Komunalna milicija grada Pančeva je zvanično počela sa samostalnim radom 29. aprila 2011. godine.

 

 

Načelnik Komunalne milicije: Bogdan Savić
Telefon: 013/347-555
E-pošta: bogdan.savic@pancevo.rs
E-pošta:komunalna.milicija@pancevo.rs

 

Komunalna milicija kao novoosnovani organ Gradske uprave ima nadležnosti u sledećim oblastima:

 1. Održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
 2. Vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;
 3. Ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;
 4. Zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;
 5. Podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada.

U obavljanju svog posla Komunalna milicija posebnu pažnju obraća na održavanje reda u oblastima:

 • snabdevanja vodom;
 • odvođenja otpadnih i atmosferskih voda;
 • javne čistoće;
 • prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada;
 • lokalnih puteva i ulica;
 • saobraćajnih oznaka i signalizacije;
 • parkiranja;
 • prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju;
 • auto-taksi prevoza;
 • postavljanja privremenih poslovnih objekata;
 • protivpožarne zaštite;
 • zaštite od buke u životnoj sredini;
 • kontrole radnog vremena subjekata nadzora;
 • održavanje komunalnih objekata (pijaca, grobalja,
  parkova, zelenih i drugih javnih površina,
  javne rasvete, stambenih i drugih objekata).

Vrste ovlašćenja

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicioner ima sledeća ovlašćenja:

 1. upozorenje;
 2. usmeno naređenje;
 3. provera identiteta;
 4. dovođenje;
 5. pregledanje lica i predmeta;
 6. privremeno oduzimanje predmeta;
 7. video nadzor;
 8. upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.

Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, komunalni milicioner može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom grada, izreći mandatnu kaznu, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.


Upozorenje

Komunalni milicioner upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti grada. Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.


Usmeno naređenje

Komunalni milicioner usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne milicije. Kad komunalna milicija preduzima hitne mere i vrši spasilačku funkciju u smislu člana 5. ovog zakona, komunalni milicioneri usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga grada.


Provera identiteta

Komunalni milicioner izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne milicije. Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, komunalni milicioner proveriće na licu mesta identitet lica i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa grada, odnosno ovlašćene organizacije.

Pre provere identiteta komunalni milicioner dužan je da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta. Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.


Dovođenje

Ako komunalni milicioner ne može da utvrdi identitet lica proverom iz člana 19. ovog zakona, to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.


Pregledanje lica i predmeta

Prilikom obavljanja zakonom utvrđenih poslova komunalni milicioner može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda.

Pregled lica i predmeta vrši se neposredno ili uz korišćenje tehničkog sredstva. Pre vršenja pregleda predmeta komunalni milicioner pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta, a ako lice to odbije sam će proveriti sadržaj predmeta. Prilikom prinudnog otvaranja predmeta komunalni milicioner nastojaće da prouzrokuje što manju štetu, a ukoliko do štete dođe, obezbediće da se nastala oštećenja posle otvaranja predmeta fiksiraju fotografijom ili na drugi pogodan način. Pregled lica mora vršiti lice istog pola.

Ako komunalni milicioner pri pregledu nađe predmete za koje se osnovano može pretpostaviti da su predmet krivičnog dela ili prekršaja o tome će odmah obavestiti policiju i postupiti po dobijenim uputstvima.


Privremeno oduzimanje predmeta

Komunalni milicioner privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne milicije. Privremeno oduzete predmete komunalni milicioneri dužni su da predaju nadležnom organu ili da postupaju sa tim predmetima u skladu sa nalogom tog organa. U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nadležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti. Prilikom oduzimanja predmeta komunalni milicioner dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.


Video nadzor

Kada je to potrebno radi sprečavanja kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije, određeni prostor i objekat može se obezbediti video nadzorom. Uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbeđen video nadzorom.


Upotreba sredstava prinude

Fizičku snagu i službenu palicu komunalni milicioner može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad. Službena palica ima tehnička obeležja utvrđena podzakonskim propisima milicije o sredstvima prinude, odnosno o posebnoj opremi za obavljanje milicijskih poslova.

Sredstva za vezivanje komunalni milicioner može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne. Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema Zakonu o policiji i sa tehničkim i drugim karakteristikama utvrđenim podzakonskim propisom o sredstvima prinude.


Način primene ovlašćenja komunalne milicije

Ovlašćenja komunalne milicije utvrđena odredbama čl. 18. do 30. ovog zakona primenjuju se pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o policiji i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

ZAKONI

ODLUKE

 • Odluka o opštim uslovima uređivanja naseljenih mesta na teritoriji opštine Pančevo (“Službeni list opštine Pančevo”, br. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04, 3/06 i “Službeni list grada Pančeva”, br. 6/14 i 9/14)
 • Odluka o proizvodnji i distribuciji vode („Službeni list opštine Pančevo“, br.3/98, 7/99, 11/05, 2/08 i „Službeni list grada Pančeva“, br.33/11 i 6/14)
 • Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 21/10 i 6/14)
 • Odluka o određivanju lokacija za odlaganje građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata na teritoriji grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“, br.21/10 i 6/14).
 • Odluka o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljskih šteta i organizovanju poljočuvarske službe na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 21/10, 20/11,8/13 i 6/14)
 • Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (“Službeni list grada Pančeva”, br. 7/11, 11/11, 18/13, 6/14 i 19/14)
 • Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda – prečišćen tekst (“Službeni list grada Pančeva”, br. 26/11, 13/13 i 6/14)
 • Odluka o pijacama – prečišćen tekst (“Službeni list grada Pančeva”, br. 26/11 i 6/14)
 • Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 18/13 i 6/14)
 • Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (“Službeni list grada Pančeva”, br. 18/13 i 6/14)
 • Odluka o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 5/14, i 4/16)
 • Odluka o javnom gradskom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 5/14 i 34/15)
 • Odluka o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima (“Službeni list grada Pančeva”, br. 5/14)
 • Odluka o vanlinijskom i auto-taksi prevozu putnika (“Službeni list grada Pančeva”, br. 5/14)
 • Odluka o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se auto-taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 5/14)
 • Odluka o autobuskim i taksi stajalištima na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 5/14 i 11/15)
 • Odluka o održavanju čistoće i upravljanju otpadom (“Službeni list grada Pančeva”, br. 6/14)
 • Odluka o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (“Službeni list grada Pančeva”, br. 29/14 i 28/15)
 • Odluka o zelenim površinama na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 11/15)
 • Odluka o sahranjivanju i grobljima (“Službeni list grada Pančeva”, br. 14/15)
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 18/15)
 • Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 19/15 i 26/15)
 • Odluka o određivanju akustičkih zona i zaštiti od buke na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva”, br. 19/15)
 • Odluka o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža (“Službeni list grada Pančeva”, br. 28/15 38/15 i 4/16)