Predmet izrade planskog dokumenta je da se u zavisnosti od potencijala vetra planira izgradnja jedne ili više vetroelektrana – infrastrukturnog kompleksa sa odgovarajućom poveznom srednjenaponskom kablovskom, telekomunikacionom i ostalom mrežom, kao i mrežom pristupnih puteva, a sve prema mogućnostima i uslovima priključenja na elektroenergetske sisteme.

“Sl.list“ grada Pančeva br. 20/23
Tekst PDR
Grafički prilozi DWG
Grafički prilozi PDF