РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ПАНЧЕВО, 08.04.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева обавештава грађане да ће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања током ванредног стања, а у сарадњи са Министарством унурашњих послова, контролисати и вршити издавање дозвола за кретање у време забране кретања лицима која непосредно пружају услугу помоћ у кући (услуга социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ између две особе).

Грађани којима је потребна дозвола за кретање у време забране кретања ради пружања горе наведенe услугe, као и грађани којима је помоћ неопходна, за решавање овог захтева потребно је да се захтевом обрате Градском штабу за ванредне ситуације града Панчева и доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе.

Од обавезне документације потребно је доставити:

  1. Захтев за издавање дозволе са следећим подацима: име и презиме лица које подноси захтев, име и презиме лица – корисника услуге, име и презиме лица – пружаоца услуге, бројеве телефона пружаоца услуге и корисника услуге, разлог који оправдава издавање дозволе, назив амбуланте где се лице којем се пружа помоћ лечи, име и презиме изабраног лекара и временски период за који се у току дана тражи дозвола за кретање у време забарне кретања,
  2. Фотокопију личне карте или очитани примерак личне карте за лице – корисника услуге,
  3. Фотокопију личне карте или очитани примерак личне карте за лице – пружаоца услуге,
  4. Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, да је неопходно пружање помоћи у време забране кретања и да услугу пружа лице за које се тражи издавање дозволе за кретање у време забаране кретања, која мора бити потписана од оба лица или доставити фотокопију закљученог уговора о пружању услуге од стране лица за које се тражи издавање дозволе,
  5. Налаз лекара специјалисте којим се поред осталог утврђује да је лице непокретно или слабо покретно и да није способно да самостално брине о себи без туђе помоћи, не старији од шест месеци.

Захтев са обавезном документацијом подноси се лично на портирници Градске управе града Панчева, на месту тачно одређеном за то, или електронски са скенираном обавезном документацијом на имејл адресу: vanrednesituacije@pancevo.rs, најкасније до 10.00 часова како би били обрађени и истог дана прослеђени Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у даљу процедуру.

Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева ће у сарадњи са другим органима локалне самоуправе, Центром за социјални рад „Солидарност“ Панчево и удружењима грађана регистрованим на територији града Панчева, а на основу примљених захтева и након провере података и оправданости потреба за услугом, доставити податке о лицима која непосредно пружају горе наведену услугу, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а које у срадњи са Министарством за унутрашње послове контролише и врши издавање дозволе за кретање у време забране кретања.

Лице за које се подноси захтев за издавање дозволе мора бити пунолетнo и не старије од 65 година живота. Дозвола се издаје на дневном нивоу.

Напомена: Захтеви за кретање у време забаране кретања којима је разлог виђање детета (судска пресуда) се неће разматрати из разлога што исто представља епидемиолошки ризик.

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА