За изналажење оптималних планских решења коришћена је релевантна информациона, студијска и техничка документација, актуелна планска, урбанистичка и друга документација која се односи на подручје обухвата Плана. Овај План је стратешки плански докуменат, основ за просторно уређење територије града Панчево, из ког ће проистећи конкретни развојни пројекти усаглашени са европским нормативима и стандардима, којим ће се конкурисати на покрајинском, републичком, државном и европском нивоу ради обезбеђења финансијске подршке.
У складу са Одлуком о изради Плана и Законом о планирању и изградњи израђена је и Стратешка процена утицаја Просторног плана града Панчева на животну средину.

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 22/2012
– Службени лист града Панчева бр. 25/2012 – Исправка
– Текст плана

Графички прилози:
01. План намене
02. План саобраћаја
03. План инфраструктуре
04. План спровођења