Gradonačelnik grada Pančeva objavio je Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata romskih organizacija civilnog društva u 2016. godini.

U nastavku pročitajte ceo tekst Konkursa, sa kriterijumima, potrebnom dokumentacijom i pravilima apliciranja.

 


Na osnovu članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst) i Odluke o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu („Službeni list grada Pančeva“ broj 37/15, 3/16 i 4/16-ispravka), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

KONKURS ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROJEKATA ROMSKIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U 2016. GODINI

 

PREDMET KONKURSA:

Implementacija mera i aktivnosti iz Akcionog plana za društvenu integraciju Roma u gradu Pančevu 2013-2016 i Akcionog plana za poboljšanje položaja Romkinja u gradu Pančevu 2013-2016.

 

PRAVO UČEŠĆA IMAJU:

– Registrovane romske organizacije civilnog društva i

– druge organizacije civilnog društva koje se bave romskim pitanjima

 

SADRŽAJ PREDLOGA PROJEKATA:

Predlozi projekata se podnose u štampanoj verziji i sadrže:

  1. Popunjen  Obrazac za podnošenje predloga projekta romskih organizacija civilnog društva za 2016. godinu u 3 primerka
  1. Overenu fotokopiju Rešenja o registraciji podnosioca predloga projekta -1 primerak
  2. Kopiju Zahteva za registraciju godišnjeg završnog računa za 2015. godinu – 1 primerak
  3. Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – 1 primerak

Rok za realizaciju odobrenih projekata za finansiranje-sufinansiranje je 31.08.2016. godine, a rok za podnošenje finansijskog i narativnog izveštaja je mesec dana od dana završetka projekta, odnosno najkasnije do 30. 09. 2016. godine.

 

OPŠTI KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA:

  1. Projekat se odnosi na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za društvenu integraciju Roma u gradu Pančevu 2013-2016 i Akcionim planom za poboljšanje položaja Romkinja u gradu Pančevu 2013-2016.
  2. Ciljevi projekta se odnose na identifikovane potrebe određenih ciljnih grupa
  3. Projekt sadrži merljive pokazatelje rezultata
  4. Aktivnosti projekta realizuju kompetentne osobe čije uloge su jasno definisane

Jedna organizacija može učestvovati na ovom konkursu sa jednim predlogom projekta.

 

MAKSIMALNI IZNOS FINANSIRANJA/SUFINANSIRANJA PROJEKTA:

Maksimalan iznos za projekte je do 500.000,00 dinara. Iznos odobrenih sredstava za realizaciju projekta se utvrđuje na osnovu vrednovanja projektnih aktivnosti i broja obuhvaćenih korisnika projekta.

 

MESTO PREUZIMANJA DOKUMENTACIJE:

Obrazac za podnošenje predloga projekata se može preuzeti sa linka u ovom tekstu, ili u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, kancelarija 203 i 211.

 

Kontakt telefoni: 013/308-871 i 013/308-759

 

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave razmatra Komisija za vrednovanje projekata za projekte romskih organizacija civilnog društva, prema utvrđenim kriterijumima, na osnovu čijeg predloga će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2016. godinu.

Predlagači čiji projekti budu prihvaćeni i odobreni za su/finansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Komisija će se sastajati najmanje jednom u 15 dana, a lista vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata koju Komisija utvrdi, objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva. Predlagači projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru projekata koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prijave predati u Uslužnom centru grada Pančeva najkasnije 10 dana od dana objavljivanja Konkursa na sajtu grada Pančeva www.pancevo.rs, i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva, odnosno do 31.03.2016. godine, u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Pančevo – Gradska uprava

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

II sprat, kancelarija 203

«ZA KONKURS ROMSKE OCD-NE OTVARATI»

Trg Kralja Petra I 2-4

26101 PANČEVO

Na prednjoj strani koverte potrebno je navesti naziv i adresu podnosioca projekta.