Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 14. августа (понедељак) доспева трећа рата за порез на имовину за 2017. годину.

Уплатнице са износом дуга су одштампане и достављене обвезницима.

Молимо обвезнике да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате као и покретање прекршајног поступка.