Градоначелник града Панчева расписао је Kонкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2016. години.

У наставку прочитајте цео текст Конкурса, са критеријумима, потребном документацијом и правилима аплицирања.


 

На основу чланова 60. и 62. Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 38/15), Програма унапређења социјалне заштите града Панчева за 2016. годину, чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст) и Одлукe о буџету града Панчева за 2016. годину („Службени лист града Панчева“ број 37/15, 3/16 и 4/16-исправка), Градоначелник града Панчева расписује

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ У 2016. ГОДИНИ

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Имплементација мера и активности планираних Стратегијом развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018 и Програмом унапређења социјалне заштите града Панчева за 2016. годину, путем четири компоненте:

Компонента 1 – Пројекти развојних услуга установа социјалне заштите

Компонента 2 – Пројекти подршке организација цивилног друштва одређеним циљним групама

Компонента 3 – Програми удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима

Кoмпонента 4 – Програм мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите

 

ПРАВО УЧЕШЋА ИМАЈУ:

– Установе из области јавних служби за компоненту 1 и 4

– Организације цивилног друштва за компоненту 2

– Удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима за компоненту 3

 

САДРЖАЈ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА:

Предлози пројеката се подносе у штампаној верзији и садрже:

 1. Попуњен Образац за подношење предлога пројекта у области социјалне политике за установе и организације цивилног друштва у Панчеву за 2016. годину у 5 примерака
 2. Оверену фотокопију Решења о регистрацији подносиоца предлога пројекта -1 примерак
 3. Копију Захтева за регистрацију годишњег завршног рачуна за 2015. годину – 1 примерак
 4. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак
 5. Потписан Споразум о партнерству – за партнерске пројекте -1 примерак

Рок за подношење завршног извештаја за компоненту 1 и 2 је 15 дана од дана завршетка пројекта, односно најкасније до 31.12. 2016. године.

 

САДРЖАЈ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА:

 1. Попуњен Образац за подношење предлога годишњих програма рада удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима у Панчеву за 2016. годину у 5 примерака или
 2. Попуњен Образац за подношење предлога програма мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите у 5 примерака
 3. Оверену фотокопију Решења о регистрацији подносиоца предлога програма -1 примерак
 4. Копију Захтева за регистрацију годишњег завршног рачуна за 2015. годину – 1 примерак
 5. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак

Рок за подношење завршног извештаја за компоненту 3 и 4 је 15.01.2017. године.

 

OПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА:

 1. Пројекат се односи на реализацију мера и активности предвиђених Стратегијом развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018 и Програмом унапређења социјалне заштите града Панчева за 2016. годину
 2. Циљеви пројекта се односе на идентификоване потребе одређених циљних група
 3. Пројект садржи мерљиве показатеље резултата
 4. Активности пројекта реализују компетентне особе чије улоге су јасно дефинисане

Критеријуме за вредновање предлога пројеката у области социјалне политике можете преузети овде.

Предност ће имати пројекти установа којима се обезбеђује подизање квалитета и достизање виших стандарда постојећих као и пројектно започетих услуга установа социјалне заштите деци у хранитељским породицама ради афирмције деце у хранитељским породицама и подстицања њихових стваралачких способности и вештина и афирмације хранитељства уопште, деци и младима са проблемима у понашању ради оснаживања личних потецијала за спречавања настајања нових проблема у понашању и отклањања последица постојећих проблема у понашању.

Предност ће имати пројекти организација цивилног друштва којима се обезбеђује директна подршка одређеним циљним групама: деци са сметњама у развоју ради пружања подршке за задовољавање личних потреба и укључивања у редовне образовне и друге друштвене активности и успостављања већег нивоа самосталности; особама са интелектуалним сметњама за пружање подршке у задовољавању социјалних потреба и одраслим и старијим тешко покретним и хронично оболелим лицима становницима насељених места ради стварања бољих услови за задовољавања њихових социјалних потреба.

Једна организација или установа може учествовати на овом конкурсу са једним предлогом пројекта као носилац и највише у једном предлогу пројекта као партнер.

 

OПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА:

 1. Програм се односи на реализацију мера и активности предвиђених Стратегијом развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018 и Програмом унапређења социјалне заштите града Панчева за 2016. годину
 2. Број чланова удружења којима се обезбеђује подршка остваривањем годишњег програма
 3. Видљивост програма у локалној заједници
 4. Број планираних волонтера за реализацију програма
 5. Компетентност установе за пружање стручне подршке пружаоцима услуга, степена остварености стручних стандарда и иновативност у предлагању мера за побољшање квалитета стручног рада у оквиру Програма мониторинга и евалуације постојећих локалних услуга социјалне заштите

Критеријуме за вредновање програма удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима можете преузети овде.

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ФИНАНСИРАЊА/СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА:

Максималан износ за пројекте установа је до 300.000,00 динара, а за пројекте организација цивилног друштва биће посебно одређен на основу вредновања пројектних активности, броја обухваћених корисника, доступности услуге и економичности трошкова, а у складу са расположивим средствима у буџету града Панчева за 2016. годину.

 

Неће бити одобрени за финансирање/суфинансирање пројекти и програми установа и организација које у претходном периоду нису успешно реализовале одобрене пројекте/програме, односно нису испоштовале уговорне обавезе.

 

МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Образац за подношење предлога пројеката и програма у области социјалне политике се може преузети са линкова у овом тексту, или у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, канцеларија 203 и 211.

Oсобе за контакт: Драгана Дачић, тел. 013/308-871 и Јелена Новаков тел. 013/308-759

 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Пријаве разматра Kомисија за вредновање програма и пројеката у области социјалне политике града Панчева, према утврђеним критеријумима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2016. годину.

Предлагачи чија апликација буде прихваћена и одобрена за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Комисија ће се састајати најмање једном у 15 дана, а листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs и на огласној табли Градске управе града Панчева. Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма и пројеката који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

Пријаве, са обавезном назнаком за који компоненту Конкурса се пријављује (1., 2., 3., или 4.), предати у Услужном центру града Панчева најкасније 15 дана од дана објављивања Конкурса на сајту града Панчева www.pancevo.rs, и на огласној табли Градске управе града Панчева, односно до 05. априла 2016. године, у затвореној коверти на адресу:

Град Панчево – Градска управа

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

II спрат,   канцеларија 203

«ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ»

Трг Краља Петра I 2-4

26101 ПАНЧЕВО

На предњој страни коверте потребно је навести назив и адресу подносиоца пројекта.