva” br. 1/17, 35/18- ispravka teh.greške i 1/19).

U oblasti obrazovanja Sekretarijat primenjuje sledeće propise:

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 88/17, 27/18 – dr.zakoni i 10/19);

 • Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srbije”br.55/13, 101/17, 27/18-dr.zakon i 10/19),

 • Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. Glasnik RS” broj 55/2013, 101/2017 i 27/2018 – dr. Zakon)

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (“Sl. Glasnik RS” broj 73/2016 i 45/2018)

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja (“Sl. Glasnik RS” broj 72/2015, 84/2015, 73/2016 i 45/2018)

..U oblasti zaštite prava pacijenata Savetnik za zaštitu prava pacijenata primenjuje sledeće propise:

 • Zakon o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS“, br. 45/13 i 25/19 – dr.zakon).

 

4. SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

U vršenju ovlašćenja iz svog delokruga, Sekretarijat primenjuje sledeće zakone i druge propise:
• ZAKON o javnoj svojini („Sl. glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/18)
• ZAKON o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik PC“, br. 84/04, 86/04 − ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 13/18 – usklađeni din.izn.)
• ZAKON o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 – usklađeni din.izn., 30/18 i 4/19 – usklađeni din.izn.)
• ZAKON o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 95/18)
• ZAKON o kontroli državne pomoći („Sl. glasnik RS”, broj 51/09)
• ZAKON o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/16)
• ZAKON o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. glasnik RS”, br. 88/11, 15/16 i 104/16)
• ZAKON o platnim uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 39/14 i 44/18)
• ZAKON o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 68/15 i 79/15 – ispravka)
• ZAKON o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15)
• ZAKON o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“ br. 26/01 , 45/02 – US, „Sl. list SRJ“ br. 42/02 – US, „Sl. glasnik RS“ br. 80/02 – dr. zakon, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 – US, 47/13 , 68/14 – dr. Zakon, 95/18 i 99/18 – odluka US)
• ZAKON o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15 i 113/17)
• ZAKON o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01 , 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 7/17 – usklađeni din.izn., 113/17, 7/18 – usklađeni din.izn., 95/18 i 4/19 – usklađeni din.izn.)
• ZAKON o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17 i 95/18)
• ZAKON o finansiranju političkih aktivnosti („Sl. glasnik RS”, br. 43/11 i 123/14)
• ZAKON o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br.116/14 i 95/18)
• ZAKON o platama državnih službenika i nameštenika, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, br. 62/06 , 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 95/18)
• ZAKON o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18)
• ZAKON o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17)
• ZAKON o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 93/12)
• ZAKON o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 91/16-usklađivanje dinarskog iznosa, 104/16-usklađivanje dinarskog iznosa i 96/17-usklađivanje dinarskog iznosa i 95/18)
• ZAKON o javnom dugu („Sl. glasnik RS“, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 i 95/18)
• ZAKON o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/15 i 81/16 – Odluka US)
• ZAKON o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 18/16, 108/16, 113/17 i 95/18)
• ZAKON o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16, 113/17 i 95/18)
• ZAKON o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/16)
• UREDBA o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 88/16)
• UREDBA o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/03 i 12/09),
• UREDBA o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državim organima („Sl. glasnik RS“ br. 44/08 – prečišćen tekst, 2/12, 113/17-dr.zakon i 23/18)
• UREDBA o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 19/15, 83/15 i 13/17)
• UREDBA o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor („Sl. glasnik RS“ br. 49/10 i 63/16)
• UREDBA o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15)
• UREDBA o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 76 /13)
• ODLUKA o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima („Sl. glasnik RS“ br. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18, 78/18 i 22/19)
• PRAVILNIK o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Sl. glasnik RS”, br. 113/13)
• PRAVILNIK o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg poslovanja javnih preduzeća („Sl. glasnik RS“, br. 36/16)
• PRAVILNIK o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“ br. 36/13)
• PRAVILNIK o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora („Sl. glasnik RS“, br. 88/15 i 16/18)
• PRAVILNIK o Spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 105/18)
• PRAVILNIK o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora („Sl. glasnik RS“ br. 96/17)
• PRAVILNIK o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br.79/11)
• PRAVILNIK o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije(„Sl. list SRJ“ br. 17/97 i 24/00)
• PRAVILNIK o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvanim stanjem („Sl. glasnik RS“ br. 118/13 i 137/14)
• PRAVILNIK o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS”, br. 99/18)
• PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. Glasnik RS”, br. 90/17, 119/17, 48/18 i 60/18)
• PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2019. godini („Sl. Glasnik RS“, broj 10/19)
UPUTSTVO o načinu dostavljanja obrazasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije broj :110-00-172/2013-01-1 od 7.maja 2013.godine
• UPUTSTVO za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019 godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
• ODLUKA o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu („Sl. list grada Pančeva”, br. 33/18)
• ODLUKA o gradskim administrativnim taksama („Sl. list grada Pančeva”, br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16, 33/17 i 34/18)
• ODLUKA o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu
• ODLUKA o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koje ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone
• ODLUKA o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar-septembar 2018. godine
• ODLUKA o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža („Sl. list grada Pančeva”, br.19/17 i 1/18)
• ODLUKA o lokalnim komunalnim taksama (Sl. list grada Pančeva”, br. 2/14 -prečišćen tekst, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16, 32/16, 38/16, 2/17 i 24/17)
• ODLUKA o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva (Sl. list grada Pančeva “, br.21/17, 29/17 i 1/18)
• ODLUKA o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Sl. list grada Pančeva“ br. 24/17)
• ODLUKA o utvrđivalju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (Sl. list grada Pančeva”, br. 19/17 i 1/18)
• ODLUKA o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (“Sl. list grada Pančeva”, 23/11 – prečišćen tekst, 28/11 – ispravka, 36/11, 8/12, 19/14, 29/14, 28/15 i 38/15)
• ODLUKA o visini troškova u postupku procene uticaja na životnu sredinu (“Sl. list grada Pančeva“ br.16/08, 27/09, 25/10 i 24/13).
• PLAN postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za korisnike budžetskih sredstava grada Pančeva za 2019. godinu
• PLAN postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za korisnike budžetskih sredstava grada Pančeva za 2020. godinu
• Instrukcija za dostavljanje dokumenacije za prenos sredstava iz budžeta grada Pančeva u uslovima vanrednog stanja
• Odluka o privremenoj obustavi izvršenja rashoda i izdataka
• Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS
• Uredba o organiѕovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja
• Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja
• Uredba o korišćenju finansijskih sredstava budžeta RS za vreme vanrednog stanja

5. SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Zakoni koji se primenjuju u radu Sekretarijata:

 • Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US , 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon);

 • Zakon o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/15 i 83/18);

 • Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18);

 • Zakon o putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 95/18-dr.zakon);

 • Zakon o javnim preduzećima (“Sl.glasnik RS”, br. 15/16);

 • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- odluka US, 55/14, 96/15 – dr. Zakon, 9/16 – Odluka US, 24/18, 41/18, 41/18-dr.zakon, 87/18 i 23/19);

 • Zakon o železnici (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18);

 • Zakon o kulturnim dobrima (“Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11. dr. zakon i 99/11. dr, zakon);

 • Zakon o elektronskim komunikacijama (“Službeni glasnik RS”, br.44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr.zakon);

 • Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 30/10,101/16 i 95/18);

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18-dr.zakon);

 • Zakon o energetici (“Službeni glasnik RS”, br. 145/14 i 95/18-dr.zakon);

 • Zakon o javnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 , 105/14, 104/16-dr.zakon, 108/16, 113/17 i 95/18);

 • Zakon o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 112/09 i 20/15);

 • Zakon o šumama (“Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 89/15, 87/18 i 95/18-dr.zakon);

 • Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (“Službeni glasnik RS” br.104/16);

 • Zakon o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10,65/13,15/15-US, 96/15, 47/17-aut.tumačenje, 113/17-aut.tumačenje, 113/17-dr.zakon, 271/8-dr.zakon i 41/18-dr.zakon)

 • Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl.glasnik RS“ br. 41/18, 95/18 i 31/19)

 • Zakon o sahranjivanju i grobljima (“Službeni glasnik SRS”, br. 20/77 i 6/89 i “Službeni glasnik RS”, br. 53/93-dr.zakon. 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon, 101/05-dr.zakon,120/12-US i 84/13-odluka US);

 • Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020.godine (“Službeni glasnik RS”, br. 88/10);

 • Zakon o opštem upravnom postupku ( “Službeni glasnik RS”, broj 18/19 i 95/18-aut.tumačenje);

 • Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Službeni list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Službeni list SRJ”, br. 29/96 i “Službeni glasnik RS”, br. 115/05-dr.zakon);

 • Zakon o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18);

 • Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 68/15, 41/18, 44/18-dr.zakon, 83/18 i 31/19);

 • Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 68/15 i 41/18); ;

 • Zakon o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, broj 124/12, 14/15, i68/15)

 • Zakon o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18-dr.zakon)

 • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-odluka US,55/14, 95/15-dr.zakon, 9/16-US, 24/18, 41/18, 41/18-dr.zakon, 87/18 i 13/19);

 • Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11);

Pravilnici koji se sprovode u radu sekretarijata:

 • Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (“Službeni glasnik RS”, br. 22/15);

 • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS”, br. 32/19);

 • Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskih dokumenata. (“Službeni glasnik RS”, br. 48/15);

 • Pravilnik o sadržini informacije o lokaciji i o sadržini lokacijske dozvole (“Službeni glasnik RS”, br. 3/10);

 • Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole (“Službeni glasnik RS”, 93/11i 103/13-odluka US);

 • Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (“Sl. glasnik RS”, br. 58/12, 74/15 i 82/15);

 • Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekata za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 27/15 i 29/16);

 • Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 61/11),

 • Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskih svojstvima zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 69/12);

 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora (“Službeni glasnik RS”, br. 7/10 i 22/15);

 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. glasnik RS” br. 113/15 , 96/16 i 120/17);

 • Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i forma u kojoj se dostavljaju akti u vezi sa objedinjenom procedurom (“Službeni glasnik RS”, br. 113/15);

 • Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i postupku, kao i sadržini registra investitora (“Službeni glasnik RS”, br. 55/10);

 • Pravilnik o klasifikaciji objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 22/15);

 • Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa (“Sl. glasnik RS”, br. 31/15);

 • Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 85/15);

 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata (“Sl. glasnik RS”, br. 33/15);

 • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekat (“Sl. glasnik RS”, br. 72/18);

 • Pravilnik o sadržini, načinu, postupku, i rokovima izrade i objavljivanja separata (“Sl. glasnik RS”, br. 33/15);

 • Pravilnik o načinu i postupku izbora članova komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata, komisije za planove jedinice lokalne samouprave i komisije za stručnu kontrolu urbanističkog projekta, pravu i visini naknade članovima komisije, kao i uslovima i načinu rada komisija („Sl.glasnik RS“ br. 32/19)

 • Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 46/99 i 7/16-dr.pravilnik);

 • Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekata za upotrebu, osmatranje tla i objekata u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata (“Službeni glasnik RS’’, br. 27/15 i 29/16);

 • Pravilnik o sadržaju evidencije o izdatim rešenjima o ozakonjenju (“Sl. glasnik RS”, broj 54/16);

 • Pravilnik o izdavanju parking karte za osobe sa invaliditetom (“Sl. list grada Pančeva”, broj 10/13);

 • Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje taksi prevoza (“Sl. list grada Pančeva”, br. 23/19).

 • Pravilnik o saobraćajnojsignalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 85/17);

 • Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (“Službeni glasnik RS”, broj 40/12, 102/12, 19/13,41/13,102/14, 41/15, 78/15,111/15, 14/16,108/16,7/17- ispr., 63/17, 45/18, 70/18, 95/18 i 104/18 ).

 • Pravilnik o ispitivanju pogodnosti taksi vozila za obavljanje taksi prevoza(“Sl. list grada Pančeva”, br. 33/17).

 • Uredba o lokacijskim uslovima („Sl.glasnik RS“ br. 35/15, 114/15 i 117/17)

Gradske odluke koje se sprovode u radu sekretarijata:

 • Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (“Sl. list grada Pančeva”, br.19/17, 1/18, 18/18, 29/18 i 34/18);

 • Odluka o troškovima nadležnog organa u vezi urbanističkog planiranja i sprovođenja postupka objedinjene procedure (“Sl. list grada Pančeva”, br. 14/15 i 34/18 );

 • Odluka o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (“Sl. list grada Pančeva”, br. 4/18, 7/18, 14/18-ispravka, 18/18, 34/18 i 9/19);

 • Odluka o zelenim površinama na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 23/18);

 • Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda i atmosferskih voda (“Sl.list grada Pančeva”, br. 23/18);

 • Odluka o preradi i distribuciji vode (“Sl.list grada Pančeva”, br. 23/18);

 • Odluka o dimničarskim uslugama (“Sl.list grada Pančeva”, br. 23/18);

 • Odluka o određivanju komunalnih delatnosti u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 6/14 i 22/16);

 • Odluka o postupanju sa prinudno uklonjenim vozilima, stvarima i drugim predmetima sa javnim površina (“Sl. list grada Pančeva”, br. 18/13);

 • Odluka o opštim uslovima uređivanja naseljenih mesta na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list opštine Pančevo”, br. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 i “Sl. list grada Pančeva”, br. 6/14, 9/14 i 38/16);

 • Odluka o održavanju čistoće i upravljanju otpadom (“Sl. list grada Pančeva”, br. 6/14, 38/16, 29/17 i 23/18);

 • Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva” br. 19/15, 26/15, 38/16 i 23/18);

 • Odluka o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža (“Sl. list grada Pančeva”, br. 19/17, 1/18, 4/18 i 34/18)

 • Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 18/13, 6/14 i 38/16);

 • Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (“Sl. list grada Pančeva”, br. 18/13, 6/14 i 38/16);

 • Odluka o sahranjivanju i grobljima (“Sl.list grada Pančeva”, br. 23/18)

 • Odluka o pogrebnim delatnostima (“Sl.list grada Pančeva”, br. 23/18);

 • Odluka o pijacama(“Sl.list grada Pančeva”, br. 23/18);

 • Odluka o određivanju prostora primerenih za održavanje javnih skupova na području grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 24/11 i 7/15);

 • Odluka o određivanju prostora na području grada Pančeva na kojima se zabranjuje javno okupljanje (“Sl. list grada Pančeva”,, br. 7/15);

 • Odluka o određivanju i obeležavanju naziva ulica i trgova i određivanju kućnih brojeva i obeležavanju zgrada brojevima (“Sl. list grada Pančeva”, br. 18/13);

 • Odluka o određivanju delova obale i vodnog prostora na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 4/18 i 14/18-ispravka);

 • Odluka o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, broj 8/19);

 • Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, njihovoj kategorizaciji i određivanju pravaca opštinskih puteva u naseljima, na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, broj 24/17);

 • Odluka o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, broj 19/17);

 • Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, broj 19/17);

 • Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, broj 16/19);

 • Odluka o autobuskim i taksi stajalištima (“Sl. list grada Pančeva”, broj 38/16);

 • Odluka o javnom gradskom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, broj 5/14 i 34/15).

 • Odluka opravcu pružanja državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, broj 23/18);

 • Odluka o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se auto-taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, broj 21/18).

Planovi koji se sprovode u radu sekretarijata:

 • Prostorni plan grada Pančeva (”Sl. list grada Pančeva” 22/2012 i 25/2012-ispravka);
 • Prostorni plan područja posebne namene Parka prirode ”Ponjavica”(”Sl. list APV” 40/2019);
 • Plan detaljne regulacije naselja Tesla Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 12/2011 i 34/2014-izmena);
 • Izmena Plana detaljne regulacije naselja Tesla Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 34/2014);
 • Plan detaljne regulacije područja Mali Rit u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 15/2012 i 31/2012);
 • Plan detaljne regulacije Gradski stadion u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 31/2011 i 21/2014-izmena);
 • Izmena Plana detaljne regulacije Gradski stadion u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 21/2014);
 • Plan detaljne regulacije Podcelina 6 C Nova deponija u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 22/2015);
 • Plan detaljne regulacije ”Green field” 1 Eko-industrijska zona južno od Petrohemije u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 8/2011 i 29/2011-izmena);
 • Plan detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks ”Green field” 1 Eko-industrijska zona južno od Petrohemije u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 8/2011);
 • Izmene i dopune plana detaljne regulacije ”Green field” 1 Eko-industrijska zona južno od Petrohemije u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 34/2017);
 • Plan detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks ”Green field 2” – zona između naselja Topola i Luke „Dunav“ u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 30/2011);
 • Plan detaljne regulacije ”Green field” 3 Eko-industrijska zona, Zona najjužnije granice GP uz Dunav ispod TE-TO-a u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 32/2011);
 • Plan detaljne regulacije 400kv dalekovod (”Sl. list grada Pančeva” 36/2012);
 • Plan detaljne regulacije Autoputske i želeničke obilaznice oko Beograda (”Sl. list grada Pančeva” 16/014);
 • Plan detaljne regulacije Infrastrukturnog kompleksa za vetrogeneratorsko polje Bela Anta u Dolovu (”Sl. list grada Pančeva” 31/2014);
 • Plan detaljne regulacije Infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore ”Bela Anta” u Dolovu (”Sl. list grada Pančeva” 4/2017);
 • Plan detaljne regulacije područja Hipodrom u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 17/2010);
 • Plan detaljne regulacije Pristupnog puta za novu gradsku deponiju u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 01/2013 i 7/2015);
 • Plan detaljne regulacije za Kompleks centralnog terminala sistema produktovoda Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 03/2012);
 • Plan detaljne regulacije podcelina 6C Nova deponija (”Sl. list grada Pančeva” 22/2015);
 • Plan detaljne regulacije za područje severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 30/2017);
 • Plan detaljne regulacije za dvostruki 110KV dalekovod TS Pančevo 2 „Bela Anta“ u Dolovu (”Sl. list grada Pančeva” 5/2017);
 • Plan detaljne regulacije BLOKA 115 u Omoljici poslovna zona sa reciklažnim centrom za privremeno skladištenje otpada radi tretmana i njegovog plasmana (”Sl. list grada Pančeva” 40/2016);
 • Plan detaljne regulacije za privrednu zonu -Industrija posebne namene- prostorna celina industrija skroba “Jabuka” I Fabrika stočne hrane “Jabuka” u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 35/2017);
 • Izmene i dopune plana detaljne regulacije ”Green field” 1 Eko-industrijska zona južno od Petrohemije u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 19/2019);
 • PDR za područje “STARA UTVA” u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 27/2018);
 • Plan detaljne regulacije područja Hrastove šume – površine specijalne namene u K.O.Dolovo (”Sl. list grada Pančeva” 22/2019);
 • Plan detaljne regulacije dela bloka 113 Kotež1 u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 20/2019);
 • Plan detaljne regulacije unutrašnjeg dela bloka 040 u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 21/2019);
 • Plan linija javnog gradskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva za 2014. godinu (“Službeni list grada Pančeva”, broj 3/14);
 • Plan generalne regulacije Celina 1 Širi centar krug obilaznice u naseljenom mestu Pančevo (Sl. list grada Pančeva” 19/2012, 27/2012-ispravka, 1/2013-ispravka i 24/2013-ispravka);
 • Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Celina 1 Širi centar krug obilaznice u naseljenom mestu Pančevo (Sl. list grada Pančeva” 19/2012, 27/2012-ispravka, 1/2013-ispravka, 24/2013-ispravka, 20/2014-izmene i dopune, 19/18-izmene i dopune, 25/18-ispravka i 6/19-ispravka);
 • Plan generalne regulacije Celina 2 Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 20/2012, 34/2012, 1/2013, 3/2013 i 16/2016);
 • Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Celina 2 Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 16/2016);
 • Plan generalne regulacije Celina 3 proširena Misa sa grobljem u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 25/2014, 7/2015 i 36/2015);
 • Plan generalne regulacije Celina 4 a Karaula sa jabučkim putem i c4 b Skrobara u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 6/2014 i 8/2014);
 • Plan generalne regulacije Celina 5 za područje Kudeljarac i Novoseljanski put iza nadela u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 39/2012 i 5/2015);
 • Plan generalne regulacije Celina 6a bavaništanski put 6b Stari Tamiš 6c nova deponija u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 19/2013);
 • Plan generalne regulacije Celina 7 Luka Dunav, ”Green field” 2, Stara Utva i Staklara u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 32/2014);
 • Plan generalne regulacije Celina 9 ”Green field” 1 i 3 u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 21/2012);
 • Plan generalne regulacije Celina 10 Potamišje i Gradska šuma u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 40/2012);
 • Plan generalne regulacije kompleksi posebne namene Celina 11 u Pančevu (”Sl. list grada Pančeva” 35/2012 i 10/2014);
 • Plan generalne regulacije kompleksa Hip Petrohemija Hip Azotara i Nis Rafinerija nafte Pančevo u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 18/2009, 7/2011, 17/2012 i 20/2015);
 • Izmena i dopuna Plana generalne regulacije kompleksa Hip Petrohemija Hip Azotara i Nis Rafinerija nafte Pančevo u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 27/2016);
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Ivanovo (”Sl. list grada Pančeva” 35/2015);
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo (”Sl. list grada Pančeva” 17/2014 i 24/2015);
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka (”Sl. list grada Pančeva” 11/2011);
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo (”Sl. list grada Pančeva” 9/2011, 3/2013 i 15/2016);
 • Izmena Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo (”Sl. list grada Pančeva” 15/2016);
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Dolovo (”Sl. list grada Pančeva” 8/2015);
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Omoljica (”Sl. list grada Pančeva” 33/2014);
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo (”Sl. list grada Pančeva” 10/2011);
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj (”Sl. list grada Pančeva” 15/2016);
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Banatski Brestovac (”Sl. list grada Pančeva”br. 28/2016) i
 • Plan generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj (”Sl. list grada Pančeva” 15/2016);
 • Izmene i dopune plana generalne regulacije kompleksa HIP „PETROHEMIJA“, HIP „AZOTARA“ I NIS „RAFINERIJA NAFTE PANČEVO“ u naseljenom mestu Pančevo (”Sl. list grada Pančeva” 18/2019);
 • Ispravka tehničke greške Izmene i dopune PGR C – 1 širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu PančevoSl. list grada Pančeva br. 19/2012, 27/2012-ispravka, 1/2013-ispravka, 24/2013-ispravka, 20/2014, 19/2018-izmena i dopuna i 25/2018-ispravka tehničke greške

6. SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Zakoni koji se sprovode u radu sekretarijata:

 • Zakon o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr. zakon, 72/2009-dr. zakon, 43/2011-Odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/18-dr. zakon);
 • Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09);
 • Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10);
 • Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09);
 • Zakon o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16);
 • Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09);
 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/16);
 • Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 30/10; 93/2012 i 101/2016);
 • Zakon o zaštiti prirode (“Službeni glasnik RS”, br.36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon);
 • Zakon o zaštiti vazduha (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13);
 • Zakon o hemikalijama (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09; 88/10; 92/11; 93/12 i 25/2015); i
 • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Službeni glasnik RS”, br.36/09, 88/10);
 • Zakon o biocidnim proizvodima (“Službeni glasnik RS”, br.36/09, 88/10 i 92/11)

Uredbe koji se sprovode u radu sekretarijata:

 • Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 114/08);
 • Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije i količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade (“Službeni glasnik RS”, br. 54/10, 86/11; 15/12; 41/2013-dr. Pravilnik i 3/2014);
 • Uredba o odlaganju otpada na deponije (“Službeni glasnik RS”, br. 92/10);
 • Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja (“Službeni glasnik RS”, br. 102/10 i 50/12);
 • Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. glasnik RS”, br. 11/10, 75/10 i 63/2013);
 • Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh (“Službeni glasnik RS”, br. 6/2016);
 • Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br.109/09 i 8/2010);
 • Uredba o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, metodologiji, strukturi, zajedničkim osnovama, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i o sadržini informacija o kojima se redovno i obavezno obaveštava javnost (“Službeni glasnik RS”, br.112/09);
 • Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade (“Službeni glasnik RS”, br.113/05, 6/07, 8/10, 102/10, 15/12, 30/13-dr. Pravilnik i 25/15-dr.pravilnik);
 • Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine i prioriteta za sanaciju i remedijaciju (“Službeni glasnik RS”, br. 22/10);
 • Uredba o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa (“Službeni glasnik RS”, br.88/10);
 • Uredba o bližim kriterijumima, načinu obračuna i postupku naplate naknade za korišćenje zaštićenog područja (“Službeni glasnik RS”. br.43/10);
 • Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte (“Službeni glasnik RS” br.81/10);
 • Uredba o određivanju zona i aglomeracije (“Službeni glasnik RS” br. 58/11 i 98/12);
 • Uredba o utvrđivanju Programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži (“Sl. glasnik RS” br. 58/11);
 • Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Službeni glasnik RS”, broj 111/2015)
 • Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja (“Službeni glasnik RS”, broj 5/2016)
 • Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz potrojenja za sagorevanje (“Službeni glasnik RS”, broj 6/2016)
 • Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Službeni glasnik RS” br.75/10);
 • Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS” br.24/14);
 • Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Službeni glasnik RS” br.67/11 i 48/12);
 • Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Službeni glasnik RS” br.50/12);

Pravilnici:

 • Pravilnik o opasnim materijama u vodama (“Službeni glasnik SRS”, br. 31/82)
 • Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima (“Službeni glasnik RS”, br. 33/2016);
 • Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 69/05);
 • Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 69/05);
 • Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 69/05);
 • Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 69/05);
 • Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu vođenja javne knjige o sprovedenim postupcima donetim odlukama o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 69/05);
 • Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (“Službeni glasnik RS”, br. 96/09);
 • Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvola za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09);
 • Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (“Sl.glasnik RS”, br. 56/10);
 • Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvo za njegovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09);
 • Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada (“Službeni glasnik RS”, br. 73/10);
 • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama (“Službeni glasnik RS”, 104/09 i 81/10);
 • Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, br.61/10 );
 • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanju otpadnim uljima (“Službeni glasnik RS”, br. 71/10);
 • Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest (“Službeni glasnik RS”, br. 75/10);
 • Pravilnik o postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima (“Službeni glasnik RS”, br. 86/10);
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom (“Službeni glasnik RS” br.78/10);
 • Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (“Službeni glasnik RS” br.92/10);
 • Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu Registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom (“Službeni glasnik RS” br.95/10);
 • Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS” br.95/10);
 • Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu (“Službeni glasnik RS” br.97/10);
 • Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili dobijanje energije (“Službeni glasnik RS”br.98/10);
 • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima(“Sl. glasnik RS” br.98/10);
 • Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda(“Službeni glasnik RS” br.99/10);
 • Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži PCB (“Službeni glasnik RS” br.37/11);
 • Pravilnik o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPsotpadom i graničnim vrednostima koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontiminiran POPs materijama (“Službeni glasnik RS” br.65/11);
 • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadom od titan-dioksida, merama nadzora i monitoringa životne sredine na lokaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 1/12);
 • Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži ili njenim komponentama, izuzecima od primene i roku za primenu granične vrednosti (“Sl. Glasnik RS”, br. 70/09);
 • Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije (“Sl.glasnik RS”, br. 74/2015);
 • Pravilnik o visini troškova za dostavljanje informacija koje se odnose na zaštitu životne sredine (“Službeni glasnik RS”, br. 35/10);
 • Pravilnik o sadržini obaveštenja o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa (“Službeni glasnik RS”, br. 41/10 i 51/2015);
 • Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa (“Sl. glasnik RS”, br. 41/10);
 • Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa. (“Službeni glasnik RS”, br. 41/10);
 • Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka (“Službeni glasnik RS”, br. 91/10);
 • Pravilnik o Nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 37/11);
 • Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja (“Službeni glasnik RS”, br. 117/14);
 • Pravilnik o izgledu znaka zaštite prirode, postupku i uslovima za njegovo korišćenje (“Službeni glasnik RS”, br. 87/13);
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog područja (“Službeni glasnik RS”, br. 85/09);
 • Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (“Službeni glasnik RS”, br. 05/10 i 47/11);
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara (“Službeni glasnik RS”, br. 81/10);
 • Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, kao i način i metode sistematskog ispitivanja u životnoj sredini (“Službeni glasnik RS”, br. 104/09);
 • Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja (“Službeni glasnik RS”, br. 104/09);
 • Pravilnik o sadržini evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa (“Službeni glasnik RS”, br. 104/09);
 • Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima (“Službeni glasnik RS”, br. 104/09);
 • Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini (“Službeni glasnik RS”, br. 104/09);
 • Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca izveštaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini (“Službeni glasnik RS”, br. 104/09);
 • Pravilnik o sadržaju planova kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS”, br. 21/10);
 • Pravilnik o sadržaju kratkoročnih akcionih planova (“Službeni glasnik RS”, br. 65/10);
 • Pravilnik o načinu razmene informacija o mernim mestima u državnoj i lokalnoj mreži, tehnikama merenja, kao i načinu razmene podataka dobijenih praćenjem kvaliteta vazduha u državnoj i lokalnim mrežama (“Službeni glasnik RS”, br. 84/10);
 • Pravilnik o tehničkim merama i zahtevima koje se odnose na dozvoljene emisione faktore za isparljiva organska jedinjenja koja potiču iz procesa skladištenja i transporta benzina (“Službeni glasnik RS”, br. 1/12, 25/12 i 48/12);
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja (“Službeni glasnik RS”, br. 1/12);
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje saglasnosti operaterima za merenje kvaliteta vazduha i /ili emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja (“Službeni glasnik RS”, br. 16/12);
 • Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB (“Službeni glasnik RS”, br. 23/10);
 • Pravilnik o detergentima (“Službeni glasnik RS”, br. 40/10 i 5/12);
 • Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda (“Službeni glasnik RS”, br. 59/10, 25/11 i 5/12);
 • Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (“Službeni glasnik RS”, br. 105/13);
 • Pravilnik o sadržaju bezbedonosnog lista (“Službeni glasnik RS”, br.100/11);
 • Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija (“Službeni glasnik RS” br. 90/13, 25/15 i 2/16 i 44/17);
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija (“Službeni glasnik RS”, br. 6/2017);
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama (“Službeni glasnik RS”, br. 31/11);
 • Pravilnik o bližim uslovima za držanje opasne hemikalije u prodajnom prostoru i načinu obeležavanja tog prostara (“Službeni glasnik RS”, br. 31/11 i 16/12);
 • Pravilnik o načinu na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije i sadržini izveštaja o bezbednosti hemikalije (“Službeni glasnik RS”, br. 37/11);
 • Pravilnik o Registru hemikalija (“Službeni glasnik RS”, br. 16/17);
 • Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (“Službeni glasnik RS”, br. 100/11);
 • Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona (“Sl. glasnik RS”, br. 72/10);
 • Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke (“Službeni glasnik RS”, br. 72/10);
 • Pravilnik o metodologiji za izradu akcionih planova (“Službeni glasnik RS”, br. 72/10);
 • Pravilnik o sadržini i metodi izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 80/10);
 • Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (“Službeni glasnik RS”, br. 74/11); i
 • Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci (“Sl. glasnik RS”, br. 48/14);

Ostalo:

 • Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 29/10);
 • Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija (“Službeni glasnik RS”, br. 94/10);
 • Lista surfaktanata za koje je izdato odobrenje ili donet akt kojim se odobrava korišćenje surfaktanata u detergentu u EU i Lista surfaktanata za koje je odbijen zahtev za odobrenje i surfaktanata koji su zabranjeni u EU (“Službeni glasnik RS”, br. 94/10);
 • Odluka o kriterijumima, visini, načinu obračuna i plaćanja naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikaliji, kao i o visini drugih naknada utvrđenih Zakonom o hemikalijama (“Službeni glasnik RS”, br. 3/11, 25/11, 55/11 i 5/12);
 • Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost (“Službeni glasnik RS”, br.94/13);

Gradske odluke:

 1. Odluka o zelenim površinama na teritoriji gradaPančeva („Službeni list opštine Pančevo“ br. 23/18)

 2. Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda i atmosferskih voda („Službeni list gradaPančeva“ br. 23/18)

 3. Odluka o merama za zaštitu od buke („Službeni list gradaPančeva“ br. 21/17)

 4. Odluka o zaštiti spomenika prirode “Kesten Ćurčina u Pančevu” („Službeni list opštine Pančevo“ br. 2/2007 i „Službeni list grada Pančeva“ br. 13/09, 21/13 i 13/17)

 5. Odluka o zaštiti spomenika prirode “Dva stabla belog jasena kod Dolova” („Službeni list opštine Pančevo“ br. 14/99 i „Službeni list grada Pančeva“ br. 13/09, 24/11, 21/13 i 13/17)

 6. Odluka o zaštiti parka prirode “Ponjavica” („Službeni list grada Pančeva“ br. 6/14, 13/14, 38/15 i 13/17)

 7. Pravilnik o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju („Službeni list opštine Pančevo“ br. 11/96)

 8. Odluka o načinu rada sistema za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha grada Pančeva i postupanju u slučajevima povećanih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu („Službeni list grada Pančeva“ br. 8/18)

 9. Odluka o osnivanju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine („Službeni list opštine Pančevo“ br. 17/2007 i „Službeni list grada Pančeva“ br. 8/2009, 37/12 i 7/14)
 10. Odluka o zaštiti spomenika prirode „Ivanovačka ada“ („Službeni list grada Pančeva“ br. 22/09, 4/11 i 13/17)

 11. Odluka o zaštiti spomenika prirode “Stablo crvenolisne bukve u Omoljici” („Službeni list grada Pančeva“ br. 4/16 i 13/17)

 12. Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara(„Sl. list grada Pančeva“ br. 34/18)

 13. Odluka o određivanju lokacija za odlaganje građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata na teritoriji grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br. 21/10, 6/14 i 38/16)

 14. Odluka o visini troškova u postupku procene uticaja na životnu sredinu (“Sl. list grada Pančeva” br. 16/08, 27/09, 25/10 i 24/13)

 15. Odluka o zaštiti prirodnog dobra „Pančevačke ade“ („Službeni list grada Pančeva“ br. 9/2019)

7. SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

Spisak zakona i podzakonskih akata koji se primenjuju u radu Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj:
– Zakon o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007,83/2014 – dr. zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018 )
– Zakon o ulaganjima (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2015 i 95/2018);
– Zakon o turizmu (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2019);
– Zakon o ugostiteljstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2019);
– Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018);
– Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019-dr.zakon i 9/2020);
– Zakon o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019);
– Zakon o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011- dr. zakoni i 44/2018-dr.zakon);
– Zakon o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016);
– Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016);
– Zakon o regionalnom razvoju (“Sl. glasnik RS”, br. 51/09, 30/2010 i 89/2015 – dr. zakon);
– Zakon o komunalnim delatnostima (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018);
– Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (“Sl. glasnik RS”, broj 108/2016 i 113/2017-dr.zakon);
– Zakon o javnim službama (“Sl. glasnik RS”, br. 42/1991, 71/1994, 79/2005-dr.zakon, 81/2005-ispr.dr.zakona, 83/2005-ispr.dr.zakona i 83/2014-dr.zakon);
– Zakon o kontroli državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009);
– Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/2018-autent.tumačenje);
– Zakon o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015 ,99/2016, 113/2017, 95/2018 , 31/2019 i 72/19);
– Zakon o planskom sistemu (“Sl.glasnik RS“, br.30/2018);
– Zakona o republičkima administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr.zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn., 55/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 -usklađeni din. izn., 65/2013 – dr.zakon., 57/2014-usklađeni din.izn., 45/2015-usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016-usklađeni din.izn., 61/2017-usklađeni din.izn., 113/2017, 3/2018-ispr., 50/2018-usklađeni din.izn., 95/2018 ,38/2019 – usklađeni din.izn., 86/2019 i 90/2019-ispr.);
– Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja (“Sl. glasnik RS”, br.1/2019),
– Uredba o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2015, 88/2015, 46/2017 i 30/2018);
– Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanje u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (“Službeni glasnik RS” br. 16/2018);
– Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014));
– Uredba o načinu i postupku prijavljivanja državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2010);
– Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2013 i 132/2014);
– Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja (“Sl. glasnik RS”, br. 47 /2019 i 51/2019).
– Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama,analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika (“Sl. glasnik RS”, br. 8/2019);
– Pravilnik o standardima povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 33/2016);
– Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (“Službeni glasnik RS, br. 83/2016 i 30/2017);
– Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno – higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (“Službeni glasnik RS”, br.41/2010 i 48/2012 – dr.pravilnik);
– Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 48/2012 i 58/2016);
– Pravilnik o metodologiji izrade godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći (“Službeni glasnik RS”, br. 3/2011);
Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za  nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019).
Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, kao i načinu pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva
( ,Službeni glasnik RS“, br. 13/2020)

Gradske odluke:
– Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 13/2017);
– Statut grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 25/2015-prečišćen tekst, 12/16, 8/19 i 16/19);
– Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 18/2015 i 38/2016);
– Odluka o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima-privrednim subjektima sa teritoriji grada Pančeva za nabavku mašina i opreme (“Sl. list grada Pančeva”, br. 13/2017 i 16/2019);
– Odluka o boravišnoj taksi (“Sl. list grada Pančeva”, br. 34/2019);
– Pravilnik o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, broj 7/2017);
– Odluka o lokalnim komunalnim taksama (“Sl. list grada Pančeva”, br. 2/2014-prečišćen tekst, 6/2014, 29/2014, 4/2015, 38/2015, 14/2016, 32/2016, 38/2016, 2/2017, 24/2017, 29/2017, 18/2018 , 34/2018 i 41/2019);
– Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl. list grada Pančeva”, br. 34/2018)
– Odluka o gradskim administrativnim taksama (“Sl. list grada Pančeva”, br. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/2012, 24/2013, 29/2014, 14/2015, 38/2015, 38/2016, 33/2017, 34/2018 i 41/2019);

– Pravilnik o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka („Službeni glasnik RS“, broj 87/20).

8. SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, SELO I RURALNI RAZVOJ

Spisak zakona i podzakonskih akata koji se primenjuju u radu Sekretarijata:

 • Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon);
 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ”, broj 33/1997 i 31/2001 i “Službeni glasnik RS”, broj 30/2010);
 • Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015);
 • Zakon o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS”, broj 46/2006, 111/2009, 99/2011-dr.zakon i 62/2013-dr.zakon);
 • Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014);
 • Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa (“Službeni list SFRJ”, broj 6/1980 i 36/1990, “Službeni list SRJ”, broj 29/1996 i “Službeni glasnik RS”, broj 115/2005 – dr. zakon);
 • Zakon o javnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon i 108/2016);
 • Zakon o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, broj 88/2011 i 104/2016);
 • Zakon o javnim preduzećima (“Službeni glasnik RS”, broj 158/2016);
 • Zakon o udruženjima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 51/2009 i 99/2011 – dr. zakon);
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 62/2006, 65/2008 – dr. zakon, 41/2009 i 112/2015);
 • Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 41/2009, 10/2013 – dr. zakon i 101/2016);
 • Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016);
 • Zakon o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 16/1992);
 • Zakon o vodama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 30/2010 i 93/2012);
 • Zakon o šumama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 30/2010, 93/2012 i 89/2015);
 • Zakon o organskoj proizvodnji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 30/2010);
 • Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 30/2010);
 • Zakon o stočarstvu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 41/2009 i 93/2012);
 • Zakon o veterinarstvu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2005, 30/2010 i 93/2012);
 • Zakon o divljači i lovstvu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2010);
 • Zakon o vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/2009, 92/2011 i 93/2012);
 • Zakon o zaštiti od požara (“Službeni glasnik SRS”, broj 37/1988 i “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 53/1993, 67/1993, 48/1994 i 101/2005 – dr. zakon); i
 • Zakon o korišćenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 50/1992)….

9. SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

Propisi kojima se reguliše način obavljanja poslova u Sekretarijatu za poresku administraciju pored propisa kojima se uređuje konkretni izvorni prihod su:

 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 62/06,47/11, 93/12,99/13-dr.propis, 125/14-dr.propis, 95/15-dr.propis, 83/16 ,91/16-dr.propis, 104/16-dr.propis, 96/17-dr.propis, 89/18-dr.propis i 95-18-dr.propis);
 • Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16);
 • Zakon o opštem upravnom postupku ( „Sl.glasnik RS“, br.18/16 i 95/18-dr.propis)
 • Pravilnik o obrascima akata u upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 8/99 i 9/99-ispravka);
 • Zakon o budžetskom sistemu(„Sl.glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10,93/12, 62/13,63/13-ispravka, 108/13,142/14, 68/15-dr.zakon,103/15, 99/16, 113/17, 95/18 i 31/19);
 • Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl.glasnik RS“, br.16/16, 49/16,107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18-dr.propis, 104/18, 14/19 i 33/19);
 • Pravilnik o poreskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“ br. 103/11)
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl.glasnik RS“, br.80/92,45/16 i 98/16);
 • Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl.glasnik RS“, br.40/10 i 42/17);
 • Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl.glasnik RS“, br.10/93, 14/93-ispravka ,67/16 i 3/17);
 • Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju („Sl.glasnik RS“, br. 102/10);
 • Zakon o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.125/04,36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18);
 • Zakon o porezu na dohodak građana („Sl.glasnik RS“, br.24/01, 80/02-dr.zakon, 80/02, 135/04,62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-us, 93/12, 114/12-us, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zakon,112/15, 5/16-dr.zakon ,7/17dr.zakon  i 113/17 i 95/18);
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl.glasnik RS“, br.25/01, 80/02-dr.zakon, 80/02, 43/03, 84/04,18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr.zakon, 142/14, 91/15-dr.propis, 112/15, 113/17 i 95/18);
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.glasnik RS“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-ispravka , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16, 108/16, 30/18, 95/18 i 86/19)
 • Zakon o porezima na imovinu („Sl.glasnik.RS“, br. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,57/12-us, 47/13, 68/14-dr.zakon, 95/18, 99/18-us i 86/19);
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl.glasnik RS“, br.108/13, 118/13, 101/17, 48/18 i 104/18);
 • Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu („Sl.list grada Pančeva“ br.20/13),
 • Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti  po zonama u periodu januar-septembar 2013.god. („Sl.list grada Pančeva“ br.20/13),
 • Odluka o stopi amortizacije, za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti u gradu Pančevu, osim zemljišta, koji čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige („Sl.list grada Pančeva“ br.20/13),
 • Odluka  o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2013.god. utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone („Sl.list grada Pančeva“ br.20/13),
 • Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br.13/13),
 • Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl.list grada Beograda“ br.55/13),
 • Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu („Sl.list grada Beograda“ br.56/13),
 • Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Opovo („Sl. list opštine Opovo“ br.6/13),
 • Zaključak o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji opštine Opovo br.06-60/13, 434-4/13 od 26.11.2013.god.
 • Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu („Sl.list grada Pančeva“ br .26/14),
 • Odluka o prosečnim cenama m² odgovarajućih nepokr.po zonama u periodu januar-septembar 2014.g. („Sl.l.gr.Pančeva“ br.24/14),
 • Odluka o prosečnim cenama m² nepokr. na osnovu kojih je za 2014.g. utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokr.obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koef.za zone („Sl.list grada Pančeva“ br.24/14),
 • Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji gr.Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl.l.gr. Beograda“ br.55/13 i 87/14),
 • Rešenje o utvrđivanju pros. cene m² odgovarajućih nepokr. po zonama na teritoriji gr.Beograda zautvrđivanje poreza na imovinu za 2015.g. („Sl.l.gr.Beograda“ br.87/14),
 • Zaključak o utvrđivanju pros.cena m² odgovarajućih nepokr.za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014.g.na teritoriji opšt.Opovo („Sl.l,opšt.Opovo“ br.5/14).
 • Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opšt.Kovačica („Sl.l.opšt.Kovačica“ br.11/14),
 • Rešenje o utvrđivanju pros.cene m² odgovarajućih nepokr.za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. na teritoriji opšt.Kovačica broj 06-65-1/14-01 od 28.11.2014,
 • Odluka o određivanju zona i najopr.zone na teritoriji opšt.Kovin („Sl.l.opšt.Kovin“ br.18/14),
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena m² odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. na teritoriji opšt. Kovin („Sl.l. opšt.Kovin“ br.18/14),
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena m² odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. na teritoriji  opšt. Alibunar („Sl.l.opšt.Alibunar“ br.27/14 i 29/14)
 • Odluka o prosečnim cenama m² odgovarajućih nepokr.po zonama u periodu januar-septembar 2015.g. („Sl.l.gr.Pančeva“ br.34/15),
 • Odluka o prosečnim cenama m² nepokr. na osnovu kojih je za 2015.g. utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni zanepokr.obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koef.za zone („Sl.l.gr.Pančeva“ br.34/15),
 • Odluka o prosečnim cenama m² odgovarajućih nepokr.po zonama u periodu januar-septembar 2016.g. („Sl.l.gr.Pančeva“ br.32/16),
 • Odluka o prosečnim cenama m² nepokr. na osnovu kojih je za 2016.g. utvrđena osnovica za porez na imovinu najopremljenijoj zoni za nepokr.obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koef.za zone („Sl.l.gr.Pančeva“ br.32/16),
 • Odluka o prosečnim cenama m² odgovarajućih nepokr.po zonama u periodu januar-septembar 2017.g. („Sl.l.gr.Pančeva“ br.29/18
 • Odluka o prosečnim cenama m² nepokr. na osnovu kojih je za 2017.g. utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokr.obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koef.za zone („Sl.l.gr.Pančeva“ br.29/18),
 • Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar-septembar 2018. godine („Sl. list grada Pančeva“ br.29/18),
 • Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018.godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone („Sl.list grada Pančeva“ br.29/18),
 • Pravilnik o poreskom identifikacionom broju („Sl.glasnik RS“, br. 57/03, 68/03, 32/09, 48/10 i 44/18-dr.zakon);
 • Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl.glasnik RS“, br. 53/03, 61/04 i 71/05);
 • Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Sl.glasnik RS“, br. 57/03, 61/05, 64/06-ispravka, 99/11-dr.zakon i 31/19);
 • Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS‟, broj 43/03, 51/03, 61/05, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11,55/12, 93/12, 47/13-dr.propis, 65/13-dr.propis, 57/14-dr.propis, 45/15-dr.propis, 83/15,112/15, 50/16-dr.propis, 61/17-dr.propis, 113/17, 3/18-ispravka, 50/18-dr.zakon, 95/18 i 38/19-dr.zakon);
 • Odluka Skupštine grada Pančeva o lokalnim komunalnim taksama („Sl.list grada Pančeva“ br.2/14-prečišćen tekst, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 32/16, 38/16 , 29/17, 18/18, 21/18-ispravka i 34/18)
 • Odluka o gradskim administrativnim taksama na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“br.16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16, 33/17 i 34/18);
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl. glasnik RS” br.  95/18)
 •  Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl.list grada Pančeva” br. 34/18)
 • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS” br.  29/19 i 55/19)
 • Pravilnik o visini jediničnih emisija zagađujućih materija u vazduh i visini korekcionog faktora za potrebe proračuna iznosa naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za fizička lica u 2019. godini (“Sl. glasnik RS” br.  48/19)
 • Pravilnik o parametrima za proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh na osnovu vrsta i količina utrošenih goriva (“Sl. glasnik RS” br.  48/19)
 • Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknadnje za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknadnje za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca  (“Sl. glasnik RS” br.  48/19)
 • Zakon o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“,br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 i 14/16 )
 • Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i najvišeg iznosa naknade („Sl.glasnik RS“,br. 111/09 );
 • Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,br. 109/09 i 8/10 );
 • Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine („Sl.list grada Pančeva“ br.23/11-prečišćen tekst ,28/11 ispravka , 36/11,8/12, 16/14, 29/14, 28/15 i 38/15);
 • Zakon o turizmu („Sl.glasnik RS“, br. 17/19);
 • Zakon o ugostiteljstvu („Sl.glasnik RS“, br. 17/19);
 • Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja („Sl.glasnik RS“, br. 47/19 i 57/19);
 • Odluka o boravišnoj taksi („Sl.list grada Pančeva“ br. 15/10 i 20/10);
 • Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza („Sl.glasnik RS“,br. 63/03 i 51/10);
 • Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta („Sl.glasnik RS“, br.14/14 i 76/16);
 • Uredba o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini („Sl.glasnik RS“, br. 98/10 i 51/11);
 • Zakon o stečaju („Sl.glasnik RS“, br. 104/09, 99/11-dr.zakon i 71/12-us, 83/14 ,113/17, 44/18 i 95/18);
 • Zakon o privatizaciji („Sl.glasnik RS“, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16-dr.propis);
 • Zakon o prekršajima („Sl.glasnik RS“, br. 65/13,13/16 i 98/16-us);
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl.glasnik RS“br.106/15, 106/16-dr.propis,113/17 i 54/19);
 • Zakon o klasifikaciji delatnosti („Sl.glasnik RS“, br. 104/09);
 • Zakon o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“,br. 116/08,124/12 , 14/15 i 68/15);

10. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Zakoni:

 • Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 i 95/18)
 • Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18)
 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. Glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18)
 • Zakon o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18)
 • Zakon o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 129/07, 83/14, 101/16 i 47/18)
 • Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 129/07, 18/16 i 47/18)
 • Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 i 113/17)
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS” br. 34/03, 85/05, 5/09, 107/09,101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14, 73/18 i 46/19)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 25/19)
 • Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 18/16, 108/16, 113/17 i 95/18)
 • Zakon o platama u državnim organima i javnim službama (“Sl. glasnik RS”, br. 34/01, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16, 113/17 i 95/18)
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/05, 91/15 i 113/17)
 • Zakon o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18)
 • Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/10)
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Sl. glasnik RS”, br. 36/15, 44/18 i 95/18)
 • Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11)

Uredbe:

 • Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 88/16, 113/17 i 95/18)
 • Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 88/16)
 • Uredba o internom konkursu (“Sl. glasnik RS”, br. 17/16)
 • Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 95/16)
 • Uredba o ocenjivanju službenika (“Sl. glasnik RS”, br. 2/9)
 • Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (“Sl. glasnik RS”, br.98/07, 84/14 i 84/15)
 • Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima (“Sl. glasnik RS”, 44/08,  2/12, 113/17, 23/18 i 95/18)
 • Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita (“Sl. glasnik RS”, br.16/09, 84/14 i 81/16, 76/17 i 60/18)

Pravilnici:

 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 10/10, 18/10, 46/10, 52/10, 80/10 i 1/13, 108/17)
 • Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (“Sl. glasnik RS”, br. 50/15)
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 38/19)
 • Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 55/20)
 • Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom zlostavljanja na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/10

Akti grada Pančeva:

 • Statut grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br.25/15- prečišćen tekst i 12/16, 8/19 i 16/19)
 • Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 13/17)
 • Odluka o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Pančeva i naknadama odbornika Skupštine grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 2/12, 5/12, 4/13, 38/15 i 4/18)
 • Odluka o Gradskoj službi za budžetsku inspekciju (“Sl. list grada Pančeva” br. 17/08 i 11/13)
 • Odluka osnivanju Službe interne revizije grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 35/16)
 • Poslovnik Gradskog veća grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 4/08, 2/10, 25/10, 19/11 i 26/11 i 10/13);
 • Odluka o izvršnim organima grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva” br. 12/16);
 • Odluka o rasporedu radnog vremena o Gradskoj upravi grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva”, br. 24/09 i 26/11);
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi grada Pančeva (31/19)
 • Pravilnik  o merilima za ocenjivanje kvaliteta i rezultata rada zaposlenih u Gradskoj upravi grada Pančeva

Akti načelnika:

 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju, usavršavanju i dodatnom obrazovanju zaposlenih u Gradskoj upravi grada Pančeva
 • Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
 • Uputstvo o uslovima i načinu korišćenja prostorija u zgradi Gradske uprave grada Pančeva od strane osobe sa invaliditetom koja se kreće uz pomoć psa vodiča.

Pored navedenih, Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove u  svom radu primenjuje i niz drugih Pravilnika, odnosno drugih akta koji se objavljuju u Službenom listu grada Pančeva, odnosno na Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva.

11. SEKRETARIJAT ZA JAVNE NABAVKE

Sekretarijat za javne nabavke postupa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima koji regulišu oblast javnih nabavki, i to Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) . U skladu sa navedenim Zakonom o javnim nabavkama je donet set podzakonskih akata iz ove oblasti koji su objavljeni u “Službenom glasniku RS”, i to:

 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik RS”, br. 86/15);
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka (“Službeni glasnik RS”, br. 83/15);
 • Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca (“Službeni glasnik RS”, br. 83/15);
 • Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca (“Službeni glasnik RS”, br. 83/15);
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke (“Službeni glasnik RS”, br. 83/15);
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku (“Službeni glasnik RS”, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 29/13);
 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla (“Službeni glasnik RS”, broj 33/2013);
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača (“Službeni glasnik RS”, br. 75/13);
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 97/15);
 • Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke (“Službeni glasnik RS”, br. 93/15);
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke (“Službeni glasnik RS”, br. 12/15);
 • Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti (“Službeni glasnik RS”, br. 82/14 i 41/15); i
 • Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke (“Službeni glasnik RS”, br. 56/14).
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br.18/2016), u delu koji nije regulisan Zakonom o javnim nabavkama,
 • Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“ br. 29/78, br. 39/85, br. 45/89-Odluka USJ i br. 57/89, „Sl. list SRJ“ br. 31/93 i „Sl. list SCG“ br. 1/03 – ustavna povelja), nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci,
 • Pravilnika o bližem uređivanju postupka javnih nabavki Grada Pančeva, br. II -05-06-14/2018-14 od 02.2018. godine. http://www.pancevo.rs/usluge/javne-nabavke/

Zakon o javnim nabavkama i svi pomenuti podzakonski akti dostupni su na internet stranici Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.rs. Kvartalni izveštaji o sprovedenim postupcima javnih nabavki grada Pančeva dostupan je na portalu Uprave za javne nabavke i na adresi http://www.pancevo.rs/usluge/javne-nabavke/ Registar ponuđača dostupan je na internet stranici Uprave za javne nabavke (www.ujn.gov.rs), kao i na internet stranici Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs).

12. SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

U radu Sekretarijata za investicije primenjuju se sledeći zakoni i podzakonski akti:

 • Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14);
 • Zakon o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/15);
 • Zakon o putevima (“Službeni glasnik RS”,br. 41/2018 i 95/2018);
 • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-odluka US, 55/14, 96/15-dr. zakon i 9/16- Odluka US);
 • Zakon o železnici (“Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 91/15);
 • Zakon o kulturnim dobrima (“Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11. dr. zakon i 99/11. dr. zakon);
 • Zakon o telekomunikacijama (“Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US i 62/14)
 • Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 101/16);
 • Zakon o energetici (“Službeni glasnik RS”, br. 145/14);
 • Zakon o javnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- dr. zakon i 108/16);
 • Zakon o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 112/09 i 20/15);
 • Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (“Službeni glasnik RS”, br.104/16);
 • Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US i 96/15);
 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 33/97 i 31/01);
 • Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Službeni glasnik SFRJ”, br. 60/80 i 36/90, “Službeni glasnik SRJ”, br.29/96 i “Službeni glasnik RS”, br. 115/2005- dr. zakon);
 • Zakon o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 104/16).

Pravilnici:

 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora (“Službeni glasnik RS”, br. 22/15 i 24/17);
 • Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste radova (“Službeni glasnik RS”, br. 27/15 i 29/16);
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure (“Službeni glasnik RS”, br. 27/15 i 89/15);
 • Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (“Službeni glasnik RS”, br. 22/15);
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Službeni glasnik RS”, br. 113/15 i 96/16);
 • Pravilnik o načinu razmene dokumenta i podnesaka elektronskim putem i forma u kojoj se dostavljaju akti u vezi sa objedinjenom procedurom (“Službeni glasnik RS”, br. 113/15);
 • Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i postupku, kao i sadržini registra investitora (“Službeni glasnik RS”, br. 55/10);
 • Pravilnik o klasifikaciji objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 22/15);
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige (“Službeni glasnik RS”, br. 22/15);
 • Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 61/11);
 • Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 69/12);
 • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 72/2018);
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem  (“Službeni glasnik RS”, br. 113/2015, 96/2016 i 120/2017).
 • Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta (“Službeni glasnik RS”, br. 63/2018).

Gradske odluke:

 • Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik grada Pančeva”, br. 4/15, 14/16, 19/17 i 1/18);
 • Odluka o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (“Službeni glasnik grada Pančeva”, br. 29/14, 28/15 i 38/16);
 • Odluka o zelenim površinama na teritoriji grada Pančeva namene (“Službeni glasnik grada Pančeva”, br. 11/15 i 38/16);
 • Odluka o uvođenju i prečišćavanju otpadnih voda i atmosferskih voda namene (“Službeni glasnik grada Pančeva”, br. 26/11 – prečišćen tekst, 13/13, 6/14 i 38/16);
 • Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Pančeva (“Službeni glasnik grada Pančeva”, br. 18/13, 6/14 i 38/16);
 • Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (“Službeni glasnik grada Pančeva”, br. 18/13, 6/14 i 38/16);
 • Odluka o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva (“Službeni glasnik grada Pančeva”, br. 15/14, 2/17 i 21/17);
 • Odluka o gradskoj upravi grada Pančeva – prečišćen tekst (“Službeni glasnik grada Pančeva”, br. 13/17);
 • Statut grada Pančeva – prečišćen tekst (“Službeni glasnik grada Pančeva”, br. 1/14 i 12/16) i
 • Odluka o određivanju troškova za opremanje građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik grada Pančeva”, br. 19/17 ).

13. SEKRETARIJAT ZA IMOVINU

Sekretarijat primenjuje sledeće zakone:

 • Zakon o lokalnoj samourpavi (“Sl. glasnik RS” br. 129/07);
 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS” br. 62/06);
 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. list SRJ” br. 33/07 i 31/01 “Sl. glasnik RS” br. 30/10);
 • Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije (“Sl. glasnik RS” br. 54/96, 3/96, 54/96 i 32/97),
 • Zakon o eksproprijaciji (“Sl. glasnik RS” br. 53/95, 23-01-SUS 20/2009);
 • Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US i 24/11);
 • Zakon o načinu i uslovima za priznavanje prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih poroizvoda (“Sl. glasnik RS” br. 18/91, 20/92 i 42/09);
 • Zakon o vraćanju utrina i pašnjaka selima (“Sl. glasnik RS” br. 16/92);
 • Zakon o zadrugama (“Sl. list SRJ br. 41/96 i 12/98)i “Sl. glasnik RS” br. 34/06);
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Sl.glasnik RS” br. 62/06, 65/08 i 41/09);
 • Zakon o privatizaciji (“Sl.glasnik RS” br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007- dr.Zakon);
 • Zakon o crkvama i verskim zajednicama (“Sl. glasnik RS” br. 36/2006);
 • Zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama (“Sl.glasnik RS” br. 46/06);
 • Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa (“Sl. list SFRJ” br. 6/80 i 36/90 i “Sl.list SRJ br. 29/96);
 • Zakon o prometu nepokretnosti (“Sl. glasnik RS” br. 42/98);
 • Zakon o stanovanju (“Sl. glasnik RS” br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005-drugi Zakon);
 • Zakon o održavanju stambenih zgrada (“Sl. glasnik RS” br. 44/95, 46/98, 101/05-dr.Zakon);
 • Zakon o državnom premeru i katastru (“Sl. glasnik RS” br. 72/09);
 • Zakon o hipoteci (“Sl. glasnik RS” br. 115/2005);
 • Zakon o stečaju (“Sl. glasnik RS” br. 104/2009);
 • Zakon o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS” br. 125/2004);
 • Zakon o izvršnom postupku (“Sl. glasnik RS” br. 125/2004);
 • Zakon o pretvaranju društvene svojine na poljoprivrednom zemljištu u druge oblike svojine (“Sl. glasnik RS” br. 49/92);
 • Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (“Sl. list FNRJ br. 52/58);
 • Zakon o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera (“Sl. list SFRJ br. 5/68);
 • Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji (“Sl. list DFJ” br. 64/45), (“Sl. list FNRJ br. 29/46, 101/47, 105/48, 16/56, 21/56, 55/57), “Sl. list SFRJ br. 10/65-prečišćen tekst);
 • Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ” br. 29/78, 39/85, 57/89 i “Sl. list SRJ” br. 31/93) i drugi zakoni po potrebi;
 • Zakon o javnoj svojini (“Sl. glasnik RS” br. 72/2011); i
 • Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštenju (“Sl. glasnik RS” br. 72/2011).

UREDBE:

 • Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu (“Sl. glasnik RS” br. 67/2011);
 • Uredba o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije odnosno Autonomne Pokrajine (“Sl. glasnik RS” br. 67/2011); i
 • Uredba o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini (“Sl. glasnik RS” br. 98/10 i 51/11).

GRADSKE ODLUKE:

 • Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (“Sl. list grada Pančeva” br. 10/2010);
 • Odluka o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva (“Sl.list grada Pančeva” br. 15/14);
 • Odluka o raspolaganju stanovima grada Pančeva (“Sl. list grada Pančeva” br. 19/2010-prečišćen tekst);
 • Odluka o gradskoj upravi grada Pančeva-prečišćen tekst (“Sl. list grada Pančeva” br. 13/14); i
 • Statut grada Pančeva-prečišćen tekst(“Sl. list grada Pančeva” br. 1/14).

14. SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Spisak zakonskih, podzakonskih propisa i odluka skupštine grada koje u svom radu primenjuje Sekretarijat za inspekcijske poslove:

1. Zakon o lokalnoj samoupravi («Sl. glasnik RS» br. 129/2007 i 83/14-drugi Zakon i 101/16-drugi Zakon, 47/2018)
2. Zakon o državnoj upravi (79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/14)
3. Zakon o opštem upravnom postupku ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/18-autentično tumačenje)
4. Zakon o upravnim sporovima («Sl. glasnik RS» br. 111/2009)
5. Zakon o prekršajima («Sl.glasnik RS» br. 65/13, 13/16, 98/16-odluka US, 91/19-drugi zakon i 91/19)
6. Zakon o inspekcijskom nadzoru («Sl.glasnik RS» br. 36/15, 44/18- dr.zakon i 95/18 )
7. Statut grada Pančeva («Sl. list grada Pančeva» br. 25/15 -prečišćen tekst, 12/16, 8/19 i 16/19 )
8. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom Pravobranilaštvu i stručnoj službi zaštitnika građana grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva br. 22/17, 27/17, 18/18, 36/18, 23/19, 1/20)
9. Odluka o gradskoj upravi («Sl. list grada Pančeva» br. 13/17)
10. Odluka o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva” broj 24/09, 26/11),

ODELJENJE KOMUNALNE INSPEKCIJE

Zakoni:

1. Zakon o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“ br. 88/2011, 104/2016 i 95/18)
2. Zakon o trgovini («Sl.glasnik RS» br. 53/10 i 10/13)
3. Zakon o ugostiteljstvu («Sl.glasnik RS»17/2019)-
4. Zakon o oglašavanju(«Sl.glasnik RS»6/16)
5. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada («Sl.glasnik RS»104/16)

Odluke:

6. Odluka o komunalnoj inspekciji («Sl. list grada Pančeva“ br. 2/13 i 6/14, 38/16)
7. Odluka o određivanju komunalnih delatnosti («Sl. list opštine Pančevo» br. 3/00)
8. Odluka o određivanju komunalnih delatnosti u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva («Sl. List grada Pančeva» br. 6/14, 22/16)
9. Odluka o postupanju sa prinudno uklonjenim vozilima, stvarima i drugim predmetima sa javnih površina („Sl. List grada Pančeva“ br. 18/13)
10. Odluka o opštim uslovima uređivanja naseljenih mesta na teritoriji grada Pančeva («Sl. list opštine Pančevo» br. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 i «Sl. list grada Pančeva» br. 6/14 i 9/14, 38/16 )
11. Odluka o održavanju čistoće i upravljanju otpadom («Sl. list grada Pančeva» br. 6/14, 38/16, 29/17, 23/18 i 34/19)
12. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji grada Pančeva («Sl. List grada Pančeva» br. 18/2015, 38/16)
13 Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda(“Sl. list grada Pančeva» br. 23/18)
14. Odluka o držanju domaćih životinja («Sl. list grada Pančeva» br. 34/19)
15. Odluka o preradi i distribuciji vode (“Sl. list grada Pančeva» br. 23/18)
16. Odluka o zelenim površinama na teritoriji grada Pančeva(«Sl. list grada Pančevo» br. 23/18 i 34/19)
17. Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva (»Sl. list grada Pančeva» 19/15, 26/15, 38/16, 23/18)
18. Odluka o pijacama (»Sl. list grada Pančeva» br. 23/18 i 34/19)
19. Odluka o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža (“Sl. list grada Pančeva» br 19/17, 1/18, 4/18, 41/19)
20. Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (“Sl. list grada Pančeva» br 34/19)
21. Odluka o sahranjivanju i grobljima («Sl. list grada Pančeva» br 23/18 i 34/19)
22. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama («Sl. list grada Pančeva, 7/2011, 11/11-ispravka, 18/13, 6/14 i 19/14, 38/16)-
23. Odluka o lokalnim komunalnim taksama – («Sl. list grada Pančeva» br. 2/2014-prečišćen tekst, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16, 38/16, 2/17, 24/17, 29/17, 18/18, 34/18, 41/19)
24. Odluka o gradskim administrativnim taksama („Sl. List grada Pančeva“ br. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19)
25. Odluka o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva(„Sl.list grada Pančeva“ br. 8/19 i 34/19
26. Odluku o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Sl. List grada Pančeva“ br. 4/18, 7/18 , 14/18-ispravka, 18/18, 34/18, 9/19, 41/19)
27. Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Panečeva (« Sl. list grada Pančeva» br. 18/2013, 6/14, 38/16)
28. Odluka o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 19/17
29. Odluka o određivanju lokacija za odlaganje građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata na teritoriji grada Pančeva («Sl. list grada Pančeva» br. 21/2010, 6/14 , 38/16)
30. Odluka o obliku i načinu ostvarivanje saradnje Komunalne policije i inspekcijskih službi grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 23/2009)
31. Odluka o ustupanju izvođenja radova na uklanjanju montažnih objekata, predemeta i stvari na osnovu izvršnih rešenja („Sl.list grada Pančeva“ br. 24/17)
32. Odluka o uređenju fasada (“Sl.list grada Pančeva” br. 36/2011)
33. Odluka o određivanju komunalnih delatnosti u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančev (“Sl. List grada Pančeva” br. 6/14)
34. Odluka o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Pančeva («Sl. list grada Pančeva» br. 24/09 i 26/11)
35. Odluka o određivanju prostora primerenih za održavanje javnih skupova na području grada Pančeva (“Sl. List grada Pančeva” br. 24/11, 7/16, 38/16 )
36. Odluka o određivanju delova obale i vodnog prostora na teritoriji grada Pančeva (“Sl. List grada Pančeva” br. 4/18 )
37. Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Pančeva (“Sl. List grada Pančeva” br. 7/18 )
38. Odluka o dimničarskim uslugama („Sl. List grada Pančeva. br. 23/18 i 34/19)
39. Odluka o pogrebnim delatanostima („Sl. List grada Pančeva. br. 23/18)
40. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni list grada Pančeva“ br. 34/19)
41. Pravilnik o uslovima za postavljanje privremenih montažnih objekata na površinama javne namene(“Sl. List grada Pančeva”br. 7/18)
42. Plan za postavljanje pokretnih objekata i uređaja i bankomata na površinama javne namene Plan za postavljanje pokretnih objekata i uređaja i bankomata na površinama javne namene(“Sl. List grada Pančeva” br. 7/18, 16/19)
43. Odluka o nekategorisanim putevima („Sl.list grada Pančeva“ br. 19/17
44. Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br. 34/19)

ODELJENJE GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Zakoni:

1. Zakon o planiranju i izgradnji («Sl. glasnik RS» br. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/2018 , 31/2019 i 37/2019 )
2. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada («Sl.glasnik RS»104/16)
3. Zakon o ozakonjenju objekata („Sl.glasnik RS“ br. 96/15 i 83/18)
4. Odluka o uslovima i merama koje je potrebno sprovoditi i obezbediti prilikom rušenja objekata («Sl. list grada Pančeva» 20/2010, 6/14, 38/16 )
5. PRAVILNIK o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi („Sl.glasnik RS”, BR. 02/19)
6. PRAVILNIK o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sl.glasnik RS”BR. 72/18)
7. PRAVILNIK o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („ SL.GLASNIK RS”, broj 96/2016)
8. PRAVILNIK o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS”, broj 85/15)
9. PRAVILNIK o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“SL.glasnik RS”, br. 73/19)
10. Odluka o uslovima i merama koje je potrebno sprovoditi i obezbediti prilikom rušenja objekata («Sl. list grada Pančeva» 20/2010,  6/14, 38/16)

ODELJENJE SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE

1. Zakon o putevima («Sl.glasnik RS»,br.41/18)
2. Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.glasnik RS“ br. 68/15,41/18,44/18-drugi zakon, 83/18 i 31/19)
3. Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl.glasnik RS“ br. 68/15 i 41/18)
4. Pravilnik o načinu oduzimanja, čuvanja i postupanja sa privremeno oduzetim vozilima koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja ili privrednog prestupa («Sl.glasnik RS»,br. 71/06)
5. Pravilnik o bližim saobraćajno-tehničkim i drugim uslovima za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica i autobuskih stajališta («Sl.glasnik RS»,br.20/96, 18/04, 56/05 i 11/06)
6. Pravilnik o tehničkim normativima za eksploataciju i redovno održavanje mostova («Sl.list SRJ»,br. 20/92)
7. Pravilnik o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evedniciji o izdatim putnim nalozima («Sl.glasnik RS»,br. 20/96, 32/2010)
8. Odluka o autobuskim i taksi stajalištima na teritoriji grada Pančeva («Sl.list grada Pančeva, br.38/16)
9. Odluka o javnom gradskom linijskom prevozu putnika («Sl.list grada Pančeva, br. 5/14)
10. Odluka o prevozu za sopstvene potrebe lica i stvari u drumskom saobraćaju na teritoriji grada Pančeva («Sl.list grada Pančeva br.22/09)
11. Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Pančeva («Sl.list grada Pančeva, br. 7/16)
12. Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva («Sl.list grada Pančeva, br. 16/19) stara- («Sl.list grada Pančeva, br. 7/16, 29/17)
13. Odluka o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pnačeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 21/18, 41/19)
14. Odluka o pravcu pružanja državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br.23/18)
15. Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, njihovoj kategorizaciji i određivanju pravaca opštinskih puteva u naseljima na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 24/17)
16. Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji («Sl.glasnik RS»,br. 85/17)

ODELJENJE ZA DRUGE INSPEKCIJSKE POSLOVE

INSPEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

Zakoni:
1. Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016)
2. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 36/2009)
3. Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 10/2013)
4. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)
5. Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016)
6. Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009)
7. Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr. i 14/2016)
8. Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

Uredbe i pravilnici koji proizilaze iz gore navedenih zakona:

1. Uredba  o odlaganju otpada na deponije („Sl. glasnik RS“, br. 92/2010)
2. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima („Sl. glasnik RS“, br. 71/2010)
3. Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Sl. glasnik RS“, br. 96/2009)
4. Pravilnik o obrazcu dokumenta o kretanju otpada i upustvu za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 114/2013)
5. Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br.61/2010)
6. Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik“, br. 56/2010)
7. Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/2005)
8. Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/2010)
9. Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“, br. 72/2010)
10. Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona („Sl. glasnik RS“, br. 72/2010)
11. Uredba o utvrđivanju programa sistemskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za period od 2015. do 2016. godine („Sl.glasnik RS“, br.105/15)
12. Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca izveštaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućeg zračesa u životnoj sredini („Sl. glasnik RS”, broj 104/09)
13. Pravilnik o sadržini evidencije o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa („Sl. glasnik RS”, broj 104/09)
14. Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl. glasnik RS”, broj 104/09)
15. Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Sl. glasnik RS”, broj 104/09)
16. Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS”, broj 6/16)
17. Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja („Službeni glasnik RS”, broj 5/16)
18. Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim iz postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS”, broj 111/15)
19. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 11/10, 75/10 i 63/13)

Odluke:
20. Odluka o određivanju akustičnih zona i zaštiti od buke na teritoriji grada Pančeva („Sl. list grada Pančeva“, br. 21/17)

 

SPORTSKI INSPEKTOR

1. Zakon o sportu (”Sl.gl.R.S.”, br.10/2016)
2. Zakon o sprečavanju dopinga u sportu (”Sl. gl.R.S.”, br.111/2014)
3. Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta (”Sl.gl.R.S.”,br. 92/2011)
4. Pravilnik o knjizi članova udruženja ,društava i saveza u oblasti sporta (”Sl.gl.R.S.”, br. 8/18)
5. Pravilnik o stručnom sportskom ispitu (”Sl.gl.R.S.”,br. 7/18)
6. Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane u oblasti sporta u Republici Srbiji (”Sl.gl. R.S.”, br.95/16 i 45/18)
7. Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskih disciplina u okviru sportskih grana i oblasti sporta (”SL.gl. R.S.”,br. 51/16, 95/16, 59/17 i 44/18)
8. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene knjige evidencije udruženja,organizacija i preduzetnika u oblasti sporta (”Sl.gl. R.S”., br.108/17)
9.Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju (Sl.gl.R.S.”,br. 95/16)
10. Pravilnik o nacionalnoj evidencijijama u oblasti sporta (”Sl.gl.R.S.”, br.24/17)
11. Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (”Sl.gl. R.S.”,br. 7/13)
12. Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (”Sl.gl.R.S”. ,br. 7/13)
13. Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti (”Sl.gl. R.S.”, br. 4/17)
14. Pravilnik o nacijonalnoj kategorizaciji sportova (”Sl.gl. R.S.” ,br. 12/179
15. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja ,društava i saveza u oblasti sporta (”Sl.gl. R.s.”, br.32/16)
16. Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka (”sl.gl.R.S.” , br.25/19)
17. Pravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima (”Sl.gl.R.S.” ,br. 24/11)
18. Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportista (”Sl. gl.R.S.”,br 10/16)
19. Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju (”Sl.gl. R.S.”, 95/16)
20. Pravilnik o nacijonalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista (”Sl.gl.R.S.”,br. 123/12)
21. Pravilnik o evidencijama koje vode visokoškolske i druge organizacije koje se bave osposobljavanjem u oblasti sporta (”Sl.gl. R.S.” br. 61/11)
22. Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslovau sportu (”Sl.gl. R.S.” ,br 8/13)
23. Pravilnik o bližim uslovima o kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima posebnim zaslugama (”Sl.gl. R.S.”.br. 24/11i 99/11-dr. Zakon)
24. Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta )”Sl.gl.R.S.”,br 64/16)

ODELJENJE PROSVETNE INSPEKCIJE

Zakoni:
1. Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“ br. 36/15, 44/18-drugi zakon i 95/18)
2. Zakon o prosvetnoj inspekciji („Službeni glasnik RS“ br. 27/18)
3. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-drugi zakon, 10/19 i 6/2020)
4. Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik RS“ br. 55/13, 101/17, 27/18-drugi zakon i 6/2020)
5. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 55/13, 101/17, 27/18-drugi zakon i 10/19)
6. Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 18/10, 101/17, 113/17-drugi zakon, 95/18-drugi zakon i 10/19)
7. Zakon o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“ br. 55/13, 88/17-drugi zakon, 27/18-drugi zakon i 6/2020)
8. Zakon o udžbenicima („Službeni glasnik RS“ br. 27/18)
9. Zakon o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 101/17 i 6/2020)

Pravilnici:
1. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 63/18)
2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 66/18, 82/18, 37/19, 56/19)
3. Pravilnik o sadržaju obrasca i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik RS“ br. 59/10)
4. Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 56/19)
5. Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola („Službeni glasnik RS“ br. 56/19)
6. Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS“ br. 20/2020)
7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava za osnovno obrazovanje odraslih („Službeni glasnik RS“ br. 65/18)
8. Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 34/19 i 59/2020)
9. Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 82/15 i 59/2020)
10. Pravilnici o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika, pomoćnih nastavnika, vaspitača i andragoških asistenata u osnovnim i srednjim školama
11. Pravilnici o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim školama
12. Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“ br. 1/19)
13. Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti osnovne škole („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“ br. 5/19)
14. Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS“ br. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 i 48/16)
15. Pravilnik o bližim uslovima organizovanja celodnevne nastave i produženog boravka („Službeni glasnik RS“ br. 77/14)
16. Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Službeni glasnik RS“ br. 46/19)
17. Pravilnik o normi časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“ br. 2/92 i 2/2000)
18. Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“ br. 15/2019)