U skladu sa članom 11 Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije dela bloka 113 (Kotež 1) u naseljenom mestu Pančevo (Sl. list grada Pančeva br.28/2022), primenjen je skraćeni postupak izmena i dopuna planskog dokumenta s obzirom da se radi izmenama i dopunama plana koje predstavljaju manju izmenu i dopunu plana.
Nova planska dokumentacija treba da posluži kao osnova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje prostora u cilju boljeg korišćenja područja. Prostorno-planska rešenja su usklađena sa propisima koji posredno i neposredno regulišu ovu oblast. U toku izrade Plana su pribavljeni novi uslovi i mišljenja nadležnih organa, kao imaoca javnih ovlašćenja.

“Sl. list grada Pančeva“ br. 45/2023 grada Pančeva
PDR – Izmene i dopune