На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-405- 70/2024 од 29.05.2024. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши  редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

– река Тамиш  –  купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица  – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

Дефинисан обим микробиолошких анализа је: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа, а дефинисан обим физичко-хемијских анализа је: температура, pH, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, БПK5, ХПК, нитрати, нитрити, амонијум јон,укупан азот,, ортофосфати, укупан фосфор, сулфати хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105оC,(укупна минерализација), електропроводљивост на 20оC,арсен, укупни хром, бакар, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл, анјонски детерџенти.

На основу резултата и обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања може се закључити следеће

  1. Купалишта реке Тамиш у Панчеву, Јабуци и Глогоњу, реке Дунав-Бела стена лево и десно од шпица, купалишта Поњавице у Омољици и Банатском Брестовцу, купалишта у Иванову и купалиште у Качареву се НЕ ПРЕПОРУЧУЈУ ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ
  2. Купалиште Поњавице у Банатском Брестовцу  се може користити за купање и рекреацију. 

Са микробиолошког аспекта према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (²Сл.гласник РС², бр. 50/2012), вода на свим мерним местима задовољава услове за купање и рекреацију.

Индекс квалитета воде купалишта у Омољици, Иванову језеру у Качареву је лош, а на осталим мерним местима добар.

Према препорукама Светске здравствене организације процењен ризик оболевања од гастроинтестиналних и акутних фебрилних респираторних болести због купања у односу на микробиолошки квалитет воде (број цревних ентерокока) за воду купалишта Поњавице у Омољици је мали, за воду купалишта у Иванову, Тамиша у Панчеву, Јабуци и Глогоњу је умерен, за воду Поњавице у Банатском Брестовцу, Дунава на Белој стени лево од шпица и језера у Качареву је средњи, а за воду Дунава на Белој стени десно од шпица  ризик је висок.

 

Прилог:

Извештај о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву (прва кампања) бр 01-227/6-2024  од 24.06.2024 (датум узорковања 14.6 и 19.6 2024).: http://www.pancevo.rs/dokumenta/ekologija-dokumenti/voda/