Predmet izrade planskog dokumenta je da se u zavisnosti od potencijala vetra planira izgradnja vetroelektrane – infrastrukturnog kompleksa vetroelektrane «WV NBT WIND 1» sa odgovarajućom poveznom srednjenaponskom kablovskom, telekomunikacionom i ostalom mrežom, kao i mrežom pristupnih puteva, a sve prema mogućnostima i uslovima priključenja na elektroenergetske sisteme.

“Sl. list“ grada Pančeva br. 19/23
Tekst plana
Grafički prilozi DWG
Grafički prilozi PDF
Podloge