Циљ израде Плана је стварање основа за изградњу прикључних електроенергетских и фибероптичких водова који би служили за повезивање комплекса „Ветроелектрана“( План детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса «Ветроелектрана» на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева, („Сл. лист града Панчева“ бр.19/2021 и 29/2022-исправка) на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије, као и прикључење на телекомуникациону мрежу.

“Сл.лист града Панчева“ бр.32/23
Текст ПДР
Графички прилози DWG
Графички прилози PDF