Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву („Службени лист града Панчева“ 27/2023), Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлика УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената посторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019).

“Сл.лист града Панчева“ бр. 43/23
Измене и допуне ПДР