Предмет израде планског документа је да се у зависности од потенцијала ветра планира изградња једне или више ветроелектрана – инфраструктурног комплекса са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева, а све према могућностима и условима прикључења на електроенергетске системе.

“Сл.лист“ града Панчева бр. 20/23
Текст ПДР
Графички прилози DWG
Графички прилози PDF