Grad Pančevo je na Skupštini dana 17. marta 2017.g. doneo inovativnu Odluku o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno, ili fizičko lice na teritoriji grada Pančeva za radnu 2017/2018 godinu.

Ovom odlukom regulisano je da Grad MOŽE sa osnivačem privatnog vrtića potpisati Memorandum o saradnji, pod uslovom da osnivač poseduje Rešenje o verifikaciji i dokaz o upisu u Registar Privrednog suda u Pančevu, kojim bi se osnivač obavezao da će se u svemu pridržavati navedene odluke.

Ovakva odluka se prvi put donosi u Pančevu, zbog višegodišnjeg problema nemogućnosti upisa sve dece u vrtiće, a do sad nije ni bilo osnovanih privatnih vrtića.

Od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, dobili smo Rešenje izdato 4.05.2017.god. o ispunjenosti uslova Predškolske ustanove „Kefalica“ Pančevo, sa sedištem u ul. Svetozara Miletića 17, za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja za decu uzrasta od jedne do pet godina i šest meseci u 3 vaspitne grupe, tako da sada pozivamo osnivača te ustanove, da UKOLIKO JE UPISAN U REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PANČEVU, DA NAM SE OBRATI radi eventualnog potpisivanja Memoranduma o saradnji, jer će se jedino na taj način vršiti sufinansiranje boravka dece u privatnom vrtiću od strane Grada, i to pod istim uslovima kao i u PU „Dečja radost“, čiji je osnivač Grad, odnosno 80% ekonomske cene za usluge što iznosi najviše 22.615,00 dinara mesečno, shodno Rešenju o utvrdđivanju cena usluga za ovu oblast, koje je donela Skupština grada 29.11.2016.g. za radnu 2017/2018g.

Napominjemo da Grad može u predviđenom periodu sufinansirati troškove za samo 30 dece, koja budu prekobrojna na listi prijema u Dečjoj radosti ili u O.Š. po naseljenim mestima, i to po redosledu podnošenja zahteva Gradskoj upravi,a KONAČNE LISTE UPISA bi trebalo da se znaju u drugoj polovini JUNA meseca.