ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ
Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:
доказ о плаћеној републичкој административној такси,
доказ о плаћеној градској административној такси (локацијски услови),
доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
доказ о плаћеној накнади трошкова органа града Панчева.

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – ускл. дин. изн., 55/12 – ускл. дин. изн., 93/12, 47/13 – ускл. дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14-ускл. дин. изн., 45/15 – ускл.дин.изн., 83/15 и 112/15) и износи:

за издавање грађевинске дозволе: 1.070,00 дин. за изградњу (тариф. бр. 1. и 165. став 1. тачка 2.), односно у износу од 685,00 дин. за реконструкцију, доградњу, надградњу, адаптацију и др. (тариф.бр. 1. и 165. став 2.);
за издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи: 1070,00 дин. за изградњу објекта (тариф. бр. 1. и 165. тачка 2.), односно износ од 560,00 дин. за изградњу економског објекта (тариф. бр. 1. и 165. тачка 1.), односно износ од 685,00 динара за извођење радова на постојећем објекту (тариф. бр. 1. и 165. став 2.);
за издавање употребне дозволе: 300,00 дин. (тариф. бр. 1.) + 0,2% на предрачунску вредност објекта, односно радова (тариф. бр. 170. став 3.);
за издавање решења којим се одобрава пуштање објекта у пробни рад: 300,00 дин. (тариф. бр. 1) + 0,1% на предрачунску вредност објекта, односно радова (тариф. бр. 170. став 2.);
за потврду пријема изјаве о завршетку израде темеља: 1.530,00 дин. (тариф. бр. 164.);
за пријаву радова: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
за изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
за измену издатог решења: 800,00 дин. (тариф.бр.1. и 9.).
Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-742221843-57 са позивом на број 97 02-226, са означењем сврхе дознаке: уплата РАТ, прималац: Буџет РС
НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

Висина накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура прописана је чланом 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС“, бр.119/13, 138/14, 45/15 и 106/15) и износи:
за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 динара;
за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 динара;
за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 3.000,00 динара;
за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 5.000,00 динара;
за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;
за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 динара;
за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 динара;
за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.
Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-29770845-52 модел 97 са позивом на број 46-51089400, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде за ЦЕОП, прималац: Агенција за привредне регистре.

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Висина градске административне таксе прописана је Одлуком о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15) и износи:

за издавање локацијских услова 1087,00 динара

Текући рачун за уплату градске административне таксе је: 840-742241843-03, модел 97, са позивом на број 02-226, са означењем сврхе дознаке: градска административна такса, прималац: приходи града Панчева

НАКНАДА ТРОШКОВА ОРГАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Висина накнаде трошкова органа града Панчева прописана је Одлуком о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре (“Службени лист града Панчева“, бр. 14/15) и износи:

за издавање локацијских услова 6.310,00 динара
за издавање решења за одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола,решења за грађевинску дозволу,обавештења о пријави радова и решења о употребној дозволи 1.050,00 динара

Текући рачун за уплату накнаде трошкова органа града Панчева је: таксе је: 840-742341843-24, модел 97, са позивом на број 76-226-74234102, са означењем сврхе дознаке: трошкови надлежног органа, прималац: Буџет града Панчева