Предмет израде планског документа је да се у зависности од потенцијала ветра планира изградња ветроелектране – инфраструктурног комплекса ветроелектране «WV NBT WIND 1» са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева, а све према могућностима и условима прикључења на електроенергетске системе.

“Сл. лист“ града Панчева бр. 19/23
Текст плана
Графички прилози DWG
Графички прилози PDF
Подлоге