Град Панчево додељује бесповратна средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину, предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме. Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава од значаја за унапређење пословне делатности. Детаљније информације о условима за учешће на Конкурсу, висини средстава која се додољују и документацији која се подноси, садржане су у Јавном конкурсу. Информације у вези са Јавним конкурсом можете добити у Секретаријату за привреду и економски развој, телефон: 013/361-353, особа за контакт Тања Темишварац, е-mail:  tanja.temisvarac@pancevo.rs.

Документи:

  1. Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa прeдузeтницимa, микрo и мaлим прaвним лицимa
  2. Образац пријаве на конкурс
  3. Критеријуми за вредновање пријаве
  4. Изјаве
  5. Уговор
  6. Извештај број 1
  7. Извештај број 2