Простор који је предмет овог плана, својим обухватом, садржајима, наменом, културно-историјским и градитељским наслеђем представља значајно подручје града Панчева. Овде се налази историјско језгро као његов главни градски центар, најзначајнији објекти културе, управе, администрације, образовања, здравства, саобраћаја, најатрактивније јавне површине.
Обухват плана износи око 689ха 38а 45м2.

Текстуална документација:
“Сл.лист града Панчева“ бр.19/2018
Текст Измена и допуна ПГР

Графичка документација:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа намена
04 Планирана претежна намена
05 Заштићене културне целине
06 Регулациони план
07 Планирана инфраструктура
08 План поделе грађевинског земљишта – а
09 План поделе грађевинског земљишта – б
10 Профили