Cilj izrade Plana je stvaranje osnova za izgradnju priključnih elektroenergetskih i fiberoptičkih vodova koji bi služili za povezivanje kompleksa „Vetroelektrana“( Plan detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa «Vetroelektrana» na području katastarskih opština Starčevo i Pančevo na teritoriji grada Pančeva, („Sl. list grada Pančeva“ br.19/2021 i 29/2022-ispravka) na prenosni i distributivni sistem električne energije, kao i priključenje na telekomunikacionu mrežu.

“Sl.list grada Pančeva“ br.32/23
Tekst PDR
Grafički prilozi DWG
Grafički prilozi PDF