OVLAŠĆENA LICA ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA NA OSNOVU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA (“Sl. glasnik RS“, broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10).

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja su Jelena Šimšić i Slobodan Kundaković.

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja pripadaju svima pod jednakim uslovima bez obzira na državljanstvo, prebivalište, boravište, odnosno sedište ili lično svojstvo kao što je rasa, veroispovest, nacionalna i etička pripadnost, pol i sl. – svako fizičko i pravno lice ima pravo podneti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, iz nadležnosti Grada Pančeva.

Informacije od javnog značaja su sve informacije kojima raspolaže organ javne vlasti, nastale u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržane u određenom dokumentu, a odnose se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.
Smatra se da opravdani interes javnosti da zna postoji uvek kada se radi o informacijama kojima raspolaže organ vlasti koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, a ako se radi o drugim informacijama kojima raspolaže organ vlasti, smatra se da opravdani interes javnosti da zna postoji, osim ako organ vlasti dokaže suprotno.

Obrazac zahteva se može dobiti na šalterima br. 2. i 3. u Gradskom uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, na adresi Trg Kralja Petra I, br. 2-4, Pančevo.

Sve formulare možete pronaći i na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na sledećem linku: Formulari
Organi grada Pančeva ne naplaćuju troškove umnožavanja dokumenata za slobodan pristup informacijama od javnog značaja!

Zahtev se podnosi u pismenom obliku, putem pošte ili neposrednom predajom u Gradskom uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, ili usmeno na zapisnik. Zahtev treba da bude jasan i mora da sadrži naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca i dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem tražene informacije.

Tražilac od organa javne vlasti može da zahteva:

 • obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;
 • da mu omogući uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
 • da mu izda kopiju tog dokumenta; i
 • da mu dostavi kopiju dokumenta poštom ili na drugi način.

Odlučivanje po zahtevu

Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.

Po prijemu zahteva, ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, dužno je da razmotri činjenice i okolnosti od značaja za obradu zahteva, i nakon toga upućuje interni zahtev nadležnim osnovnim organizacionim jedinicama Gradske uprave, u zavisnosti od toga u čijem se posedu nalazi tražena informacija ili traženi dokument.

Zakonski rok za dostavu informacija ili kopije dokumenata je u zavisnosti od vrste zahteva 48 sati (u slučaju hitnosti), odnosno 15 dana od dana prijema zahteva, a u slučaju produženja roka na 40 dana, ovlašćeno lice dužno je da obavesti tražioca o razlozima za produženje.

Žalba

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može odbiti zahtev rešenjem, delimično ili u celini, u sledećim slučajevima:

 1. ukoliko se utvrdi da tražena informacija nije informacija od javnog značaja ili je već objavljena i dostupna u zemlji;
 2. ako bi se davanjem informacije ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica; ugrozio, omeo ili otežao postupak otkrivanja krivičnog dela; ozbiljno ugrozila odbrana zemlje, nacionalna ili javna bezbednost, ili međunarodni odnosi; bitno umanjila sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji ili bitno otežalo ostvarivanje opravdanih ekonomskih interesa;
 3. ako se dokument ili informacija čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna;
 4. kada zahtev za pristup informacijama od javnog značaja uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica.

Ukoliko organ vlasti na Zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja. Ukoliko organ vlasti donese Rešenje o odbijanju zahteva, tražilac informacije može uložiti žalbu Povereniku u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja organa vlasti o odbijanju zahteva.

Adresa Poverenika

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je na adresi: ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd. Ukoliko slučaju da organ vlasti ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se posedu, po njegovom saznanju, dokument nalazi.

Ovlašćenja i obaveze ovlašćenog lica

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja ustanovljeno je članom 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/2010).
Nadležnosti Ovlašćenog lica su:

 • prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, dostavlja informaciju na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, pruža tražiocima neophodnu pomoć za ostvarivanje njihovih prava utvrđenih ovim zakonom;
 • preduzima mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja;
 • podnosi godišnji izveštaj Povereniku o radnjama državnog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona;
 • stara se o izradi i objavljivanju Informatora o radu državnog organa, njegovom ažuriranju i dostupnosti zainteresovanim licima; i
 • izrađuje godišnji Izveštaj o svom radu i isti dostavlja Povereniku.